Meny

EØS-vaktbikkje vil gjøre det vanskeligere å utvise kriminelle utlendinger

EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA mener Norge bør beholde flere utenlandske lovbrytere her i landet. Foto: Illustrasjonsfoto: / Colourbox
Utlendinger som har begått lovbrudd, kan utvises fra landet. For lovbrytere fra EU-land ligger lista høyere for å utvise, og Norge er for strenge, mener overvåkingsorganet ESA.

Det går fram av en oppsummering ESA har gjort etter et såkalt  «pakkemøte» ESA-staben hadde i Oslo 26. og 27. oktober i fjor.

På de årlige pakkemøtene gjennomgår ESA og norske myndigheter saker der det er uenighet om norsk oppfølging av EUs lovverk.

I skrivet fra ESA, som ABC Nyheter har fått innsyn i, går det fram at overvåkingsorganet også er kritisk til om avgjørelser om utvisning i norsk Høyesterett er riktige etter EØS-avtalens bestemmelser.

Utlendingloven har et eget kapitel om utvisning. Men også et helt annet kapitel for særbehandling i utvisningssaker for personer som omfattes av EØS-avtalen.

ESA viser til at avgjørelser i EU-domstolen legger lista høyt for å kunne utvise EØS-borgere som følge av deres lovbrudd.

Overvåkingsorganet er blant annet i tvil om Norge i tilstrekkelig grad vurderer risikoen for alvorlige, framtidige forbrytelser når det vurderes å kaste EØS-borgere ut av landet.

Les også:  Overvåkingsorganet ESA hjemsøker Norge torsdag og fredag

Årelang krimdiskusjon med ESA

ESA ber den norske stat sende over tall og oversikt over utvisninger, for å vise at EU-lovverket blir fulgt og at EU-borgere ikke blir utvist på samme måte som andre lands borgere etter å ha begått lovbrudd.

«Justis- og beredskapsdepartementet har på bakgrunn av enkeltsaker hatt en dialog gående med ESA de siste årene om norsk utvisningspraksis av EØS-borgere. ESA har blant annet ønsket en nærmere redegjørelse for hva norske utlendingsmyndigheter legger vekt på når de for eksempel vurderer lovbruddets karakter og hensynet til offentlig orden og sikkerhet opp mot EØS-borgerens tilknytning til Norge.», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en kommentar til ABC Nyheter.

Les også:   ESA mener norsk foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende

Unionsborgernes rettigheter

Opprinnelig reiste ESA saken som følge av en klage fra en utvist lovbryter. Vedkommende har fått tilbake oppholdstillatelsen i Norge. Den saken er dermed løst sett fra Brussels side.

Men ESA har generelt fått mistanke om at Norge altså er for streng i sin praksis.

Ifølge departementet følger Norge EØS-avtalens regler i sin praksis for utvisning, og har gjort sitt syn klart for ESA både skriftlig og muntlig.

I mars 2016 sendte statsministerens kontor ut en instruks om behandling av innreiseforbud.

Formålet med instruksen var å sikre at Norge etterlever EU-direktivet om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium.

Siste ord i saken er ikke sagt. Diskusjonen mellom Norge og ESA fortsetter. I siste instans er det ikke norske myndigheter, men overvåkingsorganet ESA i Brussel eller EFTA-domstolen i Luxembourg som avgjør norsk praksis.

Utlendingers, inkludert kriminelle utlendingers rett til opphold i Norge reguleres av EUs lovverk for fri flyt av arbeidskraft, som Norge har overtatt gjennom EØS-avtalen.

Les også:   ESA godkjenner norsk skattefritak for rederne

Populært