Meny

Seks dilemma i utviklingspolitikken

Foto: Photo/Flickr cc
Stemmer: Asbjørn Eidhammer

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Det er behov for ny debatt om venstresidas bistands- og utviklingspolitikk.

Dei globale endringane dei siste par tiåra gjer det nødvendig å analysere utvikling og erfaringar på nytt og utarbeide ein meir målretta og effektiv utviklingspolitikk. Halle Jørn Hanssen, tidlegare NRK-korrespondent i Afrika, har uttalt at venstresida har meldt seg av i bistands- og utviklingspolitikken. Eg meiner at han eit stykke på veg har rett.

Globale og regionale utviklingstrekk endrar vilkåra for utviklingspolitikk og bistand. Dei globale maktforholda er endra, og Kina styrkar si globale stilling. Den internasjonale trenden ser nå ut til å gå mot regionalisering. Samtidig er demokratiske verdiar under sterkare press enn på fleire tiår.

På mange måtar har verda sett stor framgang dei siste tiåra. Men frimarknadspolitikken har også gitt større ulikskap. På same tid, og som ein følgje av økonomisk vekst som ikkje blir fordelt, særleg i Afrika, bur nå over halvparten av dei ekstremt fattige i mellominntektsland. Og det ser ikkje ut til at Afrika kan følgje Asias veg til industrialisering og auka velstand. Dei fattigaste landa blir også hardast råka av klimaendringane.

På den positive sida utgjer nå både direkte investeringar og migrantpengar meir enn bistand i finansflyten til utviklingsland generelt. Men for låginntektsland er bistanden framleis størst.

Som venstreside står vi overfor fleire vanskelege dilemma.

Desse og andre endringar har påverka både den politiske og økonomiske situasjonen for mange utviklingsland. Samtidig har vi som medspelarar gjort oss ein del erfaringar i vårt solidaritetsarbeid som bør få oss til å tenkje oss om. Som venstreside står vi overfor fleire vanskelege dilemma.

Les kommentaren: Hvor er Støres grønne visjon?

Dilemma 1:

Dei progressive rørslene og regjeringane vi støttar endar som regel opp som autoritære og undertrykkande regime. Skal vi då berre fortsetje?

Venstresida har ein tradisjon for å støtte progressive regime og frigjeringsrørsler. Det galdt land som Vietnam og Nicaragua, og særleg frigjeringsrørsler og seinare frie statar i det sørlege Afrika. Medan den norske støtta til frigjeringsrørslene i Afrika bidrog til at landa vart frie frå kolonialisme og apartheid, har vi opplevd at progressive regime har utvikla seg til å bli autoritære og undertrykkande, med omfattande korrupsjon.

Dagens situasjon i Venezuela illustrerer kva som kan skje i eit land der motstanden mot undertrykking og store forskjellar først fører til ein politisk og sosial revolusjon med sterk oppslutning i folket for deretter å bli ein katastrofe for både rike og fattige.

Sanksjonar i ulike former og kutt i bistanden har vist seg å vere lite effektivt

Det må vere heilt sentralt i vår utviklingspolitikk å vise solidaritet med dei som kjempar for det store fleirtalet, anten dei er representerte i regjering, i opposisjon eller i opprør. Men saman med støtte til å byggje opp kapasitet og utvikle politikk bør vi leggje større vekt på kontrollmekanismar nedanfrå, ytringsfridom og folkemakt.

Vi bør ha ei meir kritisk tilnærming før vi går inn med støtte, og samarbeidet bør i sterkare grad knytast til krefter og tiltak som styrker folks demokratiske kontroll av dei som styrer og som er med å sikre utjamning. Bistand til å fremje demokrati og menneskerettar fungerer også best når han er del av eit meir omfattande, langsiktig samarbeid. Sanksjonar i ulike former og kutt i bistanden har vist seg å vere lite effektivt, og bidrar ofte til å gjere situasjonen verre for befolkninga i landa.

Les kommentaren: Jo, dessverre. Høyresiden sviker EØS-avtalen

Dilemma 2:

Venstresida trur på staten. Men kva når staten er like mykje røvarstat som velferdsstat?

Dei fattigaste landa har som regel svake institusjonar, og afrikanske statar klarer ikkje å fri seg frå big man- syndromet. Den typiske staten i desse landa kan like mykje vere undertrykkande og ei kjelde til rikdom for dei som styrer, som han er ein service-stat for befolkninga. Oftast er staten begge delar.

Venstresida meiner at det er det offentlege som bør tilby tenester innan helse, utdanning og på andre sosial område. Det er greitt når det er kontroll med statlege midlar. Men i dei fleste landa vi samarbeider med er faren for pengemisbruk så stor at det er grunn til å tenkje annleis. Faktisk kan reformer og tiltak for å styrkje staten ha motsett effekt av det som er meint.

Det er i hovudsak to måtar vi kan løyse dette dilemmaet på. I land der statsapparatet trass i alt fungerer, kan vi kombinere øyremerkte midlar med kontroll som også sikrar midlane. Det krev ekstra tiltak frå vår side og blir ein byrde på eit statsapparat som frå før er overbelasta. Men det tilfører ekstra midlar til staten og er med å styrkje det offentlege tilbodet.

Men like ofte må vi løyse opp vår klokkartru på staten og bidra til alternativ. Eg meiner ikkje at venstresida skal gå inn for å kommersialisere offentlege samfunnsoppgåver eller gi bistand til kommersielle eliteskular og privatklinikkar. Men organisasjonar, stiftelsar og trussamfunn i sør og nord kan spele ei større rolle, ikkje minst ved knyte seg til diasporaen. Men for å utnytte dette mangfaldet effektivt må vi vere sterkare til stades i landa enn det vi er dag.

Les kommentaren: Norsk sokkel er en del av løsningen på klimakrisen

Dilemma 3:

Venstresida har eit tvetydig forhold til privat næringsliv og økonomisk vekst. Korleis kan vi bidra til å kombinere vekst og fordeling?

Store delar av venstresida har vore skeptiske til privat næringsliv i utviklingssamarbeidet og hatt ei noko uklar haldning til økonomisk vekst. Men vekst er nødvendig for å redusere fattigdom. Den raud-grøne regjeringa la vekt på å dele for å skape. Det er ein framifrå politikk i land der veksten har tatt av, då skaper ein kjøpekraft som stimulerer til meir lokal produksjon. Men i mange låginntektsland er det lite å dele på og eit svakt næringsliv. Difor er det så viktig å stimulere det lokale næringslivet.

Dårleg utbygd infrastruktur er ein av dei største hindringane for økonomisk vekst i Afrika.

Dårleg utbygd infrastruktur er ein av dei største hindringane for økonomisk vekst i Afrika. Når ein verken kan få inn innsatsvarer eller arbeidskraft, og ikkje kan frakte og eksportere det som blir produsert til marknadene, blir veksten låg. Ein internasjonal trend mot djupare regional integrering kan ha positive verknader, ei integrering som vi bør støtte gjennom multilaterale organ.

Hittil har dyktig ungdom med utdanning i Afrika søkt sikkert betalt arbeid i det offentlege eller i organisasjonslivet. Den vegen er open for stadig færre. Men nå veks det fram ein ny generasjon av ungdom som er villig til å starte opp eigne verksemder, ikkje minst ved å bruke digital teknologi. Vi bør teppebombe denne ungdommen med tilskott til å starte eller utvikle eigne bedrifter og organisasjonar, sjølv om risikoen for å mislykkast er stor.

Dilemma 4:

Er det riktig å bruke så mykje av utviklingsbudsjettet til klimautsleppsreduksjon når det som fattige land treng her og nå er tiltak for å tilpasse seg klimaendringane?

Det er dei rike landa som har skapt klimakrisa. Men nå står sårbare og fattige land overfor enorme oppgåver når det gjeld å motverke verknadene. Dei har ikkje ressursar til å handtere ein meir ekstrem klimasituasjon. Er det då rett at Norge skal bruke så mykje av bistanden til reduksjon av utslepp, som utviklingsland vil nyte godt av ein gong i framtida, heller enn tiltak for klimatilpassing, som er viktig for millionar her og nå?

Ein rettferdig og solidarisk politikk vil vere å løyve midlar utanom utviklingsbudsjettet til å bekjempe klimautslepp

Denne pengebruken var på ingen måte uproblematisk då klima- og skogprogrammet vart oppretta under den raudgrøne regjeringa. Det var nok eit sterkt klimaengasjement som gjorde at det kom lite kritikk, heller ikkje frå venstresida, mot å bruke bistand til dette globale føremålet heller enn til dei landa som treng bistand mest.

Ein rettferdig og solidarisk politikk vil vere å løyve midlar utanom utviklingsbudsjettet til å bekjempe klimautslepp, og la bistandsmidlane gå til å kompensere befolkninga i fattige land for verknadene av den politikken som ein stor del av vår velstand er bygd på.

Dilemma 5:

Er vi villige til å ta ein samstemt utviklingspolitikk på alvor?

Alle politiske parti ser nå ut til å meine at vår utviklingspolitikk skal vere samstemt. Det vil seie å sikre at mål i og resultat av utviklingspolitikken ikkje blir undergraven av politikk på andre område, og at politikken på andre område som verkar inn på utviklingslands situasjon støttar utviklingsmåla.

Det vil blant anna krevje at tollvernet for import av landbruksvarer frå utviklingsland blir oppheva, og ikkje berre skal gjelde låginntektsland, som uansett sjeldan har kapasitet til å eksportere til Norge. Og ut frå at vi når ser kor viktige migrantinntekter er for overføring frå rike til fattige land, bør vi ikkje også då opne for meir innvandring?

Tollfri import av landbruksvarer vil kunne ramme utkantstroka i Norge

Problemet er sjølvsagt at desse to tiltaka vil kunne ha store politiske konsekvensar i Norge. Tollfri import av landbruksvarer vil kunne ramme utkantstroka i Norge, og følgjene av auka innvandring er omdiskutert, blant anna fordi ho kan påverke lønnsnivået for dei lågast lønte.

Då spørst det kva vår utviklingspolitikk skal byggje på. Ei vanleg oppfatning er at venstresida går inn for bistand ut frå solidaritet og at høgresida gir som veldedighet. Habermas seier at veldedighet er å gi av sin overflod, medan solidaritet betyr at du ofrar noko. Men det ville vere feil om det kostar mest for dei som har minst i Norge.

Ved innføring av tollfri import av matvarer frå alle utviklingsland måtte store grupper kompenserast. Det er ikkje lett å få til. Men dersom venstresida ikkje er villig til å gjennomføre tiltak som kostar, bør ein heller overlate kravet om samstemthet dei partia som driv symbolpolitikk.

Dilemma 6:

Skaper vi mest utvikling for middelklassen og mister det fattige fleirtalet av syne?

Kampen mot auka forskjellar blir i utgangspunktet møtt best gjennom nasjonale og internasjonale strukturendringar. Det er eit omfattande politisk arbeid som tar tid. Men vi har også eit ansvar for korleis bistanden påverkar ulikskap.

Mykje av vår bistand går til å gjennomføre reformer og å byggje opp institusjonar med sikte på godt styresett og gode offentlege tenester. Men det kan ta lang tid og vere komplisert, og nytten for folk flest kan la vente å seg. Ofte er det middelklassen som har mest glede av kapasitetsbygginga.

Denne utfordringa kan møtast på to måtar, som ikkje bør stå i motsetning til kvarandre. Den første er universelle ordningar for ressursfordeling og velferd, som kan vere ei form for kontantutbetaling til alle. Det kan vere ei grunnløn eller ulike trygder.

Min favoritt er barnetrygd. Den vil vere treffsikker, skape pengesirkulasjon og kjøpekraft hos nye grupper. Ein vil kunne distribuere trygda elektronisk til stadig fleire, noko som vil redusere byråkrati og behovet for detaljkontroll. Ikkje treng det koste all verda heller. Norge bør også arbeide for slike ordningar i internasjonale organ. Eg tenkjer meg ikkje eit globalt trygdevesen, men ei ramme og ein struktur mange kan bidra inn i, gjerne på forskjellige måtar i ulike land.

Urfolk, funksjonshemma og seksuelle minoritetar treng tiltak og finansielle ordningar som når dei direkte.

Men erfaringane viser også klart at skal ein bidra til å betre situasjonen for utsette og diskriminerte grupper, då er universelle ordningar og forsøk på integrering ikkje nok. Målrettar ein ikkje mot utsette grupper, mister ein dei av syne. Urfolk, funksjonshemma og seksuelle minoritetar treng tiltak og finansielle ordningar som når dei direkte.

Solidaritet og effektivitet

Kjem venstresida til regjeringsmakt etter neste stortingsval, bør ein styrke målretting og effektivitet i bruken av eit bistandsbudsjett som då vil vere på 40 milliardar kroner. Venstresida må støtte ei utvikling som reduserer forskjellar og betre enn i dag sikrar at det breie lag i dei landa vi samarbeider med nyter godt av bistanden, som bidrar til å fremje menneskerettar og demokrati, og som bidrar meir effektivt til å komme nærmare FNs berekraftsmål innan 2030.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:37 Stor snøskredfare flere steder i Troms14:10 UD: Ingen tegn til at nordmenn er rammet på Sri Lanka13:42 Pilot sier han var nær å kollidere med drone13:05 Det er ikke lov med bråk, larm og støy på helligdager12:37 Person omkom etter fall i Kjøsterudjuvet i Drammen11:42 Påsketrafikken: Vegtrafikksentralen venter jevn og fin innfart11:20 Thorbjørn Jagland varsler oppvask – skal skrive memoarer10:21 – Sylvi Listhaug har klart å splitte KrF09:26 Solskjærs krisetall: Løpt minst i 15 av 17 ligakamper, målene renner inn og full bortekollaps08:00 Nybø fraråder studenter å ta utveksling i Storbritannia til høsten07:30 Minst 290 døde – over 500 sårede: UD advarer nordmenn: – Hold deg i ro!»07:29 Norsk basehopper omkommet i Italia06:41 Huawei fortsetter veksten tross press fra USA06:13 Nav-lokale i full fyr: – Brannen er påsatt06:12 Egyptiske velgere tilbudt mat for å stemme05:50 Dette skjer i dag05:43 Dette skjedde i natt05:28 Mann skadd i alvorlig voldshendelse i Rogaland04:26 WHO: Over 30.000 fordrevet av kampene rundt Tripoli04:24 Tørreste april i Bergen på over 120 år03:34 Minst 17 døde i jordskred i Colombia03:13 Ny dyster drapsrekord i Mexico02:47 Bjørn skutt i Meråker02:22 Tre klatrere funnet døde i Canada02:09 Tyrkisk opposisjonsleder angrepet02:07 Stoltenberg gratulerer ukrainsk valgvinner01:32 Klimademonstranter i London ønsker dialog01:17 Mann pågrepet etter innbrudd og mulig ransforsøk i Drøbak00:38 E39 åpnet etter steinras i Masfjorden00:16 Terrorangrep mot hoteller og kirker på Sri Lanka ryster verden00:15 13 pågrepet etter Sri Lanka-angrepene23:47 Tenåringer løslatt uten siktelse etter journalistdrap i Nord-Irland23:35 Elleve soldater drept i angrep i Mali23:12 UD oppdaterer reiseråd for Sri Lanka23:02 Mbappé feiret PSG-gullet med hattrick, etterlengtet comeback for Neymar22:43 Mot ny valgomgang i Nord-Makedonia22:27 Oljelekkasje i Oslo22:14 Nadals overmann triumferte i Monte Carlo22:10 Travel påske på sjøen22:09 IS tar på seg ansvaret for angrep i Saudi-Arabia21:48 Britisk hjelpearbeider skutt og drept i Nigeria21:34 Bombe uskadeliggjort nær flyplass i Colombo21:28 Sudanske demonstranter stanser samtaler med juntaen21:27 Carlsen utvidet seiersrekken etter ny sjakkmaraton21:11 Rekordmange unge til fjells20:40 Reiseforsikring dekker hjemreise fra Sri Lanka20:27 TV-komiker stakk av med seieren i det ukrainske presidentvalget20:03 Crystal Palace slo Arsenal og hjalp Solskjærs United20:01 Hegerbergs Lyon seiret mot Chelsea i første semifinaleoppgjør19:59 Porosjenko erkjenner nederlag i Ukraina19:53 Udetonert bombe skal ha blitt funnet like ved kontoret til norsk organisasjon19:25 – En dag i 1941 kom læreren min på skolen med solkors på jakka. Alt raste sammen.19:24 Brann i enebolig i Skien19:09 Valgdagsmåling viser klar valgseier til komikeren Volodymyr Zelenskyj i Ukraina18:52 PSG tok serietittelen uten å spille18:25 Mann siktet for drap i Latvia er varetektsfengslet i fire uker18:11 Tre dansker drept på Sri Lanka18:08 Røde Kors: – Ingen skredulykker i påsken17:54 Vegtrafikksentralen om påsketrafikken: – Bilistene må regne opp mot én time i kø17:50 Muslimske grupper fordømmer angrepene på Sri Lanka17:34 Tungt for Eiking da van der Poel kopierte farens Golden Race-triumf17:14 Solskjær sa unnskyld til United-fansen etter stjernesmell: – Alt gikk galt17:00 Aftenposten: Norsk basehopper omkommet i Italia16:53 En person til sykehus etter trafikkulykke i Rogaland16:37 Militærparade og salutt på dronning Elizabeths 93-årsdag16:23 Solskjærs mesterligahåp svinner etter Manchester Uniteds 0-4-tap borte mot Everton16:08 Dansk militærfly til Sri Lanka15:55 Boligbrann på Oppaker15:54 Europamester vil forlate Bayern München15:39 Målløst for Ajer og Celtic15:34 Dæhli ute med muskelskade15:22 Politiet foretar søk etter funn av tom kano i Siljan14:43 Søreide: – Vi jobber med å få oversikt over nordmenn på Sri Lanka13:29 Vegvesenet om påsketrafikken: – Ikke antydning til kødannelser12:23 Unike naturbilder fra Svalbard: – Dette er veldig spesielt!11:21 «1000 prosent sikkert» at Ronaldo blir i Juventus11:08 Sju pågrepet etter Sri Lanka-angrepene10:30 Roligste påske på mange år09:52 Chelsea-keeper var kreftsyk – nå vil hun stoppe Hegerberg08:34 Mann tiltalt for å ha stjålet over 200.000 kroner fra en han var verge for08:21 Fra skrekkslagen statssekretær til selvsikker statsråd07:33 Lotto-millionær tar ikke telefonen07:32 Boligbrann i Fredrikstad06:16 Mann siktet for drap i Latvia framstilles for fengsling06:15 Dødstallet øker etter skyting i Melbourne05:50 Dette skjer i dag05:44 Komiker ligger an til å bli president i Ukraina05:30 Dette skjedde i natt05:24 Dronning Elizabeth fyller 93 år04:32 Mann omkom i trafikkulykke i Moss04:10 Kreftforeningen krever høyere priser på røyk04:07 Høyrevridd militsmedlem pågrepet i USA for å ha anholdt migranter03:32 Dødstallet stiger etter at gjeng åpnet ild mot storfamilie i Mexico02:38 Sorgtung minneseremoni 20 år etter Columbine-massakren02:31 MC-fører til sykehus etter kollisjon med elg01:39 Fredsbevarer for FN drept i mineeksplosjon i Mali01:15 Fem hentet ned fra fjellet i Sør-Norge00:48 KKK-leder drept i USA – kona dømt til livstid00:25 15 år gammel sjåfør stoppet i kontroll00:10 Sudans militærjunta og protestleder enige om flere samtaler
Siste nytt
14:37NorgeStor snøskredfare flere steder i Troms14:10NorgeUD: Ingen tegn til at nordmenn er rammet på Sri Lanka13:42NorgePilot sier han var nær å kollidere med drone13:05NorgeDet er ikke lov med bråk, larm og støy på helligdager12:37NorgePerson omkom etter fall i Kjøsterudjuvet i Drammen11:42MotorPåsketrafikken: Vegtrafikksentralen venter jevn og fin innfart11:20PolitikkThorbjørn Jagland varsler oppvask – skal skrive memoarer10:21Politikk– Sylvi Listhaug har klart å splitte KrF09:26SportSolskjærs krisetall: Løpt minst i 15 av 17 ligakamper, målene renner inn og full bortekollaps08:00NorgeNybø fraråder studenter å ta utveksling i Storbritannia til høsten07:30VerdenMinst 290 døde – over 500 sårede: UD advarer nordmenn: – Hold deg i ro!»07:29VerdenNorsk basehopper omkommet i Italia06:41VerdenHuawei fortsetter veksten tross press fra USA06:13NorgeNav-lokale i full fyr: – Brannen er påsatt06:12VerdenEgyptiske velgere tilbudt mat for å stemme05:50NorgeDette skjer i dag05:43NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeMann skadd i alvorlig voldshendelse i Rogaland04:26VerdenWHO: Over 30.000 fordrevet av kampene rundt Tripoli04:24NorgeTørreste april i Bergen på over 120 år03:34VerdenMinst 17 døde i jordskred i Colombia03:13VerdenNy dyster drapsrekord i Mexico02:47NorgeBjørn skutt i Meråker02:22VerdenTre klatrere funnet døde i Canada02:09VerdenTyrkisk opposisjonsleder angrepet02:07VerdenStoltenberg gratulerer ukrainsk valgvinner01:32VerdenKlimademonstranter i London ønsker dialog01:17NorgeMann pågrepet etter innbrudd og mulig ransforsøk i Drøbak00:38NorgeE39 åpnet etter steinras i Masfjorden00:16VerdenTerrorangrep mot hoteller og kirker på Sri Lanka ryster verden00:15Verden13 pågrepet etter Sri Lanka-angrepene23:47VerdenTenåringer løslatt uten siktelse etter journalistdrap i Nord-Irland23:35VerdenElleve soldater drept i angrep i Mali23:12VerdenUD oppdaterer reiseråd for Sri Lanka23:02SportMbappé feiret PSG-gullet med hattrick, etterlengtet comeback for Neymar22:43VerdenMot ny valgomgang i Nord-Makedonia22:27NorgeOljelekkasje i Oslo22:14SportNadals overmann triumferte i Monte Carlo22:10NorgeTravel påske på sjøen22:09VerdenIS tar på seg ansvaret for angrep i Saudi-Arabia21:48VerdenBritisk hjelpearbeider skutt og drept i Nigeria21:34VerdenBombe uskadeliggjort nær flyplass i Colombo21:28VerdenSudanske demonstranter stanser samtaler med juntaen21:27SportCarlsen utvidet seiersrekken etter ny sjakkmaraton21:11NorgeRekordmange unge til fjells20:40VerdenReiseforsikring dekker hjemreise fra Sri Lanka20:27VerdenTV-komiker stakk av med seieren i det ukrainske presidentvalget20:03SportCrystal Palace slo Arsenal og hjalp Solskjærs United20:01SportHegerbergs Lyon seiret mot Chelsea i første semifinaleoppgjør19:59VerdenPorosjenko erkjenner nederlag i Ukraina19:53VerdenUdetonert bombe skal ha blitt funnet like ved kontoret til norsk organisasjon19:25Helse og livsstil– En dag i 1941 kom læreren min på skolen med solkors på jakka. Alt raste sammen.19:24NorgeBrann i enebolig i Skien19:09VerdenValgdagsmåling viser klar valgseier til komikeren Volodymyr Zelenskyj i Ukraina18:52SportPSG tok serietittelen uten å spille18:25NorgeMann siktet for drap i Latvia er varetektsfengslet i fire uker18:11VerdenTre dansker drept på Sri Lanka18:08NorgeRøde Kors: – Ingen skredulykker i påsken17:54NorgeVegtrafikksentralen om påsketrafikken: – Bilistene må regne opp mot én time i kø17:50VerdenMuslimske grupper fordømmer angrepene på Sri Lanka17:34SportTungt for Eiking da van der Poel kopierte farens Golden Race-triumf17:14SportSolskjær sa unnskyld til United-fansen etter stjernesmell: – Alt gikk galt17:00VerdenAftenposten: Norsk basehopper omkommet i Italia16:53NorgeEn person til sykehus etter trafikkulykke i Rogaland16:37VerdenMilitærparade og salutt på dronning Elizabeths 93-årsdag16:23SportSolskjærs mesterligahåp svinner etter Manchester Uniteds 0-4-tap borte mot Everton16:08VerdenDansk militærfly til Sri Lanka15:55NorgeBoligbrann på Oppaker15:54SportEuropamester vil forlate Bayern München15:39SportMålløst for Ajer og Celtic15:34SportDæhli ute med muskelskade15:22NorgePolitiet foretar søk etter funn av tom kano i Siljan14:43VerdenSøreide: – Vi jobber med å få oversikt over nordmenn på Sri Lanka13:29MotorVegvesenet om påsketrafikken: – Ikke antydning til kødannelser12:23NorgeUnike naturbilder fra Svalbard: – Dette er veldig spesielt!11:21Sport«1000 prosent sikkert» at Ronaldo blir i Juventus11:08VerdenSju pågrepet etter Sri Lanka-angrepene10:30NorgeRoligste påske på mange år09:52SportChelsea-keeper var kreftsyk – nå vil hun stoppe Hegerberg08:34NorgeMann tiltalt for å ha stjålet over 200.000 kroner fra en han var verge for08:21Helse og livsstilFra skrekkslagen statssekretær til selvsikker statsråd07:33PengerLotto-millionær tar ikke telefonen07:32NorgeBoligbrann i Fredrikstad06:16NorgeMann siktet for drap i Latvia framstilles for fengsling06:15VerdenDødstallet øker etter skyting i Melbourne05:50NorgeDette skjer i dag05:44PolitikkKomiker ligger an til å bli president i Ukraina05:30NorgeDette skjedde i natt05:24VerdenDronning Elizabeth fyller 93 år04:32NorgeMann omkom i trafikkulykke i Moss04:10Helse og livsstilKreftforeningen krever høyere priser på røyk04:07VerdenHøyrevridd militsmedlem pågrepet i USA for å ha anholdt migranter03:32VerdenDødstallet stiger etter at gjeng åpnet ild mot storfamilie i Mexico02:38VerdenSorgtung minneseremoni 20 år etter Columbine-massakren02:31NorgeMC-fører til sykehus etter kollisjon med elg01:39VerdenFredsbevarer for FN drept i mineeksplosjon i Mali01:15NorgeFem hentet ned fra fjellet i Sør-Norge00:48VerdenKKK-leder drept i USA – kona dømt til livstid00:25Norge15 år gammel sjåfør stoppet i kontroll00:10VerdenSudans militærjunta og protestleder enige om flere samtaler
Populært