Åpen for alle - alltid

Alle disse inntektene er skattefrie

Gevinster er i utgangspunktet skattepliktige, men gevinster fra Norsk Tipping slipper du å betale skatt på. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Colourbox.com
Gevinster er i utgangspunktet skattepliktige, men gevinster fra Norsk Tipping slipper du å betale skatt på. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix/Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

Du slipper å betale skatt på blant annet Lotto-gevinsten, gevinst på boligsalg i de fleste tilfeller, og arbeid du gjør på egen bolig i fritiden. Se hvilke andre inntekter som er skattefrie.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det finnes faktisk en rekke inntekter du slipper å betale skatt på. Nedenfor har vi samlet en del av disse eksemplene i alfabetisk rekkefølge.

Arbeid etter megling

Arbeid som utføres i forbindelse med skadevolders arbeid for skadelidte er skattefritt.

Arbeid på eget hus

Verdien av skatteyters og hans husstands arbeid på egen bolig eller hytte er ikke skattepliktig inntekt så lenge arbeidet foregår i skatteyters vanlige fritid.

Tar du deg fri i ordinær arbeidstid for å jobbe på eget hus, er dette skattepliktig. Denne inntekten regnes ikke som personinntekt, og beskattes ikke med mer enn 28 prosent.

Arbeidsvederlag under beløpsgrense

Det er flere typer arbeidsvederlag som er unntatt for beskatning. Et skille går mellom privatpersoner/bedrifter og såkalte skattefrie institusjoner. Utbetalingene fra skattefrie institusjoner kan være høyere.

Når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner, kreves det ikke at beløpet blir lønnsinnberettet, og inntekten vil dermed være skattefri. Hvis beløpet er over 1.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

For private oppdrag i oppdragsgivers hjem er grensen 4.000 kroner.

Les mer om skattefrie småjobber her

Utbetaling til styremedlemmer i boligsameier er skattefritt hvis beløpet er under 1.000 kroner.

Utbetalinger fra kursteder, institusjoner til klienter er skattefritt når summen ikke overstiger 2.000 kroner. Det forutsettes at utbetalingen utelukkende dreier seg om arbeidspenger.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Utbetalinger fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner nevnt i Skatteloven § 2 er skattefritt hvis beløpet ikke er større enn 4.000 kroner i skatteåret.

Utgiftsgodtgjørelse for dekning av merkostnaders ved et medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon er skattefritt inntil 10.000 kroner. Det samme gjelder godtgjørelse til person i lønnet stilling i en organisasjon ved dekning til til transport til og fra arrangementer hvor organisasjonen medvirker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidstøy og uniform

Fri uniform eller arbeidstøy regnes ikke som skattepliktig inntekt hvis dette regnes som uegnet til privat bruk. Dette er typisk klær for spesielle forhold som verne- og vareklær.

Arv

Arv er ikke skattepliktig inntekt, men er arveavgiftspliktig. Gaver er heller ikke skattepliktig inntekt. Avkastning av arvede midler og gaver er derimot skattepliktig inntekt.

Les mer om arv her.

Barnebidrag

Barnebidrag er skattefritt (heller ikke fradragsberettiget). Det er flere år siden dette ble skattlagt.

Barnehagetilskudd fra arbeidsgiver

Bedriftens dekning av av barnehagekostnader til bedriftsbarnehage er ikke skattepliktig. Forutsetningene er at arbeidsgiveren gjennom eierandeler eller kapitaltilskudd disponerer reserverte barnehageplasser til bruk for sine ansatte. Arbeidsgiveren må ha vedtektsfestede rettigheter med hensyn til antall barnehageplasser og innflytelse på driften av barnehagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidsgiver kan også gi et tilskudd på inntil 3.000 kroner per måned per plass skattefritt. Dette gjelder når den ansattes egenbetaling (foreldrebetaling) tilsvarer maksimalpris i henhold til bestemmelser om maksimalgrense. Dersom egenbetalingen er lavere enn maksimalprisen, skal arbeidsgivers tilskudd likevel regnes som skattepliktig for den del som tilsvarer differansen mellom maksimalpris og egenbetalingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Barnetrygd

Barnetrygd er skattefri inntekt. Barnetrygden er 970 kroner per måned per barn.

Les mer om barnetrygd.

Boligsalg

Gevinst ved salg av bolig er skattefritt hvis du har bodd i der i minst 12 av de siste 24 måendene.

Les mer her: «Gevinst/tap ved salg».

Bostøtte

Bostøtte fra Husbanken er ikke skattepliktig inntekt.

Datautstyr utlånt fra arbeidsgiver

Dette er ikke skattepliktig så lenge det begrunnes med tjenestlig behov. Datautstyr innebefatter også utstyr som henger sammen med en PC.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dimmepenger, forsørgertillegg etc

Dimisjonsgodtgjørelse etter endt militærtjeneste er skattefri inntekt. Det samme gjelder forsørgertillegg og utdanningsbonus i Forsvaret.

Etterlønn ved dødsfall

Lønn som blir utbetalt etter at dødsfallet inntraff er bare skattepliktig for den delen som går over 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1 mai i 2011 er dette beløpet 118.824 kroner.

Etterpensjon ved dødsfall

Lønn som blir utbetalt etter at dødsfallet inntraff er bare skattepliktig for den delen som går over 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1 mai i 2011 er dette beløpet 118.824 kroner.

Gaver

Vanlige gaver er alltid skattefrie. Gaver som blir gitt til deg av personer du vil arve er skattefrie, men de likestilt med arv. Du kan dermed måtte betale arveavgift på gavebeløpet. Les mer om arv her.

Du kan gi bort en halv G til hver av arvingene hvert år. Dette gjelder for hver av foreldrene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Slik kan du gi avgiftsfrie millioner til barna

Gaver i ansettelsesforhold er skattepliktige. Men det finnes en del unntak i forbindelse med runde fødselsdager og runde jubilileumår for bedriften.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan motta 2.500 skattefritt i gave for et forbedringsforlag.

Les også: Du kan få skattefrie gaver fra sjefen

Gevinst i Lotto, Norsk Tipping etc

I utgangspunkter er gevinster skattepliktige, men det er en rekke unntak. Nedenfor har vi listet opp unntakene:

 • Gevinster fra Norsk Tipping AS
 • Fotballspillet Tipping
 • Viking Lotto
 • Extra
 • Joker
 • Flax
 • Rikstoto
 • Pengelotteriet
 • Bingospill
 • Quicklotteriet
 • Odds-spillene Langoddsen, Resultatoddsen, Oddsbomben og Vinneroddsen
 • Gevinster vunnet ved deltagelse i offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedia, f.eks. aviser, TV eller radio.
 • Andre tilfeldige gevinster ved innenlandske eller utenlandske spill, konkurranser, lotterier ol når verdien av hver enkelt gevinst er 10.000 kroner eller mindre. Overstiger gevinsten 10.000 kroner er hele gevinsten skattepliktig, med mindre den er skattefri etter en av de andre bestemmelsene. Dette gjelder selv om gevinsten skal fordeles på flere skattytere slik at den for hver enkelt ikke overstiger 10.000 kroner. Skattefritaket gjelder selv om du mottar flere gevinster med verdi under 10.000 kroner i året. Skattefritaket gjelder ikke når gevinsten må anses som vederlag for arbeid/virksomhet, fordi gevinsten har nær sammenheng med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet.

Dersom du har mottatt gevinster fra noen av disse som overstiger 10.000 kroner, skal premien likevel oppføres i selvangivelsen og tjener som kontrollfunksjon i forhold til en evt formuesøkning.

Gjeldsettergivelse

Dette er ikke skattepliktig. Men hvis ettergivelsen av gjeld skjer i forbindelse med et arbeidsforhold, vil ettergivelsen normalt være skattepliktig.

Hvis ettergivelsen gis av noen du skal arve, vil denne ettergivelsen være arveavgiftspliktig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hobbyvirksomhet

Inntekter som stammer fra hobbyvirksomhet er i hovedsak skattefrie. Dersom du tilvirker et produkt (for eksempel epler fra hagen) er det likevel et maksimumsbeløp på kr 4.000 som du kan tjene skattefritt.

Innbo og løsøre - salg av

Gevinst ved salg av privat brukt løsøre er ikke skattepliktig inntekt.

Kontantstøtte

Kontantstøtte er skattefritt. Les mer om kontantstøtte her.

Kultur og ærespriser

Slike priser utdelt av stat, fylke eller kommune regnes ikke som inntekt.

Kunstnerlønn

Kunstnerlønn bevilget av Stortinget er skattefritt.

Livsforsikring/kapitalforsikring

Utbetaling av egen livsforsikring/kapitalforsikring fra forsikringsselskap ved død eller annet tidspunkt, er ikke skattepliktig inntekt.

Menerstatning

Menerstatning og erstatning for skade av ikke-økonomisk art er skattefritt. Menerstatning ved yrkesskade er også skattefritt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Renter ved tilbakebetaling av skatt

Renter ved tilbakebetaling av skatt er skattefrie.

Skadeerstatning

Skadeerstatning er skattefri dersom det er en utgiftserstatning. Dersom det er en erstatning for allerede tapt arbeidsfortjeneste er den i hovedsak skattepliktig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Erstatning for fremtidig tapt ervervsevne er skattefritt hvis den utbetales som et engangsbeløp. Erstatning for tidligere tapt arbeidsfortjeneste er skattepliktig.

Sluttvederlag

Sluttvederlag som utbetales i forbindelse med oppsigelse kan være skattefritt. Forutsetningene at utbetalingen skjer i overenskomst mellom hovedorganisasjoner for arbeidstagere og arbeidsgivere. Erstatningen må være på mindre enn 1,5 ganger G (118.824 kroner).

Les mer om sluttvederlag her.

Sosiale ytelser

Det er en rekke sosiale ytelser fra folketrygden som er unntatt skatteplikt. Blant disse er medisinsk stønad, attføringshjelp, grunnstønad til uføre, utdanningsstønad m.fl.

Stipender

Reisestipend er skattefritt så fremt beløpet går til dekning av reisekostnadene.

Arbeidsstipend er i hovedsak skattepliktig inntekt når de har tilknytning til et arbeidsforhold. Utgifter som er påløpt ved gjennomføringen av stipendets formål kommer da til fradrag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Studielån - nedskriving

Arbeidstaker som jobber i Finnmark eller noen utvalgte kommuner i Troms, får avskrevet studielånet. Dette er ikke skattepliktig inntekt. Det samme gjelder for annen ettergivelse, for eksempel ettergivelse på grunn av særlig langt studie.

Utdanning i arbeidsforhold

Du kan få utdanning betalt av arbeidsgiver så lenge visse kriterier er oppfylt.

For å få utdanningen skattefritt er det et krav at arbeidsgiver må kunne dra nytte utdanningen din. Utdanningen kan skje både eksternt og internt. Den kan også foregå i utlandet.

Skattefritaket omfatter dekning av kostnader som undervisning, eksamensavgift, skolebøker og annet materiell som er knyttet direkte til utdanningen. Det kan også dekkes reise og merkostnader til opphold utenfor hjemmet, dette inkluderer også hjemreiser.

Les mer om utdanning i arbeidsforhold her.

Valuta

Gevinst ved salg av reisevaluta er ikke skattepliktig (tap ikke fradragsberettiget).

Se også ABC Pengers temaområde for skatt


Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her