Granskerne gir Nav og departementet flengende kritikk for trygdeskandalen

Torbjørn Røe Isaksen mottak rapporten fra granskingsutvalgets leder Finn Arnesen.
Torbjørn Røe Isaksen mottak rapporten fra granskingsutvalgets leder Finn Arnesen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

EØS-landet Norge har misligholdt trygderegler siden 1994. Blant annet er 85 uskyldig dømt. Det offentlige systemet får det glatte lag i rapporten Blindsonen.

– Hovedansvaret ligger hos Nav og departementet, sa Finn Arnesen da han redegjorde for funnene granskerne har gjort. Han har siden oktober ledet det eksterne granskingsutvalget som har undersøkt hvordan det vi i dag kjenner som trygdeskandalen kunne få et slikt enormt omfang.

Konklusjonene framkommer i rapporten «Blindsonen», som inneholder flengende kritikk av alle relevante forvaltningsorganer – fra Stortinget, via regjeringen og Nav, til påtalemyndigheten og rettsvesenet.

Rundt 4.000 personer er trolig rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket, flere av dem er blitt straffeforfulgt og dømt for å ha tatt med seg ytelsene sine utenlands. Flertallet i utvalget mener den feilaktige praktiseringen – som resulterte i at mottakere sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger har blitt nektet å reise utenlands mens de mottok ytelsene – strekker seg helt tilbake til 1994.

– Samtlige involverte samtlige organer har ansvar for feiltolkningen, konsekvensene av den og at praktiseringen av den fikk pågå i så mange år. Hadde bare et av dem sett denne feilen, ville denne saken sett helt annerledes ut, sa Arnesen.

Feilen gjentatt igjen og igjen

– Ikke i noen av de aktuelle organene har det vært tilstrekkelig oppmerksomhet mot folketrygdlovens uttrykkelige krav om opphold i Norge og EØS-rettens krav om at opphold i utlandet ikke skal medføre at ytelser bortfaller eller reduseres, sa han.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Han ramset opp hvordan feilen har gjennomsyret så å si alle ledd i forvaltningskjeden: Verken ansvarlig fagdepartementet, Nav, Trygderetten, påtalemyndigheten, domstolene eller lovgiver skjøttet sine oppgaver slik man burde kunne forvente, konkluderte han.

– Vi har sett mangel på kommunikasjon både om regelens innhold og betydning og om hvordan forvaltningen praktiserte den. Denne systemsvikten har rammet enkeltmennesker hardt, sa han og poengterte at det ved gjentatte anledninger kom oppfordringer om å se om regelen ble praktisert slik EØS-retten krever.

– I mellomtiden ble feilen gjentatt igjen og igjen, heter det i rapporten.

Statsråden ba om unnskyldning

Rapporten peker i særdeleshet på Nav og den interne forvaltningskulturen i direktoratet når skylden for skandalen skal plasseres: «Håndteringen av denne saken innad i Nav-systemet bærer etter utvalgets syn preg av mangel på varslingskultur, ansvarspulverisering og en uakseptabel mangel på proaktivitet. Dette er et lederansvar, og bør ikke skyves over på enkeltmedarbeidere».

– Innad i Nav sitter man på forskjellige biter av puslespillet som ikke formidles internt. Det gjør at formidlingen fra direktorat til departement av feilens alvorlighet ikke kommer tydelig nok fram, sa Arnesen.

Da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) offisielt mottok rapporten etter Arnesens innledning, fant han grunn til nok en gang å gi dem som er rammet av skandalen, en utvetydig og uforbeholden unnskyldning.

– Utvalget er nøye med å påpeke at gjentatte ganger, også under denne regjeringen, burde man tatt opp diskusjonen og vurdert de EØS-rettslige sidene. Selv om dette strekker seg tilbake, og er en systemsvikt over tid, er det ikke sånn at feilen ikke har fortsatt å bli begått, sa statsråden.

Ap-politiker Eva Kristin Hansen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener at rapporten understreker alvoret i saken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Ap-politiker Eva Kristin Hansen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener at rapporten understreker alvoret i saken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Knallhard dom

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) i Stortingets kontrollkomité reagerer kraftig på at manglende kompetanse har ført til feil praktisering i trygdesaker.

– Det er en knallhard dom over departementet, Nav og mange instanser, men det går veldig langs det sporet som kom fram da Stortinget hadde sin høring, sier Hansen til NTB.

Hun bet seg særlig merke i at det ikke var noe system for å fange opp feilpraktiseringen, og at skandalen kunne vært unngått.

– Det har vært for lite kompetanse i systemet. Når vi behandler saker i Stortinget, tar vi utgangspunkt i at forarbeidene er riktige. Her må vi gjøre en solid jobb så vi er sikre på at ting blir gjort riktig. Vi må stille regjeringa ansvarlig for å gi oss korrekt informasjon, og det må vi i Stortinget forvente, sier Ap-politikeren.

Hansen mener også det er naturlig at rapporten oversendes Stortinget, slik at nasjonalforsamlingen kan få ta del i oppryddingen. Men først og fremst tenker hun på dem som er rammet.

– Jeg synes det er veldig tragisk for dem som er rammet og som ikke får klarhet i saken. Saken har rammet så bredt, så det er skandale. Det må ryddes opp, og de må få oppreisning, sier hun.

– Forskjells-Norge på sitt verste

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller granskningsrapporten over Nav-skandalen en knusende dom over både departementet og Nav.

Bjørnar Moxnes (Rødt) mener granskningsrapporten over Nav-skandalen er en knusende dom over Solberg-regjeringen. Han krever at Nav nå må rustes opp og bli mindre topptungt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Bjørnar Moxnes (Rødt) mener granskningsrapporten over Nav-skandalen er en knusende dom over Solberg-regjeringen. Han krever at Nav nå må rustes opp og bli mindre topptungt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Rapporten bekrefter at Solberg-regjeringen må ta et tydeligere ansvar for NAV-skandalens alvor og omfang. Arbeids- og sosialdepartementet gjorde skjebnesvangre valg da saken ble kjent for regjeringen, sier Moxnes.

– Nav-skandalen er Forskjells-Norge på sitt verste. Det er på tide at regjeringen tydeligere vedkjenner seg ansvaret for skandalens omfang og alvor og viser handlekraft for å rydde opp i Nav, fortsetter han.

Han peker også på at Nav de siste månedene – etter at mange flere enn normalt har blitt avhengige av tjenester fra Nav – har store problemer både med å møte den rekordhøye arbeidsledigheten og å sikre ofrene tilbakebetaling etter Nav-skandalen.

– Nav må tilføres de nødvendige ressursene og gjøres mindre topptungt, med mer plass til erfaringer fra førstelinjen og de ansatte, sier Moxnes.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden