Hatet slipper taket for fangene på Bastøy

På denne øya i Oslofjorden soner rundt 115 menn den siste delen av sine fengselsdommer. (Foto: Bastøy fengsel)
På denne øya i Oslofjorden soner rundt 115 menn den siste delen av sine fengselsdommer. (Foto: Bastøy fengsel)

To forskere har intervjuet innsatte som soner den siste delen av dommen sin på Bastøy. Her forteller de blant annet om sjokket ved å flyttes til et åpent fengsel.

Ulike fengseltyper

Høyt og lavere sikkerhetsnivå

Innsatte vil ofte begynne straffegjennomføringen i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Kriminalomsorgen skal vurdere overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå når det gjenstår ett år til innsatte kan løslates på prøve. Overføring skjer for å skape en gradvis tilbakeføring fra fengsel til full frihet. Både sikkerheten, rømningsfare og målet med straffen blir tatt med i vurderingen før en overføring.

Høyt sikkerhetsnivå

Et fengsel med høyt sikkerhetsnivå (også betegnet som lukket fengsel) har mur eller høyt gjerde rundt fengselsområdet. Alle dører er i hovedsak låst. Når de innsatte ikke er i arbeid, på skole eller deltar i fritidsaktiviteter under kontroll av fengselsbetjentene, er de innelåst på sine celler. Over 60 prosent av fengselsplassene i Norge er i lukket fengsel.

Lavere sikkerhetsnivå

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå (også betegnet som åpent fengsel) har færre fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå, men det har vanligvis gjerde rundt fengselsområdet, og innsatte har ikke lov til å forlate området. Fengselsbygningene er låst om natten, men de innsatte låses ikke inn i cellene. Innsatte kan dele hus eller rom med andre. (Kilde: Kriminalomsorgen.no)

Godt ute i Oslofjorden ligger en øy med et spesielt lokalsamfunn. Her soner fanger med alvorlige saker på rullebladet den siste delen av sin fengselsdom før friheten venter.

Fengselet har fått internasjonal oppmerksomhet for den spesielle organiseringen på øya.

De innsatte lever som i et lite samfunn. De dyrker og selger sin egen mat, de jobber i fjøset, ved fengselets sagbruk, kjøkken eller på fergehavnen. Alle får roller slik at driften på øya skal gå rundt.

I det siste har flere gått ut med bekymring for kutt i kriminalomsorgen. Rita Kilvær, Regiondirektør kriminalomsorgen region sør skrev nylig i Tønsberg blad om kutt i budsjettene.

«I region sør har vi redusert kraftig i påvirkningsprogrammer som skal ta tak i domfeltes kriminalitet. Vi låser inn innsatte på cella mer og vi løper fortere og fortere.»

Også fengselslederen i Bergen mener det høvles for mye ned på bevillingene, ifølge Klassekampen.

Liv Ausland og Ellen Andvig jobber ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. De har nylig gitt ut en forskningsrapport om soningsforholdene på Bastøy. På bakgrunn av det de fant ut advarer de mot ytterlige nedskjæringer i kriminalomsorgen og trekker frem hvor viktig det er at de innsatte forberedes på tilbakeføring til samfunnet, slik at de kan bli gode medborgere og naboer når de kommer ut.

Fremhever ansvaret

Bastøy minner om en liten landsby. De innsatte kan bevege seg fritt rundt på øya. (Foto: Bastøy fengsel)
Bastøy minner om en liten landsby. De innsatte kan bevege seg fritt rundt på øya. (Foto: Bastøy fengsel)

Selv om Bastøy fengsel er godt kjent, så er det ikke forsket så mye på praksisen ved fangselet tidligere. Liv Ausland og Ellen Andvig har bakgrunn som sosiolog og sykepleier. De to har sittet sammen med innsatte på Bastøy og lyttet til deres erfaringer om livet på øya. Nå har de altså laget en rapport som er basert på samtalene med tre fokusgrupper. Forskerne skulle undersøke om soningsforholdene på Bastøy er helsefremmende i bred forstand.

– Det handler ikke bare om fysisk helse, men også psykisk helse, sosiale forhold og livstil.

– Vi hadde en forutforståelse om at vi skulle snakke mest om aktivitetene og naturen på Bastøy. Men det var egentlig ikke det de innsatte var mest opptatt av, sier Ellen Andvig.

– De var mye mer opptatt av å fremheve ansvaret de hadde på øya. De opplevde å ha et stort ansvar for driften av hele fengselet.

De som hadde ansvar for dyr trakk det fram som en god grunn til å stå opp hver morgen og gå på jobb: «..fordi dyrene er avhengig av oss». Mens de som jobbet på ferga og fraktet folk til og fra øya, opplevde at de hadde ansvar for andre menneskers liv og helse. Fritidsaktivitetene organiserte ikke seg selv og maten krøp ikke opp på bordet uten videre.

«Her har du en normal hverdag med normale hverdagsrutiner, slik som i samfunnet utenfor. Her må en komme seg opp, gå på jobb. Da sover man godt, har det normalt», sa en av de innsatte.

Fangene ga også uttrykk for at de var med å påvirke opplegget i fengselet, og hadde mange ideer om hva som kunne forbedres. De deltok i lokaldemokratiet på øya og hadde for eksempel tanker om hvordan driften kunne bli mer lønnsom eller om hva som burde produseres.

– Da hadde de mange forslag til ting som burde gjøres bedre. De var også opptatt av å tenke over hva som skal til for at de skulle bli gode naboer og borgere når de kom ut.

Kastet opp av frihetssjokket

De innsatte insisterte på å fortelle forskerne om hvor stor forskjell det er å sone i et lukket høysikkerhetsfengsel og Bastøy.

En av deltakerne beskrev det som så overveldende å komme til Bastøy, at han kastet opp og var svimmel i flere dager i strekk når han gikk ut i friluft. Han var bare vant til å gå til venstre og se murene i en fire kvadratmeter stor luftegård.

Hverdagen i høysikkerhetsfengslene var preget av passivitet og rutiner, fortalte deltakerne. «Da blir du hjernedød, du mister din menneskelighet».

En fortalte at han fremdeles kunne ta seg i å vente på at noen skulle lukke opp døra for ham, selv ett år etterpå.

En annen trakk frem at det er uvant å begynne å tenke selv igjen. I høysikkerhetsfengselet har de innsatte ofte lite stimuli og tidsopplevelsen forvrenges. Flere av deltakere beskrev det som å leve i en boble.

«De stengte ikke meg inne om kvelden, jeg stengte dem ute. Det er et behagelig liv å stenge alt og alle ute og ikke planlegge, ikke tenke på fremtiden. Man begynner å like det.»

Les også: Stoff fra blodet til drapsmenn i Ila fengsel gjorde mus mer voldelige

Følte hat

Med isolasjon og en monoton hverdag fulgte også hat.

– Dette snakket deltakerne mye om. Da de satt på høytsikkerhetsfengselet så meldte de seg ut av samfunnet fordi de ble isolert og handlingslammet, sier Andvig.

De følte at de ble behandlet respektløst og aggresjonen steg.

Deltakerne fortalte om hvordan hatet slapp taket når de ble innordnet på Bastøy. Dette var noe som gikk igjen hos alle de tre gruppene forskerne snakket med.

– Her ble de møtt på en helt annet måte av betjentene. Betjentene hadde tid, de var hjelpsomme, og de innsatte fikk mulighet til å ordne praktiske ting som handlet om livet de hadde før.

Mange opplevde det også som veldig positivt å ha kontakt med arbeidslederne. Disse var ikke fengselsbetjenter men yrkesfolk innen for eksempel skogsdrift.

– Når du blir behandlet som et vanlig menneske så trenger du ikke å hate samfunnet, sier Andvig.

Likevel trakk flere fram at det nok var en fordel å ha opplevd å leve i et høytsikkerhetsfengsel, for da satt man pris på å få tilbake mer kontroll over eget liv igjen.

Både vanskelig og bra med mer frihet

Andvig synes det er viktig å få frem at livet på øya ikke nødvendigvis er bare lett, og det er ikke alle som takler det.

– Mange tenker kanskje at det å sone siste tiden på Bastøy ikke er noen ordentlig straff. De kan jo bare sole seg eller spille fotball. Men mange opplevde det som mer vanskelig følelsesmessig enn å sone i et annet fengsel.

På Bastøy får innsatte lov til å ha mye mer kontakt med familien. De kan ringe og planlegge besøk. Dette var både fint og smertefullt. Det ble vanskeligere å stenge ute følelser og tanker. Mer kontakt med samfunnet sprakk boblen fra høytsikkerhetsfengselet.

– Dette synes vi er veldig interessante funn. Når deltakerne kom nærmere samfunnet så fikk de også mer kontakt med følelser som anger og skyldfølelse, som det å tenke «hva er det egentlig jeg har påført familien min»? Det virket som flere gikk inn i en bearbeidingprosess.

En av deltakerne uttrykte det som at det var fint å kunne snakke med sønnen oftere, men sårt å ikke kunne være der og spise middag med han eller trøste han om kvelden om han trengte det. Alle de tre gruppene snakket om paradokset «å være nær friheten og samtidig være berøvet fra den».

Les også: Fedre i fengsel kobler ut farsfølelsen

Får trening i en ny livsstil

På Bastøy er hovedfokuset at de innsatte skal forberedes til å komme tilbake til samfunnet, og at de ikke skal havne i fengsel en gang til.

– Mye forskning viser at mange innsatte har en bakgrunn med rus, psykiske helseproblemer, ensomhet, dårlig nettverk, dårlig boforhold og ingen jobb.

Andvig mener derfor at det kan være nyttig å jobbe med en livsstilsendring, før man dyttes ut i samfunnet igjen.

– Endring av livsstil innebærer ofte personlig vekst og tar tid. For mange innsatte er det å etablere hverdagsrutiner i seg selv, som for eksempel det å møte på jobb til faste tidspunkt hver dag, en ny og nyttig erfaring.

Forskerne trekker frem at natur og friluft er vist å virke stressdempene, og det å se den naturlig lysskiftingen fra dag til natt kan være terapi i seg selv.

De innsatte synes at tilliten de møter fra betjentene har stor betydning for soningsforholdene. Det hjalp dem til å få et mer positivt syn på andre mennesker og samfunnet generelt.

Les også: Stort behov for rusbehandling i norske fengsel

Data mer relevant enn skogsarbeid med hest

Forskerne konkluderer med at livet i Bastøy fengsel ser ut til å virke helsefremmende på flere måter.

Ansvarsfølelse, deltakelse i lokaldemokratiet, sosialt samvær og det å bearbeide vanskelige følelser er alle ting som kan bidra til å motvirke tilbakefall til kriminalitet.

Likevel har de ikke fulgt de innsatte etter løslatelse, og peker på at det trengs forskning på om de faktisk gjør det bedre etterpå.

Forskerne anbefaler at arbeidstrening og utdanning i fengselet bør være relevant og oppdatert.

– Det er klart at man kan undre seg på hvor stor nytte de innsatte får av å ha erfaring med økologisk landbruk senere. Det finnes ikke så mange jobber på det det feltet. Flere savnet for eksempel tilgang på data. Det er en forutsetning å kunne finne frem på nettet senere.

Forskerne peker også på at det er mye som skiller livet på øya fra livet der ute.

– Det kanskje enklere å være en god nabo blant andre som er i samme situasjon og på flere områder ganske lik en selv, skriver de.

– Studien viser hvor viktig det er å kunne ha kontakt med familien mens man soner, slik har man mulighet til å forsone seg med familie og nærmilø og bearbeide følelser knyttet til det, sier Andvig.

Forskerne har også stor tro på kurs. For eksempel holdes det kurs på Bastøy med temaet «å være pappa i fengsel».

De innsatte har nå også fått igang et kurs som handler om hvilke praktiske utfordringer de vil møte på utsiden, som jobbsøking og kontakt med NAV.

Les også: Pappakurs gir innsatte nye perspektiver

Et godt alternativ

Forskerene stiller spørsmålet om det burde være obligatorisk med en periode i et «tilbakeføringsfengsel» før løslatelse. Et annet alternativ som brukes mye er at dømte soner siste del av straffen med fotlenke.

– Noen kan profittere veldig med soning med fotlenke. Men det forutsetter at de har en god bolig, et nettverk rundt seg og så videre. Hvis ikke vil ikke soning med fotlenke bidra til rehabilitering.

– Derfor tenker vi at tilbud med åpne fengsler med lavsikkerhet er viktig å ta vare på. Hovedpoenget er å styrke de innsattes mulighet for å leve uten kriminalitet etter soning. Om fengsler med høy sikkerhet klarer å legge til rette for det så er det fint. Men da trenger de nok ansatte og ressurser.

Referanse:

Andvig, Ellen, Ausland, Liv Hanson & Eberhardt, Tom: "Helsefremmende aspekter ved landbyfengslet på Bastøy". Universitetet i Sørøst-Norge.

Artikkelen ble først publisert av Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:44 Voldsomme demonstrasjoner stenger Santiagos T-bane04:40 Arbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14 Fellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29 Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15 Demokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11 Mann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43 Biden gjør byks på måling02:11 Perry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53 Vestland må kutte en halv milliard01:38 Fire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30 FN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03 Trump har nominert ny energiminister22:28 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06 Dette skjer i dag06:05 Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33 Dette skjedde i natt05:28 Åtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person
Siste nytt
04:44VerdenVoldsomme demonstrasjoner stenger Santiagos T-bane04:40NorgeArbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14NorgeFellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29NorgePolitiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15VerdenDemokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11NorgeMann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43VerdenBiden gjør byks på måling02:11VerdenPerry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53NorgeVestland må kutte en halv milliard01:38NorgeFire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30VerdenFN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29NorgeFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03VerdenTrump har nominert ny energiminister22:28PolitikkFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06NorgeDette skjer i dag06:05VerdenJohnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenÅtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03PengerSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00PolitikkKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55PengerNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56PolitikkGiske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29PolitikkUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person
Populært