Meny

Stemmer:

Transportfødsler halvert på 15 år

Helseminister Bent Høie i Stortinget mandag denne uken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Helseminister Bent Høie i Stortinget mandag denne uken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Stemmer: Bent Høie
Helse- og omsorgsminister, Høyre

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

NRK hevder at risikoen for å føde på vei til sykehus er doblet på 30 år. Sannheten er at antallet transportfødsler er mer enn halvert de siste 15 årene, skriver helseminister Bent Høie. 

Vi er blant de landene som har lavest nyfødt- og mødredødelighet, og brukerundersøkelser har vist god tilfredshet med fødetilbudet. Dette er resultater vi kan være stolte av. Da er det synd at NRK skaper et inntrykk av det motsatte.

Bakgrunn:– Risikoen for å føde på vei til sykehuset er doblet de siste 30 årene

Fra 1970 til 1990-tallet ble antallet fødeinstitusjoner i Norge nærmest halvert. Reduksjonen skjedde både i sentrale og mer spredt bebodde deler av landet. Den viktigste årsaken var at fødslene ble flyttet fra fødestuer til sykehus. Årsaken skyldtes delvis økte krav til medisinsk beredskap, for eksempel muligheten til å utføre keisersnitt, delvis har det vært et resultat av det de vordende mødrenes eget ønske om å føde på institusjoner med større tilbud, for eksempel om smertelindring. Noen steder har antallet fødeavdelinger blitt redusert på grunn av at sykehus har blitt slått sammen, slik som i Østfold.

De siste ti årene har nedgangen i antall fødeinstitusjoner vært mindre, men også nå har den viktigste årsaken vært at små fødestuer er lagt ned på grunn av lavt og synkende fødselstall. Heldigvis finnes det fortsatt populære fødestuer i distriktene, slik som i Alta, Finnsnes og på Tynset. Noen steder der fødetilbudet er nedlagt eller flyttet, som i Odda, Lærdal og Nordfjord, er det opprettet såkalte «god start»-enheter med jordmorberedskap og mulighet for å gjennomføre fødsel hvis det er risiko for at den fødende ikke rekker frem til fødeavdeling i tide.

Regjeringen ønsker ikke å sentralisere dagens fødetilbud. Nasjonal helse- og sykehusplan slår derfor fast at fordelingen av mindre fødeavdelinger og fødestuer må sikre nærhet til fødetilbud også utenom de store kvinneklinikkene.

Ansvaret for følgetjenesten for fødende med lang vei til fødeinstitusjon ble i 2010 overført fra kommunene til de regionale helseforetakene. Dette har ført til et mer forutsigbart tilbud, og kan være en av årsakene til at antallet transportfødsler er redusert fra 223 i 2000 til 103 i 2015. Selv om transportfødsel selvsagt ikke er ønskelig fra den fødende eller jordmors ståsted, viser studier at fødselen heldigvis oftest forløper uten medisinske komplikasjoner.

En stabil og tilgjengelig følgetjeneste er avhengig av at det er jordmorberedskap i kommunene. For å sikre at dette kommer på plass, har jeg fremmet et forslag om å endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at jordmor og helsesøster lovfestes som del av den kjernekompetansen enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester i henhold til loven. Vi har også styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene med over én milliard kroner denne stortingsperioden for å gi barn, unge og familier et bedre og mer tilgjengelig helsetilbud.

Annonse
Stemmer
Populært