Egenmeldt sykefravær faller til et rekordlavt nivå:

Færre er borte fra jobben med hjemmekontor

<p>– På det meste var 15 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er helt naturlig at disse ikke benytter seg av egenmelding ved sykdom. Svært mange arbeidstakere har hatt hjemmekontor gjennom våren. Samme vil gjelde dem, de er jo allerede hjemme, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.</p>
– På det meste var 15 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er helt naturlig at disse ikke benytter seg av egenmelding ved sykdom. Svært mange arbeidstakere har hatt hjemmekontor gjennom våren. Samme vil gjelde dem, de er jo allerede hjemme, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Coronapandemien har stor påvirkning på sykefraværet blant norske arbeidstakere. Utbredt bruk av hjemmekontor er trolig en av hovedårsakene til at sykefraværet nå faller kraftig.

I den første tiden etter at pandemien traff Norge økte antall nye sykefraværstilfeller i alle aldersgrupper, fylker, næringer og yrker.

Ifølge sykefraværsstatistikken for første kvartal 2020, økte det totale sykefraværet med drøyt ti prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

Men den markante negative effekten på sykefraværet viste seg å bli kortvarig. Allerede i 2. kvartal sank sykefraværet til samme nivå som før coranapandemien.

– Det er ikke overraskende at det faller kraftig

Nå viser det seg at det egenmeldte sykefravær faller til et rekordlavt nivå.

– Det er ikke overraskende at det faller kraftig, og har fire viktige årsaker, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.

Han viser til at mange nordmenn nå er arbeidssøkere, og den eksplosive bruken av hjemmekontor som to hovedforklaringer på at sykefraværet faller.

På det meste var 15 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV.

– Det er helt naturlig at disse ikke benytter seg av egenmelding ved sykdom. Dessuten har svært mange arbeidstakere hatt hjemmekontor gjennom våren. Det samme vil gjelde dem, de er jo allerede hjemme, sier Andersen til ABC Nyheter.

– Et fenomen vi har observert i nedgangskonjunkturer

Statistikksjefen minner om at Norge har hatt tidenes høyeste arbeidsledighet med svært mange permitterte arbeidstakere, og at dette også påvirker de som fortsatt er i arbeid.

– Høy arbeidsledighet og nedgangstider har en disiplinerende effekt på arbeidsstyrken ved at færre melder seg syke. Dette er et fenomen vi har observert i andre nedgangskonjunkturer. Til gjengjeld blir varigheten på allerede syke lengre, noe vi også trolig ser her, forklarer Ulf Andersen.

Bedre håndhygiene, færre reiser, mer hjemmekontor

Han tror kombinasjonen av økt fokus på håndhygiene, mer sosial distanse, mindre reisevirksomhet, færre ansamlinger av mennesker, kraftig økning i bruk av hjemmekontor og andre forebyggende tiltak for å unngå smitte nå gir seg utslag på sykefraværsstatistikken

– Sannsynligvis har vi også, på grunn av generelle smittevernstiltak, mindre av kortvarige snufs og host-sykdommer, som ofte gir egenmeldt fravær, poengterer statistikksjefen i Nav.

– Lettere å unngå smitte med hjemmekontor

Spesielt innen finans, forsikring, offentlig administrasjon, informasjon og kommunikasjon og undervisning har det vært størst nedgang i fraværet. Dette er bransjer hvor ansatte i stor grad har kunnet bruke hjemmekontor og hvor behovet for sykmelding ved lettere lidelser er mindre.

– At mange har hjemmekontor kan også ha påvirket sykefraværet, både ved at de lettere unngår smitte, i tillegg til at de kan ha symptomer på mild sykdom uten å bli sykmeldt, sa arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte da SSB og Nav la fram sykefraværstallene for 2. kvartal i september.

Flere syke eldre – menn sykere enn kvinner

Mens det egenmeldte sykefraværet synker til rekordlavt nivå, så øker samtidig det legemeldte sykefraværet sammenlignet med for ett år siden.

– En del av dette handler om Covid-19 og luftveislidelser. Det er stor økning for eldre, som er i risikogruppen for Covid-19, og hvor både de selv eller legen er bekymret og er «føre-var». I tillegg øker det legemeldte sykefraværet spesielt for menn, men vi har ingen gode forklaringer på hvorfor sykefraværet for menn øker så mye, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen til Abc Nyheter.

Til sammenligning er det totale sykefraværet for kvinner noe lavere enn før coronapandemien.

– Noen næringer lar seg vanskelig kombinere med hjemmekontor

Høyest legemeldt fravær er det innen helse- og sosialtjenester, med et sykefravær på 7,5 prosent. Her er det i underkant av to millioner tapte dagsverk i løpet av 2. kvartal.

Innen overnatting og servering har fraværet hatt den relativt sett sterkeste økningen med 16,5 prosent. Bygg- og anleggsvirksomhet har hatt en økning på 13,9 prosent.

– Den kraftige økningen kan henge sammen med at disse næringene ble hardt rammet av myndighetenes nedstenging. De lar seg vanskelig kombinere med hjemmekontor og er også berørt av den generelle nedgangen i norsk økonomi, forklarer Holte.

Advarer mot hjemmekontor på lang sikt

Bruken av hjemmekontor kan imidlertid vise seg å ha negative effekter på sikt, advarer analysesjef i UNION Gruppen, Robert Nystad.

– Det kan bli dyrt å kutte mye areal dersom det fører til lavere trivsel, høyere sykefravær og færre nye ideer. Det finnes mye forskning som viser en rekke negative implikasjoner av at folk sitter for tett. Noen selskaper har kanskje kuttet for mye allerede, sier Nystad til Finansavisen.

En undersøkelse gjennomført av Respons analyse viser at 60 prosent av høyt utdannende oppgir at de har hatt problemer med å skille arbeid og fritid på hjemmekontoret. Den samme tendensen gjør seg gjeldende i medarbeiderundersøkelsen fra statlige virksomheter.

Arbeidsgivers ansvar: Forsvarlig tilrettelagt arbeidsplass i hjemmet

Ifølge Arbeidsgiverportalen for arbeidsgivere, ledere og HR i staten har arbeidsgiver et ansvar for å tilrettelegge hjemmekontor slik at arbeidstakere ikke pådrar seg fysiske og psykiske plager:

«Økt stillesitting, lite egnede arbeidsrom og mangelfullt utstyr gir fysiske plager. Arbeidsgivers ansvar for en forsvarlig tilrettelagt arbeidsplass i hjemmet strekker seg langt, og er hjemlet i en egen forskrift til arbeidsmiljøloven fra 2002. Forskriften om hjemmearbeid slår fast at arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig skal forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige».

Totalt var det 451 000 legemeldte sykefraværstilfeller i 2. kvartal. Det er en nedgang på 40. 000, eller minus åtte prosent.

De yngste arbeidstakerne under 25 år har hatt en nedgang i sykefraværet, mens sykefraværet er tilnærmet stabilt for de mellom 25 og 34 år.

Video: 8 enkle tips: Slik kan du unngå å få influensa i vinter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden