Borgarting avviser Nei til EUs Acer-anke

ACER-MOTSTAND: Nei til EU-leder Kathrine Kleveland får ikke rettsvesent på sin side i påstanden om ulovlig avgivelse av suverenitet i energipolitikken til EU, blant annet deres energibyrå Acer.
ACER-MOTSTAND: Nei til EU-leder Kathrine Kleveland får ikke rettsvesent på sin side i påstanden om ulovlig avgivelse av suverenitet i energipolitikken til EU, blant annet deres energibyrå Acer. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Lagmannsretten avviser Nei til EUs søksmål mot staten i forbindelse grunnlovsmessigheten av Stortingets Acer-vedtak.

Dette er EUs tredje energimarkedspakke:

EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt i 2009 for å videreføre og styrke reguleringen av EUs indre markeder for elektrisk energi og naturgass.

Pakken inneholder et sett av direktiver og forordninger som skal bidra til å harmonisere betingelsene for handel i EUs indre energimarked. Med enkelte senere tillegg, omfatter den tredje energimarkedspakke:

• ACER-forordningen, forordning (EF) nr. 713/2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER)

• Forordningen om grensekryssende krafthandel, forordning (EF) nr. 714/2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene/ om adgang til nettverket for grensekryssende elektrisitet

• Gasstransmisjonsforordningen, forordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass

• Transparensforordningen, forordning (EU) nr. 543/2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk kraft

• Tredje elmarkedsdirektiv, direktiv 2009/72/EF om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft • Tredje gassmarkedsdirektiv, direktiv 2009/73/EF om felles regler for det indre marked for naturgass
• Tre kommisjonsbeslutninger

KILDE: Regjeringsadvokaten

Les mer i regjeringens stortingsproposisjon

I oktober i fjor avviste Oslo tingrett Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. Staten fikk medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse.

I november ble det klart at Nei til EU anket kjennelsen til lagmannsretten, men onsdag avviste Borgarting ankesøksmålet av samme grunn som

tingretten.

Det var Rett24 som først omtalte saken.

I strid med Grunnloven?

Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018 om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke. Nei til EU mener at forskriftene som gjennomfører energimarkedspakken er ugyldige, fordi de mener Stortingets vedtak ble gjort i strid med Grunnloven.

Da saken ble behandlet i tingretten, ble Nei til EU dømt til å betale statens saksomkostninger. Lagmannsretten kom til motsatt konklusjon, at Nei til EU ikke skulle dekke disse.

Bekymret for rettspraksisen

– At staten ikke får dekket saksomkostningene, verken i tingretten eller lagmannsretten, ser vi som en anerkjennelse fra retten om at saken reiser prinsipielle spørsmål. Nei til EU ser imidlertid med bekymring på en rettspraksis der den dømmende statsmakt gir den utøvende statsmakt medhold i at en folkelig organisasjon ikke skal få fremme søksmålet sitt mot staten, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland i en pressemelding.

Nei til EU vurderer nå om de skal anke til Høyesterett.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært