Meny

Høyesterett: Mange små tyverier skal dømmes strengt

Mange bekker små gjør en stor å når det gjelder tyverier, mener Høyesterett Foto: Colourbox

Høyesterett kom til at et stort antall tyverier av gjenstander med lav verdi ikke kunne karakteriseres som mindre tyverier.

Som følge av at Norge har fått en ny straffelov, er det en rekke problemstillinger som må avklares.

Onsdag vurderte Høyesterett om 18 butikktyverier i løpet av 15 måneder, der det kun var snakk om små summer, mellom 26 og 400 kroner til sammen, kan fortsatt regnes som «mindre tyverier», eller «naskeri».

Forskjellen er betydelig. Strafferammen for tyveri etter straffelovens §321 er bot eller fengsel inntil to år, mens et mindre tyveri etter §323 gir kun bot.

– Grensen bør være 2000 kroner

Det første problemet dommerne møtte var hvor går grensen for «ubetydelig verdi», slik at det er snakk om et mindre tyveri.

Tidligere har den vært 1000 kroner i Oslo, mens den varierte mellom 1000 og 3000 kroner i resten av landet.

Etter en gjennomgang av praksis i de forskjellige politidistriktene la dommerne først til grunn at den veiledende grensen bør være 2000 kroner, og at den bør være lik i hele landet.

«Slik jeg ser det, kan ikke subsumsjonen av et straffbart forhold avhenge av hvor i landet tyveriet er begått», skriver førstvoterende dommer.

«Iherdighet over tid

I tillegg krever § 323 at «forholdene for øvrig» vurderes. Den samlede verdien av alle 18 tyveriene var rundt 2500 kroner.

Retten mener at et mindre tyveri forutsetter at det er snakk om en enkeltstående impulshandling, ikke en rekke tyverier over en avgrenset tidsperiode.

«Selv om handlingene ikke kan karakteriseres som planmessige, utspekulerte eller profesjonelle, har han vist en viss iherdighet over tid, og han har ikke latt seg avskrekke av at han en rekke ganger er tatt på fersk gjerning», skriver dommerne.

«Gjerningspersonen har også vært bortvist fra flere butikker uten at det har gjort at han har endret adferd. En samlet vurdering av forholdene for øvrig tilsier derfor at straffskylden ikke er liten», skriver dommerne.

Isolert sett ville disse forholdene ha gitt en fengselsstraff på 90 dager, mente retten.

Imidlertid, ved straffutmålingen tok Høyesterett utgangspunkt i flere alvorlige voldshandlinger han samtidig var dømt for, blant annet mot personer i særskilt utsatte yrkesgrupper. Den samlede straffen ble derfor satt til seks måneder.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært