Frykt for datakaos

<p>Ill.foto: Colourbox </p>
Ill.foto: Colourbox 

Forsvaret skal snart lansere en dataløsning til mer enn 700 millioner kroner. Nå øker bekymringene for at løsningen vil svikte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Til tross for kluss og rot med flere viktige datatester holder Forsvarets ledelse steinhardt på 17. juni som dagen da dataløsningen SAP skal lanseres. Etter planen skal da forsvarsgreinenes egne dataløsninger skiftes ut med en felles løsning for hele Forsvarets militære organisasjon (FMO).

Men det er mange uniformerte som frykter datakaos ettersom løsningene ennå ikke er ordentlig kvalitetssikret.

En intern og fortrolig statusrapport fra 1. april - som ABC Nyheter har fått innsyn i - fastslår også at «usikkerheten vurderes som kritisk» og at det «fortsatt knyttes usikkerhet til kvalitet på data».

Og i redsel for hva som kan skje har Forsvarsstaben (FST) allerede oppfordret alle Forsvarets avdelinger til å begrense all aktivitet og reising i tiden rundt lansering.

- Jeg tror man får problemer med å gjøre opp årsregnskapet for Forsvaret, og man kan spørre seg om lønnsutbetalingen kommer i juli, sier en anonym kilde til ABC Nyheter.

At prosjektet er svært prestisjefylt viser blant annet det faktum at de to større øvelsene «Cold Response» og «Gemini» ble avlyst i 2008 fordi prosjektet skulle prioriteres.

Helt siden 2003 har Riksrevisjonen også årlig påpekt alvorlige feil og svakheter ved regnskapene til FMO. Så sent som i fjor høst lovet Forsvarsdepartementet (FD) revisjonen at nå skulle alt bli mye bedre, blant annet ved hjelp av det såkalte Økonomiprosjektet (ØP) som skal sikre bruken av felles dataverktøy for styring av pengebruken.

Men det er dette som nå kan svikte.

Bekymringsmeldinger

Kommandør Knut Riiber har sendt bekymringsmelding, men vil ikke si noe til media om problemene rundt Økonomiprosjektet. Foto: Forsvarets mediasenterKommandør Knut Riiber har sendt bekymringsmelding, men vil ikke si noe til media om problemene rundt Økonomiprosjektet. Foto: Forsvarets mediasenter

I slutten av mars sendte for eksempel den ansvarlige saksbehandleren hos Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) en bekymringsmelding til Forsvarsstabens ledelse, viser stabens offentlige journal - selv om selve brevet er hemmeligstemplet.

Og en uke senere, den 4. april, følger også sjefen for det forsvarsinterne overvåkningsorganet Program Fokus, kommandør Knut Riiber, opp bekymringsmeldingen fra FLO. Også hans brev til stabens ledelse om Økonomiprosjektet med den klare tittelen «Bekymringsmelding», er unntatt offentlighet.

På spørsmål fra ABC Nyheter om han bekrefte å ha sendt brevet og utdype meldingens innhold, sier kommandør Riiber som også har ansvar for program Fokus sin kontakt med media:

- Det har jeg ingen kommentar til. Jeg har ingen informasjon om dette som jeg ønsker å ha ut i media.

Sjefen i FLO, generalmajor Trond R Karlsen, hadde fredag ikke tid og ønske om å bli intervjuet om saken, men han bekrefter likevel risiki og at hans organisasjon kan komme til å lide på grunnlag av en mulig for tidlig lansering av dataløsningen.

Via sin pressemedarbeider sender Karlsen tre linjer pr epost:

- Vi ser frem i mot å få på plass den nye løsningen, men å innføre et nytt forvaltningssystem er alltid forbundet med en viss risiko. I hvertfall på kort sikt. Vi har iverksatt risikoreduserende tiltak, men vi vet og har tatt høyde for at vi i en overgangsperiode vil ha lavere leveringskapasitet enn normalt.

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug er en av de som har mottatt bekymringsmeldingene, men han har valgt å ikke besvare henvendelse fra ABC Nyheter.

ØP er helt sentralt for Forsvaret.

For to og et halvt år siden diskuterte man fortsatt om FMO skulle satse på ulike dataløsninger (et såkalt datavarehus) eller en felles løsning. I mars 2006 valgte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at det skandalerammede Program Golf skulle få nytt navn (LOS), og at Forsvaret skulle satse på et helintegrert system: SAP.

740 millioner i 2007

Sommeren 2006 sendte også Forsvarssjef Sverre Diesen ut et beslutningsnotat hvor det heter at Økonomiprosjektet «skal derfor gis høyeste prioritet i FMO». Han mente da at prosjektet skulle være avsluttet 2. kvartal 2008, men i Forsvarsdepartementets tilrådning til Stortinget i slutten av november heter det at det skal benyttes i FMO «fra og med regnskapsåret 2008».

I midten av desember slutter en enstemmig Forsvarskomite seg for at det er greit å bruke nærmere 740 millioner kroner på Økonomiprosjektet (ØP) i 2007, til tross for at eksterne eksperter fastslår «at det er høy risiko forbundet med å gjennomføre et slikt gjennomgripende prosjekt i en stor organisasjon».

Program Fokus konkluderer sommeren 2007 med at det er «fortsatt knyttet usikkerhet ... til gjennomføringen av Økonomiprosjektet», og i et brev datert 23. august stiller Forsvarsstabens sjef, Arne Bård Dalhaug, seg bak denne vurdereingen, men han forsikrer departementet om at de vil «om nødvendig prioritere prosjektgjennomføringen framfor annen aktivitet i Forsvaret».

I et annet brev med samme dato skriver Dalhaug til FD at budsjettsituasjonen i 2008 «vil påvirke FLOs evne til å støtte implementeringen av ØP negativt». I en statusrapport som han samtidig avgir ramses det opp forsinkelser og nedetid og han ber om man utreder «endring av D-dag for innføring».

21. september ber FD om en forklaring på dette og en oversikt over de tiltak som vil bli iverksatt for å redusere usikkerheten, noe Dalhaug i Forsvarsstaben besvarer 3. oktober. Han forsikrer da departementet om at prosjektet vil bli lansert som planlagt.

Likevel skjer det forsinkelser. Blant annet forsinkes en såkalt leveransemilepæl med nærmere to måneder og statusrapporten leveres derfor først 25. januar i år.

Innrømmer forsinkelser

I et brev datert 1. april innrømmer generalløytnant Dalhaug at det har vært forsinkelser og at «mindre deler av løsningen ikke kan ferdigstilles før produksjonssetting». Han fastslår også at «tidsplanen fram til produksjonssetting er stram», men at Forsvaret har «full fokus på å produksjonssette løsningen på denne datoen», dvs 17. juni.

Økonmisk holder en seg fortsatt innenfor de gitte rammer, men i statusrapporten som følger med Dalshaugs brev av 1. april heter det at «usikkerheten vurderes som kritisk».

I tillegg innrømmer en at forsinkelser har ført til at det ikke har «vært mulig å konvertere ønsket mengde data ved gjennomføring av tester. Dette medfører at det fortsatt knyttes usikkerhet til kvalitet på data».

På spørsmål om det er korrekt at man nå kjører tester på konstruerte data fordi man ikke har lykkes med å konvertere de nødvendige data fra tidligere systemer, svarer ØPs informasjonsmedarbeider Heidi Kraft Johansen ganske kort følgende på epost:

«Det er gjennomført enhetstester, modultester og integrasjonstester på relevante data. Økonomiprosjektet gjennomfører nå akseptansetest, som er den siste testen før løsningen innføres».

Begrenser aktivitetene

Fredag var det ikke mange i Forsvarsstaben som ville besvare spørsmål om dette.

Uoppfordret fikk derimot ABC Nyheter tilsendt følgende fra major Christian Øverli som er en av informasjonsmedarbeiderne deres:

«Vedlagt er Forsvarsledelsens overordnede syn på status og fremdrift i prosjektet.

Dette er et omfattende prosjekt og involverer systemer som Forsvaret er avhengige av til daglig. Nettopp derfor er det stor oppmerksomhet knyttet til innføringen. Som alltid ved innføring av store og komplekse systemer vil det kunne være en viss risiko for oppstartsproblemer. Det er iverksatt en rekke risikoreduserende tiltak. Ett tiltak er valg av tidspunkt for innføring – en periode med erfaringsmessig lav aktivitet, som i seg selv vil bety lav belastning. Samtidig er alle Forsvarets avdelinger oppfordret til å begrense all aktivitet og reising i denne perioden for ytterligere å redusere belastningen på systemene. Det er også forberedt manuelle rutiner dersom det skulle oppstå startproblemer.»

Personvernpolicy