Meny

Den norske klimafornektelsen

Foto: Jonathan Kemper/Unsplash
Foto: Jonathan Kemper/Unsplash

Hva er verst: At noen fortsatt ikke tror at menneskene kan påvirke klimaet eller at så mange står i veien for klimatiltak?

Stemmer: Anne Karin Sæther
Stemmer: Aage Storm Borchgrevink

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

«Vær klimaskeptikere. Folk stoler ikke på ekspertene!»

Slik snakket Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant og medlem av Frps sentralstyre, på partiets landsmøte i mai i år. Partileder og finansminister Siv Jensen bruker ikke slike ord, men så sent som i 2015 sa hun til NRK at hun tvilte på menneskeskapte klimaendringer. Og hun lar Frps klimafornektere snakke høyt og tydelig uten å korrigere dem.

En del år tilbake sto Sylvi Listhaug, som nå er nestleder i Frp, og fylte bensin på SUV-en sin, mens hun ble intervjuet av VG.

– Det er ikke bevist at menneskelige CO 2-utslipp fører til klimaendringer, sa hun. – Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter.

Å benekte, ignorere eller feilrepresentere dette, er ikke skepsis, men en form for fornektelse.

I Norge ble klimadebatten innledet av Gro Harlem Brundtlands FN-rapport Vår felles fremtid fra 1987, som beskrev global oppvarming som problem. The Intergovernmental Panel for Climate Change (FNs klimapanel) ble opprettet året etter og i en tid var det mye oppmerksomhet om klimatrusselen.

Når de nevnte klimaholdningene florerer i et regjeringsparti tretti år senere, betyr det da at det er blitt typisk norsk å tvile på klimaforskerne?

I denne artikkelserien vil vi se nærmere på norsk klimafornektelse fra nittitallet til i dag. Selv om klimafornektelse har vært et mer marginalt fenomen i Norge enn i for eksempel USA, der president Trump som kjent avskrev klimavitenskapen som en kinesisk «svindel», mener vi likevel at det er et fenomen som har påvirket norsk klimapolitikk og av den grunn fortjener større oppmerksomhet enn det hittil har fått.

Skeptikere eller fornektere?

Tradisjonelt har forskjellige typer motstand mot klimavitenskapen blitt betegnet med sekkebegrepet klimaskepsis. Men klimaskeptikere kan være et misvisende navn på de ulike gruppene av folk som benekter behovet for en aktiv politikk for å redusere klimagassutslippene.

Skepsis er et honnørord innen vitenskapen, og beskriver den vitenskapelige grunnholdningen. Forskere skal aldri ta noe for gitt, de skal utfordre rådende vitenskap, teste hypoteser og utvikle ny kunnskap. Det er imidlertid stor forskjell på å ha en skeptisk eller kritisk tilnærming og det å konsekvent avvise fagfellevurdert og seriøs klimaforskning.

Den siste gruppen er kjent som «lukewarmers», eller de lunkne, og er vel den gruppen som har hatt størst innflytelse i Norge.

FNs klimapanel har samlet solid klimaforskning som viser at den globale temperaturen stiger, at det er «ekstremt sannsynlig» at menneskelig påvirkning har bidratt til mer enn halvparten av temperaturendringene, samt at dette kan ha alvorlige konsekvenser for livet på kloden. Å benekte, ignorere eller feilrepresentere dette, er ikke skepsis, men en form for fornektelse, overlagt uvitenhet eller i beste fall intellektuell uaktsomhet.

I disse artiklene vil vi for enkelhets skyld bruke begrepet klimafornektere, selv om klimavitenskapsfornektere ville vært en mer presis merkelapp.

Les også: Bør dating-appene fortelle oss hvor sexy vi er?

Tre typer fornektere

Det er vanlig å dele klimafornekterne i tre grupper: De som benekter at endringer finner sted, de som benekter at mennesker er hovedårsak til endringene og de som anerkjenner at mennesker påvirker klimaet, men likevel mener at konsekvensene er usikre og at klimapolitikk kan være kostbart og unødvendig.

Den siste gruppen er kjent som «lukewarmers», eller de lunkne, og er vel den gruppen som har hatt størst innflytelse i Norge.

Selv om de tre posisjonene er ulike, er fellesnevneren mistro til den vitenskapelige konsensusen om klima (særlig om konsekvensene av global oppvarming) og motstand mot klimapolitikk.

Stadig færre nordmenn tilhører den første gruppen. En undersøkelse fra Cicero Senter for klimaforskning publisert våren 2019, viser at bare fire prosent av oss mener at det ikke pågår klimaendringer. 80 prosent er overbevist om at det skjer, mens 16 prosent svarer at de ikke vet.

Dette har vært bekvemt for oljenasjonen Norge.

Bildet endrer seg litt når det blir snakk om menneskers bidrag til klimaendringer. Én av ti nordmenn (11 prosent) mener at menneskelig aktivitet ikke påvirker klimaet, mens sju av ti (68 prosent) mener at menneskeskapte klimaendringer er en realitet. Dette resultatet er i tråd med det forbruksforskningsinstituttet SIFO fant i 2012.

Størrelsen på gruppen som mener at klimaendringer ikke har noen negative konsekvenser, er et sted midt mellom de to første gruppene av fornektere. Rundt åtte prosent har denne holdningen, ifølge Cicero. Et overveldende flertall anerkjenner med andre ord klimavitenskapen, og stoler på klimaforskernes advarsler.

Les også: Vi ler av Ivanka Trump – det er for skremmende å ta henne på alvor

Klimafornektelsens rolle i USA

Blant vestlige land stikker USA seg ut som unntaket, med en langt høyere andel klimafornektere, særlig i gruppene som ikke tror at menneskene er hovedårsak til endringene som finner sted.

En av årsakene til dette er at den mektige olje- og gass-industrien i tre tiår målrettet har motarbeidet klimapolitikk ved å undergrave vitenskapen. Trass i at Exxons forskere var blant de første til å beskrive global oppvarming på begynnelsen av åttitallet, valgte det amerikanske selskapet å begrave kunnskapen og sponse systematisk og omfattende klimafornektelse.

Fremgangsmåten er blant annet beskrevet i boken og filmen Merchants of Doubt (Tvilens kjøpmenn) av vitenskapshistorikerne Naomi Oreskes og Erik Conway. En sentral aktør er bransjeorganisasjonen The American Petroleum Institute, som blant annet brukte millioner av dollar på å motarbeide Kyoto-avtalen, som til slutt ble vedtatt i 1997.

Instituttets mål var å så tvil om vitenskapen, slik at «anerkjennelsen av usikkerhet (i klimavitenskapen) blir etablert kunnskap (og) de som arbeider for Kyoto-avtalen fremstår som virkelighetsfjerne.» [1]

Skepsis ble kunstig produsert for å hindre politisk handling. Instituttet har også brukt store penger på å støtte oljevennlige kandidater til valg, hovedsakelig fra Det republikanske partiet.

Den blå fornektelsen henger sammen med støtte til petroleumsvirksomheten.

Konsekvensen av at USA i tre tiår har vært en klimasinke, kan knapt overvurderes. Selv om enkelte bedrifter, byer og stater i USA har vært offensive de siste årene, har USA totalt sett stått i veien for en større internasjonal klimadugnad.

Dette har vært bekvemt for oljenasjonen Norge, som i samarbeid med amerikanerne var en forkjemper for kvoteregimet som ble en del av Kyoto-avtalen. Dermed kunne vi kjøpe kvoter fra bedrifter og land som reduserte sine utslipp. Kvotehandelens grunnidé er å få størst mulig klimakutt for pengene, men den har samtidig gjort det mulig for oss å øke utslippene på hjemmebane.

Les også: Kan jeg kjøpe en telefon som ikke bruker noe fra Google eller Apple?

Skepsis på høyresiden

Selv om klimafornektelsen er relativt liten i den norske befolkningen, har den hatt betydning i enkelte miljøer, noe som kommer til syne i hvilke partier fornekterne stemmer. Motstanden mot klimavitenskap har ifølge SIFO-undersøkelsen fra 2012 vært sterkest i Fremskrittspartiet, som lenge avviste klimaendringene i sitt partiprogram. Mer overraskende er det kanskje at Høyre-velgere var mer skeptiske til vitenskapen enn resten.

Som statsviter Jostein Brobakk har skrevet, har flere undersøkelser vist at det er en sammenheng mellom ideologi og holdninger til klimaendringer og klimatiltak. Selv om mange politikere og velgere på høyresiden er opptatt av å redusere klimagassutslipp, er det generelt slik at nordmenn med individualistiske og konservative verdier er mer klimaskeptiske enn andre.

Hvorfor Høyre er blitt særlig preget av klimafornektende strømninger, er tema for tredje artikkel i denne serien.

Den blå fornektelsen henger sammen med støtte til petroleumsvirksomheten. Ifølge Ciceros klimaundersøkelse er Høyre og Frp de eneste partiene der et stort flertall mener at Norge bør øke oljeproduksjonen. Hos alle de andre partiene avviser de fleste velgerne slikt mål. Det er også blant Høyre- og Frp-velgerne man finner størst andel velgere som er imot en økning av prisen på fossile energikilder som olje, diesel og bensin.

Klimafornektelse synes ganske enkelt å korrelere med motstand mot klimapolitikk.

Samtidig er det liten forskjell på Høyre-velgere og velgerne til Ap, Sp og KrF når det kommer til hvor bekymret de er for klimaendringer. I Ciceros undersøkelse er det SV-, V- og MDG-velgerne som virkelig er bekymret, mens Frp-velgerne er minst bekymret.

Les også: Lager Facebook eller Google sin egen valuta, kan de kontrollere livene våre

Vestlandet tar avstand

Oljeindustrien har sitt hjerte i vest, og det er klare regionale forskjeller i klimaholdningene. Ciceros forskere viser at Oslo og Akershus står på den ene ytterkanten, med størst støtte til klimavitenskapen og størst motvilje mot økt oljeproduksjon, mens sørvest-landet er på den andre ytterkanten.

Medborgerundersøkelsen fra Universitetet i Bergen har vist at Vestlandet er den eneste regionen i Norge der et flertall vil ha økt petroleumsvirksomhet eller status quo. I resten av landet er det flertall for å redusere eller avvikle petroleumsvirksomheten. De regionale forskjellene i bompengeopprøret, som har preget Norge forsommeren 2019, føyer seg inn i dette mønsteret.

Klimafornektelse synes ganske enkelt å korrelere med motstand mot klimapolitikk.

Klimafornektelse i norske medier

Selv om klimafornektelse altså ikke er særlig utbredt i befolkningen, tyder forskning på at deler av norske medier underspiller graden av alvor i vitenskapen. De siste par årene har de globale utslippene igjen økt, noe som gjør det mindre sannsynlig at målene i Paris-avtalen vil nås.

I skrivende stund beveger kloden seg mot en oppvarming på 3-4 grader innen utgangen av dette århundret. Hva det kan innebære er beskrevet av regjeringens klimarisikoutvalg:

«Større økosystemer (korallrev, våtmarker og skoger) ødelegges. Tørkeperioder uten historisk presedens inntreffer, og rammer områder som Midtvesten i Nord-Amerika, Øst-Europa og Russland samtidig. Dette resulterer i sterkt stigende matvarepriser og redusert matsikkerhet. Tropiske sykloner med ekstrem styrke og stormflo ødelegger lavtliggende kystområder, som deler av Florida og Bangladesh.

Fattigdom, sult og konflikt øker vesentlig i omfang. Over lang tid endres værsystemene og havsirkulasjonen, og mye av livet på land og i havet dør ut. Forstyrrelser i systemene for mat- og vanntilgang, ekstremvær og hetebølger gjør deler av jorden nær ulevelig for avanserte livsformer. All is smelter og havet stiger titalls meter over noen århundrer. Det er høyst usikkert om det vil være mulig for menneskeheten å tilpasse seg slike endringer.»

Optimismen er apati i forkledning.

En undersøkelse av klimadekningen i blant andre Bergens Tidende og næringlivsnettavisen Sysla, fant at fokus var på grønn innovasjon og muligheten for at teknologiske fremskritt vil endre bildet. Dette var i tråd med undersøkelser som viser at et flertall av nordmenn tror at vitenskap og teknologi vil løse klimaproblemet. Forskeren mente at media ofte gjenga synspunkter til interessegrupper og dermed underspilte behovet for politisk handling.

Selv om klimaendringer er akseptert som fakta, er konsekvensene av krisen mindre kjent. Optimismen er apati i forkledning.

En årsak til at dette er at kriseforståelsen som ligger i Klimarisikoutvalgets fremtidsbilde over, i liten grad formidles av norske medier. Et eksempel på manglende presisjon, blant mange, er en kommentar i VG med tittelen «Erna koker ikke kloden» fra juni i år, som forsøker å finne en slags mellomposisjon i klimadebatten. Her gjengis Klimarisikoutvalgets 3-4 graders scenario på følgende måte:

«(Klimarisikoutvalget) skriver at jorden kan bli «nær ulevelig for avanserte livsformer». Og det er katastrofe. Men dette er ikke veldig sannsynlig fordi det vil kreve total politisk svikt, null teknologiutvikling og fyring bare med kull.»

For alle mennesker er det naturlig å forsvare sine egne valg.

VG-kommentatoren har forhåpentlig rett i at scenariet ikke er veldig sannsynlig, men det er altså dit vi er på vei på tross av at grønn teknologiutvikling og klimapolitikk har medført betydelig omstilling de siste årene: Fornybare energikilder er i bratt vekst og effektiviseringstiltak har redusert utslipp mange steder, for eksempel i EU. Det er bare det at det ikke er nok.

For øvrig tar kommentatoren feil når hun sier at scenariet er basert utelukkende på fyring med kull, og «politisk svikt» er dessverre beskrivelsen av situasjonen slik den er og har vært de siste tiårene – det er ikke en usannsynlig mulighet i fremtiden.

Les også: For å få «bikinikropp» er det bare å ta på seg en bikini

Kognitiv dissonans

For alle mennesker er det naturlig å forsvare sine egne valg. Vi ønsker å framstå som fornuftige, så når vi får vite at vi gjør noe dumt, prøver vi å underkjenne informasjonen. Dette handler om kognitiv dissonans: Vi får høre at vi påvirker klimaet med klimagassutslippene våre – og at det får store konsekvenser, hovedsakelig negative – men vi liker ikke å innrømme at vi gjør noe galt. Da må vi finne strategier for å forsvare valgene våre.

Men kanskje er en slik posisjon den aller skumleste?

Kanskje denne enkle forklaringen er grunnen til at noen fyller bensin på SUV-en mens de avfeier klimavitenskapen, eller at noen latterliggjør klimastreikende ungdom og omtaler Greta Thunberg som «GretaRD».

For flertallet i befolkningen kan klimafornekterne ha en heldig funksjon. De få ekstreme kan gi mange av oss andre god samvittighet, ettersom vi godtar klimavitenskapen og heier på Greta Thunberg. Om vi ikke gjør så mye for klimaet, så er vi i alle fall ikke klimafornektere. Men kanskje er en slik posisjon den aller skumleste?

Når du vet hva som foregår, og du forstår alvoret, har du all grunn til å ta grep. Likevel gjør de fleste av oss lite, og vi stiller få krav til politikerne. Mange av oss motarbeider også klimatiltak som rammer oss selv.

En utstrakt form for «whataboutism» preger den norske klimadebatten. De som flyr og ikke liker tanken på flyskam, peker gjerne på andre utslippskilder: Tenk på cruiseskipene! Og de som jobber i oljebransjen viser gjerne til hvor lite de forurenser sammenlignet med kullkraftverk i Kina.

Vi gjør ikke det som trengs, enda vi vet hvor alvorlig situasjonen er.

De samme mekanismene ser vi når det kommer til klimaløsningene. Folk vil helst at noen andre skal ta ansvar. De som vil kjøre bil som før uten å måtte betale så mye i bompenger, peker på staten: Kan ikke bare staten betale? De som demonstrerer mot vindkraft peker på energisparing: Kan vi ikke bare få ned utslippene ved å bruke mindre strøm i stedet?

Og de som er motstandere av kabler som skal gi mer ren strøm til utlandet, peker blant annet på CO 2-håndtering: Kan vi ikke heller satse mer på å samle CO 2 og lagre den på sokkelen der den kom fra?

Problemet er at vi trenger veldig mange ulike løsninger, så selv om uviljen i hver enkelt sak kan være forståelig, blir summen av all motstand for stor. Vår samlede uvilje mot klimatiltak bærer derfor i seg en egen form for fornektelse:

Vi gjør ikke det som trengs, enda vi vet hvor alvorlig situasjonen er.

Anne Karin Sæther er forfatter.

Aage Storm Borchgrevink er forfatter, litteraturkritiker og seniorrådgiver for Helsingforskomiteen.

Kommentaren er først publisert hos Agendamagasin.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:25 USA åpner etterforskning mot teknologigiganter00:25 To personer skadd i sammenstøt mellom båt og redningsskøyte i Østfold00:07 49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak23:40 Lexerød gir seg som trener for J19-landslaget i fotball23:40 Norges sjømatråd frykter hard brexit med Johnson23:27 Trump saksøker kongresskomité for å hindre utlevering av selvangivelse22:54 Europeiske land samler seg bak britisk eskorteplan for Persiabukta22:39 Fastlimte klimaaktivister må møte i retten22:23 Beredskapen økes som følge av stor skogbrannfare i Nord-Norge22:21 Strålende utgangspunkt for Solbakken og FCK i mesterligaen22:13 Bohemian Rhapsody når 1 milliard på YouTube21:48 49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak21:34 United-kamp i Oslo nesten utsolgt20:50 FBI-sjefen: Russere prøver fortsatt å påvirke amerikanske valg20:17 Russisk proffbokser døde etter kamp20:16 USA tiltaler kinesere for å ha medvirket til nordkoreanske våpenprogrammer20:11 25 turister skadd i bussulykke i Tyrkia – flere norske turister skal være om bord19:48 Frankrike svetter seg gjennom ny rekord-hetebølge19:45 Fant unikt og intakt skipsvrak fra 1500-tallet utenfor Stockholm19:27 Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre19:11 Norsk familie saksøker Boeing etter flystyrten i Etiopia18:38 Senatet gir grønt lys til Esper som USAs nye forsvarsminister18:27 Se og hør Metallica spille «Forelska i lærer'n»!18:27 Tre personer hoppet i sjøen da båt begynte å synke i Karmøy18:24 Puerto Rico: Politiet skal granske kontroversielle tekstmeldinger18:23 Båt i ferd med å synke i Åkra i Rogaland – alle tatt opp fra sjøen18:04 Ny etappeseier for Ewan – Kristoff parkert i spurten18:00 Hydro-hopp på positiv børsdag17:58 Stoltenberg gratulerer Johnson17:43 To fengslet for tolv branner i Sverige17:19 Skaper frykt: Her er Nord-Koreas nye gigant-ubåt17:15 Skogbrann i samme område som fjorårets katastrofebrann i Hellas17:05 Strømmen begynner å vende tilbake i Venezuela17:03 Warholm tar over etter Bolt i Puma: – Det er dritkult, jeg kunne ikke vært mer fornøyd16:30 NRK: Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på Black Box-henleggelse16:26 Krekar-saken: Sanner endrer instruksen til UDI for å kunne trekke tilbake statsborgerskap16:21 UDI sier at de ikke hadde kjennskap til terroretterforskning i Italia16:12 Forsvarsdepartementet: Norge kontaktet av Storbritannia om eskorteplaner i Persiabukta16:05 Full stopp for torskefisket i Østersjøen16:03 NRK: Svein Jemtland anker ikke dommen på 17 års fengsel til Høyesterett15:59 Kvinne skadd i fallulykke ved Lindesnes fyr15:37 Svak krone gjør utenlandsferien dyr for nordmenn15:30 Brudd i fiberkabel rammer 1.500 personer i Mo i Rana15:26 Tap for Griezmann i Barcelona-debuten mot Chelsea15:24 Storbrann under kontroll i Portugal14:57 Her fyller paret bensin før drømmereisen – få timer senere var de brutalt drept14:39 Russisk LGBT-aktivist funnet drept14:25 Tidligere kinesisk statsminister er død14:23 Klagestorm mot NRK etter Scrabble-vits14:01 EUs brexit-sjef: – Ser fram til å samarbeide med Johnson13:28 Nordmann omkom i trafikkulykke i Thailand13:22 Gilbert om luftambulansekrisen: – Uforsvarlig og uholdbar13:21 NRK: PST sier det kan bli aktuelt å opprette saker mot Krekars meddømte13:01 Bergensskole stengt etter asbestfunn13:00 Britisk statssekretær i utdanningsdepartementet trekker seg12:38 Chloe (1) falt i døden fra bestefarens hender12:24 Fengslingsmøte torsdag for 18-åring som er pågrepet for drapsforsøk i Hellas12:18 Boris Johnson blir ny britisk statsminister11:56 Kollegaer hedret brannmann som omkom i trafikkulykke i Kvinesdal11:46 Børge ble 2,5 milliarder rikere på én dag11:34 Storbeslag av elfenben og skjelldyr i Singapore11:21 Funnet bak fryseren ti år etter at han forsvant11:13 Rekordmange har fått tilbud om studieplass i årets hovedopptak11:10 Trygg Trafikk: – Meningsløst å trimme elsparkesykler11:04 Demokratene vil ha svar fra motvillig Mueller10:50 Politiet frigir navn på omkommet basehopper10:48 Solskjær tok grep for å bedre United-spillernes form10:22 Sykehusene bryter tidsfrister oftere10:09 Norovirus påvist i Madlaleiren10:08 Aker BP-brønn avdekket opptil 200 millioner fat olje i Nordsjøen09:57 Ni uker satt av til straffesak mot voldtektstiltalt kulturprofil09:52 Jehovas vitner må betale erstatning til ekskludert medlem09:51 Maria Ressa for retten på Filippinene09:29 Narko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler08:42 Trump ønsker raskere utsending av folk uten lovlig opphold08:20 Oppfinner skal krysse Den engelske kanal med jetdrevet flygebrett07:48 Fakturasvindel på 97 millioner kroner ble til to års soning07:37 Johnson og Hunt venter på resultatet07:00 Aper, fisk og trær nærmere utryddelse06:45 Kaggestad tror Bernal vinner Tour de France06:30 Wiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering06:25 Sør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly06:07 Henrik Christiansen videre til finalen på 800 meter fri i svømme-VM05:52 Sverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:17 Studie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia03:40 Elsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28 Tony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48 Flere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27 Venezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26 Norsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03 Irans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51 Utøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39 Rødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26 Valgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra01:17 Budsjettenighet i USA01:03 Studie: Unødvendig for friske å forebygge hjerteinfarkt med aspirin00:37 Politiet: – Avpass farten ved våt veibane23:50 Bare gutter og ingen jenter født på tre måneder i 132 indiske byer
Siste nytt
00:25VerdenUSA åpner etterforskning mot teknologigiganter00:25NorgeTo personer skadd i sammenstøt mellom båt og redningsskøyte i Østfold00:07Norge49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak23:40SportLexerød gir seg som trener for J19-landslaget i fotball23:40NorgeNorges sjømatråd frykter hard brexit med Johnson23:27VerdenTrump saksøker kongresskomité for å hindre utlevering av selvangivelse22:54VerdenEuropeiske land samler seg bak britisk eskorteplan for Persiabukta22:39NorgeFastlimte klimaaktivister må møte i retten22:23NorgeBeredskapen økes som følge av stor skogbrannfare i Nord-Norge22:21SportStrålende utgangspunkt for Solbakken og FCK i mesterligaen22:13KulturBohemian Rhapsody når 1 milliard på YouTube21:48Norge49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak21:34SportUnited-kamp i Oslo nesten utsolgt20:50VerdenFBI-sjefen: Russere prøver fortsatt å påvirke amerikanske valg20:17SportRussisk proffbokser døde etter kamp20:16VerdenUSA tiltaler kinesere for å ha medvirket til nordkoreanske våpenprogrammer20:11Verden25 turister skadd i bussulykke i Tyrkia – flere norske turister skal være om bord19:48VerdenFrankrike svetter seg gjennom ny rekord-hetebølge19:45VerdenFant unikt og intakt skipsvrak fra 1500-tallet utenfor Stockholm19:27Helse og livsstilHvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre19:11NorgeNorsk familie saksøker Boeing etter flystyrten i Etiopia18:38VerdenSenatet gir grønt lys til Esper som USAs nye forsvarsminister18:27KulturSe og hør Metallica spille «Forelska i lærer'n»!18:27NorgeTre personer hoppet i sjøen da båt begynte å synke i Karmøy18:24VerdenPuerto Rico: Politiet skal granske kontroversielle tekstmeldinger18:23NorgeBåt i ferd med å synke i Åkra i Rogaland – alle tatt opp fra sjøen18:04SportNy etappeseier for Ewan – Kristoff parkert i spurten18:00PengerHydro-hopp på positiv børsdag17:58PolitikkStoltenberg gratulerer Johnson17:43VerdenTo fengslet for tolv branner i Sverige17:19VerdenSkaper frykt: Her er Nord-Koreas nye gigant-ubåt17:15VerdenSkogbrann i samme område som fjorårets katastrofebrann i Hellas17:05VerdenStrømmen begynner å vende tilbake i Venezuela17:03SportWarholm tar over etter Bolt i Puma: – Det er dritkult, jeg kunne ikke vært mer fornøyd16:30NorgeNRK: Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på Black Box-henleggelse16:26NorgeKrekar-saken: Sanner endrer instruksen til UDI for å kunne trekke tilbake statsborgerskap16:21NorgeUDI sier at de ikke hadde kjennskap til terroretterforskning i Italia16:12PolitikkForsvarsdepartementet: Norge kontaktet av Storbritannia om eskorteplaner i Persiabukta16:05VerdenFull stopp for torskefisket i Østersjøen16:03NorgeNRK: Svein Jemtland anker ikke dommen på 17 års fengsel til Høyesterett15:59NorgeKvinne skadd i fallulykke ved Lindesnes fyr15:37ReiseSvak krone gjør utenlandsferien dyr for nordmenn15:30NorgeBrudd i fiberkabel rammer 1.500 personer i Mo i Rana15:26NorgeTap for Griezmann i Barcelona-debuten mot Chelsea15:24VerdenStorbrann under kontroll i Portugal14:57VerdenHer fyller paret bensin før drømmereisen – få timer senere var de brutalt drept14:39VerdenRussisk LGBT-aktivist funnet drept14:25VerdenTidligere kinesisk statsminister er død14:23NorgeKlagestorm mot NRK etter Scrabble-vits14:01PolitikkEUs brexit-sjef: – Ser fram til å samarbeide med Johnson13:28NorgeNordmann omkom i trafikkulykke i Thailand13:22NorgeGilbert om luftambulansekrisen: – Uforsvarlig og uholdbar13:21NorgeNRK: PST sier det kan bli aktuelt å opprette saker mot Krekars meddømte13:01NorgeBergensskole stengt etter asbestfunn13:00PolitikkBritisk statssekretær i utdanningsdepartementet trekker seg12:38VerdenChloe (1) falt i døden fra bestefarens hender12:24NorgeFengslingsmøte torsdag for 18-åring som er pågrepet for drapsforsøk i Hellas12:18VerdenBoris Johnson blir ny britisk statsminister11:56NorgeKollegaer hedret brannmann som omkom i trafikkulykke i Kvinesdal11:46PengerBørge ble 2,5 milliarder rikere på én dag11:34VerdenStorbeslag av elfenben og skjelldyr i Singapore11:21VerdenFunnet bak fryseren ti år etter at han forsvant11:13NorgeRekordmange har fått tilbud om studieplass i årets hovedopptak11:10NorgeTrygg Trafikk: – Meningsløst å trimme elsparkesykler11:04VerdenDemokratene vil ha svar fra motvillig Mueller10:50NorgePolitiet frigir navn på omkommet basehopper10:48SportSolskjær tok grep for å bedre United-spillernes form10:22NorgeSykehusene bryter tidsfrister oftere10:09NorgeNorovirus påvist i Madlaleiren10:08PengerAker BP-brønn avdekket opptil 200 millioner fat olje i Nordsjøen09:57NorgeNi uker satt av til straffesak mot voldtektstiltalt kulturprofil09:52NorgeJehovas vitner må betale erstatning til ekskludert medlem09:51VerdenMaria Ressa for retten på Filippinene09:29VerdenNarko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler08:42VerdenTrump ønsker raskere utsending av folk uten lovlig opphold08:20VerdenOppfinner skal krysse Den engelske kanal med jetdrevet flygebrett07:48NorgeFakturasvindel på 97 millioner kroner ble til to års soning07:37VerdenJohnson og Hunt venter på resultatet07:00VerdenAper, fisk og trær nærmere utryddelse06:45SportKaggestad tror Bernal vinner Tour de France06:30NorgeWiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering06:25VerdenSør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly06:07SportHenrik Christiansen videre til finalen på 800 meter fri i svømme-VM05:52NorgeSverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:17VerdenStudie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia03:40NorgeElsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28VerdenTony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48NorgeFlere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27VerdenVenezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26NorgeNorsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03VerdenIrans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51NorgeUtøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39NorgeRødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26NorgeValgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra01:17VerdenBudsjettenighet i USA01:03VerdenStudie: Unødvendig for friske å forebygge hjerteinfarkt med aspirin00:37NorgePolitiet: – Avpass farten ved våt veibane23:50VerdenBare gutter og ingen jenter født på tre måneder i 132 indiske byer
Populært