Norges Bank: Husholdningene er sårbare for økonomisk tilbakeslag

Det er fortsatt forhøyet risiko for negative hendelser som kan svekke finansiell stabilitet, sa visesentralbanksjef Pål Longva da han la fram årets første rapport om Finansiell stabilitet. Foto: Emilie Holtet / NTB
Det er fortsatt forhøyet risiko for negative hendelser som kan svekke finansiell stabilitet, sa visesentralbanksjef Pål Longva da han la fram årets første rapport om Finansiell stabilitet. Foto: Emilie Holtet / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske husholdninger har mye gjeld og er derfor fortsatt sårbare for et tilbakeslag i en tid med høye renter og stor usikkerhet, advarer Norges Bank.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er fortsatt forhøyet risiko for negative hendelser som kan svekke finansiell stabilitet, konkluderer Norges Bank i årets første rapport om Finansiell stabilitet.

Renteoppgangen har dempet aktiviteten i norsk økonomi, men sysselsettingen er på et høyt nivå. Norske husholdninger så langt har håndtert langvarig høy prisvekst det økte rentenivået godt. Men usikkerheten vedvarer, advarer sentralbanken i rapporten som ble lagt fram onsdag formiddag.

Utsiktene for finansiell stabilitet er ikke vesentlig endret siden forrige rapport i november. Lavere kredittpåslag og økte aksjeverdier reflekterer at markedsaktører ikke venter at den økonomiske veksten ute og hjemme vil rammes av et kraftig tilbakeslag.

Men sentralbanken poengterer at det framover er stor usikkerhet om utviklingen i økonomien og markedene og peker på først og fremst på vedvarende geopolitisk uro.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Husholdningene utsatt

– Både ute og her hjemme har økonomien klart seg bedre i møte med høy prisvekst og høyere renter enn mange fryktet. De fleste husholdninger og bedrifter har så langt hatt økonomi til å håndtere de økte utgiftene, og sysselsettingen er høy, sier visesentralbanksjef Pål Longva.

Hvis opp mot 2 prosent av norske husholdninger får betalingsproblemer, slik Norges Bank skisserer i sin forrige rapport om finansiell stabilitet, tilsvarer det rundt 35.000 husholdninger, viser beregninger Norges Bank gjorde for NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter et rentekjør som savner sidestykke i vår tid – med 14 renteøkninger på rundt to og et halvt år – er styringsrenta nå satt til 4,5 prosent. Det tilsier en gjennomsnittlig boliglånsrente på 5,7 prosent.

– Mange husholdninger har brukt av oppsparte midler. Det tilsier isolert sett at husholdningene er mer utsatte dersom for eksempel arbeidsledigheten skulle øke mye eller rentene stige videre. Skulle inn strammingen i konsumet da bli veldig stor, kan foretakenes inntjening og gjeldsbetjeningsevne falle.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Robuste banker

I rapporten blir det imidlertid framhevet at det norske finansielle systemert er solid og står godt rustet til ikke bare å håndtere økte tap på utlån – de kan fortsette å låne ut penger i en periode med økte tap.

– Høy inntjening, effektiv drift og solide buffere gjør at bankene har god motstandskraft. Vår stresstest viser at bankene kan fortsette å låne ut selv om tapene skulle øke mye på grunn av et økonomisk tilbakeslag, skriver Norges Bank.

Kravene til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent og til systemrisikobuffer på 4,5 prosent bør opprettholdes, mener banken.

Det er heller ikke betydelig risiko for finansiell ustabilitet ved at kundene gjør store uttak på kort tid i eksempelvis i den hensikt å sikre verdiene sine. Urolige tider og høy grad av digitalisering har gjort det finansielle systemet mer utsatt for hendelser som kan påvirke tilliten til bankene, som cyberangrep. Det kan føre til at bankinnskudd trekkes ut så raskt at det gir bankene likviditetsproblemer.

– Vi har gjort en stresstest der tilliten blir satt på prøve som følge av et cyberangrep. Testen viser at norske banker tåler at kundene gjør store uttak etter en slik hendelse, skriver banken.