Meny

Asylbarna er den nye ulven

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) redegjorde for Afghanistan-returer i Stortinget onsdag.
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) redegjorde for Afghanistan-returer i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Statsråd Sylvi Listhaug er frustrert over at Stortinget overstyrte regjeringas politikk for einslege mindreårige asylsøkarar. Ho har eit poeng.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Eirik Holmøyvik
Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og medlem av Agendas akademiske råd

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

I vår var det ulven. No er det einslege mindreårige asylsøkarar som får Stortinget til å gå av skaftet og overstyre regjeringa på ein måte som bør få varsellampene til å blinke. Det vi ser er ein slags stortingspopulisme. I vår var det Senterpartiet og Hedmarksbenken på Stortinget som førte an. No er det Arbeiderpartiet.

Tysdag 14. november gjorde Stortinget med Arbeiderpartiet i spissen fire hastevedtak om rettsstillinga til einslege mindreårige asylsøkarar som kan visast til internflukt.

Desse vedtaka var ikkje behandla i Stortingets komitear, departementet eller sende på høyring. Berre regjeringspartia Høgre og Frp røysta mot. KrF og Venstre stilte seg altså på Arbeiderpartiets side. Kva er så problemet?

Kort fortald skjedde dette: Stortinget instruerte regjeringa til å instruere forvaltninga om både lovtolking og behandlinga av ei gruppe enkeltsaker. Les gjerne den føregåande setninga ein gong til. Du treng ikkje vere jurist for å skjøne at noko skurrar.

Eg skal forklare litt nærare. Meir presist vedtok Stortinget to pålegg til regjeringa.

For det fyrste la vedtaka føringar på tolkinga og praktiseringa av utlendingslova § 38. Denne paragrafen gjev heimel for opphaldsløyve grunna sterke menneskelege omsyn. Stortinget vedtok at regjeringa må oppheve ein instruks om praktiseringa av utlendingslova § 38 for einslege, mindreårige asylsøkarar mellom 16 og 18 år som kan visast til internflukt.

Noko rettsleg plikt til å følgje Stortingets oppmodingsvedtak har Listhaug derimot ikkje.

Regjeringa vart også pålagd å syte for at «omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38».

Les kommentaren: Hvorfor så servile overfor Solberg?

For det andre påla Stortinget regjeringa å vurdere på nytt alle saker med vedtak om einslege mindreårige asylsøkarar som er vist til internflukt og har fått midlertidig opphald, frå 1. oktober 2016 og fram til i dag.

Dei fire vedtaka var såkalla oppmodingsvedtak («anmodningsvedtak») og var utforma som at «Stortinget ber regjeringen…». Intensjonen var likevel ein annan: Regjeringa skal gjere som Stortinget ber. Vedtaka var meint som pålegg til regjeringa, og statsråd Listhaug oppfatta dei som pålegg.

Trond Giske frå Ap sa det som det er under stortingsdebatten «at hittil har ingen konflikt mellom en statsråd og stortingsflertallet endt med at Stortinget går. Det er en statsråds grunnleggende plikt å prøve å gjennomføre den politikken som Stortinget vedtar.»

Giske har sjølvsagt rett. Noko rettsleg plikt til å følgje Stortingets oppmodingsvedtak har Listhaug derimot ikkje. Regjeringa kan nekte å følgje stortingsvedtaka og satse på at KrF og Venstre ikkje har mot til å felle den.

Vil vi at Stortinget hastig og utan førebuing skal overstyre forvaltninga i einskildsaker ut frå flyktige politiske interesser?

Problemet i denne saka er likevel ikkje om regjeringa må eller ikkje må følgje Stortingets vedtak. Problemet er konsekvensane av denne typen instruksar frå Stortinget til regjeringa.

Opp gjennom åra har det vore ulike syn på instruksjonsrettens statsrettslege status både på Stortinget og i juridisk teori. To ting har likevel også Stortinget halde fast på når det i komitéinnstillingar eller ved andre høve har sagt noko om Stortingets instruksar til regjeringa.

Det eine er at Stortinget ikkje skal og ikkje kan gje generelle instruksar om korleis regjeringa skal utøve ein kompetanse gjeven ved lov (sjå Innst. S. nr. 277 (1976-77) s. 6).

Det handlar om noko så enkelt som at lover berre kan endrast eller opphevast gjennom nytt lovvedtak. Og lovvedtak må følgje ein litt annan prosedyre enn andre stortingsvedtak (sjå Grunnlova §§ 76-79). Med lovprosedyren kjem også ei tryggare saksbehandling og konstitusjonelt og politisk ansvar.

Det andre er at Stortinget ikkje skal blande seg inn i forvaltningas behandling av einskildsaker. Dette handlar om at forvaltninga skal vere fagleg og styrt etter generelle normer for å trygge likebehandling.

Les kommentaren: Skal folket virkelig få det de vil ha?

Dei fire stortingsvedtaka om asylbarna kryssar iallfall den eine av desse to grensene som Stortinget tidlegare har sett for vedtak retta mot regjeringa. Dei seier noko om korleis forvaltninga skal tolke og praktisere utlendingslova.

Det betyr likevel ikkje at Stortinget kan overta statsforvaltninga og overstyre regjeringa i einskildsaker.

Ein kan ha ulike syn på om Stortinget også blandar seg inn i einskildsaker her, men føringane er sterke og talet på saker vedtaka gjeld er avgrensa.

Ein kan gjerne meine at Arbeiderpartiet i denne saka står på «den gode sida» ved å hindre ein omstridd statsråd i å utøve skadeleg politikk. Målet heilagar middelet og alt det der. Men løftar vi blikket spring farane oss i auga. Vil vi at Stortinget hastig og utan førebuing skal overstyre forvaltninga i einskildsaker ut frå flyktige politiske interesser?

I eit parlamentarisk system som vårt følgjer vi ikkje eit strengt maktfordelingsprinsipp sidan eit fleirtal i Stortinget når som helst kan kaste regjeringa (sjå Grunnlova § 15). Det gjer at regjeringa aldri kan vinne ein kamp mot eit fast bestemt stortingsfleirtal.

Det betyr likevel ikkje at Stortinget kan overta statsforvaltninga og overstyre regjeringa i einskildsaker. Det er framleis slik at regjeringa er konstitusjonelt og politisk ansvarleg for statsforvaltninga. Og det er framleis slik at Stortinget er ei forsamling av 169 kvinner og menn som slett ikkje er organisert til å styre forvaltninga i stort og smått.

Føremålet med det parlamentariske systemet er eit anna: Om fleirtalet på Stortinget ikkje er nøgd med regjeringas styring, kan det anten kaste regjeringa eller endre lovene som regulerer forvaltningas kompetanse og organisering. Då kjem ansvaret med på kjøpet.

Jeg fraråder på det sterkeste at Stortinget går inn for hastevedtak i disse sakene.

Under stortingsdebatten var det få som løfta blikket ut over det konkrete spørsmålet om asylbarna. Det var eitt heiderleg unnatak. Det var éi røyst som svevde under ein høgare himmel og som fekk C. J. Hambros statue framfor Stortinget til å felle ei lita tåre.

Eg gjev dykk Kristin Ørmen Johnsen frå Høgre:

Illustrasjonsulven bor på Langedrag. Foto: Heiko Junge / NPK
Illustrasjonsulven bor på Langedrag. Foto: Heiko Junge / NPK

«Det er oppsiktsvekkende det Arbeiderpartiet gjør i dag. De går altså inn for – uten at man har komitébehandlet, hatt høring eller fått departementets vurderinger – å instruere en fagetat. Instruksen Arbeiderpartiet vil oppheve, er at manglende nettverk eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet og sosiale humanitære forhold ved retursituasjonen ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse.

Instruksen sier også at det skal foretas konkrete, individuelle vurderinger i hver eneste sak uavhengig av søkerens alder på vedtakstidspunktet. Hva Arbeiderpartiet egentlig mener, er uklart. Det kan stilles mange spørsmål i denne saken. Det er derfor jeg er meget urolig når Stortinget skal ta stilling til så mange saker på så kort tid uten at det er behandlet.

Les kommentaren: Mediestormer går, problemet består

I dag har vi faktisk sårbarhetskriterier. De ligger også i utlendingsloven. Jeg utfordrer Arbeiderpartiet til å konkretisere hva det egentlig er. Jeg fraråder på det sterkeste at Stortinget går inn for hastevedtak i disse sakene. De hører hjemme i komitébehandling, i høringer og i vurderinger fra departementet.

Jeg mener saksbehandlingen er uansvarlig, og at hele grunnlaget for maktfordelingsprinsippet faktisk blir utfordret. Det er ikke Stortinget som skal behandle asylsøknader. Det er fagmyndighetene.»

Det er forvaltningas plikt å følgje lova og tolke ho lojalt.

Denne statsrettslege kraftsalva burde fått Stortinget til å tenke seg om, men det skjedde ikkje. Ikkje i ulvesaka, og ikkje no. Det uroar meg.

I denne saka ville det har vore naturleg for Stortinget å gjere det grunnlovfedrane i 1814 tenkte at Stortinget skulle gjere i ny og ne, nemleg å endre lova. Paragraf 38 andre ledd i utlendingslova listar opp ei rekkje moment som skal vektleggjast i vurdering av om det er «sterke menneskelige hensyn» som grunnlag for opphaldsløyve. Ordlyden er tydeleg på at lovas momentliste ikkje er uttømande («kan blant annet legges vekt på»).

Det er Stortingets rett og oppgåve å bestemme kva moment som til ei kvar tid skal vektleggast i slike vurderingar. Det er forvaltningas plikt å følgje lova og tolke ho lojalt.

Om det er slik at stortingsfleirtalet meiner forvaltninga i vedtak etter utlendingslova § 38 ikkje vektlegg tilstrekkeleg mangel på omsorgspersonar, nettverk og/eller ressursar til å etablere seg i internfluktområdet, ja så er det berre å skrive desse momenta inn i lova. Men det krev skikkeleg saksbehandling.

Det krev at Stortinget tenker breitt og heilskapleg fordi lover nettopp skal vere generelle og ikkje individualiserte. Og det krev at Stortinget tek ansvar framfor å skyve det over på regjeringa og forvaltninga gjennom instruksar.

Kommentaren er først publisert på Agendamagasin.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:30 Nettdekningen på tog blir bedre13:28 Dagligvaregrossister skal forsyne Forsvaret hvis det blir krig12:58 Flere kaster seg i havet fra redningsfartøy12:26 Turister stjal sand fra strand – risikerer fengsel12:24 United fordømmer rasistisk hets mot Pogba12:20 – Skal vi få til en omstilling, må vi ha hele befolkningen med oss12:19 Ulvevedtak må vente på svensk avklaring12:18 Politikvinne truffet av vådeskudd – ble lettere skadd12:09 Tidal varsler søksmål mot Norge11:40 Støre bekrefter: Er klar til å ta over11:39 Fylkesveien i Jølster åpner igjen11:25 Sjokkerende funn på bunnen av isbre på Grønland11:22 Tusenvis av syriske flyktninger må forlate Istanbul11:13 Volda får nytt mediebygg til 200 millioner11:02 Polsk mann siktet for menneskehandel i Sogn og Fjordane10:38 Brite pågrepet av kinesiske myndigheter10:37 Johnson skisserer ny brexitplan for Tusk10:36 Russland og Kina kritiserer amerikansk rakettest10:06 Folketallet faller i nesten annenhver kommune10:05 Indisk romfartøy i bane rundt månen09:44 Kritikk mot Solskjær etter Pogbas straffemiss09:18 Syriske opprørere trekker seg tilbake09:17 Lavere drivstoffsalg i sommer08:56 Tar du danskebåten til Sverige må du blåse i denne08:25 Antall narkotikasaker økte for første gang på fem år08:07 Pompeo: – Veldig uheldig at tankskipet ble frigitt08:06 Krever gjennomgang av pengebruken i bomselskapene07:49 Lys fra oven gir norske kirker miljøvennlig energi og overskudd07:41 Rødt-politiker anmeldt etter bråk på Karl Johan06:50 Geolog undersøker rasområder i Nordland – flere er evakuert06:46 Eksperter ser muligheter for avansement for Molde og RBK06:15 NFF inspiserer Ullevaal-gresset etter Rammstein-konserten06:15 – Et talende eksempel på hvordan det internasjonale samfunnet har brutt sine løfter til afghanske jenter06:14 Ny planet oppdaget i Melkeveien06:10 Dette skjer i dag06:09 Sp fortsatt størst og øker i Finnmark og Troms06:00 – De skattegrepene regjeringen gjør, har en veldig skjev geografisk profil05:58 Støre nordover for å hjelpe Ap i trøbbel05:56 Hongkongs regjeringssjef øyner fredelig løsning på uroen05:36 Dette skjedde i natt05:17 Jernbanedirektoratet utreder sovetilbud på tog05:00 Forsvarssjefen sikter mot 2 prosent04:48 Epstein signerte testament to dager før han døde04:14 Mann i 20-årene slo seg ut av arresten03:38 Utsetter kunngjøring av medlemmer av rådet i Sudan03:03 Savnet kvinne i Skien er kommet til rette02:40 – Venstres bekymring for bompengeskissen er reell02:18 USA advarer Hellas mot å bistå iransk tankskip01:58 Brann i enebolig i Tana slukket01:52 Hestenesprisen gitt til kulturjournalist Anders Firing Lunde01:46 Twitter: Kina brukte falske kontoer for å skape uro i Hongkong01:42 Halve befolkningen negativ til kommersielle velferdsaktører00:46 Detonasjon ved politihus i Sverige00:34 Kvinne frikjent for drap på sitt dødfødte barn23:43 Floridas ikoniske palmetrær er under angrep23:35 Fengselsdirektør har fått sparken etter Epsteins dødsfall23:25 Pogba bommet på straffe da Manchester United spilte uavgjort23:12 Nok en remis for Carlsen i USA22:49 Politimann sparket etter at svart mann døde av kvelning22:24 Grønland sier de ikke er til salgs. Men kan Trump få kjøpt øya likevel?21:52 Macron og Putin øyner Ukraina-løsning21:51 Norsk spiss til engelsk fotball21:41 Advarer mot kritisk vannmangel: Her er risikoområdene21:35 Siv Jensen avviser mer forhandling om bompenger21:32 Bodø/Glimt mistet tabelltoppen med uavgjort mot Sarpsborg21:30 Sarri risikerer å miste serieåpningen til Juventus21:26 Twitter: Kina brukte falske kontoer for å skape uro i Hongkong20:52 Saltnes berget poeng for Bodø/Glimt20:41 Slik kan søppeldynge ha tvunget ned passasjerfly20:31 Valg 2019: Debatt om unge velgere, klima og Nord-Norgebanen20:20 Oslo-måling: MDG nær dobbelt så store som ved forrige valg20:06 Håndball: Senstad blir ny landslagstrener for Polen20:06 18 biler har stått fast i svensk P-hus siden juli20:00 Dansk kvinne med topplassering i Ironman tre måneder etter fødsel19:52 Emil Hansson klar for Hannover19:37 – Vedum viser til fulle hva slags holdninger Senterpartiet er laget av19:29 Christian Radich kjørte inn i brygge i Bjørvika18:50 MDG med kjempesmell i ny kommunevalgmåling18:46 Emery før storoppgjør mot Liverpool: – Vi vil aldri møte dem18:16 – Regjeringen misbruker EØS til å presse kommunene18:02 Foodora-syklister går ut i streik17:25 Isbre forsvant – men ikke bare på grunn av menneskeskapte klimaendringer17:15 Fare for jordskred på Vestlandet – gult farevarsel sendt ut16:58 Wikheim får tidligere Start-spiller som ny trener16:39 Bombeeksperter rykket ut til svensk politistasjon16:33 Mann varetektsfengslet etter voldshendelse i Kristiansand16:21 Det er som om Arendalsukas reklamebyrå skulle skrevet det16:05 Krystallklar garanti fra MDG: – Høyresiden er uaktuelt15:48 Sudans Bashir i retten for korrupsjon15:22 Solbakkens stjernespiss ute av spill lenge15:21 Krekars meddømte må likevel sitte i varetekt15:20 Open Arms får legge til kai på Mallorca14:51 Britisk statsråd vil umiddelbart stanse fri flyt av EU-borgere14:36 – Grunnlaget for torsken har kollapset14:24 Rykter om hemmelig USA-kanal til Maduro-regimet14:17 Bombe mot politifolk i Nord-Irland13:59 Brasils president med nytt angrep på Norge13:59 Inflasjonen synker i eurosonen13:53 Ny teori: Mørk materie kan ha blitt til i øyeblikket etter Big Bang13:41 Kutter fastrente på lån med lang binding
Siste nytt
13:30ReiseNettdekningen på tog blir bedre13:28NorgeDagligvaregrossister skal forsyne Forsvaret hvis det blir krig12:58VerdenFlere kaster seg i havet fra redningsfartøy12:26ReiseTurister stjal sand fra strand – risikerer fengsel12:24SportUnited fordømmer rasistisk hets mot Pogba12:20Helse og livsstil– Skal vi få til en omstilling, må vi ha hele befolkningen med oss12:19NorgeUlvevedtak må vente på svensk avklaring12:18NorgePolitikvinne truffet av vådeskudd – ble lettere skadd12:09KulturTidal varsler søksmål mot Norge11:40PolitikkStøre bekrefter: Er klar til å ta over11:39NorgeFylkesveien i Jølster åpner igjen11:25VerdenSjokkerende funn på bunnen av isbre på Grønland11:22VerdenTusenvis av syriske flyktninger må forlate Istanbul11:13KulturVolda får nytt mediebygg til 200 millioner11:02NorgePolsk mann siktet for menneskehandel i Sogn og Fjordane10:38VerdenBrite pågrepet av kinesiske myndigheter10:37PolitikkJohnson skisserer ny brexitplan for Tusk10:36VerdenRussland og Kina kritiserer amerikansk rakettest10:06NorgeFolketallet faller i nesten annenhver kommune10:05VerdenIndisk romfartøy i bane rundt månen09:44SportKritikk mot Solskjær etter Pogbas straffemiss09:18VerdenSyriske opprørere trekker seg tilbake09:17MotorLavere drivstoffsalg i sommer08:56MotorTar du danskebåten til Sverige må du blåse i denne08:25NorgeAntall narkotikasaker økte for første gang på fem år08:07PolitikkPompeo: – Veldig uheldig at tankskipet ble frigitt08:06PolitikkKrever gjennomgang av pengebruken i bomselskapene07:49NorgeLys fra oven gir norske kirker miljøvennlig energi og overskudd07:41PolitikkRødt-politiker anmeldt etter bråk på Karl Johan06:50NorgeGeolog undersøker rasområder i Nordland – flere er evakuert06:46SportEksperter ser muligheter for avansement for Molde og RBK06:15SportNFF inspiserer Ullevaal-gresset etter Rammstein-konserten06:15Verden– Et talende eksempel på hvordan det internasjonale samfunnet har brutt sine løfter til afghanske jenter06:14VerdenNy planet oppdaget i Melkeveien06:10NorgeDette skjer i dag06:09PolitikkSp fortsatt størst og øker i Finnmark og Troms06:00Penger– De skattegrepene regjeringen gjør, har en veldig skjev geografisk profil05:58PolitikkStøre nordover for å hjelpe Ap i trøbbel05:56VerdenHongkongs regjeringssjef øyner fredelig løsning på uroen05:36NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeJernbanedirektoratet utreder sovetilbud på tog05:00NorgeForsvarssjefen sikter mot 2 prosent04:48VerdenEpstein signerte testament to dager før han døde04:14NorgeMann i 20-årene slo seg ut av arresten03:38VerdenUtsetter kunngjøring av medlemmer av rådet i Sudan03:03NorgeSavnet kvinne i Skien er kommet til rette02:40Motor– Venstres bekymring for bompengeskissen er reell02:18VerdenUSA advarer Hellas mot å bistå iransk tankskip01:58NorgeBrann i enebolig i Tana slukket01:52NorgeHestenesprisen gitt til kulturjournalist Anders Firing Lunde01:46VerdenTwitter: Kina brukte falske kontoer for å skape uro i Hongkong01:42NorgeHalve befolkningen negativ til kommersielle velferdsaktører00:46VerdenDetonasjon ved politihus i Sverige00:34VerdenKvinne frikjent for drap på sitt dødfødte barn23:43VerdenFloridas ikoniske palmetrær er under angrep23:35VerdenFengselsdirektør har fått sparken etter Epsteins dødsfall23:25SportPogba bommet på straffe da Manchester United spilte uavgjort23:12SportNok en remis for Carlsen i USA22:49VerdenPolitimann sparket etter at svart mann døde av kvelning22:24StemmerGrønland sier de ikke er til salgs. Men kan Trump få kjøpt øya likevel?21:52PolitikkMacron og Putin øyner Ukraina-løsning21:51SportNorsk spiss til engelsk fotball21:41VerdenAdvarer mot kritisk vannmangel: Her er risikoområdene21:35PolitikkSiv Jensen avviser mer forhandling om bompenger21:32SportBodø/Glimt mistet tabelltoppen med uavgjort mot Sarpsborg21:30SportSarri risikerer å miste serieåpningen til Juventus21:26VerdenTwitter: Kina brukte falske kontoer for å skape uro i Hongkong20:52SportSaltnes berget poeng for Bodø/Glimt20:41VerdenSlik kan søppeldynge ha tvunget ned passasjerfly20:31PolitikkValg 2019: Debatt om unge velgere, klima og Nord-Norgebanen20:20PolitikkOslo-måling: MDG nær dobbelt så store som ved forrige valg20:06SportHåndball: Senstad blir ny landslagstrener for Polen20:06Motor18 biler har stått fast i svensk P-hus siden juli20:00SportDansk kvinne med topplassering i Ironman tre måneder etter fødsel19:52SportEmil Hansson klar for Hannover19:37Penger– Vedum viser til fulle hva slags holdninger Senterpartiet er laget av19:29NorgeChristian Radich kjørte inn i brygge i Bjørvika18:50NorgeMDG med kjempesmell i ny kommunevalgmåling18:46SportEmery før storoppgjør mot Liverpool: – Vi vil aldri møte dem18:16Politikk– Regjeringen misbruker EØS til å presse kommunene18:02PengerFoodora-syklister går ut i streik17:25VerdenIsbre forsvant – men ikke bare på grunn av menneskeskapte klimaendringer17:15NorgeFare for jordskred på Vestlandet – gult farevarsel sendt ut16:58SportWikheim får tidligere Start-spiller som ny trener16:39VerdenBombeeksperter rykket ut til svensk politistasjon16:33NorgeMann varetektsfengslet etter voldshendelse i Kristiansand16:21PolitikkDet er som om Arendalsukas reklamebyrå skulle skrevet det16:05PolitikkKrystallklar garanti fra MDG: – Høyresiden er uaktuelt15:48VerdenSudans Bashir i retten for korrupsjon15:22SportSolbakkens stjernespiss ute av spill lenge15:21NorgeKrekars meddømte må likevel sitte i varetekt15:20VerdenOpen Arms får legge til kai på Mallorca14:51PolitikkBritisk statsråd vil umiddelbart stanse fri flyt av EU-borgere14:36Helse og livsstil– Grunnlaget for torsken har kollapset14:24VerdenRykter om hemmelig USA-kanal til Maduro-regimet14:17VerdenBombe mot politifolk i Nord-Irland13:59VerdenBrasils president med nytt angrep på Norge13:59PengerInflasjonen synker i eurosonen13:53VerdenNy teori: Mørk materie kan ha blitt til i øyeblikket etter Big Bang13:41PengerKutter fastrente på lån med lang binding
Populært