Ti fremskritt i global helse

<p>Millioner av barneliv er reddet takket være helsefremskritt i utviklingsland. Bildet viser barn som vaksineres mot polio i grenseområdene mellom Sudan og Chad. Foto: Karel Prinsloo (AP Photo / NTB scanpix)</p>
Millioner av barneliv er reddet takket være helsefremskritt i utviklingsland. Bildet viser barn som vaksineres mot polio i grenseområdene mellom Sudan og Chad. Foto: Karel Prinsloo (AP Photo / NTB scanpix)

FREMSKRITT: Millioner av liv er reddet takket være fremskritt i global helse de siste tiårene. Vi lever lengre og med mindre sykdom. Utviklingsland har hatt den største fremgangen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ny vaksine redder liv i Sahel

En ny vaksine mot bakteriell hjernehinnebetennelse type A har allerede reddet mange liv i Sahel.

I 1996-97 døde så mange som en kvart million mennesker i regionen som følge av omfattende utbrudd av den smittsomme sykdommen. Det er særlig barn og unge som rammes. De som overlever kan få varige skader og i verste fall bli uføre resten av livet.

Den indiskproduserte lavkost-vaksinen MenAfriVac, som koster mindre enn femti øre per dose å produsere, har siden 2010 vært tatt i bruk i en rekke av landene i regionen. I 2013 var antall registrerte tilfeller av sykdommen det laveste på ti år. Stadig flere land blir med i vaksinasjonsprogrammet. Nå er håpet at epidemiene med hjernehinnebetennelse kan ta slutt og at sykdommen kan så godt som utryddes.

Vaksinen ble til på initiativ fra afrikanske land og i regi av partnerskap mellom WHO og NGO-en PATH. Bill and Melinda Gates Foundation har bidratt til finansieringen. Et nederlandsk biotekselskap og et statlig forskningssenter i USA utviklet vaksinen.

(Kilde: Glassman og Temin 2016)

____

– Har lært å fokusere på resultater

– Vi har lært å arbeide mer effektivt og mer fokusert på resultater, sier spesialrådgiver Tore Godal i Utenriksdepartementet om utviklingen innenfor global helse.

Han har deltatt i utformingen av flere av de internasjonale helseinitiativene som har blitt suksesser. Blant annet var nordmannen sentral ved etableringen av vaksinealliansen Gavi.

Godal legger vekt på nyskaping i det globale helsearbeidet. Eksempler på dette er nye vaksiner og bruk av ny teknologi som mobiltelefon.

Bistand til helse ble mer enn tredoblet fra mellom 2000 og 2013, ifølge tall fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) i Seattle i USA.Korrigert for inflasjon økte pengebruken fra 12 milliarder dollar i 2000 til 38 milliarder dollar i 2013, en årlig økning på mer enn 11 prosent.

I disse årene med kraftig opptrapping av det globale helsearbeidet ga FNs tusenårsmål retning og fokus for verdenssamfunnet. Tusenårsmålene ble vedtatt i 2000 og satte mål for redusert barnedødelighet, mødrehelse og kampen mot de store infeksjonssykdommene.

Godal mener disse målene har hatt stor betydning for suksessene som har vært oppnådd i global helse.

– At man hadde tusenårsmålene innebar at ikke trengtes å bruke tid på et hvert møte til å diskutere prioriteringene, sier han.

1. Barnedødelighet er kraftig redusert

Barnedødeligheten i verden er mer enn halvert siden 1990. Takket være dette overlever nå 95 av 100 barn.

I 1990 døde 12,7 millioner barn før fylte fem år, ifølge FN. I 2015 var det tilsvarende tallet seks millioner. Nedgangen kommer på tross av befolkningsvekst i mange utviklingsland.

Lungebetennelse, diaré og meslinger er de sykdommene som tar flest barneliv. Fremskritt i kampen mot disse sykdommene utgjør halvparten av nedgangen i barnedødelighet.

Afrika har den høyeste barnedødeligheten, men her har også flest liv blitt reddet. Særlig etter årtusenskiftet har fremgangen i Afrika vært rask, med et fall i barnedødelighet fra 153 per 1.000 i 2000 til 81 per 1.000 i 2013.

(Kilder: «The Millennium Development Goals Report 2015», FN 2015 og WHO)

Les også: «Det aller viktigste fremskrittet av alle»

2. Vi lever lenger

Økt levealder er summen av mange helsefremskritt. Globalt har forventet levealder økt med fem år siden årtusenskiftet.

Fremgangen etter 2000 kommer etter at det var en motsatt utvikling på 1990-tallet. Da falt nemlig forventet levealder, på grunn av hiv/aids-epidemien i Afrika og den økonomiske kollapsen i landene som tidligere utgjorde Sovjetunionen.

En ny verdensborger født i 2015 kunne ifølge prognosene i gjennomsnitt forvente å bli 71 år. I Norge er forventet levealder 82 år. Mange mellominntektsland nærmer seg nivået i Norge og andre rike land. I Kina er forventet levealder 76 år, i Colombia 75 år og i Guatemala 72 år.

I Afrika er gjennomsnittet lavere, men kurvene peker enda brattere oppover. Forventet levealder i Afrika for nyfødte er nå 60 år. Det er ti år høyere enn i 2000.

Verdens befolkning blir også friskere. Verdens helseorganisasjon WHO beregner med sin Healthy Life Expectancy (HALE) hvor mange år vi kan regne med å få med det som defineres som god helse. Etter denne indikatoren kan alle født i 2015 regne med 4,6 år mer med god helse enn de som ble født i 2000.

(Kilder: WHO Global Health Observatory data repository og World Health Statistics 2016)

Les også: Ny vaksine kan gi fullstendig beskyttelse mot ebola

3. 17 millioner får effektiv hiv-behandling

Færre smittes av hiv/aids, og de som har fått sykdommen lever bedre og lengre.

Globalt får mer enn 17 millioner mennesker behandling med anti-retrovirale medisiner. Slike medisiner gjør det mulig å leve tilnærmet normalt tross infeksjonen.

Antallet nysmittede har falt markert siden den globale toppen i 1997.

Det er stadig færre som dør av hiv-relaterte sykdommer. Antallet mennesker som lever med sykdommen øker dermed år for år. Ulike forskningsmiljøer og organisasjoner oppgir ulike tall for hvor mange som årlig dør som følge av hiv-relaterte årsaker. Ifølge UN-Aids forårsaket hiv 1,1 millioner dødsfall i fjor.

For 15 år siden var behandling med antiretrovirale legemidler tilgjengelig for bare en liten andel av hiv-smittede, og kun i rike land. Nå er fordelingen mindre skjev. I dag får 53 prosent av alle voksne hiv-smittede i det sørlige og østlige Afrika slik behandling. Det tilsvarende tallet i Vest-Europa og Nord-Amerika er 59 prosent.

(Kilder: «Estimates of global, regional and national incidence, prevalence, and mortality of HIV, 1980-2015: The Global Burden of Disease Study 2015» i The Lancet 2016 og UN Aids)

Les også: – Zikavaksine kan være klar for testing om ett år

4. Mange flere barn blir vaksinert

Verdenssamfunnet har siden årtusenskiftet satset tungt på barnevaksiner i de fattigste landene.

Bistanden til distribusjon av vaksiner ble på 13 år mer enn firedoblet – fra 7,2 milliarder kroner i 2000 til 29 milliarder kroner i 2013. Etablering av Vaksinealliansen Gavi og stor økning i pengebruken fra USA og Storbritannia var de viktigste drivkreftene. Norge har også vært en viktig støttespiller.

Meslinger hos barn er en av sykdommene som kan stoppes med vaksiner. Det er beregnet at vaksinasjon mot meslinger har bidratt til å redde 15 millioner barneliv mellom 2000 og 2013. I 2013 hadde 84 prosent av verdens barn fått de anbefalte to dosene med meslingvaksine, en økning fra 2000 da andelen var 73 prosent.

Trippelvaksinen DTP (difteri, stivkrampe og kikhoste) har lenge vært en del av standard vaksineprogrammer. 86 prosent av alle barn får nå de tre anbefale dosene. I 2000 var det 21 millioner barn som ikke en gang fikk én dose av denne vaksinen. Dette tallet var i 2015 redusert til 12 millioner.

Andelen barn som har fått de anbefalte tre dosene med vaksine mot hepatitt B økte fra 29 prosent i 2000 til 84 prosent i 2015.

Vaksinasjon mot pneumokokkinfeksjoner, som kan gi blant annet lungebetennelse, økte fra 11 prosent i 2010 til 37 prosent i 2015. Andelen som er vaksinert mot rotavirus (forårsaker diaré) økte fra 8 prosent i 2010 til 23 prosent i 2015.

(Kilder: Annie Haakenstad et al.: «Vaccine Assistance To Low- And Middle-Income Countries Increased to $3,6 Billion In 2014» i Health Affairs 2016, samt Unicef og WHO)

Les også: 11 farlige sykdommer det ikke finnes god behandling eller vaksine mot

5. Færre dør av malaria

I 2015 var det verden over mer enn 200 millioner tilfeller av malaria. Risikoen for å dø som følge av sykdommen har likevel blitt redusert med 58 prosent mellom 2000 og 2015.

Det er anslått at den globale innsatsen mot malaria reddet 6,2 millioner menneskeliv i løpet av de 15 årene.

Andelen av smittede i malariautsatte befolkningsgrupper har gått ned med mer enn en tredel.

Mer enn 900 millioner myggnett behandlet med insektmiddel er delt ut i Afrika sør for Sahara siden 2004. I tillegg til tiltak mot malaria-myggen er også bedre muligheter til å påvise og behandle sykdommen en viktig del av innsatsen mot malaria.

(Kilder: «The Millennium Development Goals Report 2015», FN 2015 og WHO)

Les også: UNICEF: 28 millioner barn på flukt

6. Mange flere behandles for tuberkulose

WHO anslår at 43 millioner menneskeliv er reddet gjennom bedre metoder for påvisning og behandling av tuberkulose mellom 2000 og 2014. Risikoen for å dø av sykdommen er nesten halvert takket være bedre behandling.

År for år reduseres dessuten forekomsten av tuberkulose gradvis. Andelen som har sykdommen er nå 18 prosent lavere enn ved årtusenskiftet.

(Kilder: «The Millennium Development Goals Report 2015», FN 2015 og WHO)

Les også: 87 millioner barn har kun kjent til krig

7. Færre mødre dør under fødsel

Risikoen for å dø i barsel er nesten halvert siden 1990. En viktig årsak er at flere fødsler skjer med jordmor, lege eller sykepleier til stede.

Andelen gravide som får jevnlig oppfølging av helsepersonell under svangerskapet øker også. Tall for Latin-Amerika og Karibia viser at i denne regionen får nesten alle gravide oppfølging fire ganger eller mer i løpet av svangerskapet.

I flere deler av verden har dessuten antall barn født av jenter mellom 15 og 19 år gått betydelig ned. Svangerskap i ung alder gir økt risiko for helseskader hos mor og barn.

I Asia har Nepal spesielt gode resultater når det gjelder å få ned dødelighet knyttet til svangerskap og fødsel. En årsak er at myndighetene i landet har økt helsebudsjettene og prioritert familieplanlegging og mødreprogrammer. Dessuten har kvinners utdanningsnivå og yrkesdeltagelse økt.

(Kilder: «The Millennium Development Goals Report 2015», FN 2015 og Susan Nicolai et al.: «Projecting progress: reaching the SDGs by 2030», Overseas Development Institute 2015)

Les også: UNICEF tar i bruk droner i kampen mot hiv og aids

8. Parasitter kan bekjempes

I fattige land er infeksjon av parasitter årsak til en rekke ulike sykdommer, men de kan bekjempes med målrettede tiltak.

Innvollsorm er en type parasitter som særlig skader barn. Ormene skaper infeksjoner i kroppen og svekke næringsopptaket, samt gi diare, dårlig matlyst og redusert vekst. Parasittene kan stoppes med en årlig behandling til en kostnad av mindre enn én krone per barn.

I Kenya har en nasjonal kampanje mot innvollsorm, gjennomført via skolene, gitt gode resultater. Den har gitt målbart redusert forekomst av innvollsormer hos barn, men samtidig også gitt redusert sykefravær i skolene og bedre helse generelt.

Medinaorm (guineaorm) er en annen sykdomsfremkallende parasitt. Mennesker med tilstanden dracunculiasis har fått i seg egg fra forurenset drikkevann. Inne i menneskekroppen kan ormen bli opptil én meter lang og skape smertefulle sår i huden og store plager.

WHO anslo i 1989 at nærmere 900 000 mennesker i Afrika og Asia var rammet. Nå er sykdommen så godt som utryddet.

(Kilder: Amanda Glassman og Miriam Temin: Millions saved, Center for Global Development 2016, samt The Carter Center og rapporten «Investing To Overcome The Global Impact of Negelcted Tropical Diseases», WHO 2015)

Les også: – Et av tre syriske barn kjenner kun til krig

9. Gratis helsetjenester i flere land

I mange fattige land er det fortsatt pasienten eller familien som må betale det meste av behandlingen ved sykdom. Plutselige, store helseutgifter kan presse enkeltpersoner og familier tilbake i fattigdom.

En rekke land bygger imidlertid ut helsetjenester som skal nå alle innbyggere med gratis eller rimelige tjenester. Mange av dem er betalt over skatteseddelen.

Thailand innførte i 2001 sitt helseprogram Universal Coverage Scheme som på under ett år ble utviklet til å nå 18 millioner mennesker som ikke var omfattet av andre offentlige programmer. Dermed ble det enklere å oppsøke behandling ved sykdom. Ifølge forskning ble folk ble friskere, sykefraværet gikk ned og barnedødeligheten sank. I 2011 var ordningen økt til omfatte 48 millioner mennesker.

Brasil, Sør-Afrika og Mexico er andre land som har kommet langt med å innføre ulike typer offentlig finansierte helseprogrammer.

Samlet pengebruk på helse øker også. Myndighetene i lav- og mellominntektsland økte helsebudsjettene med 8,5 prosent hvert år fra 2000 til 2013, og brukte i 2013 nesten 4500 milliarder norske kroner på helse.

(Kilder: Glassman og Temin 2016 og «Financing Global Health 2015», Institute for Health Metrics and Evaluation 2016)

Les også: UNICEF: 250 millioner barn lever nå i krigsområder

10. Flere land arbeider for å stumpe røyken

Ifølge WHO er tobakksrøyking skyld i seks millioner dødsfall globalt årlig. 80 prosent av verdens røykere bor i utviklingsland.

Stadig flere land innfører imidlertid tiltak som røykelover, kraftige advarsler på pakningene, høye avgifter, tilbud om hjelp til røykere som vil stumpe røyken eller forbud mot tobakksreklame. Mer enn halvparten av verdens land har nå innført ett eller flere av disse tiltakene.

Chile, Jamaica, Madagaskar og Surinam er blant landene som i perioden 2012-2014 innførte røykelover med forbud mot røyking på innendørs arbeidsplasser og offentlige steder. I samme periode innførte Argentina, og Mexico tilbud som skal hjelpe folk slutte å røyke, mens Bangladesh innførte høye avgifter på tobakk.

(Kilder: «WHO report on the global tobacco epidemic 2015» og WHOs nettsider)

Les også: 70.000 barn født under ebola-krisen i Liberia eksisterer per definisjon ikke

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:56 Imponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56 Spansk politi befridde hundrevis av hunder15:55 Siv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28 Støre overrasket over Hareide15:06 London-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40 Tårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35 Svein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20 Flere skutt og drept i tysk by14:07 Hauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34 Motorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34 OL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18 Stor demonstrasjon mot USA i Irak13:17 Japansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53 Jansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42 Tallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36 Åtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27 Store forventninger til Raja som kulturminister12:08 Sterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07 Ytterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59 Bondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58 Fransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52 Her er Erna Solbergs nye regjering11:47 Solskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46 Erdogan advarer mot kaos i Libya11:11 Reiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09 Oslopakke 3 utsettes10:47 Nav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32 20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22 Professor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02 Norskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52 Ericsson økte omsetningen i 201909:51 Godtebutikk på nett legger ned09:50 Lars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12 Nå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12 800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11 EU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38 Mild vinter kan gi mer flått08:34 Den nye Solberg-regjeringen er klar08:06 Kinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48 Støre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26 – Solskjær må ha forsterkninger07:09 Norsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00 SV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51 Nybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45 Norsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24 Kina bekrefter flere virusdødsfall06:15 UDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59 Dette skjer i dag05:32 Dette skjedde i natt05:32 Bøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30 Ikke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29 Valgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23 Sjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51 Storbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51 India på innvandrertoppen04:32 Flere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering04:05 Departement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker03:38 Frp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet03:36 Australia etterforsker flyulykke der tre brannmenn døde02:33 Oslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen02:31 Dommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt02:10 Kallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring02:02 – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har01:08 Eksperter frykter sterke reaksjoner fra Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen01:02 Trump vil presentere fredsplan før møte med israelske ledere00:24 Byrådet i Bergen går av00:05 Styremedlemmer ved Politihøgskolen går av i protest mot studentkutt00:01 Tidligere hvitvaskingssjef i DNB mener et ikke er noe vits i å ringe Økokrim23:56 Russere siktet for forsøk på å forgifte eier av våpenfabrikk23:34 Medier: Ingelin Noresjø (KrF) blir statssekretær for Hareide23:29 VG: Tidligere politisk kommentator blir statssekretær22:55 Wolves sprakk Liverpool-nullen, men Firmino sikret 2-1-seier22:11 Putin besøkte Abbas i Betlehem21:56 Ny jubelmåling for Frp etter regjerings-exiten21:40 – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har21:18 DNB advarer mot svindel på Finn.no21:04 Byrådet i Bergen går av20:34 Trump inviterer Netanyahu og Gantz til Det hvite hus19:49 WHO: Kina-viruset utgjør ingen global krise19:05 Skuespiller fortalte gråtende om Weinstein-voldtekt18:59 Statsrådslekkasjer: Både Raja og Rotevatn inn i regjering18:34 Abid Raja (V) blir ny kulturminister, ifølge TV 218:30 DN: Sveinung Rotevatn blir klimaminister18:13 «Støyende» og «smakløst» eller ikke – nå er byggingen i gang17:50 SV: Kommer til å holde Erna ansvarlig for Nav-skandalen17:49 Aftenposten: Astrup blir ny kommunalminister17:45 VG: Monica Mæland blir ny justisminister17:38 KrF-topper vil droppe Granavolden-plattformen17:34 Vaksineallianse med hovedsete i Norge skal utvikle vaksine mot nytt coronavirus17:20 NRK: Torbjørn Røe Isaksen (H) erstatter trolig Hauglie som arbeids- og sosialminister17:11 Minst ni døde i uvær i Spania16:55 Erfarne KrF-politikere får partiets fire statsrådsposter16:51 Dronningen har signert Johnsons brexit-lov16:30 36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier16:30 TV 2: Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms blir ny fiskeriminister16:08 Anniken Hauglie (H) ferdig som arbeidsminister, ifølge flere medier16:04 Hauglie med jubeltall: Én million nye stillinger på tre år15:59 Tre menn siktet etter dødsfall på Nordfjordeid15:54 Linda Hofstad Helleland blir distrikt- og digitaliseringsminister, ifølge VG15:39 Ulykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening
Siste nytt
15:56SportImponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56VerdenSpansk politi befridde hundrevis av hunder15:55PolitikkSiv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28PolitikkStøre overrasket over Hareide15:06VerdenLondon-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40PolitikkTårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35NorgeSvein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20VerdenFlere skutt og drept i tysk by14:07PolitikkHauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34SportMotorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34SportOL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18VerdenStor demonstrasjon mot USA i Irak13:17VerdenJapansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53SportJansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42VerdenTallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36NorgeÅtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27PolitikkStore forventninger til Raja som kulturminister12:08SportSterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07NorgeYtterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59PolitikkBondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58VerdenFransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52PolitikkHer er Erna Solbergs nye regjering11:47SportSolskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46VerdenErdogan advarer mot kaos i Libya11:11ReiseReiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09MotorOslopakke 3 utsettes10:47NorgeNav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32Norge20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22Helse og livsstilProfessor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02VerdenNorskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52PengerEricsson økte omsetningen i 201909:51PengerGodtebutikk på nett legger ned09:50NorgeLars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12Helse og livsstilNå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12Verden800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11PolitikkEU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38Helse og livsstilMild vinter kan gi mer flått08:34PolitikkDen nye Solberg-regjeringen er klar08:06NorgeKinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48PolitikkStøre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26Sport– Solskjær må ha forsterkninger07:09VerdenNorsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00NorgeSV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51NorgeNybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45PengerNorsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24Helse og livsstilKina bekrefter flere virusdødsfall06:15NorgeUDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59NorgeDette skjer i dag05:32NorgeDette skjedde i natt05:32NorgeBøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30Helse og livsstilIkke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29NorgeValgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23VerdenSjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51VerdenStorbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51NorgeIndia på innvandrertoppen04:32PolitikkFlere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering04:05NorgeDepartement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker03:38PolitikkFrp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet03:36VerdenAustralia etterforsker flyulykke der tre brannmenn døde02:33NorgeOslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen02:31VerdenDommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt02:10PolitikkKallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring02:02Verden– Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har01:08NorgeEksperter frykter sterke reaksjoner fra Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen01:02VerdenTrump vil presentere fredsplan før møte med israelske ledere00:24NorgeByrådet i Bergen går av00:05NorgeStyremedlemmer ved Politihøgskolen går av i protest mot studentkutt00:01PengerTidligere hvitvaskingssjef i DNB mener et ikke er noe vits i å ringe Økokrim23:56VerdenRussere siktet for forsøk på å forgifte eier av våpenfabrikk23:34NorgeMedier: Ingelin Noresjø (KrF) blir statssekretær for Hareide23:29NorgeVG: Tidligere politisk kommentator blir statssekretær22:55SportWolves sprakk Liverpool-nullen, men Firmino sikret 2-1-seier22:11PolitikkPutin besøkte Abbas i Betlehem21:56PolitikkNy jubelmåling for Frp etter regjerings-exiten21:40Verden– Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har21:18PengerDNB advarer mot svindel på Finn.no21:04PolitikkByrådet i Bergen går av20:34PolitikkTrump inviterer Netanyahu og Gantz til Det hvite hus19:49VerdenWHO: Kina-viruset utgjør ingen global krise19:05KulturSkuespiller fortalte gråtende om Weinstein-voldtekt18:59PolitikkStatsrådslekkasjer: Både Raja og Rotevatn inn i regjering18:34NorgeAbid Raja (V) blir ny kulturminister, ifølge TV 218:30PolitikkDN: Sveinung Rotevatn blir klimaminister18:13Norge«Støyende» og «smakløst» eller ikke – nå er byggingen i gang17:50PolitikkSV: Kommer til å holde Erna ansvarlig for Nav-skandalen17:49PolitikkAftenposten: Astrup blir ny kommunalminister17:45PolitikkVG: Monica Mæland blir ny justisminister17:38PolitikkKrF-topper vil droppe Granavolden-plattformen17:34VerdenVaksineallianse med hovedsete i Norge skal utvikle vaksine mot nytt coronavirus17:20PolitikkNRK: Torbjørn Røe Isaksen (H) erstatter trolig Hauglie som arbeids- og sosialminister17:11VerdenMinst ni døde i uvær i Spania16:55NorgeErfarne KrF-politikere får partiets fire statsrådsposter16:51PolitikkDronningen har signert Johnsons brexit-lov16:30Norge36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier16:30PolitikkTV 2: Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms blir ny fiskeriminister16:08NorgeAnniken Hauglie (H) ferdig som arbeidsminister, ifølge flere medier16:04PengerHauglie med jubeltall: Én million nye stillinger på tre år15:59NorgeTre menn siktet etter dødsfall på Nordfjordeid15:54PolitikkLinda Hofstad Helleland blir distrikt- og digitaliseringsminister, ifølge VG15:39NorgeUlykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening
Populært