– Landbruket har eit ufortent dårleg klimarykte

Malene Breingsnes Aalen (t.v.), Steffen Fjellestad og Ann-Kistin Bjørneset Sætre er elevar på naturforvaltingslinja på Mo og Øyrane vidaregåande skule, som ligg i Førde kommune i Sogn og Fjordane.
Malene Breingsnes Aalen (t.v.), Steffen Fjellestad og Ann-Kistin Bjørneset Sætre er elevar på naturforvaltingslinja på Mo og Øyrane vidaregåande skule, som ligg i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Bente Kjøllesdal

Norske landbrukselevar er på veg inn i ei næring som er i omvelting. Klimaendringane gjer føresetnadane usikre, samstundes som samfunnet og marknaden stiller stadig nye krav med miljø i bakhovudet.

– Vi har vorte veldig intensive i drifta og sårbare for klimaendringar, seier Steffen Fjellestad.

Den 20 år gamle naturforvaltingseleven meiner regjeringa er for opptekne av symbolpolitikk og syndebukkar til å gjere reelle tiltak, og at bøndene vert skadelidande. Dei lyt betale ein høg pris og bere skulda for ei klimakrise vi føler meir og meir på oss.

Klimasyndaren som vil bidra

Framtida.no møter Steffen Fjellestad og medelevane Ann-Kristin Bjørneset Sætre (20) og Malene Breingsnes Aalen (18) på Mo og Øyrane vidaregåande skule i Førde kommune.

Dei to førstnemnde er oppvaksne på gard, medan Aalen beundra næringa på avstand før ho starta på hestelinja for nokre år sidan.

Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo i Førde. Foto: Bente Kjøllesdal
Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo i Førde. Foto: Bente Kjøllesdal

No går alle tre på naturforvaltingslinja på skulen, og er i gang med ei fordjupingsoppgåve om samanhengen mellom landbruk og klima. Dei les faglitteratur og snakkar med forskarar, og det heile skal munne ut i ein metarapport.

Lokal klimarisiko

Denne artikkelen er ein del av ein artikkelserie om lokal klimarisiko og løysingar på klimaproblema. Framtida.no samarbeider med lokalaviser over heile landet, Landslaget for lokalaviser, ABC Nyheter og Energi og Klima om prosjektet fram mot lokalvalet i september. Artikkelserien er støtta av Fritt Ord. Tips oss gjerne på tips @ framtida.no!

Allereie har dei rokke å få hakeslep over det dei har lese:

– Det første eg såg var at nordmenn sine private flyreiser til utlandet slepper ut fleire tonn CO2-ekvivalenter enn heile landbruket samla, seier Fjellestad og ristar oppgitt på hovudet.

Han meiner landbruket har fått eit ufortent dårleg rykte.

Sætre er samd, men understreker samstundes at næringa har eit forbetringspotensiale og er meir enn villige til å bidra:

– Landbruket kjem til å gjere sitt for å få ned utsleppa sine, i alle fall dei menneskeskapte med traktorar og maskiner.

For elevane er det viktig å poengtere at det er ein forskjell mellom fossile utslepp og dei som kjem av biologiske prosessar. Dei meiner det vert feil å fokusere på all metanen frå kurap og -fis utan å ta omsyn til at dette er ein del av naturen sitt karbonkrinslaup.

Les også om korleis fôrforsking kan gjere ku-rap meir klimavenleg.

30 tiltak for eit klimavenleg landbruk

Nyleg var landbruksorganisasjonane i forhandlingar med regjeringa om ei frivillig klimaavtale. Saman har dei kome fram til 30 tiltak for å redusere klimagassutsleppa frå den norske bonden: Frå å satse meir på norsk rødt fe (NRF) og kombikua som produserer både mjølk og kjøt til korleis ein betre kan handtere husdyrgjødsla. Alle tiltaka kan du lese her.

Elevane synest slike forhandlingar er viktige. Då syner landbruket at dei faktisk tenker på og arbeider for å verte meir klimavenlege. Samstundes er det viktig med konkrete tiltak, både for bonden, forbrukaren og politikaren:

– Det er alltid slik i store system at ein kan ikkje berre ha nokre lause trådar. Ein må ha planar og tiltak, og så rapportere tilbake, seier Fjellestad.

Dei tre elevane meiner for mange folk har danna seg eit bilete av korleis eit gardbruk vert drive og korleis det står til, utan å nokon sinne ha sett føtene sine i eit fjøs. Dei vil difor også at avstanden frå enkeltindividet til garden, frå barnehagen til fjøset, skal verte mindre. Foto: Bente Kjøllesdal
Dei tre elevane meiner for mange folk har danna seg eit bilete av korleis eit gardbruk vert drive og korleis det står til, utan å nokon sinne ha sett føtene sine i eit fjøs. Dei vil difor også at avstanden frå enkeltindividet til garden, frå barnehagen til fjøset, skal verte mindre. Foto: Bente Kjøllesdal

Sætre fortel at dei fleste bønder vil gjere klimanyttige tiltak, men at det er særleg eit hinder:

– Det kostar så mykje pengar at bøndene ser ikkje korleis det kan løne seg akkurat no. Om bønder skal velje mellom å kjøpe Brielmaier si rundballepresse som går på straum eller ei kombipresse frå Orkel, då er det Orkel-pressa som nok vert lettaste alternativet. I tillegg er det nok den ein føler seg mest trygg på sidan Brielmaier er såpass nytt, forklarar ho.

Sætre seier at mykje av den nødvendige teknologien og utstyret eksisterer, men det er enno så upåliteleg at få tørr ta det fyrste steget og investere.

Les også: Klimakalkulator skal gjere bonden klimasmart

Støtta er viktig

Det viktigaste for at bonden skal lukkast med klimatiltaka sine er likevel støtte, fortel elevane. Ikkje økonomisk støtte åleine, men også støtte frå samfunnet:

– Dei fleste er jo interesserte i å omstille seg og vere klimavenlege – i alle fall av dei som har sett seg inn i klimaendringar og utfordringar det vil medføre. Men ein må få hjelp på vegen, og det må vere politisk vilje for det, seier Fjellestad.

På skulegarden på Mo steller elevane gris, ku, sau, høner og hest. Foto: Bente Kjøllesdal
På skulegarden på Mo steller elevane gris, ku, sau, høner og hest. Foto: Bente Kjøllesdal

Dei har enno nokre månadar att på denne skulebenken før dei går vidare, men alle tre kan tenke seg å verte bønder seinare i livet.

Fjellestad leikar med tanken på å ta over garden heime der dei har mjølkekyr og produserer lokalmat. På den vesle heimgarden til Sætre har dei no nokre få sauer, men etter kvart som ho tek over garden vil ho sjølv satse på ammegeit. Og Aalen vil ta satse vidare på hest, og mogelegvis verte ridefysioterapeut.

Men det er ikkje berre med lett hjarte dei trer inn i yrket.

– Føler de at næringa dykkar er trua?

– På ein måte er næringa litt trua. Vi les oftare i aviser og på sosiale medium om dei negative konsekvensane av klimautsleppa innanfor landbruksnæringa enn kva vi har gjort for å forbetre oss, seier Sætre.

Også Aalen, som skal drive med hest, er uroa for korleis framtida vert:

– Korleis det kjem til å vere med fôr og tilgang på areal, det må eg tenke på i dag, fortel 18-åringen.

Sætre legg til at også den økonomiske dimensjonen gjer at uroa tynger meir for kvar enkelt bonde.

– Du må ha interesse av landbruk for å drive i dag, for økonomisk sett lønner det seg ikkje særleg, seier Sætre. Ho meiner det er lurt om bonden har nokre dekar ekstra innmark enn det han har dyr til, med formangel i bakhovudet. Foto: Bente Kjøllesdal
– Du må ha interesse av landbruk for å drive i dag, for økonomisk sett lønner det seg ikkje særleg, seier Sætre. Ho meiner det er lurt om bonden har nokre dekar ekstra innmark enn det han har dyr til, med formangel i bakhovudet. Foto: Bente Kjøllesdal

Sjølvforsynte Noreg

– Vi ser jo ein trend i utviklinga no at det vert litt upopulært å ete raudt kjøt. Ein skal ikkje lenger ete like mykje animalske produkt, og det skal vere meir plantebasert kost direkte til menneska, seier Fjellestad, og legg til:

– Skal vi kunne drive som bønder må nokon sjå nytta i produkta våre.

Han meiner det er viktig å poengtere at i Noreg er berre tre prosent av arealet dyrka mark, og éin prosent som er eigna til å dyrke korn. Resten av arealet er mest eigna for grasproduksjon.

Fjellestad meiner målet lyt vere å produsere menneskemat der det går, og å halde grasarealet i distrikta i drift. Samstundes peikar Aalen på at forbrukarane kan velje varer som det er mogelege å produsere i Noreg: treng du eigentleg avokado? Og kanskje du heller skal ete poteter og ikkje ris?

Ifølgje Stortinget si St. 11 (2016-2017) er også hovudmålet til jordbruket at Noreg skal oppnå høgast mogleg grad av sjølvforsyning, basert på norske ressursar. For samstundes som den norske bonden skal verte meir klimavenleg, så importerer Noreg meir storfekjøt enn nokon gong. Utsleppa frå den importerte produksjonen har høgare klimakostnad, men syner ikkje på norske klimarekneskap

Hesteinngjerdinga på skulen. Foto: Bente Kjøllesdal
Hesteinngjerdinga på skulen. Foto: Bente Kjøllesdal

Les også: Her blir fiskebæsj til grønsaker, utan utslepp

Klimaendringane vil tære på næringa

I tillegg til marknadsutfordringane som kjem av at forbrukarar endrar matvanene sine, vil også næringa kjenne klimaendringane direkte.

– Vi har vorte veldig intensive i drifta og sårbare for klimaendringar. Alt frå tørkesommar til våt sommar der vi har store tunge maskiner som skal ut på våte, sleipe bøar. Det går kanskje i eitt eller to år, men det er ikkje slik vi bør drive for å spele på lag med jorda. Vi må starte å tilpasse oss meir eit endra klima, seier Fjellestad.

– Kviler det ekstra ansvar på yngre bønder til å ta grep i klimakampen?

– Det kviler jo eit ansvar, men hovudansvaret må ligge hjå noverande politikarar, interesseorganisasjonar og fagorganisasjonar. Men det er felles for alle, seier Fjellestad.

Han meiner politikarane til no har forsømt ansvaret sitt, og satsar på klimakutt innan landbruket for å avleie frå handling der tiltaka verkeleg trengst:

– Landbruket kan vere ein del av løysinga, og ein viktig del av løysinga, men petroleumsbransjen, transport og industri er sektorar som faktisk utgjer ein mykje større forskjell og der meir drastiske tiltak krevst.

Les også reportasjen om Ingemund Kvæstad: 17-åringen er avhengig av rullestol, men endeleg kan han ta traktorlappen.

Malene Breingsnes Aalen kosar med kalvane. Foto: Bente Kjøllesdal
Malene Breingsnes Aalen kosar med kalvane. Foto: Bente Kjøllesdal

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:34 Sparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09 Senatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45 Unge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45 Zuccarello-assist i Wild-seier03:12 Japan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00 Isprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53 Syria rammet av flere luftangrep02:17 Colombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner02:03 Uføretrygde på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp01:50 Lysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten01:14 Tre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia00:15 FN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59 Vogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40 Kornproduksjonen går opp23:35 Maradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33 Topprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12 Ramsey sendte Wales til EM22:55 Bare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32 Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02 Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41 Beruset mann forsøkte å kvele gutter21:34 Pochettino ferdig i Tottenham21:30 Mann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12 Tror de kan ga løst mysteriet: Har funnet over 100 nye linjer21:08 Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34 Tidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd20:32 25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13 Vy presses av Forbrukertilsynet: – Vi har ikke ryddet bort kontantveskene20:11 Ytterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53 Ny pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37 Dette har vi ikke sett siden Watergate19:05 Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29 Framtredende forsker: – EØS er organisert hykleri18:24 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01 Voldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42 Bodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37 DN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15 Mann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36 To fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36 Vitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13 Bjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24 – De første har trolig fått penger på konto15:21 Litauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54 Lå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33 Lisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06 Lagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05 Bokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50 Kabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32 Blir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27 Mann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51 Curling-EM: Ny seier til Norge12:48 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 Vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge10:15 Mali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08 Barnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte09:54 Nye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35 Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34 Nord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32 Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23 Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09 Hareide fortvilet tross EM-jubel09:08 Sørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06 Pårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51 Norsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51 Nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10 Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08 – Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00 Frode Berg: Jeg er dømt for spionasje, men er ingen spion06:48 Millionoverskudd for orienterings-VM06:46 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31 Spillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30 Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25 Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00 Oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50 Dette skjer i dag05:49 Israel hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42 Dette skjedde i natt05:38 Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30 Ekspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18 Trumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09 Ugland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30 Hongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig
Siste nytt
04:34NorgeSparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09VerdenSenatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45NorgeUnge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45SportZuccarello-assist i Wild-seier03:12VerdenJapan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00NorgeIsprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53VerdenSyria rammet av flere luftangrep02:17VerdenColombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner02:03NorgeUføretrygde på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp01:50NorgeLysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten01:14VerdenTre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia00:15VerdenFN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59NorgeVogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40NorgeKornproduksjonen går opp23:35SportMaradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33VerdenTopprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12SportRamsey sendte Wales til EM22:55SportBare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32NorgePolitiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02PolitikkJohnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41NorgeBeruset mann forsøkte å kvele gutter21:34SportPochettino ferdig i Tottenham21:30NorgeMann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12VerdenTror de kan ga løst mysteriet: Har funnet over 100 nye linjer21:08NorgeFremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34MotorTidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd20:32Verden25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13PengerVy presses av Forbrukertilsynet: – Vi har ikke ryddet bort kontantveskene20:11PengerYtterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53NorgeNy pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37VerdenDette har vi ikke sett siden Watergate19:05PengerHauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29PolitikkFramtredende forsker: – EØS er organisert hykleri18:24SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01NorgeVoldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42NorgeBodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37NorgeDN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15NorgeMann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36VerdenTo fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36PolitikkVitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13PolitikkBjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24Penger– De første har trolig fått penger på konto15:21VerdenLitauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54VerdenLå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33KulturLisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06SportLagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05KulturBokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50ReiseKabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32VerdenBlir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27VerdenMann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51SportCurling-EM: Ny seier til Norge12:48SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenVestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge10:15VerdenMali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08NorgeBarnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte09:54MotorNye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35VerdenRapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34VerdenNord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32VerdenHongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23PengerForbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09SportHareide fortvilet tross EM-jubel09:08SportSørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06VerdenPårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51NorgeNorsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51NorgeNesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10SportSpania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08Penger– Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00NorgeFrode Berg: Jeg er dømt for spionasje, men er ingen spion06:48SportMillionoverskudd for orienterings-VM06:46NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31SportSpillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30NorgeNordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25NorgeNav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00NorgeOppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50NorgeDette skjer i dag05:49VerdenIsrael hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44Helse og livsstilNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42NorgeDette skjedde i natt05:38VerdenBurger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30NorgeEkspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18VerdenTrumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09NorgeUgland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30VerdenHongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig
Populært