Meny

Revidert nasjonalbudsjett:

- Riktig å stramme inn

REVIDERT: Finansminister Sigbjørn Johnsen legger frem revidert statsbudsjett i formiddag. Foto: Scanpix.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sterk vekst i norsk økonomi fører til at regjeringen foreslår å stramme noe inn i revidert budsjett.

Handlingsregelen

Handlingsregelen er retningslinjer for budsjettpolitikken som et flertall i Stortinget sluttet seg til. Regelen har to hovedpunkter:

Petroleumsinntektene skal fases gradvis inn i økonomien, omtrent i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Petroleumsfondet (anslått til 4 % av fondskapitalen ved inngangen til budsjettåret).

Det skal legges vekt på å jevne ut svingninger i økonomien, for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

Når Oljefondet er på 3.000 milliarder gir dette etter 4%-regelen anledning til å bruke 120 milliarder kroner.

Finansminister Sigbjørn Johnsen legger fem revidert nasjonalbudsjett nå i formiddag, og hovedbudskapet er at norsk økonomi går godt - og at det derfor er fornuftig med budsjettinnstramninger.

Det er få endringer som har praktisk betydning for folks lommebok.

Men Sigbjørn Johnsen tok opp noe under dagens presentasjon, som mange privatpersoner er opptatt av, nemlig skattelistene.

Regjeringen vil nemlig stramme inn på innsynet i skattelistene, nå må man logge inn med MinID på skatteetatens nettsider, dersom man vil sjekke ut inntekten til slekt og venner.

Kutter oljepengebruken

Et av de viktigste punktene i det reviderte budsjettet er at regjeringen foreslår at bruken av oljeinntekter skal være lavere enn i budsjettet som ble vedtatt i høst. Regjeringen vil nærmere bestemt kutte bruken av oljepenger med 15,2 milliarder kroner i revidert, og oljepengebruken holdes dermed godt under handlingsregelen.

– Vi følger handlingsregelen. Under finanskrisen brukte vi budsjettet aktivt for å dempe nedgangen i norsk økonomi. Nå er veksten sterkere enn vi kan regne som normalt, og ledigheten går ned. Da er det riktig å stramme noe inn i budsjettet og redusere bruken av oljeinntektene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

I sitt forslag til revidert budsjett vil regjeringen kutte bruken av oljepenger med 15,2 milliarder kroner. Med utsikter til en høyere økonomisk vekst og fortsatt lav arbeidsledighet vil bruken av oljepenger bli godt under det handlingsregelen tilsier. Forslaget innebærer at bruken av oljeinntekter vil ligge 10,3 milliarder kroner under 4- prosentbanen.

Øker utbyttet

Samtidig er skatteinntektene og utbytteinntektene vesentlig oppjustert siden statsbudsjettet i fjor høst. Regjeringen vil for det meste bruke de økte inntektene til å styrke budsjettbalansen.

Målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) – eller den såkalte handlingsregelen – tilsvarer innstrammingen 0,3 prosent.

Kronekursen

Totalt vil regjeringen bruke 112,9 milliarder oljekroner i år, mens det i det vedtatte budsjettet før jul var avsatt 128,1 milliard kroner.

Regjeringen mener at forslaget til revidert budsjett for 2011 legger et godt grunnlag for at den gode økonomiske utviklingen skal fortsette. Og de rødgrønne mener at budsjettpolitikken ikke skal bidra til en særnorsk renteøkning og sterkere kronekurs. Senest torsdag satte Norges Bank opp styringsrenta.

– Et strammere budsjett vil også lette presset på pengepolitikken. En sterkere norsk renteoppgang enn i andre land framover kan gi en sterkere krone. Dette vil være uheldig for konkurranseutsatte næringer og setter arbeidsplasser i fare, sier finansministeren.

Tilleggsbevilgninger

Selv om bruken av oljepenger går ned vil regjeringen øke bevilgningene til vei og jernbane med 186 millioner kroner mer enn i vedtatt budsjett. Den vil også bruke 162 millioner kroner til kartlegging av nordområdene.

Forslaget inkluderer 100 millioner kroner for å gjennomføre geologisk kartlegging i nordområdene og 62 millioner kroner til kunnskapsinnhenting i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet. Videre foreslår regjeringen blant annet mer penger til arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne og styrking av Nav.

Den underliggende realveksten i statsbudsjettets utgifter fra 2010 til 2011 anslås til 2,8 prosent.

Lønnsveksten i Norge skyter fart

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor koster 2,9 milliarder kroner mer enn regjeringen trodde for bare et drøyt halvår siden.

I statsbudsjettet som ble vedtatt i fjor høst anslo regjeringen at den gjennomsnittlige lønnsveksten i staten ville komme på 3,25 prosent i 2011. Men etter lønnsoppgjøret i vår har regjeringen måttet øke anslaget til hele 3,9 prosent. Det viser tallene i revidert budsjett som blir lagt fram fredag.

Det tilsvarer en utgiftsøkning på 2,9 milliarder kroner når justering av fjorårets trygdeoppgjør tas med. Siden lønnsveksten også i fjor ble høyere enn anslått, ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) kom den på gjennomsnittlig 3,75 prosent, må staten ut med etterslepstillegg i den årlige justeringen av grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Finansminister Sigbjørn Johnsen bekrefter overfor NRK at også kommunene kommer til å få økte lønnsutgifter, selv om skatteinngangen også vil øke som følge av lønnsveksten. Regjeringen øker de frie inntektene til kommunene med samlet 4 milliarder kroner, men det blir ikke kompensert spesielt for et kommuneoppgjør som ble rundt 1 prosentpoeng dyrere enn anslått.

– Kommunene har selv et ansvar for de økte lønnsutgiftene gjennom lønnsforhandlingene, sier Johnsen.

Får 1,3 milliarder mer i skatteinntekter

Kommunene får rundt 1,3 milliarder kroner mer i skatteinntekter neste år enn regjeringen forventet. Pengene skal brukes til å dekke deler av utgiftene ved årets lønnsoppgjør.

Skatteinntektene til kommunene har økt mer i år enn regjeringen la opp til i statsbudsjettet den la fram i fjor høst.

– Skatteinngangen er god. Det går jo godt i Norge, i motsetning til i nesten alle land rundt oss. Vi har høy sysselsetting, fortsatt lav rente og en kronekurs som gjør at vi både eksporterer og at næringslivet går godt, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til NTB.

Navarsete presenterte fredag regjeringens kommuneproposisjon for 2012.

– De økte skatteinntektene dekker deler av merutgiftene kommunene får som følge av lønnsoppgjøret, sier hun.

Vil bruke 186 millioner mer på samferdsel

Regjeringen vil øke bevilgningene til oppfølging av Nasjonal transportplan med 186 millioner kroner.

I revidert budsjett foreslås det å øke bevilgningene til riksveiinvesteringer med 110 millioner kroner. Dette skal gi økte midler til planlegging, bedre veibygging, midtdelere og utbedring av svinger på utsatte områder.

40 millioner kroner foreslås brukt til vedlikeholdsoppgaver på jernbanen, blant annet på Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Østfoldbanen.

Populært