Hva skjer hvis en astronaut slår til en annen astronaut ute i verdensrommet?

Mars er ikke underlagt noen nasjon. Men betyr det at den røde planeten er like lovløs som Det ville vesten? (Illustrasjon: Charlotte Price Persson/Anne Sophie Thingsted).
Mars er ikke underlagt noen nasjon. Men betyr det at den røde planeten er like lovløs som Det ville vesten? (Illustrasjon: Charlotte Price Persson/Anne Sophie Thingsted).

Hvis en astronaut begår kriminalitet mens han er i verdensrommet, finnes det spesielle rom-lover som håndheves?

Forestill deg dette framtidsscenarioet:

En gruppe astronauter har blitt sendt til Mars for å bygge en koloni på planeten, men alt går ikke som planlagt. Et av besetningsmedlemmene reagerer uforutsigbart – det psykologiske presset forbundet med den ekstreme isolasjonen på en lang romreise får ham til å gi en av de andre en knyttneve rett i fleisen.

Spørsmålet er hvilken straffelov som gjelder. Det spørsmålet har leseren Camilla Carstensen sendt til videnskab.dk. Astronautene befinner seg over 55 millioner kilometer fra jorda, som bare er en liten blå prikk i det fjerne. Ingen stater har suverenitet over Mars, så det er ikke gitt hva slags lovverk som skal gjelde.

– Vi er vant til at hvis du drar til Russland, dømmes du etter russisk lovgivning, men hvis du begikk en forbrytelse i verdensrommet, hvilke lover gjelder da? spør Nathan Clark retorisk. Han forsker på rom-lovgivning ved juridisk fakultet ved Københavns Universitet.

Det betyr imidlertid ikke at Mars er lovløst. Det er selvfølgelig noen romlover som trer i kraft på andre planeter. De er bare ganske ulike fra de vi kjenner på jorden.

Lover og regler i verdensrommet

Så hva slags lover og regler er det som gjelder på Mars.

– Den lovgivningen som bestemmer at ingen nasjoner har suverenitet over det ytre rom, inneholder også et regelsett og en rekke prinsipper for hvordan privatpersoner og kommersielle bedrifter skal oppføre seg der, sier Thea Flem Dethlefsen, som har studert luftfarts- og romfartslovgivning ved Universitetet i Leiden i Nederland og arbeider i ESA.

Heldigvis eksisterer det et annet sett regler når man har med det ytre rommet å gjøre.

– Vi har en lovgivning som ikke bare gjelder på Mars, men overalt i verdensrommet. Den består av fem ulike FN-traktater som inneholder en del prinsipper, forklarer Dethlefsen.

Den overordnede regelen er at verdensrommet bare kan brukes til fredelige formål. Alle kan bruke og utforske verdensrommet til vitenskapelige formål, så lenge vi overholder reglene i rom-traktatene og i internasjonal lovgivning generelt. Blant annet ved å la være å bruke masseødeleggelsesvåpen, unngå å ta med bakterier som kan påvirke fremmede livsformer, forklarer hun.

Rom-jurister har kunstige rettssaker

Et annet spørsmål er hvordan rom-lovene skal fortolkes, slik at de kan fungere i praksis.

(Illustrasjon: Anne Sophie Thingsted).
(Illustrasjon: Anne Sophie Thingsted).

Når vanlige jurister skal avgjøre en sak, dømmer de ikke bare med utgangspunkt i selve lovgivningen. De ser på hvordan lignende saker har falt ut tidligere. Man snakker om at saker kan danne «presedens», altså danne grunnlag for hvordan lignende saker vil bli avgjort framover.

Noe slikt finnes ikke for de fem traktatene. Det har International Institute of Space Law (IISL) funnet en smart løsning på.

IISL avholder såkalte prosesspill, som er kunstige rettssaker, for å øve seg på å fortolke loven. Dermed får rom-juristene en idé om hvordan ulike hypotetiske saker kunne utspille seg i virkeligheten.

– Vi avholdt for eksempel en rettssak som skulle være i 2050, og to stater var i konflikt i et hypotetisk scenario, forteller Dethlefsen.

2050: Jorden er overbefolket

Nasjonale rom-lover?

De internasjonale rom-traktatene blir gjort mer håndgripelige i de enkelte landene. Det skjer nemlig en utvikling der flere og flere land implementerer rom-lovgivningen i sine egne nasjonale lover eller lager veiledninger om hvordan man skal oppføre seg i ulike situasjoner. For eksempel ved fjerning av rom-søppel.

I rom-juristenes øvelse har jorden er gått tom for ressurser og lider av overbefolkning på grunn av global oppvarming.

– Stat A, som lider av overbefolkning, vil terraforme på Mars, det vil si endre miljøet for å gjøre planeten mer beboelig for mennesker. Ved å sette opp gigantiske speil som kan smelte isen, kan de dyrke mat på planeten, forteller Dethlefsen.

Men Stat B er også på vei til Mars. Stat B mangler råvarer, som de vil lete etter på planeten.

Når de oppdager speilene, begynner situasjonen å tilspisse seg. Speilene har smeltet isen på Mars, og da fungerer ikke gruveutstyret til Stat B. Dermed gjennomføres et cyberangrep speilene, som ødelegges.

Terraforming er et begrep som stammer fra science fiction. Det innebærer at en planet endres slik at atmosfæren blir mer beboelig. Med en gjennomsnittstemperatur på om lag minus 60 grader ville det være opplagt å forsøke å varme opp Mars hvis mennesker skulle slå ned seg der. (Illustrasjon: Timmy Turner / Shutterstock / NTB scanpix)
Terraforming er et begrep som stammer fra science fiction. Det innebærer at en planet endres slik at atmosfæren blir mer beboelig. Med en gjennomsnittstemperatur på om lag minus 60 grader ville det være opplagt å forsøke å varme opp Mars hvis mennesker skulle slå ned seg der. (Illustrasjon: Timmy Turner / Shutterstock / NTB scanpix)

Treffer spikeren på hodet

Det å utvinne ressurser på en annen planet, er kontroversielt i seg selv. Det er uenighet i det internasjonale rom-miljøet om det strider mot forbud mot å eie noe i verdensrommet.

Det er også forbud mot å ødelegge miljøet på andre planeter. Derfor kan også speilene være en forbrytelse.

Men i dette tilfellet handler både Stat A og B som de gjør fordi menneskeheten er i fare. Hvis det er snakk om en humanitær katastrofe, bør vel statene kunne bryte reglene?

Den internasjonale romstasjonen (ISS)

ISS er en beboelig satellitt i bane rundt jorden.

I 20 år har ulike grupper av astronauter brukt den som rom-laboratorium.

ISS er det største vitenskapelige prosjektet i verden. Alle de turistene som har vært ute i verdensrommet, har besøkt ISS.

Det er slike spørsmål rom-juristene forsøker å svare på i de kunstige rettssakene.

– Det er imidlertid ikke noe fasitsvar for slike saker. Det vil er avhengig av de konkrete omstendighetene, forteller Thea Flem Dethlefsen.

Rom-lovene er fastlåst

Rom-jusen har også et annet problem: Lovene sliter med å hold følge med den teknologiske utviklingen.

– Problemet er at noen av lovene er omkring 50 år gamle, og de kan bare endres ved total enstemmighet i FNs rom-komite. Det er praktisk talt umulig, sier Thea Flem Dethlefsen.

I FN utarbeides rom-lovgivningen av komiteen COPUOS, som har 92 medlemsstater. Det er land med så ulike politiske holdninger som Iran og USA, så det kan være vanskelig å komme fram til enstemmighet.

– Det er ingen som lager traktater på internasjonalt nivå lenger, fordi det låser landene med forpliktelser som de ikke ønsker, selv om det er et klart behov for nye lover, sier Nathan Clark.

Et juridisk område som godt kunne trenge en oppdatering, er romturisme, mener Thea Flem Dethlefsen. Det skaper mange juridiske utfordringer.

Her kan du se hvilke land som var medlemmer av COPUOS i 2017. Senere har tallet steget fra 87 til 92. Medlemslandene er de grønne. (Illustrasjon: ChickenWindow/CC BY-SA 4.0).
Her kan du se hvilke land som var medlemmer av COPUOS i 2017. Senere har tallet steget fra 87 til 92. Medlemslandene er de grønne. (Illustrasjon: ChickenWindow/CC BY-SA 4.0).

Da Russland og USA på 1960-tallet begynte å sende astronauter ut i verdensrommet, lenge før romturisme i det hele tatt var på dagsorden, vedtok FN at astronauter skulle ha en helt spesiell status. De var menneskehetens representanter, så de skulle beskyttes ekstra godt i de rom-lovene som ble vedtatt det tiåret.

– Men hva med rom-turister? Det er ikke noen fast definisjon av astronauter i traktatene, men «besetningen på romfartøyet» er beskyttet. Det er bare det at rom-turister ikke faller under den kategorien, sier Dethlefsen.

Det har kommet midlertidige løsninger for de privatpersonene som allerede har vært en tur ute i verdensrommet.

Personer som har besøkt Den internasjonale romstasjonen (ISS), har signert kontrakter om at de tar ansvar for eventuelle ulykker selv. Hvis en rom-turist begår en alvorlig forbrytelse, skal lovgivningen følge offerets nasjonalitet.

Men det vil bli langt flere romturister i fremtiden, så vi trenger skikkelige lov som beskytter dem.

Så langt har det bare vært sju turister i verdensrommet, og alle har besøkt ISS. Mange andre private selskaper er imidlertid i full sving med å utvikle egne farkoster til turisme. Det gjelder blant annet SpaceX, som i 2018 offentliggjorde planer om å sende to rom-turister på en seksdagerstur rundt månen etter år 2023.

SE VIDEO: Så vanskelig er det å spise i vektløs tilstand:

Hva med Mars?

La oss vende tilbake til astronauten som har begått vold på Mars, og se på hvilken lovgivning som ville gjelde.

Vi kan tenke oss tre muligheter.

Romfartøyets opphavsland avgjør.

Egne regler for Mars.

Internasjonal strafferett.

– Det er mulig å bruke lovene til landet romfartøyet ble registrert i, sier Thea Flem Dethlefsen.

Hvis astronautene har reist med en Nasa-romrakett, som er registrert i staten California, straffes han etter lovene som gjelder her.

Da kunne straffen bli en bot på om lag 8500 kroner eller fengsel på opptil seks måneder, alt avhengig av hvor hardt astronauten har slått.

En annen mulighet er å lage egne lover for Mars – en tanke som er i tråd med ideen om å bygge opp en helt ny nasjon der.

Dethlefsen ser imidlertid noen utfordringer ved den ideen.

Et helt annet dilemma er om den voldelige astronauten skulle sendes tilbake til jorden for å sone en eventuell fengselsstraff eller om han skulle sperres inne på planeten. Det spørsmålet tar vi ikke opp i denne artikkelen. (Illustrasjon: Anne Sophie Thingsted).
Et helt annet dilemma er om den voldelige astronauten skulle sendes tilbake til jorden for å sone en eventuell fengselsstraff eller om han skulle sperres inne på planeten. Det spørsmålet tar vi ikke opp i denne artikkelen. (Illustrasjon: Anne Sophie Thingsted).

– Da er spørsmålet hvordan vi skal utarbeide lovgivningen. Skal alle land kan være med å bestemme? Det kunne kanskje skje som en FN-traktat, forutsatt at landene faktisk kunne bli enige, sier hun.

Det ville være utrolig vanskelig, mener Nathan Clark:

– Vi var veldig heldige da landene klarte å bli enige om de fem eksisterende rom-traktatene. Det var en annen tid, sier han.

SE VIDEO: Hvorfor uttaler vi Mars og mars forskjellig?

Den endelige dommen

Det tredje mest sannsynlige er at astronauten blir straffet på bakgrunn av internasjonal lovgivning. Artikkel III i Ytre rom-traktaten sier nemlig at folkeretten kan brukes på fremmede planeter.

Folkeretten er de reglene og prinsippene som gjelder mellom stater, mellom en stat og en statsborger i et annet land og mellom internasjonale organisasjoner.

– Hvis en amerikansk soldat er voldelig mot en russer, blir USA holdt ansvarlig. Jeg går ut fra at USA i så fall må betale en erstatning. Samtidig ville astronauten trolig bli stilt til ansvar av amerikanske myndigheter, noe som kan bety fengsel, mener Nathan Clark.

De internasjonale romorganisasjonene har en langsiktig plan om at mennesker skal lande på Mars for aller første gang omkring år 2040. (Foto: Gorodenkoff / Shutterstock / NTB scanpix).
De internasjonale romorganisasjonene har en langsiktig plan om at mennesker skal lande på Mars for aller første gang omkring år 2040. (Foto: Gorodenkoff / Shutterstock / NTB scanpix).

Thea Flem Dethlefsen er ikke sikker på det. For besetningsmedlemmer på Mars kan være for verdifulle til å sette i fengsel.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Les også:
Branson vil til verdensrommet i juli
Forskere frigir «lyder av verdensrommet»
Bransons planer om romturisme er rykket et skritt nærmere

SE VIDEO: Svaret på spørsmålet du ikke tør stille:

---

Denne saken ble først publisert i Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:50 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:37 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46 Over 100.000 barn internert i USA18:39 Ropstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31 Forslag om forbud mot machete sendes på høring17:58 Avduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57 Tre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51 Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42 Kraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38 WADA varsler Russland-dom i desember17:16 Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 NHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Flere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38 Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36 Vestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35 Bolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14 Platini dømmer VAR nord og ned13:13 Drapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45 Emirates med milliardbestilling fra Airbus12:44 Norske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44 Ungdomsskoleelever rammet av tåregass12:43 Tre smittet av svartedauden i Kina12:07 Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57 Catalonias regionale president forklarte seg i retten11:47 Været skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58 Tyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57 Norsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52 En person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30 Norske elever får en mer praktisk skole10:24 Betydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17 Curling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53 Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39 Lagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38 Språkprisen til Kristin Fridtun09:22 Ronaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20 Johannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08 Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11 Selvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09 Demonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10 Fossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40 UEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06 Politiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00 Elvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54 Dette skjedde i natt05:51 Lundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:47 Rouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59 USA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19 Få opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19 Barns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11 Eksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08 Dobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07 Chiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31 Bolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48 Russland vil frigi ukrainske marineskip01:46 Florø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10 Donald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00 NHO mener tariffsystemet må fornyes
Siste nytt
03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:50NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:37NorgeNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46VerdenOver 100.000 barn internert i USA18:39Helse og livsstilRopstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31NorgeForslag om forbud mot machete sendes på høring17:58MotorAvduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57VerdenTre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51NorgeFrode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42VerdenKraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38SportWADA varsler Russland-dom i desember17:16NorgeMann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerNHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenFlere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38PengerTyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36VerdenVestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35VerdenBolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14SportPlatini dømmer VAR nord og ned13:13NorgeDrapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45PengerEmirates med milliardbestilling fra Airbus12:44SportNorske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44NorgeUngdomsskoleelever rammet av tåregass12:43VerdenTre smittet av svartedauden i Kina12:07KulturÅpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57PolitikkCatalonias regionale president forklarte seg i retten11:47NorgeVæret skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58VerdenTyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57PengerNorsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52VerdenEn person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30NorgeNorske elever får en mer praktisk skole10:24PengerBetydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17SportCurling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53PolitikkSmåbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39SportLagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38KulturSpråkprisen til Kristin Fridtun09:22SportRonaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20SportJohannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08ReiseTogreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11PengerSelvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09VerdenDemonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10VerdenFossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40SportUEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06VerdenPolitiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00NorgeElvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54NorgeDette skjedde i natt05:51NorgeLundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:47VerdenRouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59VerdenUSA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19NorgeFå opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19VerdenBarns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11VerdenEksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08NorgeDobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07PolitikkChiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31PolitikkBolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48VerdenRussland vil frigi ukrainske marineskip01:46NorgeFlorø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10VerdenDonald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00NorgeNHO mener tariffsystemet må fornyes
Populært