Økte boligverdier gir kvinner høyere formue

Økte boligverdier gir kvinner høyere formue
Økte boligverdier gir kvinner høyere formue

Norske kvinner har blitt 17 prosent rikere mens menn bare har økt formuen sin med ti prosent fra 2009 til 2010, ifølge ligningstallene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skattekalkulatorer

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatter og avgifter 2011
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Kvinner hadde også en høyere økning i skattbar inntekt enn menn fra 2009 til 2010. Likevel ligger menn fortsatt langt foran kvinner både når det gjelder formue og inntekt.

Den sterke formuesøkningen skyldes trolig i første rekke økte ligningstakster på boliger. Høsten 2009 måtte alle fylle ut en «selvangivelse» for boligen, og ved skatteoppgjøret i 2010 ble det beregnet nye og til dels langt høyere ligningstakster.

Les: Boliger og fastsettelse av ligningsverdi

Økningen var særlig stor i de største byene. Ligningstall for 2010, sammenstilt av selskapet Soliditet, viser at det er i Oslo og de tre fylkene der landets største byer ligger at formuesverdiene er økt særlig sterkt.

Kvinner

– Mye av formuen i Norge er eiendom som eies av både menn og kvinner. Formue i form av penger og verdipapirer er mer vanlig blant menn enn blant kvinner, derfor vil en økning i ligningstakstene gi større utslag hos kvinner enn hos menn, sier analysesjef Vemund Olsen i Soliditet som har sammenstilt tallene for inntekt og formue.

Kalkulator: Formuesskatt og boligverdier

Han peker på at ligningstallene som offentliggjøres ikke viser hvilken type formue som har økt, om det er aksjeverdier, bankinnskudd eller verdien av bolig. Men den største endringen i skattereglene fra 2009 til 2010 gjaldt boliger, derfor er det grunn til å anta at den ligger til grunn for de økte formuene.

De største byene

– Jeg vil tro at formuesøkningen for kvinner særlig har med ligningstakstene å gjøre, sier også Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen.

– Vi vet at menn i større grad enn kvinner investerer i aksjer og verdipapirer. I den grad kvinner har formue, er den ofte knyttet til fast eiendom eller bankinnskudd.

Nilsen peker på at det særlig er boliger i de største byene som har fått en betydelig økt ligningsverdi det siste året.

– I byene har ligningsverdiene ofte ligget lavt i forhold til de reelle verdiene. Det gjelder særlig eldre boliger. Boligprisene har økt mer i de største byene enn i resten av landet, og ligningstakstene har ikke fulgt med. Det gjelder i første rekke Oslo og Stavanger, men også de andre større byene, sier Nilsen. I mindre byer og spredtbygde strøk har prisstigningen vært lavere, og der har ofte ligningstakstene ligget over 25 prosent av boligens verdi.

Rogaland på topp

Tallene viser at det nettopp er kvinner i Oslo og Rogaland som har fått de aller største formuesøkningene.

I Oslo er gjennomsnittsformuen økt med 27 prosent for kvinner mens kvinner i Rogaland i gjennomsnitt har 35 prosent høyere formue i 2010 enn i 2009. Menn i Oslo har økt formuen med 16 prosent og i Rogaland med 19 prosent.

Omvendt har kvinner i Hedmark bare blitt 2 prosent rikere mens menn i samme fylke har hatt en nedgang i formuesverdi på to prosent fra 2009 til 2010.

Gry Nilsen trekker også fram at aksjeverdiene kan spille inn når det gjelder formuesøkningen. Etter finanskrisen i 2008 falt aksjeverdiene. I årene etter har verdien av aksjene økt igjen. For aksjer i unoterte selskaper er det et etterslep, slik at høyere verdi på selskapene i 2009 først gir utslag på aksjeverdien året etter, i 2010.

Menn har mest

Selv om kvinneformuene har økt mest viser ligningstallene at menn i gjennomsnitt er atskillig rikere enn kvinner. Menns formue var 571.001 kroner mot kvinnenes gjennomsnitt på 344.074 kroner i 2010.

De rikeste kvinnene bor i Oslo, der gjennomsnittet var 584.777 kroner mens gjennomsnittet i Finnmark lå lavest blant fylkene med 194.025 kroner. Menn i Oslo ligger høyest i formue med 953.278 kroner.

Inntektsfordelingen viser det samme bildet. Menns gjennomsnittsinntekt lå på 308.182 kroner mens kvinnene tjente 200.579 kroner i 2010.

Les flere nyheter her

Personvernpolicy