Hvordan kunne en tolkningsfeil i Nav vokse til en nasjonal skandale?

Navs revisjonsdirektør Terje Klepp og Nav-direktør Sigrun Vågeng svarte på spørsmål fra pressen etter fremleggelsen av internrevisjonsrapporten.
Navs revisjonsdirektør Terje Klepp og Nav-direktør Sigrun Vågeng svarte på spørsmål fra pressen etter fremleggelsen av internrevisjonsrapporten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Feil lovanvendelse skjer daglig både i offentlig og privat sektor. Problemet med Nav-saken var at feilen fikk spre seg over lang tid og vokse til en krise for den norske rettsstaten. Velferdsforsker Aksel Hatland oppsummerer det vi vet om skandalen, åtte uker etter at den ble kjent.

Stemmer: Aksel Hatland
Forsker I, tilknyttet Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

(Kommentaren er først publisert på Agendamagasin.no)

Problemet i Nav-saken er ikke at forvaltningen tolket loven feil da en ny EU-forordning trådte i kraft i 2012. Feil lovanvendelse skjer daglig både i offentlig og privat sektor. Problemet er at feilen fikk spre seg over lang tid og mellom institusjoner og vokse til en krise for den norske rettsstaten. Kontrollmekanismene mot feil og overgrep fungerte ikke, og de negative konsekvensene for enkeltmenneskene ble alvorlige.

Hva var feilen?

Striden gjelder utbetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger ved lengre sykdomsperioder og pleiepenger til foreldre som har omsorg for syke barn. Dette er sentrale ytelser i den norske velferdsstaten med samlede utbetalinger på 73 milliarder kroner i 2018. Etter folketrygdloven er hovedregelen for å få slike ytelser at mottakerne skal oppholde seg i Norge. Etter EU-forordning 884/04, som Stortinget har gjort til norsk rett gjennom EØS-avtalen, er hovedregelen derimot at folk kan ta med seg slike ytelser til andre EØS-land. Men de må fylle de pliktene de har etter norsk lovgivning. Det er grunnleggende og elementært at slike overnasjonale regler går foran norske lover hvis det er motstrid mellom reglene. De som bor i Norge, har den samme rett til å bevege seg fritt over landegrensene som borgere i EU. Folketrygdlovens regler blir dermed nærmest et unntak for de som reiser til land utenfor EØS-området.

Nav viste liten vilje og evne til å endre sin feilaktige lovforståelse.

Praksisen på de lokale Nav-kontorene styres av en stor mengde rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Da den nye forordningen trådte i kraft i 2012, innførte direktoratet i sine rundskriv et uholdbart skille mellom de som flyttet fra Norge og de som dro på midlertidige utenlandsopphold. Direktoratet mente at de som reiste midlertidig til utlandet, mistet retten til trygd. Men de kunne søke Nav om unntak på visse vilkår. Hvis de reiste uten å søke Nav, brøt de loven og kunne rammes av alvorlige sanksjoner.

Nav viste liten vilje og evne til å endre sin feilaktige lovforståelse. Først etter at de hadde fått flere kjennelser mot seg i Trygderetten fra høsten 2017 endret de praksis og aksepterte at de hadde anvendt loven feil. Problemene innad i Nav er godt kartlagt i den rapporten som internrevisjonen i Nav leverte 11. desember 2019.

Les kommentaren: Ydmykelsen tidsalder for Europa

Hvorfor endret ikke Nav kursen?

Nav hadde mange foranledninger til å rette opp sin gale praksis. Nav Klageinstans, som er etatens egen organisasjon for å behandle klagesaker, påpekte i flere årsrapporter at EØS-kompetansen i etaten var lav. Lite ble gjort for å endre dette. Internrevisjonen skriver at det fantes personer i Nav med ekspertise på EØS, men de kjente ikke praksis. De som kjente praksis, hadde ikke tilstrekkelig kunnskap om EØS.

Det tok lang tid fra usikkerheten om praksisen meldte seg i deler av Nav til denne praksisen ble lagt om.

I Erfaringsforum, som er et internt nettforum i Nav der ansatte kan ta opp spørsmål som kan føre til forbedringer og lik praksis, ble det i 2014 og 2015 tre ganger tatt opp spørsmål om Navs praksis var i samsvar med EØS-avtalen. Dette førte ikke til endringer. EFTAs overvåkingsorgan ESA stilte i 2017 relevante spørsmål om den norske lovanvendelsen, men dette bidro ikke til at Navs uriktige praksis ble avdekket.

Det tok lang tid fra usikkerheten om praksisen meldte seg i deler av Nav til denne praksisen ble lagt om. Det skyldes blant annet at andre saker ble prioritert og at samarbeidet mellom avdelingene i direktoratet var dårlig. Først da Trygderetten orienterte om at den vurderte å legge saker fram for EFTA-domstolen for avklaring, ble et mer fart i sakene i direktoratet.

Les kommentaren: Trumps rasistiske forbud mot antisemittisme

De politiske organenes svikt

Det er ikke kommet fram opplysninger om at Arbeids- og sosialdepartementet aktivt instruerte Nav om hvordan de skulle praktisere reglene om trygdeutbetaling i utlandet. Før forordningen trådte i kraft i 2012, ba direktoratet om departementets syn på hvordan reglene skulle håndteres, men departementet ønsket ikke å gi noen signaler. De skrev at direktoratet hadde et selvstendig ansvar for å følge rettstilstanden.

Mer uformelt signaliserte imidlertid departementet, regjeringen og Stortinget en restriktiv holdning til alle former for trygdeeksport. Dette kom særlig tydelig fram under behandlingen av regjeringen Solbergs stortingsmelding i 2017 om eksport av norske velferdsytelser. Å sende trygdemidler ut av landet kunne svekke legitimiteten til velferdspolitikken og medføre kontrollproblemer, mente regjeringen. EØS-avtalen og andre internasjonale avtaler gjorde det imidlertid vanskelig å foreta vesentlige innstramminger. På Stortinget sluttet en samlet arbeids- og sosialkomité – fra Fremskrittspartiet til SV ­- seg til «regjeringens målsetting om å redusere eksporten av norske velferdsytelser». Ingen argumenterte for at norske innbyggere burde ha de samme rettighetene som de fleste andre europeere.

I et slikt politisk klima er det ikke til å undres over at Nav kviet seg for å legge om sin praksis i mer liberal retning.

Regjeringens og Stortingets synspunkter var preget av en oppfatning om at det var innvandrere som sto for mesteparten av trygdeeksporten og at generøse regler kunne ha uheldige virkninger på migrasjonen til og fra Norge. Senere statistikk fra Nav viser at 60 prosent av utbetalingene til de som har flyttet til utlandet, går til norske statsborgere. Hadde midlertidige utenlandsopphold vært inkludert i statistikken, hadde andelen nordmenn ganske sikkert vært større. I et slikt politisk klima er det ikke til å undres over at Nav kviet seg for å legge om sin praksis i mer liberal retning.

Stortingsmeldingen tok ikke opp utbetalinger under midlertidige utenlandsopphold, og den orienterte ikke om Navs praksis på dette området. Denne unnlatelsen av å orientere Stortinget om spenningen mellom de restriktive bestemmelsene i folketrygdloven og de liberale bestemmelsene i EØS-forordningen, var enda mer slående da Stortinget endret folketrygdloven i 2017. Adgangen til å motta arbeidsavklaringspenger i utlandet ble nå innsnevret fra «en begrenset periode» til «inntil fire uker». At EØS-forordningen ga mye sterkere rettigheter, og at lovendringen nærmest var et unntak for dem som reiste til land utenfor EØS-området, ble ikke nevnt i regjeringens proposisjon eller i Stortinget. Ingen stortingsrepresentanter reagerte på dette.

Les kommentaren: Hevnmotivet i politikken

Nølende omlegging

Etter at Trygderetten ville bringe saken inn for EFTA-domstolen, begynte en mer grunnleggende revurdering av praksis i direktoratet. De tok saken opp med departementet og i februar og mars 2019 instruerte departementet Nav om å legge om praksis, men bare framover i tid. I løpet av sommeren 2019 kom direktoratet likevel til at deres praksis ikke bare var uheldig, men en alvorlig feil som også strakk seg bakover i tid. Regjeringsadvokaten og departementet støttet dette. I oktober hadde Nav funnet 2 400 saker som var feilbehandlet. En alvorlig rettsskandale ble erkjent.

Kritikken mot departementet knytter seg altså til unnlatelsessynder. Det har unnlatt å bidra til at Nav lojalt gjennomførte EØS-avtalen og til at Stortinget ble tilstrekkelig opplyst om hvilke overnasjonale rettsregler Norge var bundet av på trygdeområdet.

Svikten i domstolene

Nav har sanksjonert mot det de har oppfattet som feilutbetalinger under utenlandsopphold, ved å kreve pengene tilbake. Trygdemottakerne som hadde fått de største utbetalingene, ble meldt til politiet. Det førte til en rekke tiltaler, og i perioden 2014-2019 ble minst 48 personer straffedømt for bedrageri, og 36 av dem ble dømt til ubetinget fengsel. I de straffesakene som internrevisjonen har gjennomgått, har domstolene utelukkende bygd på folketrygdlovens regler. EØS-forordningen er ikke trukket inn. Norske advokater har ikke maktet å ivareta sine klienters interesser overfor domstolene. Domstolene har ikke av eget tiltak maktet å belyse sakene. Det har ført til at en rekke mennesker er blitt uskyldig dømt.

Velferdsstatens forvaltere og politiske myndigheter ga ikke innbyggerne i Norge de rettighetene de hadde krav på, og de brukte mer enn syv år på å rette opp alvorlige feil.

Alvorlige konsekvenser på tre plan

Nav-saken fikk alvorlige negative virkninger for mennesker med helseproblemer, for tilliten til velferdsstatens forvaltning og til rettsvesenet.

Sykmeldte fikk store og ulovlige begrensninger i sine muligheter til å reise ut fra Norge, enten det var for å feriere, for å være sammen med familie, for å lindre sine helseplager eller av andre grunner. De som brøt med de ulovlige begrensningene, fikk store økonomiske krav og i verste fall måtte de sone ubetingede fengselsstraffer.

Velferdsstatens forvaltere og politiske myndigheter ga ikke innbyggerne i Norge de rettighetene de hadde krav på, og de brukte mer enn syv år på å rette opp alvorlige feil. Innfrielse av Norges internasjonale forpliktelser ble lavt prioritert. Troen på den sosiale rettsstaten ble alvorlig svekket.

Domstolene sviktet sin oppgave med å kontrollere forvaltningen. De hadde en ubegrunnet tillit til at forvaltningen tolket lovene riktig. De var ikke preget av den sunne skepsis domstoler bør ha i en samfunnsorden som bygger på maktfordeling mellom utøvende og dømmende myndigheter.

Mange offentlige organer er nå i gang med en stor opprydningsaksjon for å gjenreise tilliten til at den norske velferdsstaten også er en rettsstat. De har en lang vei å gå.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:34 Mann tiltalt for å ha voldtatt stedatter i 200914:26 Utfor: Kilde mistet pallplassen mot slutten – Feuz heiet fram til seier14:24 Rød slapp med skrekken, ingen alvorlig skade14:00 Macron måtte forlate teater med politieskorte13:46 Mye nedbør og jordskredfare i Nordland, Trøndelag og på Vestlandet13:39 Berømt Paris-kafé rammet av brann13:04 Tyrkia har deportert IS-mistenkt kvinne og hennes tre barn til Tyskland12:49 PST etter pågripelsen av terrorsiktet kvinne: – Endrer ikke trusselbildet i Norge12:39 Bolsjunov best i Nove Mesto, Røthe på pallen12:15 Fire personer siktet etter at 34-åring døde etter vold på institusjon i Søndre Land11:38 Sju savnet etter skred i Himalaya11:37 PST vil gjennomføre avhør av den terrorsiktede kvinnen11:19 Lysbakken roser regjeringen for å ha hentet hjem norsk familie fra Syria11:18 Ropstad utelukker reforhandlinger om regjeringsplattformen10:57 Erdogan hevder Europa vil bli rammet av terror hvis Libyas regjering faller10:35 Dominerende Johaug-seier i Nove Mesto, vant med over halvminuttet09:19 Kvinne fra Sunnmøre må betale ektemannen 800.000 kroner i erstatning for svindel09:10 Utbygger dømt til å kjøpe tilbake hus bygd på søppelfylling i Skedsmo08:36 Klimaforskeren: – Hver dag venter jeg på vinteren, men den kommer aldri08:07 Én siktet etter dødsfall på institusjon i Søndre Land07:57 Forskere: Langt flere trolig smittet av lungevirus i Kina enn hva myndighetene oppgir07:15 Store klimautslipp fra Australias branner07:09 Mann skutt og alvorlig skadd i Sverige06:46 Terrorsiktet kvinne pågrepet på Gardermoen06:32 Aftenposten: Regjeringskrise kan utløse lederdebatt i Frp06:17 Alkoholstrømmen strupes ved spanske feriefavoritter06:00 Dette skjer i dag05:53 Mann dømt for overgrep mot samboerens datter05:30 Dette skjedde i natt05:13 Forsikringsselskaper vil kreve egenandeler refundert etter parkeringshusbrann04:47 Mann påkjørt av trikken i Trondheim04:46 Lærere saksøker flyselskap for dumping av drivstoff04:39 Brannvesenet i Oslo hadde 9.400 unødvendige utrykninger i fjor04:23 Regn dynker skogbranner øst i Australia03:52 Byrådet i Oslo vil sikre helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse03:35 Stadig færre barn i Bygde-Norge02:41 Ventura hentet seg inn etter dobbeltbogey i California02:04 Jagland: Kvinnene bør hentes hjem02:04 Johnson inviterer til brexit-feiring00:36 Trump ber Irans øverste leder være forsiktig med hva han sier23:34 Boeing har funnet ny 737 Max-feil23:09 Jury utpekt i Weinstein-saken22:43 Person død etter vold22:37 Frykter rådyr jakt etter at Statskog solgte eiendom for 9,6 millioner22:15 En person skadd da svovelsyre lekket ut i Oslo21:28 Anne-Elisabeth Hagens ektemann har sendt politiet en rekke eposter20:55 Frp-exit kan utløse lederstrid20:13 Motedesigneren Jean-Paul Gaultier gir seg19:51 Brutal EM-knockout av Norge over Ungarn19:42 Medier: IS-siktet kvinne er på vei til Norge19:41 Forskere kan ha knekt koden for det første liv på Jorden18:52 Mistenkelig dødsfall i Skien18:36 Togsporet mellom Drammen og Asker åpnet for trafikk18:12 Durek Verrett sier han har satt Märtha Louise i forlegenhet17:46 Annonse vekker oppsikt: «Magisk katt» ba selv om å bli solgt16:37 Hjem fra IS: – Dette er barn som må inviteres til bursdager16:03 Mann pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Bergen16:00 Frps Jon Helgheim kritiserer mediedekningen av den IS-siktede kvinnen15:46 Norges seiersrekke i stafett fortsetter etter voldsom opphenting15:29 Lavrov gir USA skylden for at verdenssituasjonen er blitt mer anspent14:26 Thunberg: – Til nå har vi ikke sett noe som helst tegn på handling14:16 TV-stjernen Derek Fowlds døde i dag13:51 Ung mann med gjengtilhørighet siktet i Prinsdal-saken13:51 Norsk trio til finale i slopestyle friski i Italia13:22 Skal rydde opp i svensk langrennskaos13:22 Åtte av ti afroamerikanere mener Trump er rasist13:20 Mann pågrepet for å ha stjålet 12 milliarder passord13:20 Overgrepsdømt mann dømt igjen for overgrep mot fosterbarn13:07 Krisemøte mandag for å redde regjeringen12:24 Gjellestadskipet er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid12:23 Japansk domstol beordrer stenging av reaktor12:22 NASA: 2019 var det nest varmeste året på over 100 år12:04 Sejersted pådro seg hjernerystelse etter stygt fall11:46 Frykter at meldeplikt til EU svekker lokaldemokratiet11:33 Solskjær har utnevnt ny kaptein11:24 Ytterligere en mann siktet for drapet i Prinsdal11:02 Tysk EM-spiller innelåst i garderoben, kom for sent til avkast11:01 Australia taper milliarder på at turistene uteblir11:00 Jordskjelv utenfor Bergen10:23 – Magnus Carlsen har en tendens til å bli overvurdert10:22 Glimts suksesstrener takket nei til Vålerenga10:21 Nordmenn betalte 944 milliarder kroner i skatt i fjor09:41 Sjark gikk på grunn i Finnmark09:40 Ødegaard skadefri og klar til kamp09:29 Slik er de norske håndballguttas EM-bonus09:13 Anbefaler ikke forbud mot prisdiskriminering09:12 Ukrainas statsminister vil gå av08:50 Iversen var syk da han startet Tour de Ski08:49 25 år siden jordskjelvet i Kobe08:46 Færre røyker, flere snuser08:29 Frp-topp i Oslo krever flyktningstopp08:18 Barneombudet bekymret over forhold i barnevernet, ifølge rapport08:11 Laveste fødselstall i Kina siden 194908:06 Betydelig snøskredfare på Vestlandet07:47 Svenske EM-stjerner på bytur, måtte si unnskyld etter drink-bestillinger07:25 Faren til IS-kvinne: – Jeg har tillit til rettssystemet07:23 Elleve amerikanske soldater ble såret i Iran-angrepet i Irak07:10 Wild tilbake på vinnersporet07:03 Meningsmåling: – Ikke noe godt tegn for Siv Jensen06:54 UNHCR: Migranter brukes som soldater i Libya
Siste nytt
14:34NorgeMann tiltalt for å ha voldtatt stedatter i 200914:26SportUtfor: Kilde mistet pallplassen mot slutten – Feuz heiet fram til seier14:24SportRød slapp med skrekken, ingen alvorlig skade14:00VerdenMacron måtte forlate teater med politieskorte13:46NorgeMye nedbør og jordskredfare i Nordland, Trøndelag og på Vestlandet13:39VerdenBerømt Paris-kafé rammet av brann13:04VerdenTyrkia har deportert IS-mistenkt kvinne og hennes tre barn til Tyskland12:49NorgePST etter pågripelsen av terrorsiktet kvinne: – Endrer ikke trusselbildet i Norge12:39SportBolsjunov best i Nove Mesto, Røthe på pallen12:15NorgeFire personer siktet etter at 34-åring døde etter vold på institusjon i Søndre Land11:38VerdenSju savnet etter skred i Himalaya11:37NorgePST vil gjennomføre avhør av den terrorsiktede kvinnen11:19PolitikkLysbakken roser regjeringen for å ha hentet hjem norsk familie fra Syria11:18PolitikkRopstad utelukker reforhandlinger om regjeringsplattformen10:57VerdenErdogan hevder Europa vil bli rammet av terror hvis Libyas regjering faller10:35SportDominerende Johaug-seier i Nove Mesto, vant med over halvminuttet09:19PengerKvinne fra Sunnmøre må betale ektemannen 800.000 kroner i erstatning for svindel09:10NorgeUtbygger dømt til å kjøpe tilbake hus bygd på søppelfylling i Skedsmo08:36NorgeKlimaforskeren: – Hver dag venter jeg på vinteren, men den kommer aldri08:07NorgeÉn siktet etter dødsfall på institusjon i Søndre Land07:57VerdenForskere: Langt flere trolig smittet av lungevirus i Kina enn hva myndighetene oppgir07:15VerdenStore klimautslipp fra Australias branner07:09VerdenMann skutt og alvorlig skadd i Sverige06:46NorgeTerrorsiktet kvinne pågrepet på Gardermoen06:32NorgeAftenposten: Regjeringskrise kan utløse lederdebatt i Frp06:17ReiseAlkoholstrømmen strupes ved spanske feriefavoritter06:00NorgeDette skjer i dag05:53NorgeMann dømt for overgrep mot samboerens datter05:30NorgeDette skjedde i natt05:13NorgeForsikringsselskaper vil kreve egenandeler refundert etter parkeringshusbrann04:47NorgeMann påkjørt av trikken i Trondheim04:46VerdenLærere saksøker flyselskap for dumping av drivstoff04:39NorgeBrannvesenet i Oslo hadde 9.400 unødvendige utrykninger i fjor04:23VerdenRegn dynker skogbranner øst i Australia03:52NorgeByrådet i Oslo vil sikre helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse03:35NorgeStadig færre barn i Bygde-Norge02:41SportVentura hentet seg inn etter dobbeltbogey i California02:04NorgeJagland: Kvinnene bør hentes hjem02:04VerdenJohnson inviterer til brexit-feiring00:36VerdenTrump ber Irans øverste leder være forsiktig med hva han sier23:34VerdenBoeing har funnet ny 737 Max-feil23:09VerdenJury utpekt i Weinstein-saken22:43NorgePerson død etter vold22:37NorgeFrykter rådyr jakt etter at Statskog solgte eiendom for 9,6 millioner22:15NorgeEn person skadd da svovelsyre lekket ut i Oslo21:28NorgeAnne-Elisabeth Hagens ektemann har sendt politiet en rekke eposter20:55NorgeFrp-exit kan utløse lederstrid20:13KulturMotedesigneren Jean-Paul Gaultier gir seg19:51SportBrutal EM-knockout av Norge over Ungarn19:42NorgeMedier: IS-siktet kvinne er på vei til Norge19:41VerdenForskere kan ha knekt koden for det første liv på Jorden18:52NorgeMistenkelig dødsfall i Skien18:36NorgeTogsporet mellom Drammen og Asker åpnet for trafikk18:12NorgeDurek Verrett sier han har satt Märtha Louise i forlegenhet17:46Helse og livsstilAnnonse vekker oppsikt: «Magisk katt» ba selv om å bli solgt16:37NorgeHjem fra IS: – Dette er barn som må inviteres til bursdager16:03NorgeMann pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Bergen16:00NorgeFrps Jon Helgheim kritiserer mediedekningen av den IS-siktede kvinnen15:46SportNorges seiersrekke i stafett fortsetter etter voldsom opphenting15:29VerdenLavrov gir USA skylden for at verdenssituasjonen er blitt mer anspent14:26VerdenThunberg: – Til nå har vi ikke sett noe som helst tegn på handling14:16KulturTV-stjernen Derek Fowlds døde i dag13:51NorgeUng mann med gjengtilhørighet siktet i Prinsdal-saken13:51SportNorsk trio til finale i slopestyle friski i Italia13:22SportSkal rydde opp i svensk langrennskaos13:22PolitikkÅtte av ti afroamerikanere mener Trump er rasist13:20VerdenMann pågrepet for å ha stjålet 12 milliarder passord13:20NorgeOvergrepsdømt mann dømt igjen for overgrep mot fosterbarn13:07PolitikkKrisemøte mandag for å redde regjeringen12:24KulturGjellestadskipet er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid12:23VerdenJapansk domstol beordrer stenging av reaktor12:22VerdenNASA: 2019 var det nest varmeste året på over 100 år12:04SportSejersted pådro seg hjernerystelse etter stygt fall11:46PolitikkFrykter at meldeplikt til EU svekker lokaldemokratiet11:33SportSolskjær har utnevnt ny kaptein11:24NorgeYtterligere en mann siktet for drapet i Prinsdal11:02SportTysk EM-spiller innelåst i garderoben, kom for sent til avkast11:01ReiseAustralia taper milliarder på at turistene uteblir11:00NorgeJordskjelv utenfor Bergen10:23Sport– Magnus Carlsen har en tendens til å bli overvurdert10:22SportGlimts suksesstrener takket nei til Vålerenga10:21PengerNordmenn betalte 944 milliarder kroner i skatt i fjor09:41NorgeSjark gikk på grunn i Finnmark09:40SportØdegaard skadefri og klar til kamp09:29SportSlik er de norske håndballguttas EM-bonus09:13PengerAnbefaler ikke forbud mot prisdiskriminering09:12PolitikkUkrainas statsminister vil gå av08:50SportIversen var syk da han startet Tour de Ski08:49Verden25 år siden jordskjelvet i Kobe08:46Helse og livsstilFærre røyker, flere snuser08:29PolitikkFrp-topp i Oslo krever flyktningstopp08:18NorgeBarneombudet bekymret over forhold i barnevernet, ifølge rapport08:11VerdenLaveste fødselstall i Kina siden 194908:06NorgeBetydelig snøskredfare på Vestlandet07:47SportSvenske EM-stjerner på bytur, måtte si unnskyld etter drink-bestillinger07:25NorgeFaren til IS-kvinne: – Jeg har tillit til rettssystemet07:23VerdenElleve amerikanske soldater ble såret i Iran-angrepet i Irak07:10SportWild tilbake på vinnersporet07:03PolitikkMeningsmåling: – Ikke noe godt tegn for Siv Jensen06:54VerdenUNHCR: Migranter brukes som soldater i Libya
Populært