Regjeringen har lovfestet det lokale selvstyret

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister under toppmøte om inkludering med brukerorganisasjoner, partene i arbeidslivet og regjeringen.
Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister under toppmøte om inkludering med brukerorganisasjoner, partene i arbeidslivet og regjeringen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Den ferske kommuneloven slår fast at kommunenes frihet kun kan begrenses gjennom lov, og at kommunene ikke bør styres strammere enn nødvendig.

Stemmer: Nikolai Astrup
Kommunalminister (H)

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

I et innlegg 5. februar spør Raymond Johansen og Ida Pinnerød om Norge har en kommunalminister. Jeg kan berolige Ap-representantene med det de sannsynligvis allerede vet: Ja, det har vi.

I tillegg er statsministeren, finansministeren og justisministeren tidligere kommunalministre, som alle setter det lokale selvstyret høyt.

Bakgrunn: Har Norge en kommunalminister?

Regjeringens mål er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det klarer vi best gjennom sterke kommuner i hele landet som kan levere gode tjenester til innbyggerne sine. Men kommunene er forskjellige. De har ulike utfordringer og ulike forutsetninger for å løse dem. Det lokale selvstyret er avgjørende for at kommunene skal kunne møte fremtiden på den måten som passer best for dem.

Regjeringen har tatt det lokale selvstyret så alvorlig at vi har lovfestet det. Den ferske kommuneloven slår fast at kommunenes frihet kun kan begrenses gjennom lov, og at kommunene ikke bør styres strammere enn nødvendig.

Kommunene kjenner sine innbyggere og sine lokale forhold best, og er derfor best egnet til å bestemme hvordan de skal løse oppgavene sine. Samtidig står enhver regjering overfor flere dilemmaer der ulike hensyn må veies opp mot hverandre. For eksempel hender det at nasjonale hensyn som rettssikkerhet og rett til likeverdige tjenester kan begrunne statlig styring av kommunene.

Ett eksempel er at alle norske barn skal ha rett til skolegang med et visst innhold uavhengig av hvilken kommune de tilfeldigvis bor i. Samtidig skal kommunen som skoleeier ha frihet til å lage en god skole tilpasset lokale forhold.

For å styrke det lokale selvstyret, har regjeringen gitt mer ansvar og økt handlingsrom innenfor arealsaker, motorferdsel i utmark, små vindkraftanlegg og frivilligsentraler. Nå vinner også kommunene oftere frem der det er uenigheter. I innsigelsessaker har kommunene under denne regjeringen fått helt eller delvis gjennomslag i 81 prosent av sakene, under de rødgrønne fikk kommunene gjennomslag i bare 42 prosent av sakene

En tvisteløsningsordning gir også kommunene større adgang til å gå til sak dersom det oppstår konflikter mellom stat og kommune. Vi har endret forvaltningsloven, slik at statlige klageinstanser må legge større vekt på kommunenes skjønnsutøvelse.

Sterke, selvstendige kommuner trenger et trygt økonomisk fundament med handlingsrom til å gjøre egne prioriteringer. Siden vi tiltrådte, har kommunenes frie inntekter økt med rundt 30 milliarder kroner, og driftsresultatene i kommunene har jevnt over vært svært gode.

For Høyre er ikke lokalt selvstyre bare et honnørord vi liker å snakke om.

Da vi kom inn i regjering var det 46 kommuner på ROBEK-listen som viser kommuner i økonomisk ubalanse. Nå er det bare åtte kommuner på listen. Regjeringen har også avviklet en rekke øremerkede tilskudd, slik at kommunene selv kan bestemme hvordan de vil bruke disse midlene til beste for sine innbyggere. Dette er lokalt selvstyre i praksis.

Regjeringen har også gjennomført en kommune- og regionreform. Større kommuner og fylker gir grunnlag for å flytte mer makt og oppgaver fra staten til kommunene og fylkeskommunene. Fylkeskommunene har nå fått større ansvar innenfor områder som samferdsel, kompetanse og integrering, folkehelse, klima og miljø, landbruk og næringsutvikling. Og kommunene har fått ansvar for vigsler, boligetablering og boligtilpasning, i tillegg til økt ansvar innenfor landbruk, klima og miljø. Store kommuner har også mulighet til å overta ansvaret for kollektivtransporten.

For Høyre er ikke lokalt selvstyre bare et honnørord vi liker å snakke om. Vi legger det lokale selvstyre til grunn for politikken vi fører, og setter kommunene i stand til å utøve det lokale selvstyret vi har lovfestet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden