Miljøorganisasjon: – Mange ganger ofres naturen på økonomiens og arbeidsplassenes alter

Video: Norge går feil vei i bevaring av naturen, mener miljøorganisasjonen Sabima.

Rapporten fra FNs naturpanel slår alarm om naturens tilstand i verden, men Norge går feil vei i bevaring av naturen, mener miljøorganisasjonen Sabima.

– Regjeringen har på flere punkter gjort det motsatte av det Naturpanelet anbefaler. Systemene er ikke gode nok for å sikre naturmangfoldet, sier generalsekretær Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima.

Naturpanelet understreker at menneskenes intensive bruk av kloden er en viktig årsak til at arter og naturtyper forsvinner. Det blir stadig mindre uberørt natur igjen.

Biologen Steel jobber for å ta vare på en mangfoldig natur i Norge. Han mener Norge beveger seg i motsatt retning av anbefalingene i en ny rapport fra FNs naturpanel.

Der er helhetlig planlegging for en mer bærekraftig bruk av områder til lands og til vanns en viktig anbefaling.

– Jeg vil kalle det kortsiktig å bygge veier framfor å gjøre noe med naturtapet som Naturpanelet peker på, sier Steel til forskning.no.

Les mer om rapporten:

Utbygging truer

Sabima mener at regjeringen har liberalisert utbygging på bekostning av naturen. Naturen blir ofte taperen når en kommune vil bygge en vei, et hyttefelt eller utvikle industri.

– Mange ganger ofres naturen på økonomiens og arbeidsplassenes alter, sier Steel.

– Jeg er ikke enig i det, sier statssekretær Lars Jacob Hiim fra Høyre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Men du har selvfølgelig noen tilfeller der det er vanskelige avveininger, sier Hiim til forskning.no.

– Det handler om lokale arbeidsplasser, vekst, samferdsel eller andre viktige samfunnshensyn.

85 prosent av våtmarkene i verden er borte

Regjeringen gjør ikke nok for å sikre norsk natur, mener Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima. (Foto: Joakim Kleven)
Regjeringen gjør ikke nok for å sikre norsk natur, mener Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima. (Foto: Joakim Kleven)

Naturpanelet er opptatt av hvordan myndighetene skal ta vare på de forskjellige naturtypene som finnes her i verden. Dette vil bidra til å ta vare på naturmangfoldet, som FN-rapporten mener er i stor fare.

Hele én million av åtte millioner arter står i fare for å dø ut. Det er blant annet fordi leveområdene til mange av disse artene er i fare. For eksempel er 85 prosent av våtmarkene i verden allerede borte, ifølge rapporten.

– Arealendringer er den primære trusselen, sier Gro Sandkjær Hanssen til forskning.no.

Hanssen er forsker ved Oslomet og har spesialisert seg på blant annet statlig og lokal styring og forvaltning.

Forskning.no har bedt henne om å se på den nye rapporten fra FNs naturpanel.

– Der man endrer uberørt natur til noe annet, det er der trusselen ligger, sier hun.

Loven sikrer ikke naturen godt nok

I Norge er det plan- og bygningsloven som skal sørge for at naturmangfoldet blir tatt hensyn til når det for eksempel skal bygges veier.

Hanssen har ledet Evaplan, arbeidet med å evaluere plan- og bygningsloven fra 2008.

Forskergruppa har blant annet kommet fram til at loven bør forbedres for å sørge for at naturmangfoldet i Norge blir tatt godt nok vare på.

Hun forklarer at plan- og bygningsloven fra 2008 er en såkalt koblingslov. Dette betyr at loven kobler sammen over 20 forskjellige lover som må tas hensyn til når det skal bygges ut et sted.

Dette kan for eksempel være klimaloven, viltloven, skogbruksloven og naturmangfoldloven. Disse lovene skal veies opp mot hverandre i en fullstendig vurdering.

Men lovene stiller ikke på lik linje når det skal gjennomføres en konkret plansak, for eksempel boligutbygging.

På grunn av formuleringer i lovene vil noen hensyn veie tyngre enn andre.

– Vi mener at naturmangfoldet har et svakt rettsvern, sier Hanssen.

Anbefaler lovendring

Slik det er nå, åpner loven for at hensynet til naturen kan sees bort fra i kommunale planer, ifølge Hanssen.

– Vi anbefaler at naturmangfoldloven skal styrkes, så hensynet til naturverdier veier tyngre i rettsprosessene når planene skal vedtas.

Regjeringen skal vurdere om det er behov for å gjøre endringer i regelverket, forteller statssekretær Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Innsigelser, sier du?

Kommunene har mye ansvar for å ta hensyn til naturmangfoldet.

Men det finnes også noen som skal sikre at kommunene gjør den jobben.

Sikkerhetsventilen ligger hos statens representant, fylkesmannen.

Hvis en plan som er vedtatt i kommunen ikke stemmer overens med nasjonale eller mer lokale interesser som for eksempel naturvern, kan fagpersoner på fylkesmannens kontor si fra.

Dette kalles en innsigelse, og gjør at fylkesmannen og kommunen må bli enige om hvordan kommunen skal ta de hensynene i planen som trengs.

Hvis de ikke blir enige, må Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre saken.

Et eksempel er en fylkesvei på Karmøy som skal bygges over truet natur, ifølge NRK.

Fylkesmannen protesterte og prosjektet ble først stoppet under forrige regjering. Men det ble godkjent etter ny behandling hos dagens regjering.

Hvis fylkesmannen heller ikke kan steppe inn, så er det en tendens til at naturmangfoldet taper mot lokale hensyn. – Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved Oslomet

Strammet opp fylkesmennene

I 2014 kom det nye retningslinjer fra regjeringen som sa at det skulle strammes inn på innsigelser og at hensynet til lokal styring skulle vektlegges, ifølge en rapport som Riksrevisjonen ga ut i år.

– Det var fordi vi før 2013 fikk veldig mange klager fra kommunene, sier Hiim.

Han viser til en undersøkelse utført for KS, der fylkesmennene og andre myndigheter sier at de til dels bruker innsigelse for å komme i dialog med kommunen.

Forfatterne av rapporten mener det er problematisk fordi innsigelser da kan brukes til å presse kommunen til å ta hensyn til planfaglige råd.

Færre protester

Både fylkesmennene, fylkeskommunene og 18 statlige fagetater kan komme med innsigelser i plansaker.

Etter endringen kommer de med færre innsigelser til kommunenes planer.

En fylkesmann som lot være, er Lars Sponheim i Hordaland. I fylket hans er det strid om industri i et naturområde.

Fagmiljøet hos fylkesmannen mente Øksnesmarka «må klassifiseres som et naturområde av nasjonal verdi» og var uenig i at det skulle være næringsområde der, skriver Bergens Tidende.

– Du har selvfølgelig noen tilfeller der det er vanskelige avveininger. Det handler om lokale arbeidsplasser, vekst, samferdsel eller andre viktige samfunnshensyn, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Foto: Torbjørn Tandberg)
– Du har selvfølgelig noen tilfeller der det er vanskelige avveininger. Det handler om lokale arbeidsplasser, vekst, samferdsel eller andre viktige samfunnshensyn, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Men fylkesmannen kom til slutt likevel ikke med innsigelse til kommuneplanen som nå har blitt vedtatt i kommunestyret i Austrheim, melder avisa Strilen.

Advarer mot nytt system

Tross færre innsigelser enn før støtter dagens regjering ifølge Riksrevisjonen likevel en lavere andel av innsigelsene. Selv om de er bedre begrunnet.

Riksrevisjonen advarer mot å stramme inn for mye, fordi dette kan føre til at interessene innsigelsene skal passe på, ikke blir ivaretatt.

De nye retningslinjene kan ha hatt uheldige konsekvenser, mener forsker Hanssen.

– Dette er en svekkelse av hele systemet, sier hun.

Evaplan-forskningen er blant annet basert på intervjuer med ulike fylkesmannsembeter, spørreskjemaer til plansjefene i alle kommunene, studier av flere enkeltkommuner og rapporterte tall om innsigelser fra kommunene.

– Vi har indikasjoner på at fylkesmenn nå holder igjen innsigelser de ellers ville kommet med på faglig grunnlag, sier Hanssen.

Regjeringen vurderer justeringer

Regjeringen skal vurdere om de bør gjøre justeringer, svarer statssekretær Hiim.

Han sier regjeringen vil at fylkesmennene først og fremst skal komme fram til løsninger lokalt med kommunene.

– Vi synes fylkesmannen i mange tilfeller like gjerne må være en veileder heller enn å bruke innsigelser som ofte lager litt konflikter. Men innsigelsene skal selvsagt være der som en sikkerhetsventil, sier Hiim.

– Jeg synes ikke det er et mål på om arealforvaltningen er god at det kommer mange innsigelser.

Kommunene tester grenser

Fylkesmennene har som oppgave å vurdere faglig, men de tenker også strategisk når de holder igjen innsigelsene, forklarer Hanssen.

Sakene som blir sendt inn til departementet er mer alvorlige enn før, fordi hvis fylkesmennene taper der, er de redde for at dette skal føre til samme utfall i lignende saker, forteller hun.

Regjeringen prioriterer i større grad hensynet til lokalt selvstyre enn naturmangfold også i disse alvorlige sakene, mener Hansen.

– Vi ser også at kommunene pusher grensene mer enn før. Det de visste ville bli slått ned på av fylkesmannen før, blir kanskje ikke slått ned på nå.

– Hvis fylkesmannen heller ikke kan steppe inn, så er det en tendens til at naturmangfoldet taper mot lokale hensyn, sier Hanssen.

– Ministeren overkjører fylkesmannen

Christian Steel i Sabima er heller ikke fornøyd med endringene i systemet.

– Fylkesmannen har en lovpålagt plikt til å passe på nasjonale interesser, som truete arter og naturtyper. Når regjeringen pålegger fylkesmennene å blande seg mindre, blir det som om politiet skal se gjennom fingrene med fartsovertredelser. Det går jo ikke. Da må man heller endre loven.

Steel mener noen kommuner går «bananas» når de får bestemme selv. Han bruker veibyggingen på Karmøy som eksempel.

– Fylkesmannen har sagt nei til omkjøringsveien på Karmøy før. Når det kommer ny regjering, prøver kommunen seg igjen. Fylkesmannen nedlegger innsigelse igjen. Men kommunalminister Monica Mæland sier at det er greit og overkjører fylkesmannen, sier han.

– Der måtte noen naturhensyn vike, innrømmer statssekretær Hiim.

– Her var det betydelige ønsker om å få til en god samferdselsløsning på Karmøy. De alternativene som fylkesmannen pekte på, løste ikke de lokale behovene.

Hemmelige prosesser

Etter at Sivilombudsmannen også kom med kritikk, behandlet departementet saken på ny, kan vi lese på regjeringens nettsider. Men landet på samme konklusjon som før.

– Det går gal vei. Fylkesmannen må gjenreises om vi skal følge opp budskapene fra Naturpanelet, sier Steel.

Fylkesmennene har også mulighet til å selv å behandle ferdig innsigelser som har kommet fra deres egne fagpersoner, uten at noen utenfor vet akkurat hvordan de gjorde det. De kan for eksempel holde møter med kommunen og de som har kommet med innsigelsen.

Plan- og bygningsloven stiller krav om åpenhet og forutsigbarhet rundt arbeidet med planer, men disse møtene blir ikke godt dokumentert, ifølge Riksrevisjonen.

– Der har vi forbedringspotensial, sier statssekretær Hiim.

Les også:

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:35 EU-domstol: Produkter fra israelske bosetninger må merkes13:24 Lungebetennelse tar et barneliv hver 39. sekund13:07 Anti-jødisk hærverk i Norden kan være koordinert aksjon13:05 Labour utsatt for stort dataangrep12:35 Anbefaler å avslutte etterforskning av Therese-saken12:34 Skadd Solskjær-elev trekker seg fra landslagsspill12:20 Langer ut mot Schumachers kone: – Hun er redd jeg vil fortelle alle sannheten12:18 Finland får besøk av Arctic Race of Norway12:12 Kraftig regn har bidratt til økning i vannskader12:12 Hockeyspiller utestengt i fire år for doping11:53 Håvard (22) død etter badeulykke i Israel11:42 Brann om bord i norsk skip utenfor Senegal11:41 Demonstranter fjernet fra grensa mellom Spania og Frankrike10:31 Demonstranter låste porten ved vindkraftanlegg10:30 Mann dømt i Høyesterett for medvirkning til overgrep mot barn10:22 Kran veltet i Vestfold – varebiler knust10:17 Regjeringspartiene flytter 200 millioner i 2020-budsjettet10:16 51 skadd da mann angrep kinesiske barnehagebarn med lut10:03 Ap-politiker om buss-bråket ved Torp: – Det er for jævlig10:00 TV 2 frifinnes for ærekrenkelser09:54 Turistene strømmer til: Hemmelige dokumenter fra andre verdenskrig funnet i bunker09:52 Erdogan anklager USA for avtalebrudd09:47 Rally Australia rammet av skogbrannene09:46 Fire tiltalt etter skyting mot leilighet09:24 56.000 nye jobber det siste året09:22 Clinton med skarp kritikk mot Johnsons hemmelighold av Russland-rapport09:22 Trump utsetter trolig beslutning om biltoll08:30 Fjellinjen varsler 400 millioner mindre i bompengeinntekter enn ventet07:23 Kraftig skogbrann stenger flere hundre skoler i Australia07:20 Sveriges landslagskeeper: – Denne sjansen roter vi ikke bort07:18 Nedgang i antall sauebønder07:17 Kokevarsel på Askøy i Hordaland07:11 Arbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover07:01 Israel likviderte Jihad-ledere i Gaza og Damaskus06:44 Tønseth: – Jeg satser på løping når langrennskarrieren er over06:34 Melodi Grand Prix-finalen skal holdes i Trondheim06:18 Dette skjer i dag06:18 Norsk professor advarer om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide06:00 Besteforeldre bruker «sjokkerende mye» på julegaver, mener forbrukerøkonom05:45 Elever streiker for streikerett05:43 Morales på vei til Mexico etter å ha fått asyl05:35 Dette skjedde i natt05:35 Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse05:33 Nikki Haley sier Det hvite hus-topper ba henne om å undergrave Trump05:30 Millioner trues av flom og tørke i Afrika05:03 Leder for milits drept i israelsk luftangrep04:51 Sterling får ikke spille EM-kvalifisering etter utbrudd04:38 USA fordømmer volden i Hongkong03:55 Malis regjering: Flere terrorister drept i offensiv03:20 Jimmy Carter innlagt på sykehus etter nye fall03:19 Bønder har mange innspill før gransking av Mattilsynet03:10 Etterlyst vitne etter dødsulykke i Nannestad har meldt seg02:05 Væpnede styrker settes inn mot demonstranter i Bolivia23:55 Karmsund bru åpnet igjen etter kjedekollisjon22:23 Morales får asyl i Mexico22:22 Solskjær-elev fikk den svenske «Guldbollen»22:16 Merkur synlig i over fem timer under passering foran sola21:19 EU vil prioritere norske kabler: – Vi har ikke mer kraft å selge20:09 Gutt såret i ny skyteepisode i Malmö19:34 Erna Solberg støtter homoterapi-utredning19:20 Boeings 737 MAX-fly trolig på vingene igjen etter nyttår18:50 Melkekuttet: Denne familien får kjempesmell18:45 – Etter 300 likes kjenner selskapene deg like godt som kjæresten din18:25 Snøen skaper fortsatt problemer i trafikken18:06 En «genetisk viktig» ulv i Engerdal skal flyttes og merkes17:57 Ti-åring faller stygt – nå saksøker moren lekeparken16:53 Fyrer løs mot Ap-topp: – Mobbing av landets bilister16:27 Litauens president har signert loven som kan bane vei for Berg-utveksling16:09 Kampfiksing i Sverige: 19 kamper sannsynligvis avgjort med juks16:07 Isbreer fortsetter å krympe15:17 To fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund15:17 Lacazette forsvarer hardt presset Arsenal-trener14:55 Våpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle14:44 Minst 80 graver på kirkegård i Bergen utsatt for hærverk14:40 Kandidatturneringen i sjakk bekreftet til Jekaterinburg14:36 Ap kutter støtte til dyre elbiler, pensjonssparing og helseforsikring14:15 Brexitpartiet trekker kandidater til valget14:14 Xhaka vil kjempe om plassen i Arsenal14:13 Internt «kuppforsøk» mot Trump mislyktes: – Ekstremt farlig13:50 Chile skal få ny grunnlov13:18 163 studenter tapte mot staten i retten13:12 Danmark starter kontroll av reisende fra Sverige12:34 Klopp og Guardiola: – Tittelkampen er ikke avgjort12:27 Gambia ber FN-domstol reise sak mot Myanmar12:27 Warholm med i kamp om prestisjetung utmerkelse12:12 Brexit vil gi russerne større innflytelse i Europa12:00 Regjeringen står fast på at Y-blokka skal rives11:44 Over 100.000 har vært ruset bak rattet det siste året11:43 Kaotisk i Hongkong, mann påtent av demonstranter11:32 Politiets teori: Kamp om narkomarked årsak til Malmö-drap11:21 RBK-tilhenger bøtelagt med 15.000 kroner11:13 Klart mindretall vil velge elbil: – Dette må vi løse10:45 Rasende Ronaldo forlot stadion før kampslutt10:32 19-åring nekter straffskyld for Varhaug-drapet10:31 Lagerbäck tilfreds med spillernes klubbstatus09:53 UD: Ingen nordmenn blant IS-krigerne som deporteres fra Tyrkia09:47 Forskere fant ukjent korallrev ved Stord09:47 Mann omkom i trafikkulykke i Rogaland09:35 Ruud snuser på karrierebeste09:19 Rapport: Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt
Siste nytt
13:35VerdenEU-domstol: Produkter fra israelske bosetninger må merkes13:24Helse og livsstilLungebetennelse tar et barneliv hver 39. sekund13:07NorgeAnti-jødisk hærverk i Norden kan være koordinert aksjon13:05PolitikkLabour utsatt for stort dataangrep12:35NorgeAnbefaler å avslutte etterforskning av Therese-saken12:34SportSkadd Solskjær-elev trekker seg fra landslagsspill12:20SportLanger ut mot Schumachers kone: – Hun er redd jeg vil fortelle alle sannheten12:18SportFinland får besøk av Arctic Race of Norway12:12NorgeKraftig regn har bidratt til økning i vannskader12:12SportHockeyspiller utestengt i fire år for doping11:53NorgeHåvard (22) død etter badeulykke i Israel11:42VerdenBrann om bord i norsk skip utenfor Senegal11:41VerdenDemonstranter fjernet fra grensa mellom Spania og Frankrike10:31NorgeDemonstranter låste porten ved vindkraftanlegg10:30NorgeMann dømt i Høyesterett for medvirkning til overgrep mot barn10:22NorgeKran veltet i Vestfold – varebiler knust10:17PolitikkRegjeringspartiene flytter 200 millioner i 2020-budsjettet10:16Verden51 skadd da mann angrep kinesiske barnehagebarn med lut10:03NorgeAp-politiker om buss-bråket ved Torp: – Det er for jævlig10:00KulturTV 2 frifinnes for ærekrenkelser09:54ReiseTuristene strømmer til: Hemmelige dokumenter fra andre verdenskrig funnet i bunker09:52VerdenErdogan anklager USA for avtalebrudd09:47SportRally Australia rammet av skogbrannene09:46NorgeFire tiltalt etter skyting mot leilighet09:24Norge56.000 nye jobber det siste året09:22PolitikkClinton med skarp kritikk mot Johnsons hemmelighold av Russland-rapport09:22PengerTrump utsetter trolig beslutning om biltoll08:30MotorFjellinjen varsler 400 millioner mindre i bompengeinntekter enn ventet07:23VerdenKraftig skogbrann stenger flere hundre skoler i Australia07:20SportSveriges landslagskeeper: – Denne sjansen roter vi ikke bort07:18NorgeNedgang i antall sauebønder07:17NorgeKokevarsel på Askøy i Hordaland07:11NorgeArbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover07:01VerdenIsrael likviderte Jihad-ledere i Gaza og Damaskus06:44SportTønseth: – Jeg satser på løping når langrennskarrieren er over06:34KulturMelodi Grand Prix-finalen skal holdes i Trondheim06:18NorgeDette skjer i dag06:18Helse og livsstilNorsk professor advarer om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide06:00PengerBesteforeldre bruker «sjokkerende mye» på julegaver, mener forbrukerøkonom05:45VerdenElever streiker for streikerett05:43PolitikkMorales på vei til Mexico etter å ha fått asyl05:35NorgeDette skjedde i natt05:35PengerNy vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse05:33VerdenNikki Haley sier Det hvite hus-topper ba henne om å undergrave Trump05:30VerdenMillioner trues av flom og tørke i Afrika05:03VerdenLeder for milits drept i israelsk luftangrep04:51SportSterling får ikke spille EM-kvalifisering etter utbrudd04:38VerdenUSA fordømmer volden i Hongkong03:55VerdenMalis regjering: Flere terrorister drept i offensiv03:20VerdenJimmy Carter innlagt på sykehus etter nye fall03:19PengerBønder har mange innspill før gransking av Mattilsynet03:10NorgeEtterlyst vitne etter dødsulykke i Nannestad har meldt seg02:05VerdenVæpnede styrker settes inn mot demonstranter i Bolivia23:55NorgeKarmsund bru åpnet igjen etter kjedekollisjon22:23VerdenMorales får asyl i Mexico22:22SportSolskjær-elev fikk den svenske «Guldbollen»22:16VerdenMerkur synlig i over fem timer under passering foran sola21:19PengerEU vil prioritere norske kabler: – Vi har ikke mer kraft å selge20:09VerdenGutt såret i ny skyteepisode i Malmö19:34NorgeErna Solberg støtter homoterapi-utredning19:20PengerBoeings 737 MAX-fly trolig på vingene igjen etter nyttår18:50NæringslivMelkekuttet: Denne familien får kjempesmell18:45Norge– Etter 300 likes kjenner selskapene deg like godt som kjæresten din18:25NorgeSnøen skaper fortsatt problemer i trafikken18:06NorgeEn «genetisk viktig» ulv i Engerdal skal flyttes og merkes17:57VerdenTi-åring faller stygt – nå saksøker moren lekeparken16:53MotorFyrer løs mot Ap-topp: – Mobbing av landets bilister16:27VerdenLitauens president har signert loven som kan bane vei for Berg-utveksling16:09SportKampfiksing i Sverige: 19 kamper sannsynligvis avgjort med juks16:07NorgeIsbreer fortsetter å krympe15:17NorgeTo fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund15:17SportLacazette forsvarer hardt presset Arsenal-trener14:55NorgeVåpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle14:44NorgeMinst 80 graver på kirkegård i Bergen utsatt for hærverk14:40SportKandidatturneringen i sjakk bekreftet til Jekaterinburg14:36PolitikkAp kutter støtte til dyre elbiler, pensjonssparing og helseforsikring14:15PolitikkBrexitpartiet trekker kandidater til valget14:14SportXhaka vil kjempe om plassen i Arsenal14:13PolitikkInternt «kuppforsøk» mot Trump mislyktes: – Ekstremt farlig13:50PolitikkChile skal få ny grunnlov13:18Norge163 studenter tapte mot staten i retten13:12VerdenDanmark starter kontroll av reisende fra Sverige12:34SportKlopp og Guardiola: – Tittelkampen er ikke avgjort12:27VerdenGambia ber FN-domstol reise sak mot Myanmar12:27SportWarholm med i kamp om prestisjetung utmerkelse12:12StemmerBrexit vil gi russerne større innflytelse i Europa12:00KulturRegjeringen står fast på at Y-blokka skal rives11:44MotorOver 100.000 har vært ruset bak rattet det siste året11:43VerdenKaotisk i Hongkong, mann påtent av demonstranter11:32VerdenPolitiets teori: Kamp om narkomarked årsak til Malmö-drap11:21SportRBK-tilhenger bøtelagt med 15.000 kroner11:13MotorKlart mindretall vil velge elbil: – Dette må vi løse10:45SportRasende Ronaldo forlot stadion før kampslutt10:32Norge19-åring nekter straffskyld for Varhaug-drapet10:31SportLagerbäck tilfreds med spillernes klubbstatus09:53VerdenUD: Ingen nordmenn blant IS-krigerne som deporteres fra Tyrkia09:47NorgeForskere fant ukjent korallrev ved Stord09:47NorgeMann omkom i trafikkulykke i Rogaland09:35SportRuud snuser på karrierebeste09:19KulturRapport: Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt
Populært