Full seier for staten i saken om Breiviks soningsregime


Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted møtte pressen etter dommen. Se opptak her.

Anders Behring Breivik tapte på alle punkter i saken om soningsforholdene i Borgarting lagmannsrett. Massedrapsmannen anket dommen umiddelbart.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Lagmannsretten er kommet til at Anders Behring Breivik ikke er eller har vært utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling, fastslår lagmannsretten i en enstemmig dom.

Staten får dermed full oppreisning etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning. Breivik har allerede bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett, opplyser hans prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik.

– Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling. Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, så det er naturlig at vi anker denne saken, sa Storrvik da han møtte pressen etter at dommen var forkynt onsdag. Han visste da ikke hvordan Breivik hadde reagert på dommen.

– Jeg er mest opptatt av at han har sonet fem og et halvt år uten å møte andre innsatte. Det er en terskel for brudd. Lagmannsretten mener den terskelen ikke er nådd. Det er jeg mest uenig i, sa advokaten.

Lite endret

Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet.

Lagmannsretten mener Breivik fortsatt framstår som sterkt preget av sitt høyreekstreme, politiske univers. Selv om han har gitt uttrykk for at han ikke lenger er tilhenger av bruk av vold, er dette standpunktet ikke knyttet til anger eller begrunnet med etiske overveielser, og dermed ikke tillagt vekt. Det er heller ikke klare indikasjoner på at Breivik er påført isolasjonsskader under soningen.

– Breivik er fortsatt ansett å ha både dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse. Hans alminnelige helsetilstand og væremåte fremstår som lite endret på tross av meget langvarig fengselsopphold med svært omfattende sikkerhetstiltak. Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten og fastslår at det ikke er grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet.

Se intervju med Breiviks forsvarer som kommenterer dommen:

Høy risiko for vold

Lagmannsretten skriver videre at beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, ikke innebærer noen uforholdsmessig belastning.

– Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet. Sterke samfunnshensyn taler for å hindre Breivik i å etablere høyreekstreme nettverk i og utenfor fengselet, skriver lagdommerne.

I tingretten ble staten dømt til å erstatte Breiviks sakskostnader på 331.000. Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.

– Bred helhetsvurdering

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted anser onsdagens dom som en oppreisning for Kriminalomsorgen og fengselsvesenet.

– De vil gi Breivik en streng, men verdig og human soning, sa han da han trakk en parallell til dommen fra Oslo tingrett.

Sejersted gikk metodisk igjennom flere punkter i dommen fra Borgarting lagmannsrett og la blant annet vekt på at lagmannsretten hadde kommet fram til sine slutninger ut fra en bred helhetsvurdering, noe han mente var noe mangelfullt i tingrettens dom.

– Lagmannsretten har anlagt den brede helhetsvurderingen som menneskerettighetsdomstolen tar utgangspunkt i og har lagt vekt på andre sider ved soningen. Det at han soner alene, er ikke alvorlig nok, sa regjeringsadvokaten.

Lederen for støttegruppa: – Veldig, veldig lettet

En god avgjørelse, mener lederen i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene Lisbeth Røyneland etter at staten fikk medhold i Breivik-saken.

– Dette var godt å høre. Nå er jeg veldig, veldig lettet, sier Røyneland til NTB.

Hun hadde på forhånd fryktet at terrordømte Anders Behring Breivik ville få medhold i at staten hadde brutt hans menneskerettigheter under soning, slik han fikk i tingretten.

– Det hadde vært utrolig vondt. Artikkel 3 begynner faktisk med en setning om at alle har rett til liv, sier Røyneland.

Hun er forberedt på at dommen kan bli anket.

– Men vi vet jo ikke om Høyesterett vil ta saken. Uansett vil jo det skje administrativt, slik at Breivik ikke får komme ut i offentligheten igjen. Jeg håper vi slipper å høre fra den mannen igjen på mange, mange år, sier hun.

I tingretten ble staten dømt til å erstatte Breiviks sakskostnader på 331.000. Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.

Breivik ble dømt for 21 års forvaring i 2012 for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept.

Breiviks sak mot staten:

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med ti års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

* Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

* 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

* Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

* Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

* Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8, samt anført at hans menneskerettigheter er brutt grunnet manglende behandling av hans mentale sårbarhet.

* Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 10. januar i Skien fengsel.

* Onsdag slo lagmannsretten fast at soningsregimet ikke er i strid med menneskerettighetene.

Personvernpolicy