Krise i påtale-Norge

Politijurister er bekymret: – Får beskjed om å henlegge saker

<p>SAKER BLIR LIGGENDE: – Det er stor bekymring. Alle som jobber både med påtale og som etterforskere vil oppklare flere saker, og vil ha folk dømt raskere. Det er fullt mulig å oppklare flere saker raskere, sier leder i Politjuristene, politadvokat Sverre Bromander.</p>
SAKER BLIR LIGGENDE: – Det er stor bekymring. Alle som jobber både med påtale og som etterforskere vil oppklare flere saker, og vil ha folk dømt raskere. Det er fullt mulig å oppklare flere saker raskere, sier leder i Politjuristene, politadvokat Sverre Bromander. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Både advarsler og øremerkede midler i statsbudsjettet til tross: Innlandet politidistrikt har færre ansatte jurister til å jobbe med etterforskning og påtale i 2017 enn de hadde i 2015.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Konsekvens: Saker blir henlagt og liggetiden i saker som blir etterforsket øker, fordi det ikke er kapasitet på påtalesiden. Slik er situasjonen i en rekke politidistrikt, bekrefter lederen for Politijuristene sentralt til ABC Nyheter.

– At det er færre ressurser på påtale og lavere bemanning er resultatet av en ønsket situasjon der politidistriktet har holdt stillinger ledige, sier politiadvokat Henning Klauseie, tillitsvalgt for juristene i Innlandet politidistrikt, til ABC Nyheter.

Han har varslet både justisministeren og politimesteren i Innlandet om situasjonen.

ABC Nyheter har i flere artikler skrevet om at straffesaken mot en 58 år gammel mann tiltalt for overgrep mot sin stedatter (14) først kom opp for retten 550 dager etter full tilståelse og håndfaste bevis i form av lydopptak til tross.

Riksadvokaten kalte liggetiden «uheldig», justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen «uverdig» og «uakseptabel» mens politimester Johan Brekke la seg langflat og beklaget. Brekke tiltrådte som politimester i januar 2016 da tre distrikt ble slått sammen til Innlandet som følge av politireformen.

Bakgrunn:

– Advarte politimesteren

– Det er en kjensgjerning at det i 2015 var veldig dårlig bemanning på justissiden i politiet Innlandet. Det er noe av forklaringen til at vi har saker som er for gamle før de kommer i rettssystemet, forklarte Brekke til ABC Nyheter, og la til at distriktet hadde tatt grep for å få raskere saksgang etter avdekking av at flere grove overgrepssaker hadde blitt liggende.

– Vi har bedre bemanning på påtale, forsikret han.

Men det stemmer ikke helt. Det ble politimesteren også orientert om i et brev fra politijuristene i Juristforbundet, som ABC Nyheter har fått:

  • I 2015 var det ifølge Juristforbundet 30,2 årsverk som jobbet med behandling av straffesaker i de tre distriktene, eksklusiv lederstillinger.
  • I statsbudsjettet med virkning fra 1. mai 2015 fikk distriktene tildelt fire friske stillinger, slik at det skulle komme opp i 34 – som er et minimum, ifølge Politijuristene.

– Opptelling i 2016 viste at vi var seks-syv årsverk færre. Det advarte vi politimesteren om i brev 17. mars 2016. Sommeren 2016 ble det lyst ut stillinger. Så fikk vi beskjed om at de var trukket tilbake etter at søknadsfristen var gått ut, og vi hadde kvalifiserte søkere. Grunn: Økonomi, sier Henning Klauseie.

Selv om jurister er sluttet, er stillingene deres ikke besatt. De står såkalt vakante – ledige.

– I dag er vi 29 på påtale eksklusive ledere, sier Klauseie.

– Dere er færre i dag enn i 2015?

– Ja. Så selv om Stortinget i statsbudsjettet sa at bemanningen skulle økes, så er det motsatte tilfellet. Stillingene er holdt igjen av økonomiske grunner, sier Klauseie.

(Se svar fra politimester Johan Brekke nederst i saken)

ADVARTE: Politjuristene skrev brev til politmester Johan Brekke 17. mars 2016. Stillinger ble lyst ut, men trukket tilbake. Foto: Faksimile
ADVARTE: Politjuristene skrev brev til politmester Johan Brekke 17. mars 2016. Stillinger ble lyst ut, men trukket tilbake. Foto: Faksimile

Justisministeren orientert

7. februar i år var justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) på besøk i Innlandet politidistrikt på Hamar, og møtte blant annet Politijuristene. Tillitsvalgte Henning Klauseie tok da opp bemanningen med statsråden.

«Jeg pekte på at de 4 stillingene som Innlandet fikk øremerket i budsjettet for et par år siden, for alle praktiske formål er bortsanert. Konsekvensen er ikke bra for borgerne. Mitt råd var at politisk ledelse måtte involvere seg også i kapasitetsforhold også på annet enn på tjenestemannsida. Statsråden virket overrasket over at det et slikt nedtrekk på kapasitet.» , skrev han i referat til medlemmene etterpå.

Johan Brekke sier han kjente til møtet:

– Hva temaer som ble tatt opp av fagforeningene er ukjent for meg, fremholder politimesteren.

Per-Willy Amundsen vil ikke svare ABC Nyheter på om han foretok seg noe, han henviser til Politidirektoratet. Men like etter ble fire juriststillinger og et vikariat lyst ut i Innlandet. Stillingene besettes i disse dager.

Klauseie sier det likevel vil ta tid før effekten av det inntrer, og etterslepet tas inn.

– Hvis vi erstatter erfarne politijurister med folk uten erfaring, er det allment akseptert at det tar halvannet til to år før de er selvgående, sier han.

Les også: Krise i nærpolitiet: – Det er fryktelig stygt

– Får beskjed om å henlegge saker

– Dette er skjedd fordi politidistriktet skulle spare penger. Medlemmene våre får beskjed om å henlegge mindre alvorlige saker, men må henlegge enda flere, fordi det ikke er etterforsknings- og påtalekapasitet. Det som ikke henlegges, tar det lenger tid å få gjennom straffesakskjeden, sier Henning Klauseie.

Han kan ikke kommentere om det er årsaken til at det tok så lang tid før rettssaken mot stefaren som forgrep seg mot sin stedatter med diagnose, kom opp, som politimester Brekke så sterkt beklaget. Men sier:

– Putter man mindre ressurser inn i et spesialisert fagfelt, må man være forberedt på å ta konsekvensene av det, sier Klauseie og understreker:

– Når politimester Brekke sier at han har tatt grep: Jeg så ingen grep i løpet av 2016 hva angikk kapasitet på påtale. Først nå er et sett stillinger lyst ut. Og de vil først bli effektive sent i 2017 og i 2018 når folk får erfaring. 2016 var et år med nedbemanning på påtale.

Les også: Politimester gikk av etter Monika-saken – har rett til millionlønn «på livstid»

– Slik finansierer de biler og nye jakker

Sverre Bromander er politiadvokat i Kripos og leder for Politijuristene sentralt. Han er ikke ukjent med trange kår og manko på påtalesiden i politiet.

– Det er ikke unikt for Innlandet at sparekniven brukes på påtalemyndigheten. Det er en måte å finansiere nærpolitireformen og tunge utgifter på, som nye biler og uniformsjakker – alt det andre som ikke får midlene det er behov for.

VIL HA FORTGANG: – Straff er best som ferskvare! Det gjelder for alle, sier leder av Politijuristene. Foto: Juristforbundet
VIL HA FORTGANG: – Straff er best som ferskvare! Det gjelder for alle, sier leder av Politijuristene. Foto: Juristforbundet

Etterforskning har i flere år vært en kjepphest for Riksadvokaten, og Tor-Aksel Busch har skrevet flere rundskriv til politidistriktene og Politidirektoratet om at dette skal prioriteres. Bromander har diskutert dette med Riksadvokaten og politidirektør Odd Reidar Humlegård, og sier det også er godt kjent for justispolitikerne. Men politimestrene er pålagt å bruke penger blant annet på dyre biler fremfor kompetanse, ifølge ham.

– Dette er et gjennomgående tema. Politidistriktene ble tildelt 50 nye stillinger i 2015. Vi regnet fort ut at regjeringen var rause med kostnader per stilling. Det var mulig å lønne dem høyt, slik at det ble attraktive jobber. I stedet ble de utstyrt med lav lønn da de omsider ble lyst ut. Et sted på veien forsvant pengene, og brukt på noe annet, sier Sverre Bromander.

– Straff er best som ferskvare!

Bromander sier konsekvensene er at saker ikke blir oppklart, eller de blir oppklart senere.

– De som skal dømmes, blir ikke dømt så fort de skal. De går fri lenger. De som er utsatt for overgrep, må leve lenger med uløst sak eller uavklart situasjon, som er utrolig belastende, sier Sverre Bromander.

Han understreker at samfunnet er tjent med at straffesaksgangen går raskt:

– Straff er best som ferskvare! Det gjelder for alle. De som skal dømmes, og kanskje i fengsel og rehabiliteres tilbake til samfunnet. Og ikke minst de som er fornærmet; utsatt for overgrep eller noe annet.

Politijuristenes leder sier han ofte blir kontaktet av fortvilte medlemmer og tillitsvalgte om dette:

– Det er stor bekymring. Alle som jobber både med påtale og som etterforskere, vil oppklare flere saker, og vil ha folk dømt raskere. Og: Det er fullt mulig å oppklare flere saker raskere, slår han fast.

Sverre Bromander har sittet i påtaleanalyseutvalget. De la nylig la frem den 250 sider lange offentlige utredningen «En påtalemyndighet for fremtiden», som nettopp er sendt ut på høring.

Der foreslår utvalget 21 konkrete tiltak for å få en kvalitetsreform for påtalemyndighetene for å få en bedre strafferettspleie.

Brekke: – Stram økonomi i 2016

STRAMT BUDSJETT: – Å redusere bemanningen er ingen ønsket situasjon for oss, sier politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt . Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
STRAMT BUDSJETT: – Å redusere bemanningen er ingen ønsket situasjon for oss, sier politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt . Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Politimester Johan Brekke forklarer i en epost at Innlandet politidistrikt årlig blir tildelt en budsjettramme som er hva distriktet kan bruke på lønn til alle typer stillinger, husleie og andre driftskostnader.

– Som politimester er det mitt ansvar at vi ikke bruker mer penger enn rammen vi er tildelt. I 2016 hadde vi en stram økonomi, og ved årets slutt endte vi med et merforbruk på om lag 10 millioner kroner. Underveis i 2016 måtte politidistriktet iverksette tiltak slik at vi reduserte merforbruket mest mulig. Et av tiltakene politidistriktet valgte høsten 2016, var å stoppe ansettelser i alle type stillinger for resten av året, skriver Brekke, og utdyper:

– Et annet tiltak var at vi innførte en felles vaktordning for alle juristene i Innlandet som har ført til at vi har klart å holde effektiviteten i straffesaksbehandlingen, og har kunnet levere bra resultater. Å redusere bemanningen er ingen ønsket situasjon for oss, for vi vet at reduksjon i bemanning får konsekvenser ved at belastningen blir større på de ansatte, og det blir færre til å utføre oppgavene våre. I år har vi et bedre utgangspunkt økonomisk, og vi har ansatt fire faste påtalejurister og en vikar.

– Blir dere pålagt av for eksempel Politidirektoratet å finansiere nye uniformer og kjøretøy uten at det er gitt ekstrabevilgninger i rammebudsejettene til dette?

Ved revidert nasjonalbudsjett i år har det kommet en tilleggsbevilling til politiet som skal brukes til kjøretøy, uniformer og annet materiell vi trenger i oppgaveløsningen vår, skriver politimester Brekke.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:53 Politiet jakter ranere etter dorulltjuveri06:52 Huset til Northug er solgt godt over prisantydning06:23 General Motors trekker seg ut av Australia, New Zealand og Thailand06:17 Rapport: Flere frivillige organisasjoner i Norge – bare ikke for tro og livssyn06:00 Dette skjer i dag05:58 Politi ønsker tips om bingoran i Vestby05:30 Dette skjedde i natt05:30 EU bereder grunnen for utfasing av gass05:30 Ap i medvind i LO05:00 Bloomberg i skuddlinjen til de andre demokratene04:58 Saltbil veltet i Telemark – svært glatte veier i Sør-Norge04:40 Stjerneklart for nordiske Michelin-avgjørelser i Trondheim04:30 Viruseksperter har startet arbeidet i Kina03:31 Juss-Buss: Ofre for bankID-svindel er nesten rettsløse02:20 Japan med dårligste kvartalstall på fem år02:01 Trump ber Russland stoppe grusomhetene i Syria01:11 Én mann omkom etter frontkollisjon i Asker01:11 Virusfrykt gjør at hurtigmatkjeder innfører kontaktløs servering01:07 Mer enn 750 klager til NRK etter MGP-rot00:43 Polsk mann bet finger av politimann etter biljakt00:42 Krasjet med politibil etter 40 kilometer politijakt00:06 Rekordsalg av alkoholfritt øl00:04 To menn pågrepet etter ransforsøk i Oslo23:41 Buskum beste nordmann i Iron Mountain23:25 Real Madrid avga poeng, har Barcelona i ryggen23:12 Thorsby-selvmål åpnet scoringsfesten da Sampdoria tapte stort22:59 Rekordraset stoppet da Nuis og Wüst ble 1500-vinnere22:58 22 drept i massakre i Kamerun22:51 To gjerningsmenn på frifot etter bingoran i Vestby22:51 Drama i Challenge Cup da Haldens håndballherrer gikk videre – Drammen røk ut22:49 Kaos på Heathrow på grunn av tekniske problemer22:48 Fransk helseminister overtar som ordførerkandidat i Paris22:40 Sagosen-misser da PSG tapte mesterligadrama22:31 En person forsøkt ranet i Oslo22:27 Elg og rådyr dør av på grunn av mye snø i Troms22:25 EU møter seks søkerland fra Balkan22:07 Norendal tilbake i bakken med 2.-plass i Calgary21:56 Porto-stjerne forlot banen etter rasistiske tilrop, like etter at han senket gamleklubben21:39 Bingoran i Vestby21:37 Kristoffer Ajer ble matchvinner for Celtic21:30 Miljøaktivister hindrer Teslas nye fabrikk i Berlin21:28 Casper Ruud tok sin første ATP-tittel, overlegen mot Sousa i Buenos Aires21:18 Bayern tok tilbake tabelledelsen med storseier mot Köln21:09 Manglerud Star skaper spenning i sluttspillkampen21:03 IMF: Det nye koronaviruset kan påvirke global vekst20:54 Lars Helge Birkeland vant jaktstarten i IBU-cupen20:50 Laksevåg seriemester i bordtennis uten poengtap20:49 Per Sandberg åpner bar i Halden20:48 Solemdal tatt inn på landslaget før 15-kilometeren i VM20:37 Vipers vant for 18. gang på rad i eliteserien20:23 Norsk kvinne alvorlig skadd i Etiopia20:08 Arsenal-show etter pause sikret seier over Newcastle20:02 Syriske styrker rykker fram i Idlib og Aleppo19:35 40 amerikanske cruisepassasjerer virussmittet19:24 Google vil betale franske aviser for kvalitetsjournalistikk19:15 Internasjonalt etterlyst ransmistenkt pågrepet ved en tilfeldighet i Troms19:05 Sørloth fikk nedsatt karantene og scoret da Trabzonspor vant toppoppgjør18:54 Rekordstort kokainbeslag i Costa Rica18:52 Ulv skutt i Trøndelag18:36 Minst 30 mistet livet i trafikkulykke i Kongo18:29 NRK droppet reprise av MGP-finalen17:58 Én viktig ting skiller Thunberg-opprøret fra tidligere bevegelser – følelser17:41 Uvær i Danmark – fireåring livstruende skadd17:39 Evakuering av virusfaste amerikanske cruisepassasjerer er i gang17:28 Statkraft sier nei til havvind16:57 – Jo mer naturlig vi kan gjøre ting, jo bedre er det for insekter og fugler16:35 Helnorsk pall da Johaug vant enkelt: – Det ble litt kjedelig16:17 Frp ber Oslo kommune kreve obligatorisk meslingvaksine15:48 Thingnes Bø tapte spurtduellen om jaktstartgullet i VM15:06 Kristoffer Ajer ble matchvinner for Celtic14:43 Pål Golberg spurtslo Bolsjunov på 15-kilometeren i Östersund14:28 – Vi vedtok de nye fylkene vel vitende om at mange ikke ønsket det14:14 Voldsomt uvær fører til livsfarlig flom i Storbritannia13:47 Tre menn pågrepet etter voldshendelse i Brumunddal13:31 Marte Olsbu Røiseland tok VM-bronse13:14 Kina forbyr biltrafikk i Hubei-provinsen13:14 Kraft vant etter avlysning med Johansson i ledelsen12:46 Taiwan rapporterer sitt første dødsfall som følge av covid-19-viruset12:37 MGP-sjef: Uaktuelt med ny avstemning12:02 Skip skadet sjøkabel i Oslofjorden11:35 EL og IT Forbundet ber regjeringen vekte klima tyngre i offentlig innkjøp10:32 27 personer siktet for smugling av minst 100 kilo kokain i Danmark10:17 Fare for hungersnød etter ekstremtørke i Afrika10:10 Sanders i strupen på Bloomberg under partimiddag i Las Vegas10:02 Ingen mistanke om at noen er tatt av snøskred i Oppdal09:24 Februar – fortsatt en god måned for vinterferie09:07 LO-lederen: Økt ulikhet er som gift08:36 Ny rapport: Nye spisevaner hos oppdrettslaksen kan redusere klimautslipp08:12 Viken og Troms og Finnmark: Folket vil la fylkene oppløse seg selv07:54 Flere ledere har fått sparken i provinsen Hubei07:53 To unge døde av influensa i Norge07:00 Bø-brødrene i angrepsposisjon foran VM-jaktstarten06:53 Uvær fører til stengte veier, kansellerte ferger og isolering06:48 Tre biler brant på Bøler i Oslo06:01 Dette skjer i dag05:45 Libya igjen tema på politisk toppmøte05:42 Dette skjedde i natt04:32 Rødt og MDG føler seg utestengt fra spørretimen04:07 70 flere virussmittede på cruiseskip i karantene03:58 Kina: Tallet på nye virussmittede går ned
Siste nytt
06:53VerdenPolitiet jakter ranere etter dorulltjuveri06:52SportHuset til Northug er solgt godt over prisantydning06:23VerdenGeneral Motors trekker seg ut av Australia, New Zealand og Thailand06:17NorgeRapport: Flere frivillige organisasjoner i Norge – bare ikke for tro og livssyn06:00NorgeDette skjer i dag05:58NorgePoliti ønsker tips om bingoran i Vestby05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenEU bereder grunnen for utfasing av gass05:30NorgeAp i medvind i LO05:00VerdenBloomberg i skuddlinjen til de andre demokratene04:58NorgeSaltbil veltet i Telemark – svært glatte veier i Sør-Norge04:40NorgeStjerneklart for nordiske Michelin-avgjørelser i Trondheim04:30VerdenViruseksperter har startet arbeidet i Kina03:31NorgeJuss-Buss: Ofre for bankID-svindel er nesten rettsløse02:20VerdenJapan med dårligste kvartalstall på fem år02:01VerdenTrump ber Russland stoppe grusomhetene i Syria01:11NorgeÉn mann omkom etter frontkollisjon i Asker01:11VerdenVirusfrykt gjør at hurtigmatkjeder innfører kontaktløs servering01:07NorgeMer enn 750 klager til NRK etter MGP-rot00:43VerdenPolsk mann bet finger av politimann etter biljakt00:42NorgeKrasjet med politibil etter 40 kilometer politijakt00:06NorgeRekordsalg av alkoholfritt øl00:04NorgeTo menn pågrepet etter ransforsøk i Oslo23:41SportBuskum beste nordmann i Iron Mountain23:25SportReal Madrid avga poeng, har Barcelona i ryggen23:12SportThorsby-selvmål åpnet scoringsfesten da Sampdoria tapte stort22:59SportRekordraset stoppet da Nuis og Wüst ble 1500-vinnere22:58Verden22 drept i massakre i Kamerun22:51NorgeTo gjerningsmenn på frifot etter bingoran i Vestby22:51SportDrama i Challenge Cup da Haldens håndballherrer gikk videre – Drammen røk ut22:49VerdenKaos på Heathrow på grunn av tekniske problemer22:48VerdenFransk helseminister overtar som ordførerkandidat i Paris22:40SportSagosen-misser da PSG tapte mesterligadrama22:31NorgeEn person forsøkt ranet i Oslo22:27NorgeElg og rådyr dør av på grunn av mye snø i Troms22:25VerdenEU møter seks søkerland fra Balkan22:07SportNorendal tilbake i bakken med 2.-plass i Calgary21:56SportPorto-stjerne forlot banen etter rasistiske tilrop, like etter at han senket gamleklubben21:39NorgeBingoran i Vestby21:37SportKristoffer Ajer ble matchvinner for Celtic21:30VerdenMiljøaktivister hindrer Teslas nye fabrikk i Berlin21:28SportCasper Ruud tok sin første ATP-tittel, overlegen mot Sousa i Buenos Aires21:18SportBayern tok tilbake tabelledelsen med storseier mot Köln21:09SportManglerud Star skaper spenning i sluttspillkampen21:03VerdenIMF: Det nye koronaviruset kan påvirke global vekst20:54SportLars Helge Birkeland vant jaktstarten i IBU-cupen20:50SportLaksevåg seriemester i bordtennis uten poengtap20:49NorgePer Sandberg åpner bar i Halden20:48SportSolemdal tatt inn på landslaget før 15-kilometeren i VM20:37SportVipers vant for 18. gang på rad i eliteserien20:23VerdenNorsk kvinne alvorlig skadd i Etiopia20:08SportArsenal-show etter pause sikret seier over Newcastle20:02VerdenSyriske styrker rykker fram i Idlib og Aleppo19:35Verden40 amerikanske cruisepassasjerer virussmittet19:24VerdenGoogle vil betale franske aviser for kvalitetsjournalistikk19:15NorgeInternasjonalt etterlyst ransmistenkt pågrepet ved en tilfeldighet i Troms19:05SportSørloth fikk nedsatt karantene og scoret da Trabzonspor vant toppoppgjør18:54VerdenRekordstort kokainbeslag i Costa Rica18:52NorgeUlv skutt i Trøndelag18:36VerdenMinst 30 mistet livet i trafikkulykke i Kongo18:29KulturNRK droppet reprise av MGP-finalen17:58VerdenÉn viktig ting skiller Thunberg-opprøret fra tidligere bevegelser – følelser17:41VerdenUvær i Danmark – fireåring livstruende skadd17:39Helse og livsstilEvakuering av virusfaste amerikanske cruisepassasjerer er i gang17:28NorgeStatkraft sier nei til havvind16:57Verden– Jo mer naturlig vi kan gjøre ting, jo bedre er det for insekter og fugler16:35SportHelnorsk pall da Johaug vant enkelt: – Det ble litt kjedelig16:17Helse og livsstilFrp ber Oslo kommune kreve obligatorisk meslingvaksine15:48SportThingnes Bø tapte spurtduellen om jaktstartgullet i VM15:06SportKristoffer Ajer ble matchvinner for Celtic14:43SportPål Golberg spurtslo Bolsjunov på 15-kilometeren i Östersund14:28Politikk– Vi vedtok de nye fylkene vel vitende om at mange ikke ønsket det14:14VerdenVoldsomt uvær fører til livsfarlig flom i Storbritannia13:47NorgeTre menn pågrepet etter voldshendelse i Brumunddal13:31SportMarte Olsbu Røiseland tok VM-bronse13:14VerdenKina forbyr biltrafikk i Hubei-provinsen13:14SportKraft vant etter avlysning med Johansson i ledelsen12:46VerdenTaiwan rapporterer sitt første dødsfall som følge av covid-19-viruset12:37NorgeMGP-sjef: Uaktuelt med ny avstemning12:02NorgeSkip skadet sjøkabel i Oslofjorden11:35NorgeEL og IT Forbundet ber regjeringen vekte klima tyngre i offentlig innkjøp10:32Verden27 personer siktet for smugling av minst 100 kilo kokain i Danmark10:17VerdenFare for hungersnød etter ekstremtørke i Afrika10:10VerdenSanders i strupen på Bloomberg under partimiddag i Las Vegas10:02NorgeIngen mistanke om at noen er tatt av snøskred i Oppdal09:24NorgeFebruar – fortsatt en god måned for vinterferie09:07PengerLO-lederen: Økt ulikhet er som gift08:36NorgeNy rapport: Nye spisevaner hos oppdrettslaksen kan redusere klimautslipp08:12PolitikkViken og Troms og Finnmark: Folket vil la fylkene oppløse seg selv07:54VerdenFlere ledere har fått sparken i provinsen Hubei07:53Helse og livsstilTo unge døde av influensa i Norge07:00SportBø-brødrene i angrepsposisjon foran VM-jaktstarten06:53NorgeUvær fører til stengte veier, kansellerte ferger og isolering06:48NorgeTre biler brant på Bøler i Oslo06:01NorgeDette skjer i dag05:45VerdenLibya igjen tema på politisk toppmøte05:42NorgeDette skjedde i natt04:32NorgeRødt og MDG føler seg utestengt fra spørretimen04:07Verden70 flere virussmittede på cruiseskip i karantene03:58VerdenKina: Tallet på nye virussmittede går ned
Populært