Ekspert i europarett om Nav-skandalen:

– Brudd på EØS-forpliktelser vil påvirke det politiske samarbeidsklimaet med EU

<p>– Norge vil gjerne være med på det EU gjør på områder hvor vi ikke har avtaler med EU, europeiske prosjekter utenfor EØS-avtalen eller i mer uformelle samarbeid. Her vil Norge blant annet være avhengig av goodwill for å få være med. Spørsmålet blir om NAV-saken reduserer denne, sier jusprofessor Finn Arnesen.</p>
– Norge vil gjerne være med på det EU gjør på områder hvor vi ikke har avtaler med EU, europeiske prosjekter utenfor EØS-avtalen eller i mer uformelle samarbeid. Her vil Norge blant annet være avhengig av goodwill for å få være med. Spørsmålet blir om NAV-saken reduserer denne, sier jusprofessor Finn Arnesen. Foto: NTB Scanpix

48 nordmenn er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Det kan igjen påvirke Norges omdømme og goodwill fra EU.

I åtte år skal Nav ha feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Nå advarer professor i rettsvitenskap og leder for Senter for europarett ved Universitetet i Oslo (UiO), Finn Arnesen, om de langsiktige konsekvensene av mangeårige brudd på EØS-reglene.

Les også: Anniken Hauglie grillet om Nav-skandalen i Stortinget

– Avhengig av goodwill for å få være med

– Man kan tenke seg at brudd på forpliktelser vil påvirke det politiske samarbeidsklimaet. Norge vil gjerne være med på det EU gjør på områder hvor vi ikke har avtaler med EU, europeiske prosjekter utenfor EØS-avtalen eller i mer uformelle samarbeid. Her vil Norge blant annet være avhengig av goodwill for å få være med. Spørsmålet blir om NAV-saken reduserer denne, sier Arnesen til ABC Nyheter.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video: ABC forklarer: Dette er Nav-skandalen:

Siden 2012 har Nav feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Det har fått et samlet politisk miljø på Stortinget til å reagere.

Les også: ESA krever svar fra Norge om Nav-skandalen

«Justismord» mot sårbare grupper

«Katastrofalt», «Norges største rettsskandale», «skremmende, «graverende», «grenseløst urettferdig», er blant uttrykkene som er brukt for å beskrive det som omtales som «et justismord» mot sårbare grupper i det norske samfunnet.

Ved Senter for europarett forskes det på EU- og EØS-rettslige problemstillinger. Senteret er tilknyttet juridisk fakultet ved UiO, og biblioteket har status som EU-dokumentasjonssenter.

– Hvilke reaksjoner kan Norge risikere etter brudd på gjeldende regelverk i henhold til EØS-avtalen?

– På EØS-nivå kan man tenke seg at EFTAs overvåkingsorgan innleder en traktatsbruddprosedyre mot Norge ved EFTA-domstolen. Hvis Norge taper der, må Norge gjøre det som er nødvendig for å etterkomme domstolens avgjørelse og sørge for at norske regler ikke er i strid med EØS-avtalen, svarer professor Finn Arnesen.

– Da blir det ingen sak

Professor i rettsvitenskap og leder for Senter for europarett ved Universitetet i Oslo (UiO), Finn Arnesen. Foto: Kyrre Lien / Scanpix . Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix
Professor i rettsvitenskap og leder for Senter for europarett ved Universitetet i Oslo (UiO), Finn Arnesen. Foto: Kyrre Lien / Scanpix . Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Han viser til at ett av vilkårene for at det kan reises sak ved EFTA-domstolen, er at det foreligger brudd på EØS-retten når fristen for å etterkomme overvåkingsorganets såkalte grunngitte uttalelse er utløpt.

Tidslinje for Nav-skandalen:

* 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.

* Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

* Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.

* Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.

* Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.

* 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten

– Det innebærer at dersom Norge rydder opp før dette tidspunktet, blir det ingen sak ved EFTA-domstolen. EØS-avtalen kan sies opp med ett års varsel. Det er ikke sannsynlig at det vil være konsekvensen i denne saken, påpeker jusprofessoren, og legger til:

– Man kan også tenke seg at NAV-saken tas opp som et tema i EØS-komiteen, som er det organet der tvister mellom EU og EFTA-land om forståelsen av EØS-avtalen behandles. Kan hende er det likevel mer naturlig å ta saken opp i EØS-rådet, siden det ikke først og fremst dreier seg om å etablere at det har skjedd brudd på EØS-avtalen.

Les også: Støre utelukker ikke mistillit mot Hauglie etter Nav-skandalen: – Mennesker har fått lagt sine liv i grus

– Norge kan ikke få bot av EØS/EFTA

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget for å redegjøre for trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget for å redegjøre for trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Hvilke juridiske, politiske og økonomiske konsekvenser kan Nav-saken få for Norge?

– Norge kan ikke få bot av EØS/EFTA, selv om Norge har brutt sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Spørsmålet om noen har krav på erstatning, løses etter norsk rett, av norske domstoler. I norsk rett kan man tenke seg at de som eventuelt er uberettiget fengslet vil kunne kreve erstatning og oppreisning, sier jusprofessoren.

Les også: Elden ba Høyesterett se på Nav-feil – ble ikke hørt

– Det kan også bli en minnelig ordning

Han viser til at kjernen i NAV-saken er at trygdemottakerne fritas for en plikt de hadde grunn til å tro de hadde, og som de ignorerte.

– Det er vel ikke helt utenkelig at dette kan får betydning for erstatningsutmåling og størrelsen på eventuell oppreisning. Da vil det bli spørsmål om vilkårene for erstatningsansvar er tilfredsstilt. Det kan også bli en minnelig ordning. Sakene er sikkert forskjellige, men et fellestrekk ved alle sakene er at trygdemottakerne etter lovens ordlyd, slik den er tolket av norske myndigheter, har gjort noe ulovlig. I dagens regelverk står det nemlig klart i lovteksten at de må oppholde seg i Norge, forklarer lederen ved Senter for europarett.

– EØS-regelverket er ikke lett

– Men kan det være at norske myndigheter har rett i noen av sine krav i forhold til mottagere av stønader når disse samtidig har oppholdt seg i utlandet?

– EØS-regelverket er ikke lett. Et første spørsmål er om en ordning der det kreves

tillatelse for å reise utenlands og fremdeles motta de kontantytelsene det er tale om, lar seg forene med EØS-avtalen. Hvis svaret på dette spørsmålet er ja, blir

«Katastrofalt», «Norges største rettsskandale», «skremmende, «graverende», «grenseløst urettferdig» og , er blant uttrykkene som er brukt for å beskrive det som omtales som «et justismord» mot sårbare grupper etter at Nav skal ha tolket EØS-reglene feil over flere år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
«Katastrofalt», «Norges største rettsskandale», «skremmende, «graverende», «grenseløst urettferdig» og , er blant uttrykkene som er brukt for å beskrive det som omtales som «et justismord» mot sårbare grupper etter at Nav skal ha tolket EØS-reglene feil over flere år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

det neste spørsmålet om de nektelser som er gitt lar seg forene med EØS-avtalen, og om de som har reist uten samtykke, hadde kunnet blitt nektet, svarer Arnesen.

Les også: Nav-sjefen sier at hun fortsetter i jobben, men at hun går av neste år

– Ingen har grunn til å gjøre seg høy og mørk

Han illustrerer dette med at mottak av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ofte blir gitt i kombinasjon med oppfølgingstiltak i regi av NAV og aktivitetsplikter for trygdemottaker.

Fakta om straffesakene i NAV-skandalen

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, ifølge Riksadvokaten. 36 av dem er dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneder. Her er en oversikt over hvor sakene er blitt behandlet:

Asker og Bærum tingrett: 3 saker

Bergen tingrett: 6 saker

Drammen tingrett: 3 saker

Follo tingrett: 1 sak

Fredrikstad tingrett: 1 sak

Halden tingrett: 1 sak

Jæren tingrett: 2 saker

Kongsberg og Eiker tingrett: 1 saker

Kristiansand tingrett: 4 saker

Larvik tingrett: 1 sak

Nedre Telemark tingrett: 2 saker

Nord-Troms tingrett: 3 saker

Oslo tingrett: 9 saker

Rana tingrett: 1 sak

Salten tingrett: 1 sak

Sandefjord tingrett: 1 sak

Sunnmøre tingrett: 1 sak

Trondenes tingrett: 2 saker

Tønsberg tingrett: 3 saker

Øvre Romerike tingrett: 1 sak

Totalt: 47 saker. (Riksadvokaten har så langt blitt varslet om 48 uriktige dommer totalt).

I en av sakene er straffeutmålingen også behandlet av Høyesterett, mens en av sakene er ankebehandlet i Agder lagmannsrett.

(Kilde: Domstolsadministrasjonen)

– En utenlandsreise kan ha betydning for disse, og det kan tilsi at det er i orden etter EØS-retten å kreve at utreise ikke kan skje uten at slike forhold blir tilpasset, sier professoren.

– Betyr dette at det er for tidlig å si hva som blir fasiten i den pågående Nav-saken?

– Det er dette som blir den store jobben; å undersøke hvorvidt brukernes øvrige plikter påvirker retten til å kunne reise ut av landet og samtidig som man mottar stønader. Ingen har grunn til å gjøre seg høy og mørk i denne saken, understreker jusprofessor Finn Arnesen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:35 Pompeo krever slutt på Maduros «tyranni»23:27 Silje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen23:23 IS ledes av turkmensk iraker23:10 Silje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen22:43 Rakettangrep mot Bagdads grønne sone22:42 Salmonella påvist i 33 tonn kylling fra Polen22:11 FN-komité advarer mot retur av klimaflyktninger22:08 Ørjan Håskjold Nyland får Genk-spiss som lagkamerat21:56 Uvær herjer i deler av Spania21:46 Inter bekrefter bud på Christian Eriksen21:41 Huawei-topp på plass i canadisk domstol21:13 Flytrøbbel skaper problemer for den norske X-Games-troppen20:54 Alkohol kan ikke selges som «nyheter», mener Helsedirektoratet20:17 Bilen var splitter ny – men etter to mil kom problemene...20:01 Trumps advokater kaller riksrettssaken en parodi20:01 To NTNU-forskere siktet av PST19:58 Rotevatn, Asheim og Lindtveit på ønskelista til nye statsrådsposter19:29 Klager inn klima-reklame: – Med på å skape angst hos barn19:28 Trump og Biden på kollisjonskurs19:21 Dramatisk kollisjon: Pilotene måtte vaske frontruta for hånd – i lufta18:56 – Tallene gjør meg bekymret når vi vet hvor viktig kvaliteten på psykisk helsevern er18:42 Forsvarssjefen: – Nedskytingen av det ukrainske flyet tyder på at Iran var forberedt på krig18:22 Klart for debatt om Siv Jensens framtid18:02 Flere spekulerer på Hareide-comeback17:55 Moxnes jubler for Frp-exit – håper på flertall mot kraftkabler17:41 Kroatia på sparebluss slo Tsjekkia 22-21 i håndball-EM17:40 EU-ministre vil gjenoppta marinepatruljer i Middelhavet16:49 Mann alvorlig skadd i boligbrann i Hønefoss16:24 Ikke avklart når Frps statsråder går av16:22 Nå eksploderer salget av disse bilene16:04 Kina: Nytt virus smitter mellom mennesker15:48 Støre: Det borgerlige kaoset er komplett15:34 Thingnes Bø får selskap av tre debutanter i VM i skiskyting15:33 Kroatisk selskap kjøper Kleven Verft15:10 Listhaugs stikk til farvel: – En dønn upopulær regjering15:01 Terrorsiktet kvinne fortsatt sammen med sine barn14:45 Veksten i den globale turismen sank i fjor14:42 Abelvik Rød ute av EM, brudd i foten14:16 Solberg: Ikke mulig for meg å handle av hensyn til ro i regjeringen14:03 Ullevaal utsolgt til Serbia-kampen14:02 Solskjær-elev uskadd fra bilkrasj13:51 SV gleder seg over at Frp går ut av regjering13:49 Egypt forlenger unntakstilstand13:41 Tingretten: Skjellig grunn til mistanke om IS-kvinnens deltakelse i terrororganisasjon13:40 Frp går ut av regjering13:07 Riksrettssaken mot Trump starter i Senatet13:04 Nest varmeste januar i Oslo så langt12:34 Ti dømt til døden for bombeangrep i Bangladesh12:33 Seieren mot Sverige ga EM-topp på TV12:32 Valgforsker: Frp-exit vil være et stort nederlag for Erna Solberg12:08 Nasjonalmuseets «Selvportrett» av van Gogh er ekte11:59 Cecilia Brækhus: – Det kan bli en verdig avslutning på karrieren11:58 Ruud falt på verdensrankingen11:46 Ski-NM får tilkjørt 4000 kubikkmeter snø: – Det redder oss11:36 Mener Solbergs «moral» har forverret krisen: – Klart det provoserer11:27 Stor snøskredfare flere steder i landet11:25 NRK reduserer antall regionkontorer11:25 Haaland med knockout på anerkjent spillerbørs10:29 Young Bloods-leder tiltalt for drapsforsøk deltok på «oppvaskmøte»10:29 Drapssiktet i Bergen varetektsfengslet i fire uker10:19 Fem døde da hotellrom ble oversvømt med kokende vann i Russland09:47 Huawei-topp kjemper mot utlevering til USA09:46 Sammenslåtte kommuner ble mer enn doblet i størrelse09:45 Ikke rettsmøte for terrorsiktet kvinne (29)09:27 Australia rammet av giganthagl og massive støvskyer08:44 «Afrikas rikeste kvinne» anklages for å ha flådd Angola08:06 Mann påkjørt etter trafikkuhell i Tromsø07:46 Mystisk lungevirus har spredt seg til Sør-Korea07:44 Til sammen 27 mindreårige drept de siste ti årene06:42 «Parasite» er første fremmedspråklige film til å vinne gjev SAG-pris06:37 Kina bekrefter 139 nye virustilfeller06:35 Slik sikrer Norge EM-semifinale allerede mot Island06:30 Støre vil gjøre Ap til fredsparti06:02 Dette skjer i dag05:34 Dette skjedde i natt05:32 Siv Jensen orienterer om Frps fremtid i regjeringen05:09 Frp sier nei til å bruke norske spesialstyrker i Mali05:00 Ruud holder Djokovic som favoritt i Australian Open04:39 Prins Harry: – Jeg vil at dere skal høre sannheten04:35 Forskning: Nebbdyr trues av utryddelse i Australia04:23 Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers klare for Super Bowl-finale03:48 Mahomes førte Chiefs til Superbowl, møter 49ers03:45 Høie vil ikke ha forbud mot gentesting03:42 Oljeindustrien investerer mindre enn 1 prosent i grønn energi02:31 Arbeidstakere krever større del av kaka i forkant av årets lønnsoppgjør01:58 Varsler ny abortkamp i Arbeiderpartiet01:40 76 svært farlige innsatte har rømt fra et fengsel i Paraguay01:17 Intern strid i LO om lakseskatten00:51 Tre menn bekreftet drept i London00:36 Fylkesledere og stortingsrepresentanter ber Jensen ta Frp ut av regjering23:47 Unge Venstre-leder frykter flere seiere ryker om Frp går ut av regjering23:30 Thorstvedt scoret i Genk-debuten23:14 Messi ga Setién seier i Barcelona-debuten22:58 Brennhet Ronaldo økte Juventus-ledelsen22:57 Flere mindreårige pågrepet i Stavanger22:48 Mann med syl rispet togpassasjer i Bærum22:41 Fransk opprørspoliti granskes for vold mot demonstrant22:38 De norske langt bak i europacupstorslalåm22:05 Nærmere 500 skadd i gateslag i Beirut22:05 Thorstvedt scoret i Genk-debuten
Siste nytt
23:35VerdenPompeo krever slutt på Maduros «tyranni»23:27SportSilje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen23:23VerdenIS ledes av turkmensk iraker23:10SportSilje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen22:43VerdenRakettangrep mot Bagdads grønne sone22:42VerdenSalmonella påvist i 33 tonn kylling fra Polen22:11PolitikkFN-komité advarer mot retur av klimaflyktninger22:08SportØrjan Håskjold Nyland får Genk-spiss som lagkamerat21:56VerdenUvær herjer i deler av Spania21:46SportInter bekrefter bud på Christian Eriksen21:41VerdenHuawei-topp på plass i canadisk domstol21:13SportFlytrøbbel skaper problemer for den norske X-Games-troppen20:54NorgeAlkohol kan ikke selges som «nyheter», mener Helsedirektoratet20:17MotorBilen var splitter ny – men etter to mil kom problemene...20:01PolitikkTrumps advokater kaller riksrettssaken en parodi20:01NorgeTo NTNU-forskere siktet av PST19:58NorgeRotevatn, Asheim og Lindtveit på ønskelista til nye statsrådsposter19:29NorgeKlager inn klima-reklame: – Med på å skape angst hos barn19:28VerdenTrump og Biden på kollisjonskurs19:21VerdenDramatisk kollisjon: Pilotene måtte vaske frontruta for hånd – i lufta18:56Helse og livsstil– Tallene gjør meg bekymret når vi vet hvor viktig kvaliteten på psykisk helsevern er18:42NorgeForsvarssjefen: – Nedskytingen av det ukrainske flyet tyder på at Iran var forberedt på krig18:22PolitikkKlart for debatt om Siv Jensens framtid18:02PolitikkFlere spekulerer på Hareide-comeback17:55PolitikkMoxnes jubler for Frp-exit – håper på flertall mot kraftkabler17:41SportKroatia på sparebluss slo Tsjekkia 22-21 i håndball-EM17:40VerdenEU-ministre vil gjenoppta marinepatruljer i Middelhavet16:49NorgeMann alvorlig skadd i boligbrann i Hønefoss16:24NorgeIkke avklart når Frps statsråder går av16:22MotorNå eksploderer salget av disse bilene16:04VerdenKina: Nytt virus smitter mellom mennesker15:48NorgeStøre: Det borgerlige kaoset er komplett15:34SportThingnes Bø får selskap av tre debutanter i VM i skiskyting15:33PengerKroatisk selskap kjøper Kleven Verft15:10PolitikkListhaugs stikk til farvel: – En dønn upopulær regjering15:01NorgeTerrorsiktet kvinne fortsatt sammen med sine barn14:45ReiseVeksten i den globale turismen sank i fjor14:42SportAbelvik Rød ute av EM, brudd i foten14:16PolitikkSolberg: Ikke mulig for meg å handle av hensyn til ro i regjeringen14:03SportUllevaal utsolgt til Serbia-kampen14:02SportSolskjær-elev uskadd fra bilkrasj13:51PolitikkSV gleder seg over at Frp går ut av regjering13:49VerdenEgypt forlenger unntakstilstand13:41PolitikkTingretten: Skjellig grunn til mistanke om IS-kvinnens deltakelse i terrororganisasjon13:40PolitikkFrp går ut av regjering13:07PolitikkRiksrettssaken mot Trump starter i Senatet13:04NorgeNest varmeste januar i Oslo så langt12:34VerdenTi dømt til døden for bombeangrep i Bangladesh12:33SportSeieren mot Sverige ga EM-topp på TV12:32PolitikkValgforsker: Frp-exit vil være et stort nederlag for Erna Solberg12:08KulturNasjonalmuseets «Selvportrett» av van Gogh er ekte11:59SportCecilia Brækhus: – Det kan bli en verdig avslutning på karrieren11:58SportRuud falt på verdensrankingen11:46SportSki-NM får tilkjørt 4000 kubikkmeter snø: – Det redder oss11:36PolitikkMener Solbergs «moral» har forverret krisen: – Klart det provoserer11:27NorgeStor snøskredfare flere steder i landet11:25KulturNRK reduserer antall regionkontorer11:25SportHaaland med knockout på anerkjent spillerbørs10:29NorgeYoung Bloods-leder tiltalt for drapsforsøk deltok på «oppvaskmøte»10:29NorgeDrapssiktet i Bergen varetektsfengslet i fire uker10:19VerdenFem døde da hotellrom ble oversvømt med kokende vann i Russland09:47VerdenHuawei-topp kjemper mot utlevering til USA09:46NorgeSammenslåtte kommuner ble mer enn doblet i størrelse09:45NorgeIkke rettsmøte for terrorsiktet kvinne (29)09:27VerdenAustralia rammet av giganthagl og massive støvskyer08:44Verden«Afrikas rikeste kvinne» anklages for å ha flådd Angola08:06NorgeMann påkjørt etter trafikkuhell i Tromsø07:46Helse og livsstilMystisk lungevirus har spredt seg til Sør-Korea07:44NorgeTil sammen 27 mindreårige drept de siste ti årene06:42Kultur«Parasite» er første fremmedspråklige film til å vinne gjev SAG-pris06:37Helse og livsstilKina bekrefter 139 nye virustilfeller06:35SportSlik sikrer Norge EM-semifinale allerede mot Island06:30PolitikkStøre vil gjøre Ap til fredsparti06:02NorgeDette skjer i dag05:34NorgeDette skjedde i natt05:32PolitikkSiv Jensen orienterer om Frps fremtid i regjeringen05:09NorgeFrp sier nei til å bruke norske spesialstyrker i Mali05:00SportRuud holder Djokovic som favoritt i Australian Open04:39KulturPrins Harry: – Jeg vil at dere skal høre sannheten04:35VerdenForskning: Nebbdyr trues av utryddelse i Australia04:23SportKansas City Chiefs og San Francisco 49ers klare for Super Bowl-finale03:48SportMahomes førte Chiefs til Superbowl, møter 49ers03:45Helse og livsstilHøie vil ikke ha forbud mot gentesting03:42PengerOljeindustrien investerer mindre enn 1 prosent i grønn energi02:31PengerArbeidstakere krever større del av kaka i forkant av årets lønnsoppgjør01:58Helse og livsstilVarsler ny abortkamp i Arbeiderpartiet01:40Verden76 svært farlige innsatte har rømt fra et fengsel i Paraguay01:17PengerIntern strid i LO om lakseskatten00:51VerdenTre menn bekreftet drept i London00:36NorgeFylkesledere og stortingsrepresentanter ber Jensen ta Frp ut av regjering23:47NorgeUnge Venstre-leder frykter flere seiere ryker om Frp går ut av regjering23:30SportThorstvedt scoret i Genk-debuten23:14SportMessi ga Setién seier i Barcelona-debuten22:58SportBrennhet Ronaldo økte Juventus-ledelsen22:57NorgeFlere mindreårige pågrepet i Stavanger22:48NorgeMann med syl rispet togpassasjer i Bærum22:41VerdenFransk opprørspoliti granskes for vold mot demonstrant22:38SportDe norske langt bak i europacupstorslalåm22:05VerdenNærmere 500 skadd i gateslag i Beirut22:05SportThorstvedt scoret i Genk-debuten
Populært