Sakkyndige i barnevernssaker:

– Opprørende å se at denne typen arbeid blir gjort på en såpass dårlig måte

<p>Nylig var det demonstrasjoner i forskjellige byer i Europa og Norge mot det norske barnevernet. Sakkyndig psykolog Sverre Asmervik mener han har sett så mye merkverdigheter innen feltet at han har en viss forståelse for de sterke reaksjonene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
Nylig var det demonstrasjoner i forskjellige byer i Europa og Norge mot det norske barnevernet. Sakkyndig psykolog Sverre Asmervik mener han har sett så mye merkverdigheter innen feltet at han har en viss forståelse for de sterke reaksjonene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

«Kai» var blid, velfungerende, snill, høflig og en populær lekekamerat i barnehagen. Foreldrene var «varme og kjærlige» overfor toåringen, ifølge førskolelærer. Sakkyndig psykolog anbefalte fosterhjem.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Det finnes 12 fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker. Nemndene avgjør saker om tvang etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

Fylkesnemnda er et statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling overfor departement og fylkesmann. Fylkesnemndas vedtak kan bare overprøves av domstolene. Administrativt er fylkesnemndene underlagt Sentralenheten for fylkesnemndene. Etatstyringen av fylkesnemndene ligger under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Fylkesnemnda har som oppgave først og fremst å fatte vedtak etter barnevernloven. Vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar.

Kilde: Regjeringen

Barnesakkyndig kommisjon

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) opprettet med virkning fra 1. januar 2010. Kommisjonen skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernlovens kapittel 4. Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barneverntjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges frem for kommisjonen. Kommisjonens virksomhet er hjemlet i barnevernloven § 2-5. Fra 1. januar 2010 skal alle sakkyndige rapporter som brukes i barnevernssaker, kvalitetssikres av kommisjonen.

Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og 15 kommisjonsmedlemmer som er oppnevnt av Kongen i statsråd for en periode på 3 år. Kommisjonens sekretariat er samlokalisert med Statens sivilrettsforvaltning i Oslo.

Kilde: Sivilrett.no

Etter lov om barn og foreldre og etter lov om barneverntjenester kan psykologer opptre som sakkyndige eller fagkyndige i saker der oppdragsgivere er domstoler, fylkesnemnder og barneverntjenester. Psykologene foretar gjerne en eller flere observasjoner av barna og foreldrene, som de beskriver i en sakkyndigrapport.

– Hvis man har en sans for rettferdighet så virker det opprørende å se at denne typen arbeid blir gjort på en såpass dårlig måte, og at dette rammer veldig svake parter. Jeg føler at som samfunnsaktør, med bra utdanning, har man et ansvar for å si ifra når ting ikke fungerer. Hvis ingen sier ifra så fortsetter det som før, sier psykolog Sverre Asmervik til ABC Nyheter.

Asmervik jobber selv både som fagkyndig meddommer i retten, som fagkyndig medlem i fylkesnemnda og har inntil nylig tatt oppdrag som sakkyndig i barnevernssaker.

Han reagerer på at noen av hans kolleger skriver sine sakkyndigrapporter med en skråsikkerhet, som de ikke alltid har dekning for. Han etterlyser mer refleksjon og tvisyn, og en åpenhet for at en bestemt atferd ofte kan tolkes på flere måter, ikke bare én.

– En slik observasjon, enten det skjer gjennom ett eller to besøk, blir nærmest som et kikkhull inn i et helt liv, sier han.

Asmervik understreker at han på ingen måte er mot at barnevernet skal kunne overta omsorg for barn når de ikke får den omsorgen de burde ha i hjemmet.

– Vi trenger et barnevern, men vi trenger et godt og velfungerende barnevern som gir rettssikkerhet både for barn og foreldre, sier han.

Asmervik får støtte fra advokat og psykolog Grethe Nordhelle og advokat Thea Totland, som også mener det er et problem med skråsikkerhet og mangel på alternative forklaringer i sakkyndigrapporter.

– En privat tragedie

I artikkelen «Hva er det med (noen) sakkyndige?», som nylig sto på trykk i Advokatbladet, «fillerister» han en sakkyndigrapport i en sak som dreide seg om hvorvidt barnevernet skulle overta omsorgen for en snart tre år gammel gutt.

– Vi trenger et barnevern, men vi trenger et godt og velfungerende barnevern som gir rettssikkerhet både for barn og foreldre, sier sakkyndig psykolog Sverre Asmervik. Foto: Privat
– Vi trenger et barnevern, men vi trenger et godt og velfungerende barnevern som gir rettssikkerhet både for barn og foreldre, sier sakkyndig psykolog Sverre Asmervik. Foto: Privat

Asmervik ble kjent med saken fordi han var fagkyndig medlem i fylkesnemnda da den skulle behandles der.

Konklusjonen i sakkyndiges nesten 50 sider lange rapport, var at gutten «Kai» burde bli plassert i fosterhjem. Slik gikk det imidlertid ikke denne gangen.

«Det ville etter alt å dømme ha blitt et point of no return og dermed en privat tragedieDenne gangen hadde foreldrene (og gutten) flaks med nemndas sammensetning og fikk medhold. 2-1, mot nemndleders stemme. Saken ble ikke anket og i dag, halvannet år etter at sakkyndige gjorde sine siste observasjoner, går det ifølge sikre kilder «veldig fint» med den lille familien», skriver Asmervik i Advokatbladet.

Asmervik setter spørsmålstegn ved hva foreldrene gjorde så dramatisk galt at vedkommende endte med å anbefale fosterhjem for gutten.

Hjemmet beskriver den sakkyndige som veldig koselig og stemningen som hyggelig. Den sakkyndige skriver også at foreldrene var oppmerksomme på «Kai» og ga gode instruksjoner. Ellers beskrives oppførselen til «Kai» på en måte en småbarnsforelder nok vil kjenne igjen som ganske typisk for en to-treåring. Han er selvstendig, men litt tøysete og vill, ignorerer noen beskjeder og tuller litt før han gjør det han har fått beskjed om.

Ellers nevner den sakkyndige at foreldrene ikke hadde noen plan for lek og aktiviteter om ettermiddagen, og bemerker at særlig mor gikk på tå hev for å unngå at gutten skulle slå seg vrang, noe som Asmervik bemerker at ikke er overraskende, med tanke på at det var en psykolog til stede for å observere alt de sa og gjorde.

En av slutningene i rapporten som får Asmervik til å reagere, er at den sakkyndige mener det ut fra observasjonene ikke er usannsynlig at «Kai» kan være så «grenseutprøvende og vanskelig at foreldrene kan ty til hardhendte metoder for å kontrollere ham». Asmervik mener «hardhendte metoder» i denne sammenhengen vil tolkes som at det er snakk om fysisk vold, noe to barnehageansatte for øvrig hadde avvist da sakkyndige spurte dem om de mistenkte det.

Les også: Tsjekkias president med hard kritikk av norsk barnevern

– Omtales som psykisk utviklingshemmet

Det kommer også frem at de unge foreldrene er i fast arbeid og at økonomien deres er god nok. De har ikke rusproblemer eller nevneverdige psykiske plager, men noen beskjedne kognitive begrensninger. Den sakkyndige omtaler foreldrene imidlertid flere ganger som om de var psykisk utviklingshemmet, selv om ingen av dem er det.

– Utrygg tilknytning til foreldrene

Den sakkyndige konkluderer med at toåringens «atferd tyder på at han har en tilknytning til begge foreldrene av utrygg kvalitet, engstelig/ambivalent type (C)».

Asmervik mener ikke guttens observerte adferd gir grunnlag for en slik konklusjon, uten noe diskusjon, problematisering eller tvil. Han forklarer at det ved en slik tilknytningsforstyrrelse hos barnet kan observeres blant annet frykt, økt vaktsomhet, dårlig sosial funksjon og aggressivitet.

En slik reaksjon ville normalt kommet til uttrykk i barnehagen, ifølge Asmervik. Men «Kai» blir beskrevet som velfungerende i barnehagen, en populær lekekamerat som kan mye for alderen, som er i stabilt godt humør og har godt samspill med både voksne og barn. Sakkyndige skriver riktignok at han «utfordrer grenser om han ikke får hjelp til å strukturere seg», ikke helt uvanlig oppførsel for en toåring, bemerker Asmervik.

– Fastlåst i sin skråsikkerhet

Da saken ble behandlet i fylkesnemnda var en lokal førskolelærer, som hadde veiledet familien i et drøyt år, klart imot omsorgsovertakelsen. Førskolelæren hevdet overfor sakkyndige at foreldrene var flinke til å gjøre som de ble forklart, og hun mente de var «varme og kjærlige» overfor sønnen. Men sakkyndig psykolog virket i sin forklaring «fastlåst i sin skråsikkerhet», ifølge Asmervik.

Asmerviks gjengivelse av innholdet i rapporten om «Kai» gjør det lett å riste på hodet over den sakkyndiges konklusjon. Selv om dette bare er utdrag fra en 50 sider lang rapport, er Asmervik helt klar på at han har gjengitt hendelsene på en balansert måte.

(Gjengivelsen er i denne artikkelen kortet ned ytterligere. Les hele Asmerviks artikkel i Advokatbladet, hvor han også er kritisk til en annen rapport.)

– Sakkyndige beskriver hjembesøket over flere sider, jeg gir bare et sammendrag. Men jeg var nøye med at det måtte være korrekt. Så det jeg skriver er dekkende, sier Asmervik til ABC Nyheter.

Han mener det at rapporten er så omfattende lett kan medvirke til at det virker som en god rapport.

– Man kan bli overveldet bare ved lengden, og kan tenke at dette virker veldig solid. Men nærleser man den, ser man masse mangler og tvilsomme resonnementer. Det er ikke så lett for dem som ikke er psykologer å se det, for rapporten er velskrevet og kan nok virke overbevisende på mange.

– Falsk klarhet

– Denne skråsikkerheten som du reagerer på, er den vanlig å finne i sakkyndigrapporter?

– Den er litt for vanlig. Mange føler nok en forventning fra domstolen om at du som sakkyndig skal komme med en sikker konklusjon, svarer Asmervik.

– Er det en slik forventning?

– Det er litt forskjellig i de ulike domstolene. Noen dommere vil nok gjerne ha en klar konklusjon, mens andre kan be sakkyndige om ikke å konkludere. Det kan likevel hende at sakkyndige føler en forventning om at de skal være sikre og konkludere. Det er jo slik at hvis man fremstår som sikker, så virker man ofte mer faglig overbevisende enn en som veier for og imot og ser at en bestemt adferd kan tolkes på forskjellige måter, svarer han og fortsetter:

– Det er nok en del dommere som ønsker klarhet, selv om det kan være en falsk klarhet, for det er ikke alltid faglig grunnlag for å gi en bestemt type atferd en entydig tolkning. Var det ikke Cornelis Vreeswijk som omtalte barna som «det gåtfulla folket»?

Les også: Barnevern mot romfamilier bekymrer Europarådet

– Forbløffende at det slipper gjennom

Før en slik sakkyndigrapport kan tilegnes noe vekt, må den godkjennes av Barnesakkyndig kommisjon (BSK), et kvalitetssikringsledd som ble innført i 2010.

BSK hadde ingen bemerkninger til denne rapporten. Noe Asmervik finner oppsiktsvekkende er at kommisjonen ikke reagerer på den gjennomgående mangelen på sammenheng mellom premiss og konklusjon. Han mener BSK ikke tar sin oppgave alvorlig nok, og etterlyser at de virker som et virkelig kvalitetssikrende organ.

– Da BSK ble opprettet og trådte i funksjon var hensikten at de skulle kvalitetssikre rapportene. Det kommer i et merkelig lys når den rapporten jeg tar for meg grundigst slipper gjennom uten bemerkninger. En dommer i Borgarting lagmannsrett kalte rapporten, basert på min gjennomgang, «hårreisende» og en jusprofessor kalte den «rystende». At slikt slipper gjennom virker forbløffende.

– Kommisjonens medlemmer skulle man jo anta var kritiske lesere med et tilsvarende høyt refleksjonsnivå, sier Asmervik.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har lyst ut oppdrag omevaluering av Barnesakkyndig kommisjon etter fire års virke. Departementet opplyser til ABC Nyheter at Agenda Kaupang AS er tildelt oppdraget. De skal levere evalueringsrapporten 1. oktober.

– Det er i prinsippet en bra ting med en evaluering. Særlig hvis den rapporten jeg analyserer blir tatt med i vurderingen, og kommisjonen blir spurt om hvordan slikt kan slippe gjennom uten bemerkninger, sier psykologen.

Les også: Hundrevis protesterte mot norsk barnevern

– Sakkyndige får en opphøyet status

Asmervik forteller at flere dommere han har snakket med synes det er vanskelig å dømme i strid med sakkyndiges vurdering.

– Og hvis BSK ikke har bemerkninger til rapporten, vil dommeren lett føle at vurdering og konklusjon allerede er kvalitetssikret. Da vil det være enda verre for denne å dømme i strid med sakkyndige, som i realiteten langt på vei også vil opptre som dommer. Slik kan vi ikke ha det, sier Asmervik.

– Det er nok ofte slik at den sakkyndige får en opphøyet status som denne ikke alltid fortjener, og konklusjonene deres blir ofte lyttet til mye mer enn for eksempel en barnehageansatt som har kjent familien gjennom flere år. Det er kanskje en generell overvurdering av yrkesgruppen, mener han.

– Det var nylig demonstrasjoner i forskjellige byer i Europa og Norge mot det norske barnevernet. Du har en viss forståelse for denne reaksjonen?

– Ja, hvis grunnlaget for avgjørelsene ligger på samme nivå som den omtalte sakkyndigrapport, vil jo dommene oppleves som fullstendig urimelige, svarer Asmervik og fortsetter:

– Det er selvsagt en tragedie for de berørte familiene, men det kan heller ikke være i Norges interesse å få en så svekket anseelse som vi på visse hold har fått i utlandet. Men jeg kjenner ingen av de sakene, det må understrekes. Dommene kan være korrekte, for all del. Men etter alt hva jeg har sett av merkverdigheter i dette feltet, føler jeg meg ikke sikker, såpass må det være lov å antyde, sier sakkyndig psykolog Sverre Asmervik til ABC Nyheter.

Leder i Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP), Katrin Koch, mener Asmervik har noen gode poenger, men reagerer på hvordan han går frem for å fremme dem. Les saken: – Når oppdragsgiver ber om en konklusjon, så får de det

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:47 Senterpartiet vokser på ny partimåling21:32 «Hvaldimir» har flyttet sørover21:07 Nye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd21:04 Nye vitner bekrefter Giulianis rolle20:56 Solberg klarte ikke å presse mer klimakutt ut av søsterpartier i EPP20:40 Tine slutter med sekstimers arbeidsdag20:19 To jagerflygere omkom i ulykke19:37 Russlands friidrettspresident suspendert i dopingsak19:24 Fire personer pågrepet etter voldshendelse i Sandnes19:23 Demonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig19:12 Kvinne fortsatt på sykehus etter knivstikking i Drammen18:58 Falsk pilot tatt på flyplassen – etter 15 flyturer18:57 Skiekspert etter Østbergs startnekt: – Det blir spekulasjoner18:41 Edvard Hoem vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen18:24 Frode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten17:50 NHO møter kraftig klima-kritikk fra flere hold17:39 Netanyahu tiltales for korrupsjon17:24 Fotgjenger påkjørt ved Lørenskog stasjon17:06 To personer pågrepet på asylmottak i Østfold16:31 Palestinske barn lærte at martyrdød er «det viktigste i livet» – nå endres pensumbøkene16:14 22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk16:14 Mann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen15:59 Karin (90) krever OL-gull sitt: – Jeg fikk et merkelig svar15:44 Kvinne til legevakt etter voldsepisode i Sandnes15:43 Mourinho åpnet Tottenham-jobben med å rose Pochettino14:53 Haaland er ikke kvitt kneskaden14:36 Labour legger fram detaljert valgprogram14:35 Johaug om Østberg: – Viktigst at hun har det bra14:33 16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge14:10 Riksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen13:53 Politiet inviterer: Er dette Norges verste overnattingssted?13:31 UD fraråder reiser til Bolivia13:21 Medier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt13:15 Fire tenåringer tiltalt for ran av 16-åring på lokaltog12:51 Helseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg12:50 Kringkastingssjefen: – Et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt12:28 Nav venter fortsatt lav ledighet12:27 Ulsruds curlinglag slått ut av EM med knapp margin12:01 Farlig, dansk gjengleder på flukt: Pleier fikk pistol mot nakken11:42 Forskere har påvist hudkreftgener11:15 – Som et kaldt gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53 – Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41 Ving overtar tolv hoteller i Spania10:00 Knivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45 Ber om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43 Sønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43 Kina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42 Eldre kvinne døde i busspåkjørsel08:45 Dyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37 Hitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53 Widerøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42 Australias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33 Siv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05 Blytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39 Thingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36 Elverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03 Riksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00 Sveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50 Dette skjer i dag05:45 En av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30 Dette skjedde i natt05:30 – Regjeringen er besatt av monsterveier som vi ikke trenger05:16 18 jihadister drept i Burkina Faso05:00 VG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45 Medisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53 Northugs manager slutter etter ni måneder03:38 Bellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02 Kongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00 Flere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59 Ap vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46 Studie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse02:01 KS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff01:45 Kraftig jordskjelv i Thailand og Laos01:01 Fylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell23:58 Bolivias midlertidige president vil skrive ut nyvalg23:44 Greta Thunberg får internasjonal fredspris for barn23:40 Babcock fikk sparken i Toronto Maple Leafs23:30 Politidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand23:25 Donald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11 Curling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59 Avsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23 Mann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16 Kvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38 Politiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19 Solberg ba kollegene skjerpe seg21:02 Person døde etter utforkjøring20:38 Dale demper troen på elfly i Norge20:37 UEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33 Utenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21 Tysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40 Krisemåling for KrF19:16 NAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08 Prins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31 Snop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29 Trump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04 100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50 – Det ser ut som Nato gir Tyrkia en slags ryggdekning til å fortsette krigen17:40 Strengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22 Reaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21 Ocean Viking har reddet 30 i Middelhavet
Siste nytt
21:47PolitikkSenterpartiet vokser på ny partimåling21:32Norge«Hvaldimir» har flyttet sørover21:07PengerNye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd21:04NorgeNye vitner bekrefter Giulianis rolle20:56PolitikkSolberg klarte ikke å presse mer klimakutt ut av søsterpartier i EPP20:40PengerTine slutter med sekstimers arbeidsdag20:19VerdenTo jagerflygere omkom i ulykke19:37SportRusslands friidrettspresident suspendert i dopingsak19:24NorgeFire personer pågrepet etter voldshendelse i Sandnes19:23NorgeDemonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig19:12NorgeKvinne fortsatt på sykehus etter knivstikking i Drammen18:58VerdenFalsk pilot tatt på flyplassen – etter 15 flyturer18:57SportSkiekspert etter Østbergs startnekt: – Det blir spekulasjoner18:41NorgeEdvard Hoem vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen18:24NorgeFrode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten17:50ReiseNHO møter kraftig klima-kritikk fra flere hold17:39PolitikkNetanyahu tiltales for korrupsjon17:24NorgeFotgjenger påkjørt ved Lørenskog stasjon17:06VerdenTo personer pågrepet på asylmottak i Østfold16:31NorgePalestinske barn lærte at martyrdød er «det viktigste i livet» – nå endres pensumbøkene16:14Norge22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk16:14NorgeMann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen15:59SportKarin (90) krever OL-gull sitt: – Jeg fikk et merkelig svar15:44NorgeKvinne til legevakt etter voldsepisode i Sandnes15:43SportMourinho åpnet Tottenham-jobben med å rose Pochettino14:53SportHaaland er ikke kvitt kneskaden14:36PolitikkLabour legger fram detaljert valgprogram14:35SportJohaug om Østberg: – Viktigst at hun har det bra14:33Verden16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge14:10NorgeRiksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen13:53NorgePolitiet inviterer: Er dette Norges verste overnattingssted?13:31ReiseUD fraråder reiser til Bolivia13:21SportMedier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt13:15NorgeFire tenåringer tiltalt for ran av 16-åring på lokaltog12:51SportHelseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg12:50KulturKringkastingssjefen: – Et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt12:28NorgeNav venter fortsatt lav ledighet12:27SportUlsruds curlinglag slått ut av EM med knapp margin12:01VerdenFarlig, dansk gjengleder på flukt: Pleier fikk pistol mot nakken11:42Helse og livsstilForskere har påvist hudkreftgener11:15Penger– Som et kaldt gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53Sport– Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41ReiseVing overtar tolv hoteller i Spania10:00NorgeKnivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45NorgeBer om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43VerdenSønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43VerdenKina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42NorgeEldre kvinne døde i busspåkjørsel08:45VerdenDyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37VerdenHitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53NorgeWiderøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42VerdenAustralias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33PolitikkSiv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05Helse og livsstilBlytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39SportThingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36SportElverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03PolitikkRiksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00PengerSveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50NorgeDette skjer i dag05:45NorgeEn av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30NorgeDette skjedde i natt05:30Motor– Regjeringen er besatt av monsterveier som vi ikke trenger05:16Verden18 jihadister drept i Burkina Faso05:00NorgeVG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45Helse og livsstilMedisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53SportNorthugs manager slutter etter ni måneder03:38NorgeBellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02VerdenKongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00VerdenFlere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59PolitikkAp vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46VerdenStudie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse02:01NorgeKS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff01:45VerdenKraftig jordskjelv i Thailand og Laos01:01NorgeFylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell23:58PolitikkBolivias midlertidige president vil skrive ut nyvalg23:44VerdenGreta Thunberg får internasjonal fredspris for barn23:40SportBabcock fikk sparken i Toronto Maple Leafs23:30NorgePolitidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand23:25VerdenDonald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11SportCurling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59SportAvsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23NorgeMann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16NorgeKvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38NorgePolitiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19PolitikkSolberg ba kollegene skjerpe seg21:02NorgePerson døde etter utforkjøring20:38NorgeDale demper troen på elfly i Norge20:37SportUEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33VerdenUtenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21VerdenTysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40NorgeKrisemåling for KrF19:16PengerNAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08VerdenPrins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31PengerSnop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29VerdenTrump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04Norge100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50Politikk– Det ser ut som Nato gir Tyrkia en slags ryggdekning til å fortsette krigen17:40NorgeStrengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22SportReaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21NorgeOcean Viking har reddet 30 i Middelhavet
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus