Meny

Bekymret over økningen i overgrepssaker mot barn

Skrikende behov for etterforskere - politisjef lokker med høyere lønn

TRENGER RESSURSER: – Flere av disse ungdommene har selv blitt utsatt for overgrep, eller kommer fra dysfunksjonelle hjem. Noen har også sårbarhetsfaktorer som ulike diagnoser, sier leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Antallet seksualovergrep mot barn som politiet avdekker, har økt voldsomt de siste årene. – Vi MÅ ha flere etterforskere på seksuallovbrudd.

Det sier Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.

I 2013 foretok Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd (SEAS) i Oslo 49 tilrettelagte avhør av barn i seksualovergrep-saker. I fjor var antallet økt til 229 – en økning på nær 370 prosent.

I år går det mot ny rekord. Bare i juni har Metlids seksjon - kalt avdelingen for alvorlig kriminalitet -  gjennomført 37 tilrettelagte avhør av barn og sårbare, og nesten alle er knyttet til seksuallovbrudd. Så langt i år er antallet 129, viser ferske tall.

Tilrettelagte avhør (TA)

* Del av politiets etterforskning og gjennomføres av en spesialutdannet politietterforsker med mye erfaring innenfor saksområdet. Ved en eventuell straffesak vil barn og unge under 16 år ikke behøve å vitne i retten. Et opptak av avhøret vises i stedet.

* Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge.

* Metoden sekvensielle avhør går ut på at barn avhøres i små korte bolker på 10-15 minutter av gangen, fordelt over en eller flere dager. I den første sekvensen skal avhører og barnet bli litt kjent, slik at barnet blir trygg i situasjonen. Metoden er egentlig ment for barn i førskolealder, men brukes også på sårbare eldre barn og utviklingshemmede. I 2017 gjennomførte SEAS 41 sekvensielle avhør, mot kun to i 2013.

* Politi, advokater og eventuelle andre aktører møter opp på Statens Barnehus Oslo og følger avhøret via lyd- og bildeoverføring. En barnehusansatt med kompetanse på barns psykiske helse lytter også til avhørene og vil være tilgjengelig for råd og støtte underveis. Den samme barnehusansatte vil også være tilgjengelig for barnet og deres foresatte i etterkant, og kan tilby kartlegging, oppfølging og/eller behandling når det er aktuelt.

* Kontaktpersonen tilbyr kartlegging, oppfølging og/eller behandling i etterkant av avhør når det er aktuelt.

* Enkelte ganger velger politiet å gjøre avhør av unge over 16 år på barnehuset. Den som kan ha vært utsatt må da eventuelt vitne i retten hvis det blir en straffesak.

Kilde: Statens Barnehus / Politiet / Dagbladet Magasinet

– Dette er et svært høyt tall tilrettelagt avhør (TA) på én måned, men vi hadde nesten tilsvarende antall hver måned siste kvartal i 2017, og samme antall i januar i år, sier Grete Lien Metlid til ABC Nyheter.

Les også: Metlid frykter politidistriktene ribbes for kompetanse

Overgripere er ofre selv

Ifølge Metlid har økningen i såkalte TA-avhør vært jevnt høy over år.

Det skyldes flere saker, og lovendringen fra 2015, som sier tilrettelagte avhør i hovedregel skal foretas innen én til tre uker (se faktaboks om frister for saksbehandling). De må altså prioriteres.

I overgrepssaker er gjerningsmennene ofte unge og ofre selv, viser en undersøkelse fra 2014. Oslo-politiet har som følge av dette iverksatt tiltak.

– I Oslo Politidistrikt har det over de siste par årene vært et ekstra fokus på unge gjerningsmenn med skadelig seksuell adferd, og en gruppe ved Statens Barnehus Oslo har spesialisert seg på oppfølging av disse. Mistenkte under 18 år blir derfor i all hovedsak avhørt på Barnehuset for at de skal få en oppfølging i forebyggende øyemed, forklarer Metlid, og understreker at dette ikke er tilrettelagte avhør, men vanlig politiavhør.

– Flere av disse ungdommene har selv blitt utsatt for overgrep, eller kommer fra dysfunksjonelle hjem. Noen har også sårbarhetsfaktorer som ulike diagnoser, utdyper hun.

Ni av ti seksualovergrep

Mens det i 2013 var totalt 317 tilrettelagte avhør i Oslo Politidistrikt (inkludert Asker og Bærum), ble det i fjor foretatt 844. Det er en økning på 166 prosent.

– Er overgrepene annerledes enn tidligere?

– Den store økningen de siste to-tre årene skyldes i hovedsak internettrelaterte overgrep mot barn og unge. Dette er saker som politiet nå har kompetanse og metodikk for å avdekke. I slik saker kan det være svært mange ofre, påpeker Metlid.

Eksplosiv økning

Tilrettelagte avhør i Oslo totalt utvalgte år 2007-2017:

2007: 39 (ekskl. Asker og Bærum)

2013: 317

2014: 431

2015: 537

2016: 849

2017: 844


Tilrettelagte avhør ved Seksjon for seksuallovbrudd (SEAS):

2013: 147 (SO-saker 49*)

2014: 196 (SO-saker 64)

2015: 172 (SO-saker 105)

2016: 230 (SO-saker 173)

2017: 257 (SO-saker 229)

*SO-saker: Seksuelle overgrep

Kilde: Oslo PD

Av de 257 tilrettelagte avhørene SEAS i fjor foretok på Statens Barnehus i Oslo i fjor, var ni av ti seksualovergrep. Så langt i år har de totalt gjennomført 129. Oslo-politiet er innenfor alle frister i syv av ti saker.

Metlid understreker at kravet er 100 prosent, men forklarer hvorfor de ikke alltid når dette:

– Det kan være kapasitet på avhørere, eller avhørsledere (påtalejurister), særlig når vi får mange saker på kort tid. Men ofte skyldes fristbrudd omstendigheter rundt barnet, som sykdom og ferie, eller at det mangler verge eller følgeperson, sier Metlid.

– I juni er årsaken knyttet til at barn eller følgeperson ikke kunne møte til avhør, eller at vi har saker som andre politidistrikt ikke har klart å ta avhør innen frist, forklarer hun.

Les også:  Oslo-politiet lar voldtektsmenn gå fri

Rammer voldtekt av voksne

Frister for saksbehandling

** Frist for saksbehandling i saker som gjelder personer under 18 år er fastsatt i straffeprosesslovens § 249, 2. ledd. Som hovedregel skal etterforsking gjennomføres og påtalebeslutning fattes innen seks uker etter at vedkommende ble ansett som mistenkt i saken.

** Det er fastsatt en særskilt saksbehandlingsfrist på 90 dager for visse voldssaker (grov kroppskrenkelse og ulike typer av kroppsskader), på 42 dager i saker der mistenkte er under 18 år og på 130 dager i voldtektssaker.

** Tilrettelagte avhør: Avhør av barn, unge og andre særlig sårbare fornærmede og vitner skal som hovedregel tas på barnehus og gjennomføres i henhold til straffeprosessloven § 239. Avhengig av ulike kriterier skal avhøret som hovedregel gjennomføres innen 1 til 3 uker.

Kilde: Politidirektoratet

Ifølge siste statusrapport fra Politidirektoratet (POD) for mai hadde Oslo beste resultat av alle politidistriktene på gjennomføring av tilrettelagte avhør innenfor frist med 79 prosent. Metlid sier de jobber kontinuerlig for å bli bedre, og at et av tiltakene er bedre forankring hos ledelsen og koordineringsfunksjoner.

– Men det har også noen konsekvenser. Når vi prioriterer et område så høyt, tar det svært mye etterforskningskapasitet fra andre oppgaver på seksuallovbruddfeltet, da særlig voldtekt mot voksne, som får lengre saksbehandlingstid.

«I mange av voldtektssakene som blir liggende i påvente av kapasitet, er det kjent gjerningsmann, og det er ofte kun få etterforskningsskritt som gjenstår. I flere av denne type saker som ble anmeldt høsten 2017, er det ikke gjennomført etterforskning eller det er kun gjennomført få etterforskningsskritt», skrev Statsadvokaten nylig i en tilsynsrapport.

Det er kjent at det i Oslo-området er konkurranse om spisskompetanse innen etterforskning.
Samtidig druker politiet i Oslo i saker.

– Økningen av saker, samt nye sakstyper innen seksuallovbrudd, krever stadige flere ressurser. Vi må nå ytterligere styrke dette feltet med flere stillinger, samtidig som vi også tilbyr betydelig høyere lønn, sier Metlid.

Den «betydelig høyere lønnen» starter ifølge utlysningen de har ute, på henholdsvis 465.000 og snaue 500.000 kroner i årslønn før tillegg.

– Det er begynnerlønnen. Så får de mer når de får mer erfaring. Om det er nok, får vi se, sier Metlid.

ABC Nyheter vet at blant annet Øst politistrikt har lagt seg på et enda høyere nivå for å få kompetente søkere til tilsvarende stillinger. De sliter også med å rekruttere.

I Særorganene kodes stillingene annerledes, så selv om jobben er tilærmet lik, lønnes de høyere.

Les også: Drakampen i Oslo-politiet: Politimesteren ble advart av sine egne, men lyttet ikke

Flere slutter

– Dette området er høyt prioritet, men vi er nødt til å forholde oss til at med de kvalitetskrav og målkrav som dette fagfeltet har i dag, så krever det også betydelig med ressurser. En voldsom økning i digitale beslag og innholdsanalyse av mobiltelefoner og PCer har også blitt en svært omfattende oppgave som krever mye ressurser, forklarer Grete Lien Metlid.

Hun sier Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd (SEAS) nå er største etterforskningsmiljøet på Felles enhet for etterretning og etterforskning, og den største spesialseksjonen på dette området i Norge. Men det holder ikke.

– De skal være godt over 50 ansatte, men vi utfordres nå på at flere slutter. Derfor pågår det flere ansettelsesprosesser og tiltak for både å rekruttere, men også holde på ansatte. Denne kompetansen er attraktiv både i politidistrikt og særorgan, sier politisjefen.

«Litt bekymret»

– Hvordan kan dere øke antall etterforskere på seksuallovbrudd, og hva går det eventuelt på bekostning av?

– Gjennom prioritering av dette saksfeltet og øke status på saksfeltet internt i politiet. Dette jobber vi med – samtidig som vi også må utvikle metoder og arbeidsmetodikk.

– Er du bekymret?

– Innimellom kan jeg være litt bekymret, men jeg bruker nok først og fremst energien på å jobbe for gode resultater med det jeg har, sier Metlid diplomatisk, og svarer slik på spørsmål om Politidirektoratet og Justisdepartementet er klar over dette – og varslet:

– Dette er godt kjent, og en utfordring i de fleste politidistriktene. Det er også beskrevet i siste inspeksjonsrapport fra Oslo statsadvokatembete. Politidirektoratet er også opptatt av dette.

TRE JUSTISMINISTRE: Justisminister Tor Mikkel Wara og forgjengerne  Anders Anundsen (til venstre foran) og Sylvi Listhaug på Frps landsmøte i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Les også: Bøhler: – Gjengene i Oslo må bekjempes

– Vi må ha kompetanse og kapasitet over tid

Hun har ikke tro på skippertak – som flere politikere har tatt til orde for for å få bukt med gjengproblematikken i Oslo. De siste månedene har ungdomskriminaliteten spesielt på Holmlia og i Groruddalen fått enorm fokus i mediene.

– Jeg har god tro på å bygge permanente fagmiljøer, og ikke satse på prosjektorganisering eller midlertidige kraftsamlinger. Her må vi bygge kapasitet over tid, og ikke minst gjøre det attraktivt å jobbe med disse sakene. Vi har blant annet bygget opp et eget permanent avsnitt som kun jobber med seksuallovbrudd og spor på nettet, sier Metlid.

Nylig skrev operatør Marius Nesje Jenssen ved operasjonssentralen i Oslo-politiet i et innlegg i Politiforum at de ikke hadde kapasitet til å besvare telefoner etter at justisminister Tor Mikkel Wara uttalte at man «skal komme igjennom på en telefon når man ringer, det er helt opplagt».

Les også: Slår full alarm om gjeng-Oslo: – En ustabil situasjon

– Ikke godt nok bemannet

Neste anrop kan være fra gråtende barn, personer i dyp krise eller kvinner utsatt for voldtekt. Det er ikke «bare» å besvare slike telefoner, skrev Jenssen, og avsluttet slik:

– Er vi i stand til å svare alle som ringer? «Nei», til det er vi ikke godt nok bemannet.

– Hva kan du generelt si om bemanningen og ressursene ved Oslo Politidistrikt, Metlid?

– Vi utfordres på kapasitet på en rekke områder i politidistriktet. Da kreves det tøffe prioriteringer, og både seksuallovbrudd og operasjonssentralen er besluttet styrket, sier lederen for Etterretning og etterforskning – omtalt som Oslos «superpolitisjef».

Les også: Vår familie er i ferd med å bli ødelagt

Riksadvokaten: – Meget uheldig

Justisministeren om overgrepssak mot jente (14): – Uverdig

Populært