Milorgs økonomisjef tjente nazi-millioner

Våren 1945 tar Milorg-karer fra Modum i Buskerud (HV-distrikt 14.1) imot et slipp for bruk under frigjøringsdagene. Alf Møller (oppe til venstre) var deres økonomisjef fra 1940 og ble dømt for økonomisk landssvik. Foto: Leiv Aasen, NTB arkiv/ «Made in Drammen»
Våren 1945 tar Milorg-karer fra Modum i Buskerud (HV-distrikt 14.1) imot et slipp for bruk under frigjøringsdagene. Alf Møller (oppe til venstre) var deres økonomisjef fra 1940 og ble dømt for økonomisk landssvik. Foto: Leiv Aasen, NTB arkiv/ «Made in Drammen»

Alf og Carl Christian Møllers profitørvirksomhet mente Høyesterett var «et hederlig landssvik». Saken er unik og blant de betydeligste økonomiske landssviksakene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De ukjente landssvikerne

I de nærmeste ukene vil ABC Nyheter på lørdager og søndager presentere de ti alvorligste økonomiske landssvik-sakene.

Oversikten bygger på en fysisk gjennomgang av Erstatningsdirektoratets arkiv.

Nærmere 90.000 navn er oppført i papirkartotek.

Det finnes feilkilder, blant annet faren for at man i direktoratet ikke har ajourført kortene ettersom nye dommer eller benådninger har funnet sted. I tillegg kan beløp og annet være notert ned feil.

Men for de ti sakene som ABC Nyheter vurderer som de alvorligste, er også grunnlagsdokumentene i det tilhørende Landssvikarkivet studert.

Skulle det likevel ha sneket inn seg noen feil eller misforståelser, vennligst ta kontakt med Ola Karlsen via ola@abcnyheter.no

Disse sakene er publisert:

Erstattet kronprinsparet med nazistene Terboven og Rediess

Tjente millioner da Norges regjering og kongehus flyktet

Den tredje økonomiske landssviksaken som ABC Nyheter presenterer, er utenom det vanlige.

Andre landssviksaker har avdekket bevisste forsøkt på å tjene penger under okkupasjonen eller ideologisk støttet nazisme.

Saken mot Alf og Carl Christian Møller viser på sin side hvor kompleks virkeligheten også kunne være etter det tyske overfallet 9. april 1940.

Alf Møller (1909-1956) var allerede i 1940 med i motstandsarbeidet. Han var da økonomisjef for Milorg i Buskerud.

Men sammen med sin far, Carl Christian Møller (1875-1960), ble han likevel dømt som profitør for utilbørlig samarbeid med fienden.

Og de fikk begge inndratt betydelige beløp i rettsoppgjøret.

En gjennomgang av Erstatningsdirektoratets kartotekkort, foretatt av ABC Nyheter, gjør det mulig å identifisere de sakene hvor den norske stat tok tilbake de største beløpene.

Både Scott og Amundsen

Buntmaker-firmaet «W.C. Møller» var lenge før krigen en institusjon - ikke bare i Drammen, men også internasjonalt.

Det var de som hadde utrustet polekspedisjonene til Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Robert Scotts og Sir Ernest Shackleton med pelsverk.

På 1920-tallet utmerket de seg også på en annen front. Da de ansatte en kvinnelig kontorsjef førte også det til presseoppslag om firmaet.

I byens egen lokalhistorie - «Made in Drammen» - finner en mer detaljerte beskrivelser av selskapet.

Les også: Erstattet kronprinsparet med nazistene Terboven og Rediess

Da Høyesterett behandlet deres anke i 1948, ble det trukket frem at straffeutmålingen i saken mot far og sønn Møller var «egenartet».

Roald Amundsen på Sydpolen i 1911. «W.C. Møller» leverte pelsverket til hans ekspedisjoner. Foto: NTB scanpixRoald Amundsen på Sydpolen i 1911. «W.C. Møller» leverte pelsverket til hans ekspedisjoner. Foto: NTB scanpix

Mens etterforskningen av dem og selskapet «W.C. Møller» fortsatt pågikk, leverte Alf Ruth, Milorgs første sjef i drammensområdet, en viktig erklæring:

«Disponent Alf Møller var medlem av Mil.org. fra starten i 1940. Han ble oppnevnt som økonomileder for distriktet», skrev mannen som i 1943 selv ble sendt til den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

– Hederlig landssvik

Den underlige landssviksaken ble behandlet i to instanser, etter at begge parter anket lagmannsrettens dom i 1947.

Høyesteretts førstevoterende dommer, Andreas Schei, stilte seg bak lagmannsrettens beskrivelse av de to tiltaltes motiver for kontakten med okkupantene, og aksepterte dem som «hederlige»:

«Jeg fremhever særlig at lagmannsretten har funnet det bevist at de domfelte hadde bestemt seg for ikke å beholde fortjenesten på tyskervirksomheten, men legge den fra seg når det atter ble fred.»

De to startet allerede sommeren 1940 produksjonen av skinnklær og –effekter til den tyske hæren.

Og etter at avtalen med Wehrmacht var gjort, utvidet de også sin produksjon for å klare de økte leveransene.

«Jeg ble ikke utsatt for trusler direkte», sa Carl Christian Møller i et politiavhør sommeren 1945, slik det fremkommer i dokumentasjon som ABC Nyheter har funnet i Landssvikarkivet.

Pelskåper til offisersfruene

For påtalemyndigheten var det i anken et viktig poeng at familien Møller var sosialt fremtredende i Drammen, og at de brukte sin sosiale og økonomiske posisjon for å verge om sin formue.

Les også: Tjente millioner da kongehus og regjering flyktet

I merkantilt leksikon fra 1935 fremkommer det blant annet at den eldste var direktør for Drammens teater, tidligere leder av den lokale kunstforeningen og formann for Røde kors i området.

Milorg-sjefen Alf Ruth går god for Alf Møller i sin erklæring til retten. Faksimile: Riksarkivet/ ABC NyheterMilorg-sjefen Alf Ruth går god for Alf Møller i sin erklæring til retten. Faksimile: Riksarkivet/ ABC Nyheter

Under okkupasjonen solgte selskapet blant annet 54.399 par votter, 64.279 saueskinnspelser og 30.314 saueskinnsbenklær til Wehrmacht.

I tillegg skaffet Møller tyske kvinner, gift med wehrmachtoffiserer, pelskåper og babyposer.

I tiltalen framkom det at nesten 13 millioner av en samlet omsetning på 21 millioner kroner (62 prosent) kom fra leveransene til fienden.

Netto fortjeneste etter skatt var 1.440.144 kroner, noe som med dagens pengeverdi blir om lag 29 millioner kroner.

I året før okkupasjonen leverte «W.C. Møller» som var landets største buntmaker, pelser og annet utstyr til den norske hæren.

De tyske militære fant et lager av dette da de inntok Akershus festning våren 1940, og i juni ble Møller pålagt å levere 10.000 saueskinnsfrakker til Wehrmacht.

I et bakgrunnsdokument som ligger ved mappene i Riksarkivet, beskrev selskapets ledere situasjonen:

«Vi selv vet heller ikke hva vi mere skulle ha gjort, når tyskerne først hadde fått slik makt over saueskinnbeholdningen i Norge som de hadde og slikt nakketak på oss som eneste spesialfirma i bransjen – til og med tidligere leverandører til den norske hær.»

Troskap til fedrelandet

Lagmannsretten mente Møller hadde gått med på leveransene for å unngå tysk rekvisisjon av fabrikken.

Fabrikken er i dag gjort om til leiligheter. Den tyske produksjonen foregikk i kjelleren. Foto: Trond Fredriksen/ ABC StartsidenFabrikken er i dag gjort om til leiligheter. Den tyske produksjonen foregikk i kjelleren. Foto: Trond Fredriksen/ ABC Startsiden

«I tilfelle rekvisisjon måtte han, som han forklarer, regne med at hele fabrikken ville bli anvendt til produksjon for tyskerne, og at den betydelige og for befolkningen meget viktige norske produksjon helt ville stanse», oppsummerte retten.

«Han regnet ikke med at han ved på denne måte å gi tyskerne lillefingeren risikerte ytterligere krav i fremtiden», het det også.

Carl Christian Møller ble trodd på sin forklaring, at han ikke likte å tjene penger på denne måten og at «de brente ham i hendene».

«Det bemerkes i denne forbindelse at tiltalte etter hva han forklarer alltid følte seg sikker på tyskernes nederlag», påpekte dommerne (med ett unntak).

I motsetning til andre økonomiske landssviksaker medgir Eidsivating lagmannsrett i denne saken at situasjonen var uklar.

«Sommeren 1940 (var det) ikke alltid lett hverken for forretningsfolk eller andre å innse at de begikk noe rettsstridig ved å innlate seg på leveranser til tyskerne, selv ikke når leveransene gikk direkte til Wehrmacht.»

Retten mente også at:

«Det anses ikke nødvendig å påvise dette nærmere, idet det må anses som en notorisk kjensgjerning at det, med et mildt uttrykk, i hvert fall hersket stor uklarhet m.h.t. våre myndigheters og andre ledende menns stilling til spørsmålet om produksjon for tyskerne.»

Dommerne mente likevel at «troskapsplikten overfor fedrelandet ikke oppheves ved de folkerettslige regler som gir okkupasjonsmakten rett til å kreve visse ytelser av befolkningen i det okkuperte området».

Vurderer deres motiv

Det ble så fremhevet viktigheten av å vurdere «vedkommende leverandørs motiv for å innlate seg med okkupasjonsmakten».

Carl Christian Møller ble også trodd på at han ikke var drevet av profittbegjær, og at motivet om å redde fabrikken var «hederlig», selv om han ikke ble utsatt for noen direkte trussel om rekvisisjon.

1943. Sabotasje mot et tysk troppetog på jernbanestrekningen mellom Drammen og Mjøndalen, utført av Osvald-gruppen. Bildet er viser opprydningen. Foto: NTB scanpix1943. Sabotasje mot et tysk troppetog på jernbanestrekningen mellom Drammen og Mjøndalen, utført av Osvald-gruppen. Bildet er viser opprydningen. Foto: NTB scanpix

Dommerne mente (med et unntak) han befant seg i «unnskyldelig rettsvillfarelse», selv om han ansatte 40-50 nye arbeidere for å tilskjære «tyskerpelsene» og kjøpte nye maskiner.

Fra nyttår 1941 hadde faren gjort sønnen til sin kompanjong i bedriften som hadde om lag 200 ansatte da krigen startet.

Alf Møller var 31 år da Nazi-Tyskland angrep Danmark og Norge.

I forretningslivet lot han stort sett sin far styre og bestemme.

Deres virksomhet under okkupasjonen må ses gjennom et trollspeil.

For godkjent av Carl Christian Møller betalte Alf 30.000-40.000 kroner til pårørende etter folk som måtte flykte.

Det er et betydelig beløp. Til sammenligning var en gjennomsnittlig årlig industriarbeiderlønn på 5000 kroner.

Dokumenter i Riksarkivet bekrefter også at Alf Møller deltok aktivt i en rekke ulike illegale aktiviteter. Han var med på å distribuere illegale aviser som Buskerud-utgavene av «London-Nytt» og «Ja, vi elsker».

Les også: EV13K, en norsk spion i kamp mot nazistene

Disponenten bidro ikke bare økonomisk. Han var også med på sambandstjeneste og donerte varme saueskinnspelser til «gutta på skauen», ifølge en rekke vitnemål fra ulike Milorg-kamerater etter krigen.

Særlig det siste la også retten merke til. En mente det var «meget risikabelt idet pelsene, i tilfelle tyskerne fant dem, kunne tilbakeføres til firmaet».

Juni 1944. Fabrikkens disponent bekrefter bestilingen fra Wehrmacht. Faksimile: Riksarkivet/ ABC NyheterJuni 1944. Fabrikkens disponent bekrefter bestilingen fra Wehrmacht. Faksimile: Riksarkivet/ ABC Nyheter

En gang var det nær ved å gå galt. Ifølge et brev som ligger ved saken, ble Milorg-avdelingen utsatt for en tysk razzia.

De tyske styrkene besatte da et anlegg ved Sokna og undersøkte det hele – bortsett fra ett rom:

«Det eneste sted de ikke undersøkte var det rummet som de selv bodde i og hvor dine pakker stod i et hjørne. Det må vel kalles flaks», skrev Hans Wiger jr.

Men enkelte motstandsmenn satte også spørsmålstegn ved Alf Møller.

Mens rettssaken mot ham pågikk ble en av statsadvokatene oppsøkt på hotellet hvor han bodde.

En mann fortalte da at det høsten 1942, etter opprullingen av Milorg-distriktet, ble opplyst til tyskerne at Møller sto bak finansieringen.

Dette skal så ha blitt formidlet til ham med beskjed om å flykte.

Mannen spurte seg hvorfor det ikke skjedde, og undret seg samtidig over at Møller heller ikke ble arrestert.

Denne påstanden blir imidlertid ikke verifisert eller brukt under rettssaken.

– Et bedagelig tempo

Far og sønn Møller vekslet på å møte Wehrmachts representanter som kom med pålegg om nye leveranser til hær, marine og luftvåpen.

«Vedkommende tyskere opptrådte etter de tiltaltes forklaring på tyskernes sedvanlige maner, som oftest truende og kommanderende», ble det opplyst i rettssaken, selv om det altså ikke ble brukt tvangsmidler fra tysk side.

At Møllers presset på for tysk hjelp til å skaffe nødvendige varer for produksjon, ble vurdert negativt av retten.

Fabrikkarbeiderne skal ha fått lov til å holde et bedagelig tempo i «tyskerarbeidet», hevdet de tiltalte som mente det var sabotasje. Foto: «Made in Drammen»Fabrikkarbeiderne skal ha fått lov til å holde et bedagelig tempo i «tyskerarbeidet», hevdet de tiltalte som mente det var sabotasje. Foto: «Made in Drammen»

I et brev fra februar 1942 nevnte de blant annet et konkret firma i Oslo som skulle ha lager av bånd og sytråd.

Dette ble vurdert som «særlig graverende, i det firmaet C.B. Barth & Co. her stilles i søkelyset».

I Møllers anke til Høyesterett fra november 1947, ble punktet avvist. De mente okkupantene godt visste om firmaet som var blant bare 4-5 godkjente leverandører av tråd.

I mai 1942 kom man også med et tilbud til tyskerne om leveranser, noe som ble karakterisert som «utilbørlig».

Aksepterer inndragning

Møllers likte ikke at lagmannsretten påpekte manglende sabotasje av produksjonen, selv om det ble innrømmet at far og sønn så gjennom fingrene med at arbeiderne i «tyskeravdelingen» holdt et bedagelig tempo, og stakk på byen i arbeidstiden.

«Vi mener å ha sabotert i den utstrekning det var mulig», mente de to i sin anke til Høyesterett og trakk fram at det i «tyskeravdelingen» bare ble ansatt uøvde folk som ikke fikk buntmakerverktøy, bare sakser til arbeidet.

I et avhør fra juni 1945 beskrev den eldste av dem situasjonen:

«Noen sabotasje i større målestokk av disse leveringer kunne vi ikke foreta, idet driften av våre ordinære forretninger trengte store leveringer av tråd som vi ikke kunne få på annen måte enn å underslå fra tyskerne», sa Carl Christian Møller da.

Han fikk til slutt en bot på 600.000 kroner og sønnen Alf 150.000. I tillegg ble det inndratt 737.572 kroner fra hver av dem (hele selskapets netto fortjeneste av tyskerleveransene).

«De tiltalte er likeledes enige i at inndragning skjer», oppsummerte retten.

I Møllers anke som er en del av bakgrunnsinformasjonen ABC Nyheter har funnet i Riksarkivet, het det:

«Vi er klar over at det store beløp i kroner og øre som vår tyskerproduksjon kom opp i, er egnet til å vekke oppsikt og stille oss i et uheldig lys.»

«Vi er nårsomhelst villig til å innbetale, - og har også gjort skritt til å innbetale – inndragningsbeløpet, fordi vi aldri har ønsket å beholde tyskerfortjenesten», skrev de.

I et forsøk på å unngå tap av borgerlige rettigheter, fremhevet de også at man forsøkte å lure unna skatter under krigen – «som et utslag av vår anti-nazistiske innstilling», men at bilagene ble beholdt slik at alt «skulle gjøres ordentlig opp når krigen var slutt».

Etterretningssjefen i det lokale Milorg-distriktet, Karl B. Olsen, bekrefter også dette i en erklæring som ligger ved Møllers saksmappe:

«Under de forskjellige samtaler jeg hadde med Møller, kom vi også inn på at fabrikken arbeidet for tyskerne. Dette fortalte Møller at de var tvunget til, men at de penger som fabrikken tjente på tyskerne, var i behold, og det var fabrikkens mening at de skulle utbetales den norske regjering, når Norge atter var fritt.»

Begge parter anket lagmannsdommen. Men begge ble også avvist av Høyesterett.

Til sammen ble de to derfor gjort økonomisk ansvarlige for 2,2 millioner kroner, noe som i dagens pengeverdi er om lag 44,5 millioner kroner.

Ingen av dem ble idømt frihetsstraff, men begge mistet stemmerett og muligheten til offentlig ansettelse i ti år, etter landssviklovens § 10, 1. og 4 .

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
09:30 Flere veier stengt på Vestlandet09:27 Ingvild Flugstad Østberg: – Jeg ventet på smellen07:51 Svart hull i midten av Melkeveien har stor appetitt07:32 Brann i bygård i Oslo slukket06:54 Australske byer risikerer å gå tomme for vann06:45 Stjernedryss for Ødegaard: Toppkarakter over alt06:17 Lærer tiltalt for seksuell omgang med elev06:08 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:06 Bahamas slapp unna med kraftig regn da nytt uvær truet05:05 Ingen alvorlige hendelser på Vestlandet tross uvær04:13 Over halvparten av kvinnelige bartendere utsatt for trakassering04:04 Sanders avlyser valgkampmøter for å skåne stemmen03:25 Carl I. Hagen mener Frp bør stille ultimatum til regjeringen02:50 Jevn Hovland klatret på plasseringen02:29 Sterke tall for turistnæringen på Vestlandet01:44 Halve Saudi-Arabias oljeproduksjon rammet av droneangrep01:41 Elevrekord ved folkehøgskolene00:39 Mann pågrepet for ildspåsettelse og biltyveri i Hedmark23:05 Uværshelg i Sør-Norge: Varsler flom, jordskred, kraftig regn, vind og snø22:34 Folk på Vestlandet bes holde seg innendørs22:23 Legendarisk Porsche opp i flammer ved Tusenfryd21:28 Britisk politi på jakt etter stjålet gulltoalett21:24 Hundebutikkeier: – Hvis det fortsetter sånn her, må jeg ta nye grep for å overleve21:05 Ung mann knivstukket i Sandnes, to pågrepet20:42 Ødegaard matchvinner da Real Sociedad slo serielederen20:21 Frp reagerer på Raja-karakteristikk: – Det er spinnvilt20:20 To personer pågrepet i Oslo for vold mot bussjåfør20:16 Johnsen frelste Rosenborg med to perlescoringer19:41 Flytende russisk atomkraftverk på plass i Sibir19:22 MDG vil ha samtaler med Venstre i Oslo18:55 – Saudi-Arabias oljeproduksjon kan være halvert18:36 Fire til arresten etter supporterbråk i Trondheim18:08 Etterlengtet opptur for Solskjær: United slet seg til 1-0-seier over Leicester17:51 Angrende Cameron bekymret for hva som vil skje videre med Storbritannia17:24 Høyre-statsråd om klimamål han selv har styrket: – Aldri vært fan16:10 Trump: Hamza bin Laden er død15:57 Bonde tok seg ut på jordet – møtt av skrekksyn15:56 Vålerenga spilte seg inn i gullkampen da Sandviken misbrukte sjansen til å legge press på LSK15:53 Øvrevoll Hosle ydmyket Byåsen15:52 Seks omkom i uværet i Spania15:50 Spitse-dobbel for Vålerenga15:49 Stortap for Snøgg15:48 Poengdeling mellom Trondheims-Ørn og Lyn15:22 Mané prikket inn Liverpools perfekte seriestart15:20 Dødsulykke i garasjeanlegg i Oslo14:56 Real Madrid slapp med skrekken14:53 Elyounoussi debuterte med målgivende da Celtic befestet tabelltoppen14:53 Ny leder for Frihetspartiet i Østerrike14:49 Grei-seier over Kaupanger14:45 Barneskoleelever har fått påvist smittsom tarminfeksjon14:43 Afrikanske ledere tar farvel med Mugabe14:39 Ruud sendte Norge videre i Davis Cup14:30 Europa holder ledelsen, Tutta får ny sjanse i Solheim14:27 To asteroider passerer Jorden14:18 Kjempesmell for Høyre i Norges mest folkerike kommuner13:46 Telenor-feil er rettet13:36 Person i omsorgsbolig glemt på do i flere timer13:19 Motocrossfører til sykehus etter ulykke i Oppdal13:16 Han så ni personer dø i sin celle. Nå vil han hjelpe ungdommen13:16 Skiftet barnas navn for å unngå hets - det utløste mer hat12:59 Død mann i Båtsfjord identifisert12:52 Kvinne hardt skadd i eksplosjon i Sverige12:19 Solskjær hissig på kjapp De Gea-avklaring12:04 Tine-bygg i Trondheim ble evakuert etter ammoniakk-lekkasje11:58 USAs avsluttet sitt svakeste basket-VM noen gang11:53 Migranter på Ocean Viking får gå i land i Italia11:35 Extinction Rebellion-aktivister for retten11:19 Amerikaner tangerte birderekord på PGA-touren10:58 «Verdens viktigste oljeanlegg» i brann etter droneangrep10:11 Vegvesenet har bygget ned mer dyrket jord enn planlagt de siste ti årene09:51 Reuters: Erdogan vil diskutere kjøp av amerikanske raketter med Trump09:43 Politiet jakter gjerningsmann etter masseslagsmål i Oslo09:40 Professor: – Demokrati krever for mye av folk09:16 Oliver Solberg dominerer i USA-rally09:00 Varemerket Storbritannia kan bli svekket av brexitbråk08:29 Pondus fikk øl-nei av Helsedirektoratet08:04 Bjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark08:00 Johaug om framtida: – OL-gull er ikke altavgjørende06:41 Guaidó nekter for bånd til colombianske kriminelle06:40 Bondetopper vil ikke reversere melkekutt06:01 Dette skjer i dag05:36 Nesten 9.000 blanke stemmer i kirkevalget05:30 Dette skjedde i natt04:01 Elvestuen taus om gjenvalg av Grande04:01 Prest dømt til fengsel etter overgrep03:16 Nesespray har reversert 2.100 overdoser02:42 Etterretningstopp siktet for spionasje i Canada02:38 Fylkesleder i Trøndelag Venstre tar Grande i forsvar01:52 Reineier gir bort flokken for å unngå tvangsslakt01:50 Amerikansk domstol slo ned på økt pris på frimerker01:14 Hovland gikk to slag under par til tross for dobbel bogey01:14 Politiet avhører mannskapet på oljetankeren Dubai Harmony00:42 Innsamlingsaksjon for omkommet helikopterpilot i Alta-ulykken00:12 Brann i brakkerigg på Lørenskog slukket23:23 Bilbrann i Oslo22:50 Denne nesesprayen har hindret 2.100 mulige dødsfall22:45 Sykling: Matthews spurtet til seier i Canada22:38 NRK får bot for gullfiskdrap22:20 Mikromåne på fredag den 13. – 13 år til neste gang
Siste nytt
09:30NorgeFlere veier stengt på Vestlandet09:27SportIngvild Flugstad Østberg: – Jeg ventet på smellen07:51VerdenSvart hull i midten av Melkeveien har stor appetitt07:32NorgeBrann i bygård i Oslo slukket06:54VerdenAustralske byer risikerer å gå tomme for vann06:45SportStjernedryss for Ødegaard: Toppkarakter over alt06:17NorgeLærer tiltalt for seksuell omgang med elev06:08NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:06VerdenBahamas slapp unna med kraftig regn da nytt uvær truet05:05NorgeIngen alvorlige hendelser på Vestlandet tross uvær04:13NorgeOver halvparten av kvinnelige bartendere utsatt for trakassering04:04VerdenSanders avlyser valgkampmøter for å skåne stemmen03:25PolitikkCarl I. Hagen mener Frp bør stille ultimatum til regjeringen02:50SportJevn Hovland klatret på plasseringen02:29NorgeSterke tall for turistnæringen på Vestlandet01:44VerdenHalve Saudi-Arabias oljeproduksjon rammet av droneangrep01:41NorgeElevrekord ved folkehøgskolene00:39NorgeMann pågrepet for ildspåsettelse og biltyveri i Hedmark23:05NorgeUværshelg i Sør-Norge: Varsler flom, jordskred, kraftig regn, vind og snø22:34NorgeFolk på Vestlandet bes holde seg innendørs22:23NorgeLegendarisk Porsche opp i flammer ved Tusenfryd21:28VerdenBritisk politi på jakt etter stjålet gulltoalett21:24NorgeHundebutikkeier: – Hvis det fortsetter sånn her, må jeg ta nye grep for å overleve21:05NorgeUng mann knivstukket i Sandnes, to pågrepet20:42SportØdegaard matchvinner da Real Sociedad slo serielederen20:21PolitikkFrp reagerer på Raja-karakteristikk: – Det er spinnvilt20:20NorgeTo personer pågrepet i Oslo for vold mot bussjåfør20:16SportJohnsen frelste Rosenborg med to perlescoringer19:41VerdenFlytende russisk atomkraftverk på plass i Sibir19:22PolitikkMDG vil ha samtaler med Venstre i Oslo18:55Verden– Saudi-Arabias oljeproduksjon kan være halvert18:36SportFire til arresten etter supporterbråk i Trondheim18:08SportEtterlengtet opptur for Solskjær: United slet seg til 1-0-seier over Leicester17:51PolitikkAngrende Cameron bekymret for hva som vil skje videre med Storbritannia17:24PolitikkHøyre-statsråd om klimamål han selv har styrket: – Aldri vært fan16:10VerdenTrump: Hamza bin Laden er død15:57VerdenBonde tok seg ut på jordet – møtt av skrekksyn15:56SportVålerenga spilte seg inn i gullkampen da Sandviken misbrukte sjansen til å legge press på LSK15:53SportØvrevoll Hosle ydmyket Byåsen15:52VerdenSeks omkom i uværet i Spania15:50SportSpitse-dobbel for Vålerenga15:49SportStortap for Snøgg15:48SportPoengdeling mellom Trondheims-Ørn og Lyn15:22SportMané prikket inn Liverpools perfekte seriestart15:20NorgeDødsulykke i garasjeanlegg i Oslo14:56SportReal Madrid slapp med skrekken14:53SportElyounoussi debuterte med målgivende da Celtic befestet tabelltoppen14:53VerdenNy leder for Frihetspartiet i Østerrike14:49SportGrei-seier over Kaupanger14:45NorgeBarneskoleelever har fått påvist smittsom tarminfeksjon14:43VerdenAfrikanske ledere tar farvel med Mugabe14:39SportRuud sendte Norge videre i Davis Cup14:30SportEuropa holder ledelsen, Tutta får ny sjanse i Solheim14:27VerdenTo asteroider passerer Jorden14:18NorgeKjempesmell for Høyre i Norges mest folkerike kommuner13:46NorgeTelenor-feil er rettet13:36NorgePerson i omsorgsbolig glemt på do i flere timer13:19NorgeMotocrossfører til sykehus etter ulykke i Oppdal13:16VerdenHan så ni personer dø i sin celle. Nå vil han hjelpe ungdommen13:16NorgeSkiftet barnas navn for å unngå hets - det utløste mer hat12:59NorgeDød mann i Båtsfjord identifisert12:52VerdenKvinne hardt skadd i eksplosjon i Sverige12:19SportSolskjær hissig på kjapp De Gea-avklaring12:04NorgeTine-bygg i Trondheim ble evakuert etter ammoniakk-lekkasje11:58SportUSAs avsluttet sitt svakeste basket-VM noen gang11:53VerdenMigranter på Ocean Viking får gå i land i Italia11:35NorgeExtinction Rebellion-aktivister for retten11:19SportAmerikaner tangerte birderekord på PGA-touren10:58Verden«Verdens viktigste oljeanlegg» i brann etter droneangrep10:11NorgeVegvesenet har bygget ned mer dyrket jord enn planlagt de siste ti årene09:51VerdenReuters: Erdogan vil diskutere kjøp av amerikanske raketter med Trump09:43NorgePolitiet jakter gjerningsmann etter masseslagsmål i Oslo09:40PolitikkProfessor: – Demokrati krever for mye av folk09:16SportOliver Solberg dominerer i USA-rally09:00VerdenVaremerket Storbritannia kan bli svekket av brexitbråk08:29NorgePondus fikk øl-nei av Helsedirektoratet08:04NorgeBjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark08:00SportJohaug om framtida: – OL-gull er ikke altavgjørende06:41VerdenGuaidó nekter for bånd til colombianske kriminelle06:40NorgeBondetopper vil ikke reversere melkekutt06:01NorgeDette skjer i dag05:36NorgeNesten 9.000 blanke stemmer i kirkevalget05:30NorgeDette skjedde i natt04:01NorgeElvestuen taus om gjenvalg av Grande04:01VerdenPrest dømt til fengsel etter overgrep03:16NorgeNesespray har reversert 2.100 overdoser02:42VerdenEtterretningstopp siktet for spionasje i Canada02:38NorgeFylkesleder i Trøndelag Venstre tar Grande i forsvar01:52NorgeReineier gir bort flokken for å unngå tvangsslakt01:50VerdenAmerikansk domstol slo ned på økt pris på frimerker01:14SportHovland gikk to slag under par til tross for dobbel bogey01:14NorgePolitiet avhører mannskapet på oljetankeren Dubai Harmony00:42NorgeInnsamlingsaksjon for omkommet helikopterpilot i Alta-ulykken00:12NorgeBrann i brakkerigg på Lørenskog slukket23:23NorgeBilbrann i Oslo22:50NorgeDenne nesesprayen har hindret 2.100 mulige dødsfall22:45SportSykling: Matthews spurtet til seier i Canada22:38NorgeNRK får bot for gullfiskdrap22:20NorgeMikromåne på fredag den 13. – 13 år til neste gang
Populært