– Landbruket har eit ufortent dårleg klimarykte

Malene Breingsnes Aalen (t.v.), Steffen Fjellestad og Ann-Kistin Bjørneset Sætre er elevar på naturforvaltingslinja på Mo og Øyrane vidaregåande skule, som ligg i Førde kommune i Sogn og Fjordane.
Malene Breingsnes Aalen (t.v.), Steffen Fjellestad og Ann-Kistin Bjørneset Sætre er elevar på naturforvaltingslinja på Mo og Øyrane vidaregåande skule, som ligg i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Bente Kjøllesdal

Norske landbrukselevar er på veg inn i ei næring som er i omvelting. Klimaendringane gjer føresetnadane usikre, samstundes som samfunnet og marknaden stiller stadig nye krav med miljø i bakhovudet.

– Vi har vorte veldig intensive i drifta og sårbare for klimaendringar, seier Steffen Fjellestad.

Den 20 år gamle naturforvaltingseleven meiner regjeringa er for opptekne av symbolpolitikk og syndebukkar til å gjere reelle tiltak, og at bøndene vert skadelidande. Dei lyt betale ein høg pris og bere skulda for ei klimakrise vi føler meir og meir på oss.

Klimasyndaren som vil bidra

Framtida.no møter Steffen Fjellestad og medelevane Ann-Kristin Bjørneset Sætre (20) og Malene Breingsnes Aalen (18) på Mo og Øyrane vidaregåande skule i Førde kommune.

Dei to førstnemnde er oppvaksne på gard, medan Aalen beundra næringa på avstand før ho starta på hestelinja for nokre år sidan.

Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo i Førde. Foto: Bente Kjøllesdal
Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo i Førde. Foto: Bente Kjøllesdal

No går alle tre på naturforvaltingslinja på skulen, og er i gang med ei fordjupingsoppgåve om samanhengen mellom landbruk og klima. Dei les faglitteratur og snakkar med forskarar, og det heile skal munne ut i ein metarapport.

Lokal klimarisiko

Denne artikkelen er ein del av ein artikkelserie om lokal klimarisiko og løysingar på klimaproblema. Framtida.no samarbeider med lokalaviser over heile landet, Landslaget for lokalaviser, ABC Nyheter og Energi og Klima om prosjektet fram mot lokalvalet i september. Artikkelserien er støtta av Fritt Ord. Tips oss gjerne på tips @ framtida.no!

Allereie har dei rokke å få hakeslep over det dei har lese:

– Det første eg såg var at nordmenn sine private flyreiser til utlandet slepper ut fleire tonn CO2-ekvivalenter enn heile landbruket samla, seier Fjellestad og ristar oppgitt på hovudet.

Han meiner landbruket har fått eit ufortent dårleg rykte.

Sætre er samd, men understreker samstundes at næringa har eit forbetringspotensiale og er meir enn villige til å bidra:

– Landbruket kjem til å gjere sitt for å få ned utsleppa sine, i alle fall dei menneskeskapte med traktorar og maskiner.

For elevane er det viktig å poengtere at det er ein forskjell mellom fossile utslepp og dei som kjem av biologiske prosessar. Dei meiner det vert feil å fokusere på all metanen frå kurap og -fis utan å ta omsyn til at dette er ein del av naturen sitt karbonkrinslaup.

Les også om korleis fôrforsking kan gjere ku-rap meir klimavenleg.

30 tiltak for eit klimavenleg landbruk

Nyleg var landbruksorganisasjonane i forhandlingar med regjeringa om ei frivillig klimaavtale. Saman har dei kome fram til 30 tiltak for å redusere klimagassutsleppa frå den norske bonden: Frå å satse meir på norsk rødt fe (NRF) og kombikua som produserer både mjølk og kjøt til korleis ein betre kan handtere husdyrgjødsla. Alle tiltaka kan du lese her.

Elevane synest slike forhandlingar er viktige. Då syner landbruket at dei faktisk tenker på og arbeider for å verte meir klimavenlege. Samstundes er det viktig med konkrete tiltak, både for bonden, forbrukaren og politikaren:

– Det er alltid slik i store system at ein kan ikkje berre ha nokre lause trådar. Ein må ha planar og tiltak, og så rapportere tilbake, seier Fjellestad.

Dei tre elevane meiner for mange folk har danna seg eit bilete av korleis eit gardbruk vert drive og korleis det står til, utan å nokon sinne ha sett føtene sine i eit fjøs. Dei vil difor også at avstanden frå enkeltindividet til garden, frå barnehagen til fjøset, skal verte mindre. Foto: Bente Kjøllesdal
Dei tre elevane meiner for mange folk har danna seg eit bilete av korleis eit gardbruk vert drive og korleis det står til, utan å nokon sinne ha sett føtene sine i eit fjøs. Dei vil difor også at avstanden frå enkeltindividet til garden, frå barnehagen til fjøset, skal verte mindre. Foto: Bente Kjøllesdal

Sætre fortel at dei fleste bønder vil gjere klimanyttige tiltak, men at det er særleg eit hinder:

– Det kostar så mykje pengar at bøndene ser ikkje korleis det kan løne seg akkurat no. Om bønder skal velje mellom å kjøpe Brielmaier si rundballepresse som går på straum eller ei kombipresse frå Orkel, då er det Orkel-pressa som nok vert lettaste alternativet. I tillegg er det nok den ein føler seg mest trygg på sidan Brielmaier er såpass nytt, forklarar ho.

Sætre seier at mykje av den nødvendige teknologien og utstyret eksisterer, men det er enno så upåliteleg at få tørr ta det fyrste steget og investere.

Les også: Klimakalkulator skal gjere bonden klimasmart

Støtta er viktig

Det viktigaste for at bonden skal lukkast med klimatiltaka sine er likevel støtte, fortel elevane. Ikkje økonomisk støtte åleine, men også støtte frå samfunnet:

– Dei fleste er jo interesserte i å omstille seg og vere klimavenlege – i alle fall av dei som har sett seg inn i klimaendringar og utfordringar det vil medføre. Men ein må få hjelp på vegen, og det må vere politisk vilje for det, seier Fjellestad.

På skulegarden på Mo steller elevane gris, ku, sau, høner og hest. Foto: Bente Kjøllesdal
På skulegarden på Mo steller elevane gris, ku, sau, høner og hest. Foto: Bente Kjøllesdal

Dei har enno nokre månadar att på denne skulebenken før dei går vidare, men alle tre kan tenke seg å verte bønder seinare i livet.

Fjellestad leikar med tanken på å ta over garden heime der dei har mjølkekyr og produserer lokalmat. På den vesle heimgarden til Sætre har dei no nokre få sauer, men etter kvart som ho tek over garden vil ho sjølv satse på ammegeit. Og Aalen vil ta satse vidare på hest, og mogelegvis verte ridefysioterapeut.

Men det er ikkje berre med lett hjarte dei trer inn i yrket.

– Føler de at næringa dykkar er trua?

– På ein måte er næringa litt trua. Vi les oftare i aviser og på sosiale medium om dei negative konsekvensane av klimautsleppa innanfor landbruksnæringa enn kva vi har gjort for å forbetre oss, seier Sætre.

Også Aalen, som skal drive med hest, er uroa for korleis framtida vert:

– Korleis det kjem til å vere med fôr og tilgang på areal, det må eg tenke på i dag, fortel 18-åringen.

Sætre legg til at også den økonomiske dimensjonen gjer at uroa tynger meir for kvar enkelt bonde.

– Du må ha interesse av landbruk for å drive i dag, for økonomisk sett lønner det seg ikkje særleg, seier Sætre. Ho meiner det er lurt om bonden har nokre dekar ekstra innmark enn det han har dyr til, med formangel i bakhovudet. Foto: Bente Kjøllesdal
– Du må ha interesse av landbruk for å drive i dag, for økonomisk sett lønner det seg ikkje særleg, seier Sætre. Ho meiner det er lurt om bonden har nokre dekar ekstra innmark enn det han har dyr til, med formangel i bakhovudet. Foto: Bente Kjøllesdal

Sjølvforsynte Noreg

– Vi ser jo ein trend i utviklinga no at det vert litt upopulært å ete raudt kjøt. Ein skal ikkje lenger ete like mykje animalske produkt, og det skal vere meir plantebasert kost direkte til menneska, seier Fjellestad, og legg til:

– Skal vi kunne drive som bønder må nokon sjå nytta i produkta våre.

Han meiner det er viktig å poengtere at i Noreg er berre tre prosent av arealet dyrka mark, og éin prosent som er eigna til å dyrke korn. Resten av arealet er mest eigna for grasproduksjon.

Fjellestad meiner målet lyt vere å produsere menneskemat der det går, og å halde grasarealet i distrikta i drift. Samstundes peikar Aalen på at forbrukarane kan velje varer som det er mogelege å produsere i Noreg: treng du eigentleg avokado? Og kanskje du heller skal ete poteter og ikkje ris?

Ifølgje Stortinget si St. 11 (2016-2017) er også hovudmålet til jordbruket at Noreg skal oppnå høgast mogleg grad av sjølvforsyning, basert på norske ressursar. For samstundes som den norske bonden skal verte meir klimavenleg, så importerer Noreg meir storfekjøt enn nokon gong. Utsleppa frå den importerte produksjonen har høgare klimakostnad, men syner ikkje på norske klimarekneskap

Hesteinngjerdinga på skulen. Foto: Bente Kjøllesdal
Hesteinngjerdinga på skulen. Foto: Bente Kjøllesdal

Les også: Her blir fiskebæsj til grønsaker, utan utslepp

Klimaendringane vil tære på næringa

I tillegg til marknadsutfordringane som kjem av at forbrukarar endrar matvanene sine, vil også næringa kjenne klimaendringane direkte.

– Vi har vorte veldig intensive i drifta og sårbare for klimaendringar. Alt frå tørkesommar til våt sommar der vi har store tunge maskiner som skal ut på våte, sleipe bøar. Det går kanskje i eitt eller to år, men det er ikkje slik vi bør drive for å spele på lag med jorda. Vi må starte å tilpasse oss meir eit endra klima, seier Fjellestad.

– Kviler det ekstra ansvar på yngre bønder til å ta grep i klimakampen?

– Det kviler jo eit ansvar, men hovudansvaret må ligge hjå noverande politikarar, interesseorganisasjonar og fagorganisasjonar. Men det er felles for alle, seier Fjellestad.

Han meiner politikarane til no har forsømt ansvaret sitt, og satsar på klimakutt innan landbruket for å avleie frå handling der tiltaka verkeleg trengst:

– Landbruket kan vere ein del av løysinga, og ein viktig del av løysinga, men petroleumsbransjen, transport og industri er sektorar som faktisk utgjer ein mykje større forskjell og der meir drastiske tiltak krevst.

Les også reportasjen om Ingemund Kvæstad: 17-åringen er avhengig av rullestol, men endeleg kan han ta traktorlappen.

Malene Breingsnes Aalen kosar med kalvane. Foto: Bente Kjøllesdal
Malene Breingsnes Aalen kosar med kalvane. Foto: Bente Kjøllesdal

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
11:45 Haaland etter drømmestarten: – Helt fantastisk11:39 Ropstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen10:52 Varsler stor snøskredfare10:44 Johaug og Østberg sikret dobbelt norsk i Oberstdorf09:57 Distriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang09:52 Solberg: Hatet er blitt mer intenst08:17 Nordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38 Listhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd07:36 Kina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende06:54 Minst 19 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01 Flere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt04:44 Demokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48 Ingen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36 Coronavirus bekreftet i Australia02:43 Brasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42 Forsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27 Giuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43 Mann dømt for grov vold mot sin kone23:24 Kina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48 Økokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31 Erling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23 VG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20 Bergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05 Nesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44 Når graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25 Drosjesjåfør slått med balltre21:21 Verdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02 DN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47 Trumps popularitet øker20:39 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35 Kina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13 Norge tapte etter vanvittig thriller19:39 Kraftig jordskjelv i Tyrkia19:13 Pentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11 Røe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50 Kineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34 Oslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12 «Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09 Eckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58 – Nå starter veien tilbake til livet17:42 Flyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24 Nytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15 Nav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12 Listhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00 Virus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46 Uvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29 Hareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22 Russland inviterer Nato til kappestrid16:14 Rotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07 Norsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56 Imponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56 Spansk politi befridde hundrevis av hunder15:55 Siv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28 Støre overrasket over Hareide15:06 London-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40 Tårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35 Svein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20 Mann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07 Hauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34 Motorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34 OL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18 Stor demonstrasjon mot USA i Irak13:17 Japansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53 Jansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42 Tallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36 Åtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27 Store forventninger til Raja som kulturminister12:08 Sterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07 Ytterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59 Bondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58 Fransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52 Her er Erna Solbergs nye regjering11:47 Solskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46 Erdogan advarer mot kaos i Libya11:11 Reiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09 Oslopakke 3 utsettes10:47 Nav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32 20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22 Professor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02 Norskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52 Ericsson økte omsetningen i 201909:51 Godtebutikk på nett legger ned09:50 Lars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12 Nå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12 800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11 EU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38 Mild vinter kan gi mer flått08:34 Den nye Solberg-regjeringen er klar08:06 Kinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48 Støre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26 – Solskjær må ha forsterkninger07:09 Norsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00 SV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51 Nybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45 Norsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24 Kina bekrefter flere virusdødsfall06:15 UDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor
Siste nytt
11:45SportHaaland etter drømmestarten: – Helt fantastisk11:39PolitikkRopstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen10:52NorgeVarsler stor snøskredfare10:44SportJohaug og Østberg sikret dobbelt norsk i Oberstdorf09:57PolitikkDistriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang09:52NorgeSolberg: Hatet er blitt mer intenst08:17VerdenNordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38NorgeListhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd07:36VerdenKina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende06:54VerdenMinst 19 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01VerdenFlere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt04:44VerdenDemokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48NorgeIngen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36VerdenCoronavirus bekreftet i Australia02:43VerdenBrasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42Helse og livsstilForsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27VerdenGiuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28NorgeByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43NorgeMann dømt for grov vold mot sin kone23:24VerdenKina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48NorgeØkokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31SportErling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23NorgeVG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20NorgeBergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05NorgeNesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44PolitikkNår graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25NorgeDrosjesjåfør slått med balltre21:21SportVerdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02PolitikkDN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47PolitikkTrumps popularitet øker20:39PolitikkByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35VerdenKina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13SportNorge tapte etter vanvittig thriller19:39NorgeKraftig jordskjelv i Tyrkia19:13VerdenPentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11PolitikkRøe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50NorgeKineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34NorgeOslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12Norge«Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09SportEckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58Norge– Nå starter veien tilbake til livet17:42NorgeFlyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24VerdenNytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15PengerNav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12PolitikkListhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00NorgeVirus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46NorgeUvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29PolitikkHareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22VerdenRussland inviterer Nato til kappestrid16:14PolitikkRotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07NorgeNorsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56SportImponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56VerdenSpansk politi befridde hundrevis av hunder15:55PolitikkSiv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28PolitikkStøre overrasket over Hareide15:06VerdenLondon-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40PolitikkTårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35NorgeSvein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20VerdenMann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07PolitikkHauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34SportMotorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34SportOL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18VerdenStor demonstrasjon mot USA i Irak13:17VerdenJapansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53SportJansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42VerdenTallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36NorgeÅtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27PolitikkStore forventninger til Raja som kulturminister12:08SportSterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07NorgeYtterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59PolitikkBondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58VerdenFransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52PolitikkHer er Erna Solbergs nye regjering11:47SportSolskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46VerdenErdogan advarer mot kaos i Libya11:11ReiseReiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09MotorOslopakke 3 utsettes10:47NorgeNav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32Norge20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22Helse og livsstilProfessor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02VerdenNorskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52PengerEricsson økte omsetningen i 201909:51PengerGodtebutikk på nett legger ned09:50NorgeLars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12Helse og livsstilNå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12Verden800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11PolitikkEU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38Helse og livsstilMild vinter kan gi mer flått08:34PolitikkDen nye Solberg-regjeringen er klar08:06NorgeKinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48PolitikkStøre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26Sport– Solskjær må ha forsterkninger07:09VerdenNorsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00NorgeSV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51NorgeNybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45PengerNorsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24Helse og livsstilKina bekrefter flere virusdødsfall06:15NorgeUDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor
Populært