Milorgs økonomisjef tjente nazi-millioner

Våren 1945 tar Milorg-karer fra Modum i Buskerud (HV-distrikt 14.1) imot et slipp for bruk under frigjøringsdagene. Alf Møller (oppe til venstre) var deres økonomisjef fra 1940 og ble dømt for økonomisk landssvik. Foto: Leiv Aasen, NTB arkiv/ «Made in Drammen»
Våren 1945 tar Milorg-karer fra Modum i Buskerud (HV-distrikt 14.1) imot et slipp for bruk under frigjøringsdagene. Alf Møller (oppe til venstre) var deres økonomisjef fra 1940 og ble dømt for økonomisk landssvik. Foto: Leiv Aasen, NTB arkiv/ «Made in Drammen»

Alf og Carl Christian Møllers profitørvirksomhet mente Høyesterett var «et hederlig landssvik». Saken er unik og blant de betydeligste økonomiske landssviksakene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De ukjente landssvikerne

I de nærmeste ukene vil ABC Nyheter på lørdager og søndager presentere de ti alvorligste økonomiske landssvik-sakene.

Oversikten bygger på en fysisk gjennomgang av Erstatningsdirektoratets arkiv.

Nærmere 90.000 navn er oppført i papirkartotek.

Det finnes feilkilder, blant annet faren for at man i direktoratet ikke har ajourført kortene ettersom nye dommer eller benådninger har funnet sted. I tillegg kan beløp og annet være notert ned feil.

Men for de ti sakene som ABC Nyheter vurderer som de alvorligste, er også grunnlagsdokumentene i det tilhørende Landssvikarkivet studert.

Skulle det likevel ha sneket inn seg noen feil eller misforståelser, vennligst ta kontakt med Ola Karlsen via ola@abcnyheter.no

Disse sakene er publisert:

Erstattet kronprinsparet med nazistene Terboven og Rediess

Tjente millioner da Norges regjering og kongehus flyktet

Den tredje økonomiske landssviksaken som ABC Nyheter presenterer, er utenom det vanlige.

Andre landssviksaker har avdekket bevisste forsøkt på å tjene penger under okkupasjonen eller ideologisk støttet nazisme.

Saken mot Alf og Carl Christian Møller viser på sin side hvor kompleks virkeligheten også kunne være etter det tyske overfallet 9. april 1940.

Alf Møller (1909-1956) var allerede i 1940 med i motstandsarbeidet. Han var da økonomisjef for Milorg i Buskerud.

Men sammen med sin far, Carl Christian Møller (1875-1960), ble han likevel dømt som profitør for utilbørlig samarbeid med fienden.

Og de fikk begge inndratt betydelige beløp i rettsoppgjøret.

En gjennomgang av Erstatningsdirektoratets kartotekkort, foretatt av ABC Nyheter, gjør det mulig å identifisere de sakene hvor den norske stat tok tilbake de største beløpene.

Både Scott og Amundsen

Buntmaker-firmaet «W.C. Møller» var lenge før krigen en institusjon - ikke bare i Drammen, men også internasjonalt.

Det var de som hadde utrustet polekspedisjonene til Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Robert Scotts og Sir Ernest Shackleton med pelsverk.

På 1920-tallet utmerket de seg også på en annen front. Da de ansatte en kvinnelig kontorsjef førte også det til presseoppslag om firmaet.

I byens egen lokalhistorie - «Made in Drammen» - finner en mer detaljerte beskrivelser av selskapet.

Les også: Erstattet kronprinsparet med nazistene Terboven og Rediess

Da Høyesterett behandlet deres anke i 1948, ble det trukket frem at straffeutmålingen i saken mot far og sønn Møller var «egenartet».

Roald Amundsen på Sydpolen i 1911. «W.C. Møller» leverte pelsverket til hans ekspedisjoner. Foto: NTB scanpixRoald Amundsen på Sydpolen i 1911. «W.C. Møller» leverte pelsverket til hans ekspedisjoner. Foto: NTB scanpix

Mens etterforskningen av dem og selskapet «W.C. Møller» fortsatt pågikk, leverte Alf Ruth, Milorgs første sjef i drammensområdet, en viktig erklæring:

«Disponent Alf Møller var medlem av Mil.org. fra starten i 1940. Han ble oppnevnt som økonomileder for distriktet», skrev mannen som i 1943 selv ble sendt til den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

– Hederlig landssvik

Den underlige landssviksaken ble behandlet i to instanser, etter at begge parter anket lagmannsrettens dom i 1947.

Høyesteretts førstevoterende dommer, Andreas Schei, stilte seg bak lagmannsrettens beskrivelse av de to tiltaltes motiver for kontakten med okkupantene, og aksepterte dem som «hederlige»:

«Jeg fremhever særlig at lagmannsretten har funnet det bevist at de domfelte hadde bestemt seg for ikke å beholde fortjenesten på tyskervirksomheten, men legge den fra seg når det atter ble fred.»

De to startet allerede sommeren 1940 produksjonen av skinnklær og –effekter til den tyske hæren.

Og etter at avtalen med Wehrmacht var gjort, utvidet de også sin produksjon for å klare de økte leveransene.

«Jeg ble ikke utsatt for trusler direkte», sa Carl Christian Møller i et politiavhør sommeren 1945, slik det fremkommer i dokumentasjon som ABC Nyheter har funnet i Landssvikarkivet.

Pelskåper til offisersfruene

For påtalemyndigheten var det i anken et viktig poeng at familien Møller var sosialt fremtredende i Drammen, og at de brukte sin sosiale og økonomiske posisjon for å verge om sin formue.

Les også: Tjente millioner da kongehus og regjering flyktet

I merkantilt leksikon fra 1935 fremkommer det blant annet at den eldste var direktør for Drammens teater, tidligere leder av den lokale kunstforeningen og formann for Røde kors i området.

Milorg-sjefen Alf Ruth går god for Alf Møller i sin erklæring til retten. Faksimile: Riksarkivet/ ABC NyheterMilorg-sjefen Alf Ruth går god for Alf Møller i sin erklæring til retten. Faksimile: Riksarkivet/ ABC Nyheter

Under okkupasjonen solgte selskapet blant annet 54.399 par votter, 64.279 saueskinnspelser og 30.314 saueskinnsbenklær til Wehrmacht.

I tillegg skaffet Møller tyske kvinner, gift med wehrmachtoffiserer, pelskåper og babyposer.

I tiltalen framkom det at nesten 13 millioner av en samlet omsetning på 21 millioner kroner (62 prosent) kom fra leveransene til fienden.

Netto fortjeneste etter skatt var 1.440.144 kroner, noe som med dagens pengeverdi blir om lag 29 millioner kroner.

I året før okkupasjonen leverte «W.C. Møller» som var landets største buntmaker, pelser og annet utstyr til den norske hæren.

De tyske militære fant et lager av dette da de inntok Akershus festning våren 1940, og i juni ble Møller pålagt å levere 10.000 saueskinnsfrakker til Wehrmacht.

I et bakgrunnsdokument som ligger ved mappene i Riksarkivet, beskrev selskapets ledere situasjonen:

«Vi selv vet heller ikke hva vi mere skulle ha gjort, når tyskerne først hadde fått slik makt over saueskinnbeholdningen i Norge som de hadde og slikt nakketak på oss som eneste spesialfirma i bransjen – til og med tidligere leverandører til den norske hær.»

Troskap til fedrelandet

Lagmannsretten mente Møller hadde gått med på leveransene for å unngå tysk rekvisisjon av fabrikken.

Fabrikken er i dag gjort om til leiligheter. Den tyske produksjonen foregikk i kjelleren. Foto: Trond Fredriksen/ ABC StartsidenFabrikken er i dag gjort om til leiligheter. Den tyske produksjonen foregikk i kjelleren. Foto: Trond Fredriksen/ ABC Startsiden

«I tilfelle rekvisisjon måtte han, som han forklarer, regne med at hele fabrikken ville bli anvendt til produksjon for tyskerne, og at den betydelige og for befolkningen meget viktige norske produksjon helt ville stanse», oppsummerte retten.

«Han regnet ikke med at han ved på denne måte å gi tyskerne lillefingeren risikerte ytterligere krav i fremtiden», het det også.

Carl Christian Møller ble trodd på sin forklaring, at han ikke likte å tjene penger på denne måten og at «de brente ham i hendene».

«Det bemerkes i denne forbindelse at tiltalte etter hva han forklarer alltid følte seg sikker på tyskernes nederlag», påpekte dommerne (med ett unntak).

I motsetning til andre økonomiske landssviksaker medgir Eidsivating lagmannsrett i denne saken at situasjonen var uklar.

«Sommeren 1940 (var det) ikke alltid lett hverken for forretningsfolk eller andre å innse at de begikk noe rettsstridig ved å innlate seg på leveranser til tyskerne, selv ikke når leveransene gikk direkte til Wehrmacht.»

Retten mente også at:

«Det anses ikke nødvendig å påvise dette nærmere, idet det må anses som en notorisk kjensgjerning at det, med et mildt uttrykk, i hvert fall hersket stor uklarhet m.h.t. våre myndigheters og andre ledende menns stilling til spørsmålet om produksjon for tyskerne.»

Dommerne mente likevel at «troskapsplikten overfor fedrelandet ikke oppheves ved de folkerettslige regler som gir okkupasjonsmakten rett til å kreve visse ytelser av befolkningen i det okkuperte området».

Vurderer deres motiv

Det ble så fremhevet viktigheten av å vurdere «vedkommende leverandørs motiv for å innlate seg med okkupasjonsmakten».

Carl Christian Møller ble også trodd på at han ikke var drevet av profittbegjær, og at motivet om å redde fabrikken var «hederlig», selv om han ikke ble utsatt for noen direkte trussel om rekvisisjon.

1943. Sabotasje mot et tysk troppetog på jernbanestrekningen mellom Drammen og Mjøndalen, utført av Osvald-gruppen. Bildet er viser opprydningen. Foto: NTB scanpix1943. Sabotasje mot et tysk troppetog på jernbanestrekningen mellom Drammen og Mjøndalen, utført av Osvald-gruppen. Bildet er viser opprydningen. Foto: NTB scanpix

Dommerne mente (med et unntak) han befant seg i «unnskyldelig rettsvillfarelse», selv om han ansatte 40-50 nye arbeidere for å tilskjære «tyskerpelsene» og kjøpte nye maskiner.

Fra nyttår 1941 hadde faren gjort sønnen til sin kompanjong i bedriften som hadde om lag 200 ansatte da krigen startet.

Alf Møller var 31 år da Nazi-Tyskland angrep Danmark og Norge.

I forretningslivet lot han stort sett sin far styre og bestemme.

Deres virksomhet under okkupasjonen må ses gjennom et trollspeil.

For godkjent av Carl Christian Møller betalte Alf 30.000-40.000 kroner til pårørende etter folk som måtte flykte.

Det er et betydelig beløp. Til sammenligning var en gjennomsnittlig årlig industriarbeiderlønn på 5000 kroner.

Dokumenter i Riksarkivet bekrefter også at Alf Møller deltok aktivt i en rekke ulike illegale aktiviteter. Han var med på å distribuere illegale aviser som Buskerud-utgavene av «London-Nytt» og «Ja, vi elsker».

Les også: EV13K, en norsk spion i kamp mot nazistene

Disponenten bidro ikke bare økonomisk. Han var også med på sambandstjeneste og donerte varme saueskinnspelser til «gutta på skauen», ifølge en rekke vitnemål fra ulike Milorg-kamerater etter krigen.

Særlig det siste la også retten merke til. En mente det var «meget risikabelt idet pelsene, i tilfelle tyskerne fant dem, kunne tilbakeføres til firmaet».

Juni 1944. Fabrikkens disponent bekrefter bestilingen fra Wehrmacht. Faksimile: Riksarkivet/ ABC NyheterJuni 1944. Fabrikkens disponent bekrefter bestilingen fra Wehrmacht. Faksimile: Riksarkivet/ ABC Nyheter

En gang var det nær ved å gå galt. Ifølge et brev som ligger ved saken, ble Milorg-avdelingen utsatt for en tysk razzia.

De tyske styrkene besatte da et anlegg ved Sokna og undersøkte det hele – bortsett fra ett rom:

«Det eneste sted de ikke undersøkte var det rummet som de selv bodde i og hvor dine pakker stod i et hjørne. Det må vel kalles flaks», skrev Hans Wiger jr.

Men enkelte motstandsmenn satte også spørsmålstegn ved Alf Møller.

Mens rettssaken mot ham pågikk ble en av statsadvokatene oppsøkt på hotellet hvor han bodde.

En mann fortalte da at det høsten 1942, etter opprullingen av Milorg-distriktet, ble opplyst til tyskerne at Møller sto bak finansieringen.

Dette skal så ha blitt formidlet til ham med beskjed om å flykte.

Mannen spurte seg hvorfor det ikke skjedde, og undret seg samtidig over at Møller heller ikke ble arrestert.

Denne påstanden blir imidlertid ikke verifisert eller brukt under rettssaken.

– Et bedagelig tempo

Far og sønn Møller vekslet på å møte Wehrmachts representanter som kom med pålegg om nye leveranser til hær, marine og luftvåpen.

«Vedkommende tyskere opptrådte etter de tiltaltes forklaring på tyskernes sedvanlige maner, som oftest truende og kommanderende», ble det opplyst i rettssaken, selv om det altså ikke ble brukt tvangsmidler fra tysk side.

At Møllers presset på for tysk hjelp til å skaffe nødvendige varer for produksjon, ble vurdert negativt av retten.

Fabrikkarbeiderne skal ha fått lov til å holde et bedagelig tempo i «tyskerarbeidet», hevdet de tiltalte som mente det var sabotasje. Foto: «Made in Drammen»Fabrikkarbeiderne skal ha fått lov til å holde et bedagelig tempo i «tyskerarbeidet», hevdet de tiltalte som mente det var sabotasje. Foto: «Made in Drammen»

I et brev fra februar 1942 nevnte de blant annet et konkret firma i Oslo som skulle ha lager av bånd og sytråd.

Dette ble vurdert som «særlig graverende, i det firmaet C.B. Barth & Co. her stilles i søkelyset».

I Møllers anke til Høyesterett fra november 1947, ble punktet avvist. De mente okkupantene godt visste om firmaet som var blant bare 4-5 godkjente leverandører av tråd.

I mai 1942 kom man også med et tilbud til tyskerne om leveranser, noe som ble karakterisert som «utilbørlig».

Aksepterer inndragning

Møllers likte ikke at lagmannsretten påpekte manglende sabotasje av produksjonen, selv om det ble innrømmet at far og sønn så gjennom fingrene med at arbeiderne i «tyskeravdelingen» holdt et bedagelig tempo, og stakk på byen i arbeidstiden.

«Vi mener å ha sabotert i den utstrekning det var mulig», mente de to i sin anke til Høyesterett og trakk fram at det i «tyskeravdelingen» bare ble ansatt uøvde folk som ikke fikk buntmakerverktøy, bare sakser til arbeidet.

I et avhør fra juni 1945 beskrev den eldste av dem situasjonen:

«Noen sabotasje i større målestokk av disse leveringer kunne vi ikke foreta, idet driften av våre ordinære forretninger trengte store leveringer av tråd som vi ikke kunne få på annen måte enn å underslå fra tyskerne», sa Carl Christian Møller da.

Han fikk til slutt en bot på 600.000 kroner og sønnen Alf 150.000. I tillegg ble det inndratt 737.572 kroner fra hver av dem (hele selskapets netto fortjeneste av tyskerleveransene).

«De tiltalte er likeledes enige i at inndragning skjer», oppsummerte retten.

I Møllers anke som er en del av bakgrunnsinformasjonen ABC Nyheter har funnet i Riksarkivet, het det:

«Vi er klar over at det store beløp i kroner og øre som vår tyskerproduksjon kom opp i, er egnet til å vekke oppsikt og stille oss i et uheldig lys.»

«Vi er nårsomhelst villig til å innbetale, - og har også gjort skritt til å innbetale – inndragningsbeløpet, fordi vi aldri har ønsket å beholde tyskerfortjenesten», skrev de.

I et forsøk på å unngå tap av borgerlige rettigheter, fremhevet de også at man forsøkte å lure unna skatter under krigen – «som et utslag av vår anti-nazistiske innstilling», men at bilagene ble beholdt slik at alt «skulle gjøres ordentlig opp når krigen var slutt».

Etterretningssjefen i det lokale Milorg-distriktet, Karl B. Olsen, bekrefter også dette i en erklæring som ligger ved Møllers saksmappe:

«Under de forskjellige samtaler jeg hadde med Møller, kom vi også inn på at fabrikken arbeidet for tyskerne. Dette fortalte Møller at de var tvunget til, men at de penger som fabrikken tjente på tyskerne, var i behold, og det var fabrikkens mening at de skulle utbetales den norske regjering, når Norge atter var fritt.»

Begge parter anket lagmannsdommen. Men begge ble også avvist av Høyesterett.

Til sammen ble de to derfor gjort økonomisk ansvarlige for 2,2 millioner kroner, noe som i dagens pengeverdi er om lag 44,5 millioner kroner.

Ingen av dem ble idømt frihetsstraff, men begge mistet stemmerett og muligheten til offentlig ansettelse i ti år, etter landssviklovens § 10, 1. og 4 .

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:22 Reaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21 Ocean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50 Dømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34 Tore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26 Regjeringspartiene vil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20 Fire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15 Person til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02 Boktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49 Person omkom i balkongbrann15:49 Sterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44 Sondland: Trump vil presse fram gransking av Joe Biden15:25 Banktrøbbel rammer 150.000 Storebrand-pensjonister15:22 Årelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16 E18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53 Industrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28 Kowalczyk gjør comeback14:26 Flere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58 Politisk hengemyr i Israel13:57 Solskjær får trio tilbake fra skade13:56 Ødegaard tilbake i full trening13:37 Ap etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13 To ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57 Hellas vil plassere asylsøkere i interneringsleirer12:27 Eieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26 Tottenham-stjernene takker Pochettino12:15 Mer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11 På vei mot et todelt helsesystem12:06 Stjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05 Tvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41 Ny Norwegian-sjef overtar med ærefrykt og sug i magen11:24 Nøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22 Mourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58 Ropstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50 Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12 LeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57 Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48 Havørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47 Direkte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27 Swedbank etterforskes i USA09:26 Forskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25 Nina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24 Senterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59 Norge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39 Ulveangrep rammer sauebønder psykisk08:04 Kina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53 Mourinho klar som ny Tottenham-trener07:35 Ikke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse07:12 Ropstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00 Seks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59 Glatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34 Innbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31 Nestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19 Jordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15 Fem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07 To døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50 Tre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50 Dette skjer i dag05:45 Skoler i Hongkong åpner igjen05:42 Uføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30 Dette skjedde i natt05:04 Politiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34 Sparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09 Senatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45 Unge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45 Zuccarello-assist i Wild-seier03:12 Japan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00 Isprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53 Syria rammet av flere luftangrep02:17 Colombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50 Lysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15 FN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59 Vogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40 Kornproduksjonen går opp23:35 Maradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33 Topprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12 Ramsey sendte Wales til EM22:55 Bare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32 Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02 Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41 Beruset mann forsøkte å kvele gutter21:34 Pochettino ferdig i Tottenham21:30 Mann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12 Kan ha løst eldgammelt mysterium21:08 Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34 Advarer mot ny E18-strekning: – Prosjektet er helt vanvittig20:32 25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13 Skeptiske til Vys kontantnekt20:11 Ytterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53 Ny pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37 Dette har vi ikke sett siden Watergate19:05 Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29 Forsker: – EØS er organisert hykleri18:24 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01 Voldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42 Bodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37 DN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15 Mann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36 To fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36 Vitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13 Bjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase
Siste nytt
17:22SportReaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21NorgeOcean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50PengerDømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34NorgeTore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26Helse og livsstilRegjeringspartiene vil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20SportFire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15NorgePerson til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02NorgeBoktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49NorgePerson omkom i balkongbrann15:49SportSterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44PolitikkSondland: Trump vil presse fram gransking av Joe Biden15:25PengerBanktrøbbel rammer 150.000 Storebrand-pensjonister15:22VerdenÅrelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16MotorE18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53PengerIndustrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28SportKowalczyk gjør comeback14:26Helse og livsstilFlere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58PolitikkPolitisk hengemyr i Israel13:57SportSolskjær får trio tilbake fra skade13:56SportØdegaard tilbake i full trening13:37PolitikkAp etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13NorgeTo ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57VerdenHellas vil plassere asylsøkere i interneringsleirer12:27PengerEieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26SportTottenham-stjernene takker Pochettino12:15NorgeMer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11StemmerPå vei mot et todelt helsesystem12:06SportStjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05NorgeTvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41PengerNy Norwegian-sjef overtar med ærefrykt og sug i magen11:24PolitikkNøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22SportMourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58PolitikkRopstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50VerdenNy rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12SportLeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57NorgePolitiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48VerdenHavørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47PolitikkDirekte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27PengerSwedbank etterforskes i USA09:26NorgeForskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25SportNina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24PolitikkSenterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59NorgeNorge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39NorgeUlveangrep rammer sauebønder psykisk08:04VerdenKina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53SportMourinho klar som ny Tottenham-trener07:35PengerIkke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse07:12PolitikkRopstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00Helse og livsstilSeks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59NorgeGlatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34PolitikkInnbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31SportNestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19VerdenJordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15SportFem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07VerdenTo døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50VerdenTre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenSkoler i Hongkong åpner igjen05:42PengerUføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenPolitiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34PengerSparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09VerdenSenatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45PolitikkUnge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45SportZuccarello-assist i Wild-seier03:12PengerJapan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00NorgeIsprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53VerdenSyria rammet av flere luftangrep02:17VerdenColombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50NorgeLysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15VerdenFN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59NorgeVogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40NorgeKornproduksjonen går opp23:35SportMaradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33VerdenTopprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12SportRamsey sendte Wales til EM22:55SportBare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32NorgePolitiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02PolitikkJohnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41NorgeBeruset mann forsøkte å kvele gutter21:34SportPochettino ferdig i Tottenham21:30NorgeMann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12VerdenKan ha løst eldgammelt mysterium21:08NorgeFremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34MotorAdvarer mot ny E18-strekning: – Prosjektet er helt vanvittig20:32Verden25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13PengerSkeptiske til Vys kontantnekt20:11PengerYtterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53NorgeNy pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37VerdenDette har vi ikke sett siden Watergate19:05PengerHauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29PolitikkForsker: – EØS er organisert hykleri18:24SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01NorgeVoldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42NorgeBodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37NorgeDN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15NorgeMann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36VerdenTo fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36PolitikkVitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13PolitikkBjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase
Populært