Foreslår å fjerne kommunale skattekontor

Skattedirektoratet foreslår å redusere antallet skatteoppkreverkontor fra 288 til 27. Det kommer fram i en rapport skattedirektør Hans Christian Holte overleverte til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)
Skattedirektoratet foreslår å redusere antallet skatteoppkreverkontor fra 288 til 27. Det kommer fram i en rapport skattedirektør Hans Christian Holte overleverte til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Skattedirektoratet foreslår å redusere antallet skatteoppkreverkontor fra 288 til 27. Det vil innebære at 526 årsverk forsvinner. Hensikten er effektivisering og forenkling.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skattediretoratets rapport:
  • Skattedirektoratet (SKD) har utredet hvordan skatteoppkreverfunksjonen kan overføres fra kommunene til Skatteetaten fra 1. januar 2016. Dette er hovedpunktene i rapporten:
  • I dag har kommunene det administrative ansvaret og Skatteetaten det faglige. 288 kommunale skatteoppkreverkontor bruker om lag 1.411 årsverk på skatteinnkrevingen.
  • SKD forslår at oppgavene løses ved totalt 27 kontor.
  • Forslaget gir en samlet innsparing på 526 årsverk. Samtidig foreslås en styrking av arbeidsgiverkontrollen med 29 årsverk, noe som reduserer den samlede innsparingen til 497 årsverk.
  • Når innsparing på kontorplass- og systemkostnader regnes med, gir dette en totalt innsparing på om lag 370 millioner kroner årlig. Samlet skal oppgavene løses med 985 årsverk.
  • Skatteregnskapsfunksjonen samles på Lillestrøm, med en underavdeling i Vadsø. Oppgaven bemannes med 45 årsverk på Lillestrøm og 15 i Vadsø.
  • Arbeidsgiverkontrollen samlokaliseres med Skatteetatens øvrige kontrollmiljøer og lokaliseres til 22 steder. Oppgaven bemannes med 400 årsverk, en styrking på 29 årsverk.
  • Innkreving spesialiseres. Innkreving fra personlige skattytere samles i 19 fylkesvise enheter, hvor fem av disse også har oppgaven å kreve inn fra næringsdrivende. Oppgaven bemannes med til sammen 453 årsverk.
  • Veiledning, informasjon og arkiv som er knyttet til skatteoppkreverfunksjonen, inkluderes i Skatteetatenes telefontjeneste, veiledningsfunksjon og de regionale dokumentsentrene. Oppgaven bemannes med til sammen 55 årsverk.

(Kilde: Finansdepartementet)

Det kommer frem i en rapport skattedirektør Hans Christian Holte overleverte til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag.

Skattedirektoratet har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan kommunenes skatteoppkreverfunksjon kan overføres til Skatteetaten. Overføringen er ett av flere tiltak regjeringen ønsker å sette i gang i håp om å få en bedre og mer helhetlig skatte- og avgiftspolitikk.

– Denne endringen vil skape større og bedre fagmiljøer, gi styrket innsats mot svart økonomi og økt likebehandling og rettssikkerhet. Å samle ansvaret for skatter og avgifter i Skatteetaten er den beste løsningen, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, sier Jensen.

– Enklere og mer forståelig

Hun fikk overlevert rapporten fra skattedirektøren på sitt kontor mandag.

– Dette handler om å lete etter forenklinger som kan bidra til å gjøre skatte- og avgiftsinnkrevingen enklere og mer forståelig. Vi er opptatt av å styrke rettssikkerheten og selvfølgelig av å forvalte skattebetalernes penger på en ordentlig måte, sier finansministeren til NTB.

Omleggingen innebærer en reduksjon i antall skatteoppkreverkontorer fra 288 til 27. Det vil bety at det kuttes 526 årsverk i sektoren, samtidig som arbeidsgiverkontrollen styrkes med 29 årsverk.

Endringene er beregnet å tilsvare en årlig innsparing på 370 millioner kroner.

Forslaget skal sendes ut på høring innen slutten av 2014, og endringene skal etter planen tre i kraft 1. januar 2016. En politisk behandling av saken kan komme til våren.

Fire forslag

Skattedirektør Holte sier hans etat med rapporten har forsøkt å gi et bidrag til regjeringens arbeid med en mer helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning.

– Denne utredningen viser hvordan vi kan overta skatteoppkreverfunksjonen på en bra måte, samtidig som vi får til vesentlig innsparing og effektivisering, forklarer han til NTB.

Holte viser til fire konkrete forslag i rapporten: Den tar til orde for mer effektiv oppgaveløsing med færre, større og mer robuste enheter. For det andre vil bekjempelsen av svart økonomi bli styrket gjennom at arbeidsgiverkontrollen tilføres ressurser. Dessuten vil forslaget, om det blir satt ut i livet, gi økt rettssikkerhet og større muligheter og sikre likebehandling av like saker.

– For det fjerde vil det bli en forenkling for de skatte- og avgiftspliktige, som får én etat å forholde seg til, sier Holte.

Personvernpolicy