Meny

Slik vil klimaendringene påvirke norsk natur

Fordi det er så mange ting som spiller inn, som forurensning, endring i arealbruk og utbygging, er det vanskelig å forutsi hvordan naturen vil påvirkes av klimaendringer. Men noen klare trender ser vi. (Foto: Yongyut Kumsri / Shutterstock / NTB scanpix)
Fordi det er så mange ting som spiller inn, som forurensning, endring i arealbruk og utbygging, er det vanskelig å forutsi hvordan naturen vil påvirkes av klimaendringer. Men noen klare trender ser vi. (Foto: Yongyut Kumsri / Shutterstock / NTB scanpix)

I FNs nye spesialrapport om 1,5 gradersmålet skisseres dramatiske konsekvenser for økosystemer selv ved en tempraturøkning på 2 grader. Hvor sårbar er naturen i Norge?

Spesialrapporten om 1,5 gradersmålet fra FNs klimapanel viser at 2 grader ikke er noen trygg grense for hvor mye temperaturen på kloden kan øke.

Les også: Elvestuen: FNs klimarapport viser alvoret

Ved en global temperaturøkning på 2 grader vil nærmest alt tropisk korallrev dø. I rapporten trekkes det også frem at dobbelt så mange arter vil trues dersom temperaturstigingen blir på 2 grader, kontra 1,5 grader.

Hva vil global oppvarming ha å si for natur og dyrelivet til lands og til vanns i våre nærområder?

Andre menneskelige aktiviteter påvirker sterkt

Annika Hofgaard ved Norsk institutt for naturforskning forsker på forholdet mellom klima, vegetasjon og dyr. Hun sier til forskning.no at det er umulig å se på klimaendringer som en faktor alene.

– Hundre ting virker sammen på en gang. For eksempel så har skogbruket i Norge veldig mye å si for hvilken type vegetasjon og arter som trives i skogen.

Hofgaard trekker frem den store skandinaviske elgbestanden som et eksempel på hvordan menneskelig aktivitet er en vel så viktig faktor. På grunn av skogbruket har vi siden midten av 1900-tallet fått mye ung skog, og der er det mer å spise for elgen. I tillegg så har vi god kontroll på elgens naturlige fiender.

Dyra og plantene her i nord er robuste for klimaendringer. Det er fordi de er vant til skiftende værforhold mellom år og fra sommer til vinter. Effekten er større jo lenger nord vi kommer.

Når det gjelder insekter og sykdommer på planter og dyr så har også menneskelig aktivitet mye å si.

– Forandringer kommer primært av at mennesker flytter rundt på ting, sier Hofgaard.

Og det er noe vi har drevet med lenge.

– Vi importerer planter og dermed insekter som kommer fra varmere strøk. Klimaendringer kan gjøre at det nye miljøet passer dem relativt bra. Da kan de etablere seg i naturen og kanskje konkurrere med andre arter. Men det at nye insekter og planter kommer til, er ikke primært en klimarespons.

87 arter truet av klimaendringer

Rødlista for arter viser at klimaendringer er en negativ påvirkningsfaktor for 87 av de 2355 truede artene i Norge, skriver Miljøstatus.no. I 2010 var antallet 61.

De truede artene er for det meste planter av ulike slag, samt noen typer moser og lav.

Hvor truet en art er vurderes i et tiårsperspektiv. I et lenger perspektiv kan det derfor være at mange flere arter vil trues av klimaendringer, skriver Miljøstatus.no.

Fordi det er så mange ting som spiller inn, som forurensning, endring i arealbruk og utbygging, er det altså vanskelig for forskerne å forutsi hvordan naturen vil påvirkes av klimaendringer.

Ikke så mye mer skog i fjellet

Hofgaard har forsket mye på skoggrenseforflytning. Også dette er mer komplisert enn det man kanskje først skulle tro.

– Om det kun var klimaendringer som påvirket skoggrensa, så skulle skogen klatret opp i fjellet relativt raskt. Men det ser vi stort sett ikke.

Høyere skoggrense vil være negativt for blant annet villrein og fjellrev som trenger store åpne områder.

– Norge har, og har tradisjonelt hatt store utmarksbeiter. Dette motvirker klimaresponsen og holder landskapet åpent på grunn av beitetrykk. Men i de dalførene der seterbruket har opphørt på midten av 1900- tallet og i senere tid finner vi gjenetablering av skogen. Her er det en kombinasjon av at beitetrykket har blitt borte i tillegg til gunstig klima som åpner for skogheving.

Hofgaard sier at det stort sett bare er ett økosystem man kan studere hvor forandringene utelukkende skyldes klimaendringer. Det er myrmark med permafrost. Disse er på vei til å forsvinne.

Les også denne saken fra NINA: Norges palsmyrer er snart historie

– Disse myrlandskapene er insektsrike, og da blir det mye fugl. De største delene vi har igjen er i Finnmark og Troms og noen fragmenter i Dovre. Dette er fascinerende landskap som vi vil miste.

Nye parasitter og sykdommer vil kanskje bli den tydeligste konsekvensen

Hofgaard sier at klimaendringer er med å forsterke andre miljøfaktorer. Hun tror den mest merkbare konsekvensen for norsk natur vil bli mer spredning av innførte arter og flere utbrudd av parasitter og sykdommer.

– Da blir det tydelig for oss at noe er på gang. Sopp på skog og parasitter på dyr vil trolig bli mer utbredt.

I fjor ble det for eksempel rapportert om verre angrep på bjørk fra sommerfuglen bjørkemåler i nord. Det var også mer granbarkbiller, et insekt som er i stand til å drepe friske grantrær i stort antall.

Les også denne saken fra NIBIO: Disse treskadene må vi følge med på

Ellers vil den største forandringen for skogen bli frekvensen av skogbranner. Små skogbranner øker mangfoldet i skoglandskapet og kan være positivt for mange arter. Men store skogbranner slik vi så i Sverige i sommer, vil kunne ha store konsekvenser, sier Hofgaard.

– Det er ventet at nedbørsmengden i Skandinavia vil øke, det kan potensielt gjøre oss mindre utsatt for skogbranner. Men det er også ventet at man vil få flere ekstremår med tørke.

Kaldtvannskoraller i fare

Livet i havet langs vår langstrakte kyst vil påvirkes på andre måter av klimaendringer enn dyre- og plantelivet på land. Havet tar imot overskuddsvarme og CO2. Det gjør at det vil bli gradvis varmere, og surere.

Havforsuring gjør det vanskeligere for kalkdannende organismer å lage seg kalkskall. Det vil også påvirke Norges dypvannskoraller.

Les også: Havforsuring er den største trusselen mot norske korallrev

De tropiske korallene vil slite som følge av for høye vanntemperaturer, det fører til bleking og død. Norge har verdens største kjente forekomst av den andre hovedtypen koraller kalt dypvannskoraller. For disse er havforsuring hovedproblemet.

– Det snakkes ikke så mye om dypvannskorallene, fordi det vil gå flere år før vi ser effekten av forsuring enn det som er tilfelle for temperaturen for de tropiske korallene, sier Svein Sundby fra Havforskningsinstituttet.

Sundby forsker blant annet på klimaendringer og hvordan det påvirker økosystemer i havet.

Dypvannskoraller, med alle sine små hulrom og formasjoner, gir fine oppholdsteder til fiskeyngel og bunndyr. Havforskningsinstituttet har anslått at opp mot halvparten av norske korallrev allerede er skadet eller ødelagt av bunntråling.

– Problemet vil med tiden bli korallrevenes tilgang på kalsiumkarbonat på grunn av havforsuring, sier Sundby.

Les også: – Det er viktig å ha et mål selv om svært få tror det er mulig å nå det

Forsuringen går sakte

Men det ikke er havforsuringen alene som er problemet for kalkdannende organismer, men kombinasjonen av havforsuring og høyt trykk i de dype havområdene som gjør det vanskelig for organismene å trekke kalk ut av sjøvannet. Det høye trykket løser nemlig også opp kalk i sjøen.

– Derfor vil problemet med å bygge kalk for slike organismer i første omgang være på store dyp. Etter hvert som forsuringen øker vil dette skape vansker høyere og høyere opp i vannsøylen, sier Sundby.

– Enkelte kalkdannende arter og koraller vil nok overleve. Men det døde skjelettet som korallrev er bygget på, vil gå i oppløsning og dermed vil revet falle sammen. Vi vil få et fattigere bunnlandskap.

Dersom vi skulle klare å følge opp utslippskuttene som er skissert i FNs nye spesialrapport, så vil utviklingen kunne stoppes, sier Sundby.

Fisken flytter på seg

Norge nyter godt av god tilgang på villfanget fisk. Fiskebestander og mikrorganismer foretrekker bestemte havtemperaturer og flytter på seg når forholdene endres.

Les også denne saken fra Videnskab.dk: Fisken svømmer fra hav til hav i varmere klima

Velkjente fiskearter i Norge som torsk, sei, lyse og sild liker seg best i middels kaldt vann, og vil derfor trekke lenger nord. Disse artene har vært å finne både i den forholdsvis tempererte Nordsjøen og i det kaldere Barentshavet. Etter hvert som havtemperaturen har steget de siste 40 årene er forholdene for disse fiskene blitt dårligere i Nordsjøen, mens i Barentshavet har bestandene økt både i mengde og utbredelse.

– I Nordsjøen har mer tempererte fiskearter kommet inn fra sør som sardin, ansjos, og lysing, sier Sundby.

– Videre har makrellbestanden vest for Irland trukket nordover og vestover i Norskehavet. De siste årene er det funnet makrell helt nord til Svalbard og vest til Grønland.

Endringene kan få konsekvenser for sjøfugler. Lundefuglen er truet som følge av endinger i fiskebestanden.

Oppvarmingen vil gjøre at det blir mer fisk i norske farvann, i alle fall på kort sikt, og så lenge den temperaturøkningen begrenses til 2 grader C.

Les også: Har fjordene på Vestlandet blitt mer sårbare?

Vind er en lite kjent faktor

Sundby minner om at flere forhold som forskerne ennå ikke har full oversikt over også spiller inn.

– Når det gjelder temperaturens påvirkning så vet vi veldig mye. Men den grunnleggende produksjonen i havet er avhengig av flere ting.

– Ved en global oppvarming på 2 grader så snakker vi om å kunne få tempererte arter helt opp til innenfor polarsirkelen. Da er det et spørsmål om de vil greie å tilpasse seg lysforholdene i nord.

Selv om det er mye næringssalter i vannet så er det ingen planteplanktonproduksjon nord for polarsirkelen om vinteren. Men når lyset kommer tilbake midt i mars så eksploderer produksjonen.

– Fiskearter som lever her må tilpasse seg dette mønsteret. De må gyte i mars – april og legge seg opp fett før vinteren. Arter som ikke klarer denne tilpasningen vil ikke kunne leve der, og vi kan få fisketomme områder.

– Så er vind en viktig faktor for produktiviteten, sier Sundby.

Vind blander nemlig opp næringssalter fra havbunnen og har den samme funksjonen for planteplanktonvekst i havet som regn har for planter på land.

– Vi venter på å få bedre anslag om hva som vil skje med vindforholdene. Det vil ha mye å si for den grunnleggende planteproduksjonen, og dermed fiskebestandene i havet utenfor Norge.

Artikkelen ble først publisert av Forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:02 Shanahan ute av Trump-administrasjonen før Senatet fikk godkjent ham som forsvarsminister23:00 Australia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen22:59 Sykehusansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder22:54 Australia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen22:41 Abbasi-søsknene gjenforent med moren i Norge22:36 Over 16 tonn kokain beslaglagt på skip i USA22:36 Antonsen fløyet til sykehus etter ulykke på Momarken22:21 Bompengepartiet nesten dobbelt så stort som Frp i Stavanger22:14 Semenya slakter IAAF: – De brukte meg som en menneskelig forsøkskanin22:07 Vindkraft-motstandere klager på Frøya-vedtak22:06 USA gir Ukraina militærhjelp for 250 millioner dollar21:12 Lysbakken foreslår innstramming i privatskoleloven etter bok om skoleprofitører21:01 Bergen dropper anmeldelse av 13-åring som avslørte datasvikt20:04 Gerrard henter Liverpool-ving på lån19:52 Trumps forsvarsminister trekker seg19:45 Støre: Aps asylpolitikk ligger fast19:24 Kongen om Märtha Louises bruk av prinsessetittelen: – Vi forsøker å få til en ordning18:59 Brannen ryster kjendisverden – nå kommer erstatningskravene18:20 Eli (15) overlevde: – Helt mirakuløst18:18 Filmregissør Knut Andersen er død18:10 Abbasi-familien ønsker ro18:09 Pride-arrangementer forbudt i tyrkiske byer17:59 Derfor går hundene på vannet – ikke en god nyhet17:50 UD avslører flere detaljer rundt Syria-barnas retur17:48 FN krever uavhengig granskning etter Mursis død17:11 123 døde: Nå granskes myndighetene17:01 Hvem trekker først - Iran eller USA?16:42 Trump møter Xi under G20-toppmøtet16:40 Regjeringen vil åpne Utsira Nord for havvind16:40 Ap vil ha granskning av jernbaneanbudene16:31 Abbasi-søsknene gjenforenes med moren på Ahus16:10 Norske myndigheter refses for isolasjonsbruk16:04 Irsk motstand for Brann i europaligaen15:47 Karaktervitner roser Ludvigsens engasjement15:46 Irland vil forby salg av diesel- og bensinbiler15:45 Kraftig jordskjelv i Japan15:37 Durek om prinsesse Märtha Louise: – Vi har snakket om ekteskap15:27 Rosenborg møter Linfield i mesterligakvalifiseringen15:04 Million-toalett med dritt-problemer14:46 – Denne utviklingen burde regjeringen stoppe14:43 Legemiddelmangel kan ramme opptil en halv million ganger i året14:38 Skjelven Merkel vekker oppmerksomhet14:10 Foreslår at prøveløslatte nektes pass14:06 Norgesgruppen trekker engangsgrill fra markedet14:03 Filmregissør Knut Andersen er død13:51 Bane Nor holder beredskapsøvelse ved Oslo S13:51 Draghi åpner for nye rentekutt13:48 Varaordfører på Askøy: – Antallet sykdomstilfeller er kraftig redusert13:18 Landslagssjef ber Solskjærs stjerne bytte klubb13:04 Familien og politiet etterlyser gjerningsperson etter funn av død kvinne12:36 Norsk sirkusbransje kjemper for overlevelse12:36 Strammer inn regler for bommer på sideveier12:21 Nå snakker hele verden om denne norske bygda12:13 Leddbåndsskade for Graham Hansen, kjemper mot klokka12:12 EU risikerer å bomme på klimamålene11:57 EUs handelsoverskudd med USA øker11:57 Forskere: Flere barnefødsler ikke god butikk for Norge11:36 Snart mulig å leie e-lydbøker fra folkebibliotekene11:34 – Aldri noe seksuelt eller upassende med Ludvigsen11:33 Jemtlands ektemann viste retten hvordan han mener skuddet gikk av11:31 Facebook lanserer egen kryptovaluta10:55 Danske forskere fant «nytt» folkeslag10:37 Platini avhørt i korrupsjonssak, avviser alle anklager10:37 Hegerbergs nye trener var i trøbbel for sexistisk kommentar10:23 Journalister bortvist da Mursi ble gravlagt i Kairo10:22 Ny elimineringsrunde i toryenes maktkamp10:20 Klima, skole, eldre: SV går for beste kommunevalg på 16 år10:05 EU-domstolen: Tysk motorveiavgift i strid med reglene09:59 To indiske soldater drept av bilbombe i Kashmir09:58 Færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag09:56 Truende mann skutt i beinet av politiet i Oslo09:45 Omsetningen i De norske Bokklubbene halvert09:39 Kina advarer USA mot å trappe opp i Midtøsten09:07 Maur setter livet på spill for å redde søsken09:06 Bomsjef betalte millionhonorar til eks-kollega uten anbud09:03 Støtten til kirken vil fortsatt avgjøre hva andre trossamfunn får08:30 Raymond Johansen ut mot bompengepartiet08:23 Havprofessor: – Norge er et lyspunkt08:14 Sterke reaksjoner på VAR-avgjørelse08:12 Pakistansk klatrer omkom, italiener skadd i snøskred i Pakistan08:05 Bompengepartiet nesten like stort som Frp i Sandnes07:54 Trump truer med å deportere millioner av ulovlige innvandrere07:51 Legeforeningen vil vurdere Abbasi-saken07:43 Raymond Johansen om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: – Et totalt useriøst parti07:35 Miljøbevegelsen varsler kamp mot tysk prøveboring sør for Lofoten07:33 EVRY og Tieto fusjonerer07:22 NRK: Abbasi-søsknene til Norge tirsdag07:20 Tolv døde i jordskjelv i Kina07:11 Offensiv Iversen vil utfordre Klæbo06:56 Alle OL-rivalene til cupspillet i fotball-VM06:41 Fire biler brant på Hovseter i Oslo06:36 Tankesmie ber om tettere samarbeid mellom SV og Rødt06:35 Hjelmseth imponert av innsats og vilje06:30 Ap ønsker ikke å endre asylforliket06:26 Asiatiske børser for det meste opp tirsdag06:05 Retten får se rekonstruksjon i Jemtland-saken05:50 Dette skjer i dag05:42 Geolog med ny befaring etter skred i Tromsdalen05:30 Dette skjedde i natt05:06 HRW: Ber FN etterforske Mursis død
Siste nytt
23:02VerdenShanahan ute av Trump-administrasjonen før Senatet fikk godkjent ham som forsvarsminister23:00SportAustralia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen22:59NorgeSykehusansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder22:54SportAustralia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen22:41PolitikkAbbasi-søsknene gjenforent med moren i Norge22:36VerdenOver 16 tonn kokain beslaglagt på skip i USA22:36SportAntonsen fløyet til sykehus etter ulykke på Momarken22:21PolitikkBompengepartiet nesten dobbelt så stort som Frp i Stavanger22:14SportSemenya slakter IAAF: – De brukte meg som en menneskelig forsøkskanin22:07NorgeVindkraft-motstandere klager på Frøya-vedtak22:06PolitikkUSA gir Ukraina militærhjelp for 250 millioner dollar21:12PolitikkLysbakken foreslår innstramming i privatskoleloven etter bok om skoleprofitører21:01NorgeBergen dropper anmeldelse av 13-åring som avslørte datasvikt20:04SportGerrard henter Liverpool-ving på lån19:52PolitikkTrumps forsvarsminister trekker seg19:45PolitikkStøre: Aps asylpolitikk ligger fast19:24NorgeKongen om Märtha Louises bruk av prinsessetittelen: – Vi forsøker å få til en ordning18:59VerdenBrannen ryster kjendisverden – nå kommer erstatningskravene18:20Helse og livsstilEli (15) overlevde: – Helt mirakuløst18:18KulturFilmregissør Knut Andersen er død18:10PolitikkAbbasi-familien ønsker ro18:09PolitikkPride-arrangementer forbudt i tyrkiske byer17:59VerdenDerfor går hundene på vannet – ikke en god nyhet17:50PolitikkUD avslører flere detaljer rundt Syria-barnas retur17:48VerdenFN krever uavhengig granskning etter Mursis død17:11Norge123 døde: Nå granskes myndighetene17:01VerdenHvem trekker først - Iran eller USA?16:42PolitikkTrump møter Xi under G20-toppmøtet16:40NorgeRegjeringen vil åpne Utsira Nord for havvind16:40ReisenyheterAp vil ha granskning av jernbaneanbudene16:31PolitikkAbbasi-søsknene gjenforenes med moren på Ahus16:10NorgeNorske myndigheter refses for isolasjonsbruk16:04SportIrsk motstand for Brann i europaligaen15:47NorgeKaraktervitner roser Ludvigsens engasjement15:46MotorIrland vil forby salg av diesel- og bensinbiler15:45VerdenKraftig jordskjelv i Japan15:37KulturDurek om prinsesse Märtha Louise: – Vi har snakket om ekteskap15:27SportRosenborg møter Linfield i mesterligakvalifiseringen15:04ReiseMillion-toalett med dritt-problemer14:46Helse– Denne utviklingen burde regjeringen stoppe14:43Helse og livsstilLegemiddelmangel kan ramme opptil en halv million ganger i året14:38PolitikkSkjelven Merkel vekker oppmerksomhet14:10NorgeForeslår at prøveløslatte nektes pass14:06NorgeNorgesgruppen trekker engangsgrill fra markedet14:03KulturFilmregissør Knut Andersen er død13:51NorgeBane Nor holder beredskapsøvelse ved Oslo S13:51PengerDraghi åpner for nye rentekutt13:48NorgeVaraordfører på Askøy: – Antallet sykdomstilfeller er kraftig redusert13:18SportLandslagssjef ber Solskjærs stjerne bytte klubb13:04NorgeFamilien og politiet etterlyser gjerningsperson etter funn av død kvinne12:36KulturNorsk sirkusbransje kjemper for overlevelse12:36MotorStrammer inn regler for bommer på sideveier12:21ReiseNå snakker hele verden om denne norske bygda12:13SportLeddbåndsskade for Graham Hansen, kjemper mot klokka12:12VerdenEU risikerer å bomme på klimamålene11:57PengerEUs handelsoverskudd med USA øker11:57Helse og livsstilForskere: Flere barnefødsler ikke god butikk for Norge11:36KulturSnart mulig å leie e-lydbøker fra folkebibliotekene11:34Norge– Aldri noe seksuelt eller upassende med Ludvigsen11:33NorgeJemtlands ektemann viste retten hvordan han mener skuddet gikk av11:31PengerFacebook lanserer egen kryptovaluta10:55VerdenDanske forskere fant «nytt» folkeslag10:37SportPlatini avhørt i korrupsjonssak, avviser alle anklager10:37SportHegerbergs nye trener var i trøbbel for sexistisk kommentar10:23VerdenJournalister bortvist da Mursi ble gravlagt i Kairo10:22PolitikkNy elimineringsrunde i toryenes maktkamp10:20PolitikkKlima, skole, eldre: SV går for beste kommunevalg på 16 år10:05MotorEU-domstolen: Tysk motorveiavgift i strid med reglene09:59VerdenTo indiske soldater drept av bilbombe i Kashmir09:58Helse og livsstilFærre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag09:56NorgeTruende mann skutt i beinet av politiet i Oslo09:45KulturOmsetningen i De norske Bokklubbene halvert09:39VerdenKina advarer USA mot å trappe opp i Midtøsten09:07VerdenMaur setter livet på spill for å redde søsken09:06MotorBomsjef betalte millionhonorar til eks-kollega uten anbud09:03PolitikkStøtten til kirken vil fortsatt avgjøre hva andre trossamfunn får08:30NorgeRaymond Johansen ut mot bompengepartiet08:23NorgeHavprofessor: – Norge er et lyspunkt08:14SportSterke reaksjoner på VAR-avgjørelse08:12VerdenPakistansk klatrer omkom, italiener skadd i snøskred i Pakistan08:05PolitikkBompengepartiet nesten like stort som Frp i Sandnes07:54VerdenTrump truer med å deportere millioner av ulovlige innvandrere07:51NorgeLegeforeningen vil vurdere Abbasi-saken07:43PolitikkRaymond Johansen om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: – Et totalt useriøst parti07:35NorgeMiljøbevegelsen varsler kamp mot tysk prøveboring sør for Lofoten07:33NorgeEVRY og Tieto fusjonerer07:22NorgeNRK: Abbasi-søsknene til Norge tirsdag07:20VerdenTolv døde i jordskjelv i Kina07:11SportOffensiv Iversen vil utfordre Klæbo06:56SportAlle OL-rivalene til cupspillet i fotball-VM06:41NorgeFire biler brant på Hovseter i Oslo06:36PolitikkTankesmie ber om tettere samarbeid mellom SV og Rødt06:35SportHjelmseth imponert av innsats og vilje06:30PolitikkAp ønsker ikke å endre asylforliket06:26PengerAsiatiske børser for det meste opp tirsdag06:05NorgeRetten får se rekonstruksjon i Jemtland-saken05:50NorgeDette skjer i dag05:42NorgeGeolog med ny befaring etter skred i Tromsdalen05:30NorgeDette skjedde i natt05:06VerdenHRW: Ber FN etterforske Mursis død
Populært