Riktig skatteklasse er verdt 10.000 kroner

Et ekteskap kan gi skatteklasse 2. (foto: Colourbox)
Et ekteskap kan gi skatteklasse 2. (foto: Colourbox)
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pSjekk om du er i riktig skatteklasse. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Skatteberegning 2008

Kalkulatoren beregner skatten din for 2008. Du kan også se hva skatten blir både i skatteklasse 1 og 2.

Skatteberegning 2009

Kalkulatoren beregner skatten din for 2009. Du kan også se hva skatten blir både i skatteklasse 1 og 2.

ANDRE SKATTEARTIKLER:

Dette er nytt i årets skatt

33 råd for lavere skatt

La staten spleise på gavene dine
Kan du trekke fra reiseutgifter?


SVAR PÅ SKATTESPØRSMÅL:

Send inn skattespørsmål

Svar på spørsmål (mandag 6.april)

Svar på spørsmål (tirsdag 7.april)

Svar på spørsmål (onsdag 8.april)

Svar på spørsmål (torsdag 9.april)

Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse, forekommer det feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer.

Du har rett til skatteklasse 2 hvis du er aleneforsørger for barn. Hvis du for eksempel har blitt aleneforsørger i 2008, kan det hende at du ikke automatisk blir satt i riktig klasse. Det kan også lønne seg med klasse 2 hvis den ene har svært lav inntekt. Du finner hvilken skatteklasse du er satt i øverst på side 1 i selvangivelsen.

Verdien av å bli satt i klasse 2 er 10.878 kroner i 2008. I 2009 er verdien 11.424 kroner. Grunnen er at du får et dobbelt personfradrag i selvangivelsen. Dette personfradraget blir automatisk trukket fra i selvangivelsen, og er på 38.850 kroner i 2008 (40.800 kroner i 2009).

Bruk kalkulatorene
På ABC Penger kan du selv beregne skatten med skattekalkulatorene. Hvis du i kalkulatorene legger inn at du er gift, beregner kalkulatorene skatten i både skatteklasse 1 og 2.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skatteberegning 2008

Skatteberegning 2009

Når den ene ektefellen tjener lite
I utgangspunktet skal du lignes i den skatteklassen som samlet gir lavest skatt for deg og ektefellen. Hvis den ene ektefellen har null i inntekt er saken grei, da vil det lønne seg å bli lignet felles. Men fra et visst inntektstrinn vil det lønne seg å bli lignet i klasse 1.

Det er ikke slik at dere taper på at ektefellen med lav inntekt går over en viss inntektsterskel. Det er en flytende overgang der det på en gitt inntekt (eller intervall) er slik at skatten blir eksakt lik enten dere skattes i klasse 1 eller 2.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Her har vi tatt utgangspunkt to inntekter på henholdsvis 450.000 kroner og 300.000 kroner. Så ser vi på hva de samlede skatten blir når vi varierer den andres inntekt.

Første trinn i toppskatten slår inn ved en inntekt på 420.000 kroner. Av tabellen ser vi at den samlede skatten er lavest i klasse 2 opp til en inntekt på 53.465 kroner. Akkurat ved denne inntekten blir skatten den samme enten dere lignes i skatteklasse 1 eller 2. Over dette inntektsnivået lønner det seg å bli lignet i skatteklasse 1.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Over toppskattnivå
Ligningsklasse
Inntekt 1Inntekt 2Klasse 1Klasse 2Diff
420 0000120 722109 84410 878
420 00010 000120 722110 7449 978
420 00020 000120 722111 6449 078
420 00030 000120 722112 5448 178
420 00040 000120 822115 8404 982
420 00050 000123 322122 0401 282
420 00053 465124 188124 1880
420 00060 000125 402127 820-2 418

Med en inntekt på 300.000 blir knekkpunktet høyere. Her vil skatten bli lik fra 70.650 kroner. Deretter vil skatten bli lik i skatteklasse 1 og 2 helt til den samlede inntekten kommer opp i toppskattnivå. I dette tilfellet vil det gjelde når den lave inntekten når opp i 120.000 kroner.

Under toppskattnivå
Ligningsklasse
Inntekt 1Inntekt 2Klasse 1Klasse 2Diff
300 000077 76266 88410 878
300 00010 00077 76266 88410 878
300 00020 00077 76266 88410 878
300 00030 00077 76266 88410 878
300 00040 00077 86269 2808 582
300 00050 00080 36274 5805 782
300 00060 00082 44279 4602 982
300 00070 00083 22283 040182
300 00070 65083 27383 2730
300 00080 00086 62086 6200
300 000150 000105 464108 164-2 700

Ektefeller
Ved samlivsbrudd før utgangen av inntektsåret, skal dere lignes hver for dere i klasse 1, eventuelt klasse 2 som enslig forsørger. Hvis begge må anses som enslige forsørgere, skal hver av dere lignes i klasse 2). Den av dere som det meste av separasjons- eller skilsmisseåret har forsørget den andre ved underhold før samlivsbruddet og/eller ved etterfølgende bidrag, kan kreve klasse 2.

Er separerte ektefeller flyttet sammen igjen innen utgangen av inntektsåret, skal klasse fastsettes som for ektefeller.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis du har giftet deg etter 31. oktober året forut for inntektsåret, lignes ektefeller hver for seg og settes i sin klasse, i utgangspunkt klasse 1. Den ektefelle som har lavest alminnelig inntekt, kan kreve fellesligning med den andre ektefelle i dennes bostedskommune. Ektefellene lignes da sammen i klasse 2 forutsatt at felles hjem er stiftet før utløpet av inntektsåret. Hvis den ene av ektefellene har svært lav inntekt er dette aktuelt. Spesielt gjelder dette hvis den ene er student.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Enslig forsørger
En enslig forsørger er en person som alene har omsorgen for, og eventuelt også er alene om forsørgelsen av barn.

Når to personer lever sammen og har felles barn ved inntektsårets utgang, kan ingen av dem anses som enslig forsørger. Situasjonen ved årets utgang legges til grunn. Dette gjelder også om en av dem eller begge i tillegg har særkullsbarn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når to personer lever sammen og ikke har felles barn, men en av dem eller begge har særkullsbarn, vil den av dem det gjelder, eventuelt begge, bli ansett som enslig forsørger med mindre de er gift, meldepliktige samboere eller registrerte partnere og ekteskapet/ samboerskapet/partnerskapet er inngått før 1. november i året før inntektsåret.

Klasse 2 på grunn av omsorg for barn født i 1991 eller senere
Hvis du har omsorgen for barn som er 17 år eller yngre ved utløpet av inntektsåret, skal du lignes i klasse 2. Dette gjelder selv om barnet er bosatt i utlandet, for eksempel i skattyterens utenlandske hjem. For barn i denne aldersgruppen er det tilstrekkelig at den enslige forsørger har omsorgen for barnet. Forsørgelse i økonomisk forstand behøver ikke foreligge. Det kan derfor gis klasse 2 selv om barnet er selvforsørget og eventuelt lignes for seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Klasse 2 på grunn av forsørgelse av barn født i 1991 eller tidligere
Som enslig forsørger kan du settes i klasse 2 også når du bare har barn som er 18 år eller eldre ved utgangen av inntektsåret. I prinsippet er det ingen øvre aldersgrense for barnet. Det er imidlertid ikke nok at du har omsorgen for barn i denne aldersgruppen. Det må foreligge virkelig forsørgelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Virkelig forsørgelse anses normalt å foreligge når barnets samlede inntekt ikke overstiger 32.000 kroner i inntektsåret. For å beregne samlet inntekt i denne sammenheng, tas det utgangspunkt i barnets alminnelige inntekt. I praksis vil dette si summen av lønn, barnepensjon og skattefritt barnebidrag.

Barn som mer enn halve inntektsåret har avtjent førstegangstjeneste, eller som uten behovsprøving mot foreldreinntekt har mottatt lån fra Statens lånekasse, kan normalt ikke anses som forsørget selv om barnets beregnede inntekt ikke overstiger 32 000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skilsmisse og separasjon, den ene ektefellen får omsorgen alene
Når ektefeller blir skilt eller separert vil den av ektefellene som overtar eneomsorgen og som barnet fortsetter å bo hos, ha rett til klasse 2. Er det flere barn, og hver av foreldrene beholder eneomsorgen for minst ett av dem, vil begge foreldrene kunne anses som enslige forsørgere. Forutsetningen er at forholdet er reelt, herunder at foreldrene faktisk lever atskilt etter samlivsbrudd. Videre må det kunne kreves at delingen av barneflokken med hensyn til omsorgfunksjonen har en varig karakter.

Skilsmisse og separasjon, ektefellene har felles omsorg som er delt dem i mellom
Har foreldrene, som er separert eller skilt, felles omsorg (ikke eneomsorg) for det enkelte barn, innebærer ikke dette at hver av foreldrene kan kreve å bli lignet i klasse 2. Klasse 2 gis i slike tilfeller til den av foreldrene som det meste av året har hatt den daglige omsorgen for barnet, dvs. den som barnet største delen av året har bodd hos. Har ektefellene flere barn, må hvert enkelt barn vurderes for seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom barnet (barna) etter avtale skal, eller rent faktisk oppholder seg like lenge hos hver av foreldrene, kan det legges til grunn at hver av foreldrene blir ansett som enslig forsørger annet hvert år, hvis det ikke er forhold som tilsier at en av dem har hovedomsorgen. Den av ektefellene som har barnet (barna) hos seg ved utgangen av skilsmisse-/separasjonsåret, anses som enslig forsørger for dette året, den andre av foreldrene året etter osv.