Miljøorganisasjon: – Mange ganger ofres naturen på økonomiens og arbeidsplassenes alter

Video: Norge går feil vei i bevaring av naturen, mener miljøorganisasjonen Sabima.

Rapporten fra FNs naturpanel slår alarm om naturens tilstand i verden, men Norge går feil vei i bevaring av naturen, mener miljøorganisasjonen Sabima.

– Regjeringen har på flere punkter gjort det motsatte av det Naturpanelet anbefaler. Systemene er ikke gode nok for å sikre naturmangfoldet, sier generalsekretær Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima.

Naturpanelet understreker at menneskenes intensive bruk av kloden er en viktig årsak til at arter og naturtyper forsvinner. Det blir stadig mindre uberørt natur igjen.

Biologen Steel jobber for å ta vare på en mangfoldig natur i Norge. Han mener Norge beveger seg i motsatt retning av anbefalingene i en ny rapport fra FNs naturpanel.

Der er helhetlig planlegging for en mer bærekraftig bruk av områder til lands og til vanns en viktig anbefaling.

– Jeg vil kalle det kortsiktig å bygge veier framfor å gjøre noe med naturtapet som Naturpanelet peker på, sier Steel til forskning.no.

Les mer om rapporten:

Utbygging truer

Sabima mener at regjeringen har liberalisert utbygging på bekostning av naturen. Naturen blir ofte taperen når en kommune vil bygge en vei, et hyttefelt eller utvikle industri.

– Mange ganger ofres naturen på økonomiens og arbeidsplassenes alter, sier Steel.

– Jeg er ikke enig i det, sier statssekretær Lars Jacob Hiim fra Høyre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Men du har selvfølgelig noen tilfeller der det er vanskelige avveininger, sier Hiim til forskning.no.

– Det handler om lokale arbeidsplasser, vekst, samferdsel eller andre viktige samfunnshensyn.

85 prosent av våtmarkene i verden er borte

Regjeringen gjør ikke nok for å sikre norsk natur, mener Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima. (Foto: Joakim Kleven)
Regjeringen gjør ikke nok for å sikre norsk natur, mener Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima. (Foto: Joakim Kleven)

Naturpanelet er opptatt av hvordan myndighetene skal ta vare på de forskjellige naturtypene som finnes her i verden. Dette vil bidra til å ta vare på naturmangfoldet, som FN-rapporten mener er i stor fare.

Hele én million av åtte millioner arter står i fare for å dø ut. Det er blant annet fordi leveområdene til mange av disse artene er i fare. For eksempel er 85 prosent av våtmarkene i verden allerede borte, ifølge rapporten.

– Arealendringer er den primære trusselen, sier Gro Sandkjær Hanssen til forskning.no.

Hanssen er forsker ved Oslomet og har spesialisert seg på blant annet statlig og lokal styring og forvaltning.

Forskning.no har bedt henne om å se på den nye rapporten fra FNs naturpanel.

– Der man endrer uberørt natur til noe annet, det er der trusselen ligger, sier hun.

Loven sikrer ikke naturen godt nok

I Norge er det plan- og bygningsloven som skal sørge for at naturmangfoldet blir tatt hensyn til når det for eksempel skal bygges veier.

Hanssen har ledet Evaplan, arbeidet med å evaluere plan- og bygningsloven fra 2008.

Forskergruppa har blant annet kommet fram til at loven bør forbedres for å sørge for at naturmangfoldet i Norge blir tatt godt nok vare på.

Hun forklarer at plan- og bygningsloven fra 2008 er en såkalt koblingslov. Dette betyr at loven kobler sammen over 20 forskjellige lover som må tas hensyn til når det skal bygges ut et sted.

Dette kan for eksempel være klimaloven, viltloven, skogbruksloven og naturmangfoldloven. Disse lovene skal veies opp mot hverandre i en fullstendig vurdering.

Men lovene stiller ikke på lik linje når det skal gjennomføres en konkret plansak, for eksempel boligutbygging.

På grunn av formuleringer i lovene vil noen hensyn veie tyngre enn andre.

– Vi mener at naturmangfoldet har et svakt rettsvern, sier Hanssen.

Anbefaler lovendring

Slik det er nå, åpner loven for at hensynet til naturen kan sees bort fra i kommunale planer, ifølge Hanssen.

– Vi anbefaler at naturmangfoldloven skal styrkes, så hensynet til naturverdier veier tyngre i rettsprosessene når planene skal vedtas.

Regjeringen skal vurdere om det er behov for å gjøre endringer i regelverket, forteller statssekretær Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Innsigelser, sier du?

Kommunene har mye ansvar for å ta hensyn til naturmangfoldet.

Men det finnes også noen som skal sikre at kommunene gjør den jobben.

Sikkerhetsventilen ligger hos statens representant, fylkesmannen.

Hvis en plan som er vedtatt i kommunen ikke stemmer overens med nasjonale eller mer lokale interesser som for eksempel naturvern, kan fagpersoner på fylkesmannens kontor si fra.

Dette kalles en innsigelse, og gjør at fylkesmannen og kommunen må bli enige om hvordan kommunen skal ta de hensynene i planen som trengs.

Hvis de ikke blir enige, må Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre saken.

Et eksempel er en fylkesvei på Karmøy som skal bygges over truet natur, ifølge NRK.

Fylkesmannen protesterte og prosjektet ble først stoppet under forrige regjering. Men det ble godkjent etter ny behandling hos dagens regjering.

Hvis fylkesmannen heller ikke kan steppe inn, så er det en tendens til at naturmangfoldet taper mot lokale hensyn. – Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved Oslomet

Strammet opp fylkesmennene

I 2014 kom det nye retningslinjer fra regjeringen som sa at det skulle strammes inn på innsigelser og at hensynet til lokal styring skulle vektlegges, ifølge en rapport som Riksrevisjonen ga ut i år.

– Det var fordi vi før 2013 fikk veldig mange klager fra kommunene, sier Hiim.

Han viser til en undersøkelse utført for KS, der fylkesmennene og andre myndigheter sier at de til dels bruker innsigelse for å komme i dialog med kommunen.

Forfatterne av rapporten mener det er problematisk fordi innsigelser da kan brukes til å presse kommunen til å ta hensyn til planfaglige råd.

Færre protester

Både fylkesmennene, fylkeskommunene og 18 statlige fagetater kan komme med innsigelser i plansaker.

Etter endringen kommer de med færre innsigelser til kommunenes planer.

En fylkesmann som lot være, er Lars Sponheim i Hordaland. I fylket hans er det strid om industri i et naturområde.

Fagmiljøet hos fylkesmannen mente Øksnesmarka «må klassifiseres som et naturområde av nasjonal verdi» og var uenig i at det skulle være næringsområde der, skriver Bergens Tidende.

– Du har selvfølgelig noen tilfeller der det er vanskelige avveininger. Det handler om lokale arbeidsplasser, vekst, samferdsel eller andre viktige samfunnshensyn, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Foto: Torbjørn Tandberg)
– Du har selvfølgelig noen tilfeller der det er vanskelige avveininger. Det handler om lokale arbeidsplasser, vekst, samferdsel eller andre viktige samfunnshensyn, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Men fylkesmannen kom til slutt likevel ikke med innsigelse til kommuneplanen som nå har blitt vedtatt i kommunestyret i Austrheim, melder avisa Strilen.

Advarer mot nytt system

Tross færre innsigelser enn før støtter dagens regjering ifølge Riksrevisjonen likevel en lavere andel av innsigelsene. Selv om de er bedre begrunnet.

Riksrevisjonen advarer mot å stramme inn for mye, fordi dette kan føre til at interessene innsigelsene skal passe på, ikke blir ivaretatt.

De nye retningslinjene kan ha hatt uheldige konsekvenser, mener forsker Hanssen.

– Dette er en svekkelse av hele systemet, sier hun.

Evaplan-forskningen er blant annet basert på intervjuer med ulike fylkesmannsembeter, spørreskjemaer til plansjefene i alle kommunene, studier av flere enkeltkommuner og rapporterte tall om innsigelser fra kommunene.

– Vi har indikasjoner på at fylkesmenn nå holder igjen innsigelser de ellers ville kommet med på faglig grunnlag, sier Hanssen.

Regjeringen vurderer justeringer

Regjeringen skal vurdere om de bør gjøre justeringer, svarer statssekretær Hiim.

Han sier regjeringen vil at fylkesmennene først og fremst skal komme fram til løsninger lokalt med kommunene.

– Vi synes fylkesmannen i mange tilfeller like gjerne må være en veileder heller enn å bruke innsigelser som ofte lager litt konflikter. Men innsigelsene skal selvsagt være der som en sikkerhetsventil, sier Hiim.

– Jeg synes ikke det er et mål på om arealforvaltningen er god at det kommer mange innsigelser.

Kommunene tester grenser

Fylkesmennene har som oppgave å vurdere faglig, men de tenker også strategisk når de holder igjen innsigelsene, forklarer Hanssen.

Sakene som blir sendt inn til departementet er mer alvorlige enn før, fordi hvis fylkesmennene taper der, er de redde for at dette skal føre til samme utfall i lignende saker, forteller hun.

Regjeringen prioriterer i større grad hensynet til lokalt selvstyre enn naturmangfold også i disse alvorlige sakene, mener Hansen.

– Vi ser også at kommunene pusher grensene mer enn før. Det de visste ville bli slått ned på av fylkesmannen før, blir kanskje ikke slått ned på nå.

– Hvis fylkesmannen heller ikke kan steppe inn, så er det en tendens til at naturmangfoldet taper mot lokale hensyn, sier Hanssen.

– Ministeren overkjører fylkesmannen

Christian Steel i Sabima er heller ikke fornøyd med endringene i systemet.

– Fylkesmannen har en lovpålagt plikt til å passe på nasjonale interesser, som truete arter og naturtyper. Når regjeringen pålegger fylkesmennene å blande seg mindre, blir det som om politiet skal se gjennom fingrene med fartsovertredelser. Det går jo ikke. Da må man heller endre loven.

Steel mener noen kommuner går «bananas» når de får bestemme selv. Han bruker veibyggingen på Karmøy som eksempel.

– Fylkesmannen har sagt nei til omkjøringsveien på Karmøy før. Når det kommer ny regjering, prøver kommunen seg igjen. Fylkesmannen nedlegger innsigelse igjen. Men kommunalminister Monica Mæland sier at det er greit og overkjører fylkesmannen, sier han.

– Der måtte noen naturhensyn vike, innrømmer statssekretær Hiim.

– Her var det betydelige ønsker om å få til en god samferdselsløsning på Karmøy. De alternativene som fylkesmannen pekte på, løste ikke de lokale behovene.

Hemmelige prosesser

Etter at Sivilombudsmannen også kom med kritikk, behandlet departementet saken på ny, kan vi lese på regjeringens nettsider. Men landet på samme konklusjon som før.

– Det går gal vei. Fylkesmannen må gjenreises om vi skal følge opp budskapene fra Naturpanelet, sier Steel.

Fylkesmennene har også mulighet til å selv å behandle ferdig innsigelser som har kommet fra deres egne fagpersoner, uten at noen utenfor vet akkurat hvordan de gjorde det. De kan for eksempel holde møter med kommunen og de som har kommet med innsigelsen.

Plan- og bygningsloven stiller krav om åpenhet og forutsigbarhet rundt arbeidet med planer, men disse møtene blir ikke godt dokumentert, ifølge Riksrevisjonen.

– Der har vi forbedringspotensial, sier statssekretær Hiim.

Les også:

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:25 Valgstyret anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes21:10 Cruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt20:39 Klimaanleggene i verdens biler er storforbrukere av olje20:27 Inkassokrav mot Ola og Kari på 100 milliarder kroner20:24 Trump raser etter rentebeslutning20:23 Minst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia20:23 Kristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya19:55 Slik løser Kongen utslippsfloken19:43 Sp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø19:24 Bitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01 Trump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk18:58 Telenorselskap kreves for milliarder i ubetalt skatt18:38 Venstre varsler PST om Raja-trussel18:25 Grande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»17:59 Netanyahu avlyser USA-besøk17:57 Politiet har kontroll på mann som er mistenkt for trusler mot BI17:56 Positiv dag på Oslo Børs17:42 Streik avblåst i British Airways17:26 Regjeringen gir stopp-ordre for fartskontroll: – Frp skal vise muskler17:12 Frp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk16:55 Saudi-Arabia sier oljeangrep "utvilsomt ble sponset av Iran"16:53 Person omkom i fallulykke på Hovden utenfor Florø16:41 Ni personer styrtet i døden – nå får vi svar på hvorfor16:39 Solskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial – garanterer startplass for trio16:37 Indonesia returnerer 547 konteinere med søppel16:17 Høyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne16:06 Tyskland forlenger våpenboikotten av Saudi-Arabia16:03 Alvorlig trafikkulykke i Fredrikstad15:57 Solberg: – Regner med helgens diskusjon ikke har vært til regjeringens gunst15:38 SAS-fly på vei til Oslo måtte nødlande15:32 Journalister i Morgenbladet truer med å slutte15:31 Trump har utnevnt John Boltons etterfølger14:55 Røyk fra brennende regnskog tvinger flere tusen skoler til å stenge14:54 Sterk misnøye med svensk statsbudsjett14:36 Fullt bompengeparti-kaos i Rogaland14:30 Venstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp14:28 Russisk skiskytter utestengt i 18 måneder14:26 Sørøst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni14:23 India varsler forbud mot e-sigaretter13:59 Sol og varme i Sør-Norge til helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd13:55 Corbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning13:36 Kristoff spurtet til seier i Slovakia12:48 Statsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka12:21 Iran advarer USA12:16 Lastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap på Karine (38)12:10 Ernas bompenge-hastverk kostet skattebetalerne 350.000 i privatfly11:53 Forskere fra 19 land skal tilbringe ett år i Nordishavet11:50 Politiet etterlyser vitner etter knivstikking i Sandnes11:44 E6 stenges ved Gardermoen11:43 Netanyahus dager som statsminister kan være over11:18 FN-toppmøte kan skje uten Iran – får ikke visum11:17 Ronaldo: – Jeg fortjener flere titler enn Messi11:11 Britene sier de har brexitforslag – vil ikke dele det med EU11:07 USA og Saudi-Arabia skal drøfte svar på oljeangrep11:06 Mann døde etter kollisjon med tankbil på E1810:47 Bullen avsluttet norsk fiasko-VM i bryting10:39 Inndragningen av popcorn-time.no blir stående10:25 Rødt får konkurranse: Ap snur om «velferdsprofitører»10:10 22 av 24 anker dommen i Aleris-saken10:04 Vil trykkoke frem kunstige bier09:57 Raja: De Frp-erne som er såret, har jeg beklaget overfor09:34 Mann tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne09:28 Svenske mistenkt for København-bombe pågrepet på Kastrup09:27 Moxnes: Vi kan ikke særbehandle Lan Marie Berg09:04 Saudi-Arabia vil delta i USA-ledet flåtestyrke09:03 18 reddet fra drukning i sommer08:28 Etter Haaland-showet: – Mål-monsteret med utrolig drømmeløp08:26 Uro på borgerlig side i Oslo etter at Høyre åpnet for samarbeid med MDG07:16 Sp-forslag skaper uro: – Merkelig og absurd07:00 Undersøkelse: Klart flertall for å hente hjem norske barn av IS-foreldre06:56 Zuccarello og Wild tapte på overtid for Dallas06:44 Grensehandelsbutikk stengt – fant ti år gammel mat06:37 Trener-Gjert fnyser av varmeutfordringen i VM06:26 Sentralbanken i New York sprøyter inn milliarder for å holde renta i sjakk06:25 Feilen rettet, men fortsatt store togproblemer i Oslo og Akershus05:58 Dette skjer i dag05:45 Dette skjedde i natt05:36 Netanyahu: Israel trenger en sterk sionistisk regjering05:11 Norsk-tysk studie: Farlig stoff i tre av fire plastprodukter04:42 Mexico ber fransk auksjonshus stoppe kunstsalg04:38 Høyre-ordfører kan miste kjedet på grunn av én stemme04:15 Ingen skadd, ingen pågrepet etter skyting i Oslo04:07 Rusrapport: Vest-Agder- og Oslo-innbyggere sliter mest02:51 Opposisjonspolitiker i Venezuela løslatt02:29 Netanyahus utfordrer vil danne samlingsregjering i Israel02:24 Negotia: Umulig å spå hvor lang Felleskjøpet-streiken blir01:59 Flere migranter i verden01:50 Medier: Saudi-Arabia vil legge fram bevis for at Iran var involvert i angrepene01:30 Vintyv fra Oslo stjal 32 flasker verdt nesten 60.000 på pol i Trondheim01:05 MDG inviterer fagbevegelsen til samtaler00:41 FIVH: 10 millioner ubrukte mobiltelefoner i norske hjem00:35 Høyere valgdeltakelse i Israel23:44 Haaland etter eventyrkvelden: – Hadde vært gøy å være det nye Ajax23:37 Trumps tidligere valgkampleder holdt tett i høring23:35 Schibsted lanserer hjemleveringstjeneste23:33 Barcelona heldige da stjerneskuddet satte rekord23:28 Liverpool-Klopp etter bortesmell: – Det var ikke straffe23:21 Lagerbäck jublet over Haaland-show23:09 Lieberman tar til orde for samlingsregjering i Israel23:06 Straffebom da Chelsea røk i mesterligaåpningen
Siste nytt
21:25PolitikkValgstyret anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes21:10ReiseCruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt20:39MotorKlimaanleggene i verdens biler er storforbrukere av olje20:27PengerInkassokrav mot Ola og Kari på 100 milliarder kroner20:24PengerTrump raser etter rentebeslutning20:23VerdenMinst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia20:23SportKristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya19:55MotorSlik løser Kongen utslippsfloken19:43PolitikkSp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø19:24PengerBitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01VerdenTrump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk18:58PengerTelenorselskap kreves for milliarder i ubetalt skatt18:38PolitikkVenstre varsler PST om Raja-trussel18:25PolitikkGrande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»17:59VerdenNetanyahu avlyser USA-besøk17:57NorgePolitiet har kontroll på mann som er mistenkt for trusler mot BI17:56PengerPositiv dag på Oslo Børs17:42ReiseStreik avblåst i British Airways17:26MotorRegjeringen gir stopp-ordre for fartskontroll: – Frp skal vise muskler17:12PolitikkFrp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk16:55VerdenSaudi-Arabia sier oljeangrep "utvilsomt ble sponset av Iran"16:53NorgePerson omkom i fallulykke på Hovden utenfor Florø16:41VerdenNi personer styrtet i døden – nå får vi svar på hvorfor16:39SportSolskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial – garanterer startplass for trio16:37VerdenIndonesia returnerer 547 konteinere med søppel16:17NorgeHøyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne16:06VerdenTyskland forlenger våpenboikotten av Saudi-Arabia16:03NorgeAlvorlig trafikkulykke i Fredrikstad15:57PolitikkSolberg: – Regner med helgens diskusjon ikke har vært til regjeringens gunst15:38ReiseSAS-fly på vei til Oslo måtte nødlande15:32KulturJournalister i Morgenbladet truer med å slutte15:31VerdenTrump har utnevnt John Boltons etterfølger14:55VerdenRøyk fra brennende regnskog tvinger flere tusen skoler til å stenge14:54PengerSterk misnøye med svensk statsbudsjett14:36PolitikkFullt bompengeparti-kaos i Rogaland14:30PolitikkVenstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp14:28SportRussisk skiskytter utestengt i 18 måneder14:26NorgeSørøst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni14:23Helse og livsstilIndia varsler forbud mot e-sigaretter13:59NorgeSol og varme i Sør-Norge til helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd13:55VerdenCorbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning13:36SportKristoff spurtet til seier i Slovakia12:48NorgeStatsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka12:21VerdenIran advarer USA12:16NorgeLastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap på Karine (38)12:10PolitikkErnas bompenge-hastverk kostet skattebetalerne 350.000 i privatfly11:53NorgeForskere fra 19 land skal tilbringe ett år i Nordishavet11:50NorgePolitiet etterlyser vitner etter knivstikking i Sandnes11:44NorgeE6 stenges ved Gardermoen11:43PolitikkNetanyahus dager som statsminister kan være over11:18VerdenFN-toppmøte kan skje uten Iran – får ikke visum11:17SportRonaldo: – Jeg fortjener flere titler enn Messi11:11PolitikkBritene sier de har brexitforslag – vil ikke dele det med EU11:07VerdenUSA og Saudi-Arabia skal drøfte svar på oljeangrep11:06NorgeMann døde etter kollisjon med tankbil på E1810:47SportBullen avsluttet norsk fiasko-VM i bryting10:39KulturInndragningen av popcorn-time.no blir stående10:25PolitikkRødt får konkurranse: Ap snur om «velferdsprofitører»10:10Norge22 av 24 anker dommen i Aleris-saken10:04VerdenVil trykkoke frem kunstige bier09:57PolitikkRaja: De Frp-erne som er såret, har jeg beklaget overfor09:34NorgeMann tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne09:28VerdenSvenske mistenkt for København-bombe pågrepet på Kastrup09:27PolitikkMoxnes: Vi kan ikke særbehandle Lan Marie Berg09:04VerdenSaudi-Arabia vil delta i USA-ledet flåtestyrke09:03Norge18 reddet fra drukning i sommer08:28SportEtter Haaland-showet: – Mål-monsteret med utrolig drømmeløp08:26PolitikkUro på borgerlig side i Oslo etter at Høyre åpnet for samarbeid med MDG07:16PolitikkSp-forslag skaper uro: – Merkelig og absurd07:00NorgeUndersøkelse: Klart flertall for å hente hjem norske barn av IS-foreldre06:56SportZuccarello og Wild tapte på overtid for Dallas06:44VerdenGrensehandelsbutikk stengt – fant ti år gammel mat06:37SportTrener-Gjert fnyser av varmeutfordringen i VM06:26PengerSentralbanken i New York sprøyter inn milliarder for å holde renta i sjakk06:25NorgeFeilen rettet, men fortsatt store togproblemer i Oslo og Akershus05:58NorgeDette skjer i dag05:45NorgeDette skjedde i natt05:36VerdenNetanyahu: Israel trenger en sterk sionistisk regjering05:11NorgeNorsk-tysk studie: Farlig stoff i tre av fire plastprodukter04:42VerdenMexico ber fransk auksjonshus stoppe kunstsalg04:38PolitikkHøyre-ordfører kan miste kjedet på grunn av én stemme04:15NorgeIngen skadd, ingen pågrepet etter skyting i Oslo04:07Helse og livsstilRusrapport: Vest-Agder- og Oslo-innbyggere sliter mest02:51VerdenOpposisjonspolitiker i Venezuela løslatt02:29VerdenNetanyahus utfordrer vil danne samlingsregjering i Israel02:24PengerNegotia: Umulig å spå hvor lang Felleskjøpet-streiken blir01:59VerdenFlere migranter i verden01:50VerdenMedier: Saudi-Arabia vil legge fram bevis for at Iran var involvert i angrepene01:30NorgeVintyv fra Oslo stjal 32 flasker verdt nesten 60.000 på pol i Trondheim01:05PolitikkMDG inviterer fagbevegelsen til samtaler00:41NorgeFIVH: 10 millioner ubrukte mobiltelefoner i norske hjem00:35VerdenHøyere valgdeltakelse i Israel23:44SportHaaland etter eventyrkvelden: – Hadde vært gøy å være det nye Ajax23:37VerdenTrumps tidligere valgkampleder holdt tett i høring23:35NorgeSchibsted lanserer hjemleveringstjeneste23:33SportBarcelona heldige da stjerneskuddet satte rekord23:28SportLiverpool-Klopp etter bortesmell: – Det var ikke straffe23:21SportLagerbäck jublet over Haaland-show23:09VerdenLieberman tar til orde for samlingsregjering i Israel23:06SportStraffebom da Chelsea røk i mesterligaåpningen
Populært