Disse inntektene er skattefrie

<p>Små lønnsutbetalinger er blant det som kan være skattefritt. (Foto: Scanpix)</p><p> </p>
Små lønnsutbetalinger er blant det som kan være skattefritt. (Foto: Scanpix)  

<pDet finnes fortsatt skattefrie inntekter. Sjekk hvilke!</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er en rekke forskjellige inntekter som er skattefrie. Her er en samling av disse inntektene, alfabetisk satt opp.

Det er visse bunnfradrag som gjør at inntekter er skattefrie. For eksempel betaler du ikke skatt av hvis den samlede lønninntekten din er under 39.600 kroner. Enslige pensjonister og uføre betaler ikke skatt før nettoinntekten (alminnelig inntekt) er over 104.600 kroner i 2008 (109.850 kroner i 2009).

Arbeid etter megling
Arbeid som utføres i forbindelse med skadevolders arbeid for skadelidte er skattefritt.

Arbeid på eget hus
Verdien av skatteyters og hans husstands arbeid på egen bolig eller hytte er ikke skattepliktig inntekt så lenge arbeidet foregår i skatteyters vanlige fritid. Tar du deg fri i ordinær arbeidstid for å jobbe på eget hus, er dette skattepliktig. Denne inntekten regnes ikke som personinntekt, og beskattes ikke med mer enn 28 prosent.

Arbeidsvederlag under beløpsgrense
Det er flere typer arbeidsvederlag som er unntatt for beskatning. Et skille går mellom privatpersoner/bedrifter og såkalte skattefrie institusjoner. Utbetalingene fra skattefrie institusjoner kan være høyere.

Når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner, kreves det ikke at beløpet blir lønnsinnberettet, og inntekten vil dermed være skattefri.

Hvis beløpet er over 1.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig.

For private oppdrag i oppdragsgivers hjem er grensen 2.000 kroner.

Utbetaling til styremedlemmer i boligsameier er skattefritt hvis beløpet er under 1.000 kroner.

Utbetalinger fra kursteder, institusjoner til klienter er skattefritt når summen ikke overstiger 2.000 kroner. Det forutsettes at utbetalingen utelukkende dreier seg om arbeidspenger.

Utbetalinger fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner nevnt i Skatteloven § 2 er skattefritt hvis beløpet ikke er større enn 4.000 kroner i skatteåret.

Utgiftsgodtgjørelse for dekning av merkostnaders ved et medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon er skattefritt inntil 10.000 kroner. Det samme gjelder godtgjørelse til person i lønnet stilling i en organisasjon ved dekning til til transport til og fra arrangementer hvor organisasjonen medvirker.

Arbeidstøy og uniform
Fri uniform eller arbeidstøy regnes ikke som skattepliktig inntekt hvis dette regnes som uegnet til privat bruk. Dette er typisk klær for spesielle forhold som verne- og vareklær.

Arv
Arv er ikke skattepliktig inntekt, men er arveavgiftspliktig. Gaver er heller ikke skattepliktig inntekt. Avkastning av arvede midler og gaver er derimot skattepliktig inntekt.

Les mer om arv her.

Barnebidrag
Barnebidrag er skattefritt (heller ikke fradragsberettiget). Det er flere år siden dette ble skattlagt.

Barnehagetilskudd fra arbeidsgiver
Bedriftens dekning av av barnehagekostnader til bedriftsbarnehage er ikke skattepliktig. Forutsetningene er at arbeidsgiveren gjennom eierandeler eller kapitaltilskudd disponerer reserverte barnehageplasser til bruk for sine ansatte. Arbeidsgiveren må ha vedtektsfestede rettigheter med hensyn til antall barnehageplasser og innflytelse på driften av barnehagen.

Arbeidsgiver kan også gi et tilskudd på inntil 3.000 kroner per måned per plass skattefritt. Dette gjelder når den ansattes egenbetaling (foreldrebetaling) tilsvarer maksimalpris i henhold til bestemmelser om maksimalgrense. Dersom egenbetalingen er lavere enn maksimalprisen, skal arbeidsgivers tilskudd likevel regnes som skattepliktig for den del som tilsvarer differansen mellom maksimalpris og egenbetalingen.

Barnetrygd
Barnetrygd er skattefri inntekt. Barnetrygden er 970 kroner per måned per barn.

Les mer om barnetrygd.

Boligsalg
Gevinst ved salg av bolig er skattefritt hvis du har bodd i der i minst 12 av de siste 24 måendene.

Les mer her: «Gevinst/tap ved salg».

Bostøtte
Bostøtte fra Husbanken er ikke skattepliktig inntekt.

Dimmepenger, forsørgertillegg etc
Dimisjonsgodtgjørelse etter endt militærtjeneste er skattefri inntekt. Det samme gjelder forsørgertillegg og utdanningsbonus i Forsvaret.

Etterlønn ved dødsfall
Lønn som blir utbetalt etter at dødsfallet inntraff er bare skattepliktig for den delen som går over 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1 mai i 2008 er dette beløpet 105.384 kroner.

Gaver
Vanlige gaver er alltid skattefrie. Gaver som blir gitt til deg av personer du vil arve er skattefrie, men de likestilt med arv. Du kan dermed måtte betale arveavgift på gavebeløpet. Les mer om arv her.

Gaver i ansettelsesforhold er skattepliktige. Men det finnes en del unntak i forbindelse med runde fødselsdager og runde jubilileumår for bedriften.

Du kan motta 2.500 skattefritt i gave for et forbedringsforlag.

Les mer om gaver: «Gaver i ansettelsesforhold»

Gevinst i Lotto, Norsk Tipping etc
I utgangspunkter er gevinster skattepliktige, men det er en rekke unntak. Nedenfor har vi listet opp unntakene:

 • Gevinster fra Norsk Tipping AS
 • Fotballspillet Tipping
 • Viking Lotto
 • Extra
 • Joker
 • Flax
 • Rikstoto
 • Pengelotteriet
 • Bingospill
 • Quicklotteriet
 • Odds-spillene Langoddsen, Resultatoddsen, Oddsbomben og Vinneroddsen
 • Gevinster vunnet ved deltagelse i offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedia, f.eks. aviser, TV eller radio.
 • Andre tilfeldige gevinster ved innenlandske eller utenlandske spill, konkurranser, lotterier ol når verdien av hver enkelt gevinst er 10.000 kroner eller mindre. Overstiger gevinsten 10.000 kroner er hele gevinsten skattepliktig, med mindre den er skattefri etter en av de andre bestemmelsene. Dette gjelder selv om gevinsten skal fordeles på flere skattytere slik at den for hver enkelt ikke overstiger 10.000 kroner. Skattefritaket gjelder selv om du mottar flere gevinster med verdi under 10.000 kroner i året. Skattefritaket gjelder ikke når gevinsten må anses som vederlag for arbeid/virksomhet, fordi gevinsten har nær sammenheng med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet.

Dersom du har mottatt gevinster fra noen av disse som overstiger 10.000 kroner, skal premien likevel oppføres i selvangivelsen og tjener som kontrollfunksjon i forhold til en evt formuesøkning.

Gjeldsettergivelse
Dette er ikke skattepliktig. Men hvis ettergivelsen av gjeld skjer i forbindelse med et arbeidsforhold, vil ettergivelsen normalt være skattepliktig.

Hvis ettergivelsen gis av noen du skal arve, vil denne ettergivelsen være arveavgiftspliktig.

Hjemme-PC
Du får ikke inntektspåslag når du har datautstyr utlån fra arbeidsgiver. Dette forutsetter at utlånet er tjenestelig begrunnet.

Les mer om Hjemme-PC her.

Hobbyvirksomhet
Inntekter som stammer fra hobbyvirksomhet er i hovedsak skattefrie. Dersom du tilvirker et produkt (for eksempel epler fra hagen) er det likevel et maksimumsbeløp på kr 4.000 som du kan tjene skattefritt.

Innbo og løsøre - salg av
Gevinst ved salg av privat brukt løsøre er ikke skattepliktig inntekt.

Kontantstøtte
Kontantstøtte er skattefritt. Les mer om kontantstøtte her.

Kultur og ærespriser
Slike priser utdelt av stat, fylke eller kommune regnes ikke som inntekt.

Kunstnerlønn
Kunstnerlønn bevilget av Stortinget er skattefritt.

Livsforsikring/kapitalforsikring
Utbetaling av egen livsforsikring/kapitalforsikring fra forsikringsselskap ved død eller annet tidspunkt, er ikke skattepliktig inntekt.

Menerstatning
Menerstatning og erstatning for skade av ikke-økonomisk art er skattefritt. Menerstatning ved yrkesskade er også skattefritt.

Renter ved tilbakebetaling av skatt
Renter ved tilbakebetaling av skatt er skattefrie.

Skadeerstatning
Skadeerstatning er skattefri dersom det er en utgiftserstatning. Dersom det er en erstatning for allerede tapt arbeidsfortjeneste er den i hovedsak skattepliktig.

Erstatning for fremtidig tapt ervervsevne er skattefritt hvis den utbetales som et engangsbeløp. Erstatning for tidligere tapt arbeidsfortjeneste er skattepliktig.

Sluttvederlag
Sluttvederlag som utbetales i forbindelse med oppsigelse kan være skattefritt. Forutsetningene at utbetalingen skjer i overenskomst mellom hovedorganisasjoner for arbeidstagere og arbeidsgivere. Erstatningen må være på mindre enn 1,5 ganger G (105.384 kroner).

Les mer om sluttvederlag her.

Sosiale ytelser
Det er en rekke sosiale ytelser fra folketrygden som er unntatt skatteplikt. Blant disse er medisinsk stønad, attføringshjelp, grunnstønad til uføre, utdanningsstønad m.fl.

Stipender
Reisestipend er skattefritt så fremt beløpet går til dekning av reisekostnadene.

Arbeidsstipend er i hovedsak skattepliktig inntekt når de har tilknytning til et arbeidsforhold. Utgifter som er påløpt ved gjennomføringen av stipendets formål kommer da til fradrag.

Studielån - nedskriving
Arbeidstaker som jobber i Finnmark eller noen utvalgte kommuner i Troms, får avskrevet studielånet. Dette er ikke skattepliktig inntekt. Det samme gjelder for annen ettergivelse, for eksempel ettergivelse på grunn av særlig langt studie.

Utdanning i arbeidsforhold
Du kan få utdanning betalt av arbeidsgiver så lenge visse kriterier er oppfylt.

For å få utdanningen skattefritt er det et krav at arbeidsgiver må kunne dra nytte utdanningen din. Utdanningen kan skje både eksternt og internt. Den kan også foregå i utlandet.

Skattefritaket omfatter dekning av kostnader som undervisning, eksamensavgift, skolebøker og annet materiell som er knyttet direkte til utdanningen. Det kan også dekkes reise og merkostnader til opphold utenfor hjemmet, dette inkluderer også hjemreiser.

Les mer om utdanning i arbeidsforhold her.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus