Politimester slår alarm: – Må sparke 21 medarbeidere

– MÅ SPARKE FOLK: – Vi må redusere bemanningen med 21 stillinger fra 1.7.2015 og ut året, noe som utgjør ti prosent av den totale bemanningen i politidistriktet, skriver Håvard Fjærli i brevet til Politidirektoratet. Foto: NTB scanpix
– MÅ SPARKE FOLK: – Vi må redusere bemanningen med 21 stillinger fra 1.7.2015 og ut året, noe som utgjør ti prosent av den totale bemanningen i politidistriktet, skriver Håvard Fjærli i brevet til Politidirektoratet. Foto: NTB scanpix

I et ramsalt brev til Politidirektoratet skriver politimester Håvard Fjærli i Helgeland at han må sparke 21 medarbeidere – ti prosent av bemanningen i distriktet - som følge av budsjettkutt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I oppsiktsvekkende krasse vendinger slår politimesteren full alarm om den økonomiske situasjonen for distriktet, som består av 16 kommuner i Nordland.

Helgeland politidistrikt har fra Politidirektoratet fått en såkalt rammetildeling på 139 millioner kroner for 2015 – 13,5 millioner mindre enn det faktiske behov, ifølge Fjærli.

Rammetildelingen er 47 millioner mindre enn det POD kjøpte konsulenttjenester for i fjor, slik ABC Nyheter avslørte torsdag: 186 millioner kroner brukte direktoratet på innleid konsulenthjelp. Det tilsvarer 509.600 kroner hver eneste dag – eller årslønnen til rundt 350 politibetjenter.

Før påske skrev ABC Nyheter at POD også har holdt igjen 100 millioner kroner fra politidistriktene, for blant annet å vokse ytterligere. Justiskomiteens Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fryktet at dette ville gi et topptungt politi, og svekke politikraften i distriktene.

Og utfra brevet til Håvard Fjærli synes bekymringen reell:

Ikke midler til lønn

Ifølge Fjærli har han tatt opp den negative budsjettutviklingen med Politidirektoratet siden 2012, uten at det har gjort synlig inntrykk på toppene i direktoratet.

– Vi synes det er bekymringsfullt at POD velger å forholde seg til politidistriktet på denne måten, skriver Håvard Fjærli – og utdyper:

– Realiteten i årets tildeling er at vi går inn i året 2015 med en høy andel ansatte som følge av kravet til nettovekst i politioperative stillinger. Dette er en ønsket utvikling fra politisk hold. Imidlertid står ikke rammetildelingen for 2015 i forhold til den bemanningsutvikling som er ønsket. Tildelt ramme vil ikke dekke faste kostnader til lønn, husleie og drift av materiell! skriver Fjærli, som avslutter setningen med utropstegn.

Han skriver at de de nå har analysert alle aspekter ved driften, og satt opp et nøkternt budsjettforslag, der det ikke er satt av midler til investeringer. Men de må ut med penger for en politibil.

– Vi bestilte ett kjøretøy i 2014 til erstatning for et utrangert kjøretøy. Dette ble levert i 2015, og må dekkes innenfor årets tildeling.

Må si opp folk

Ifølge politimesteren må distriktet ha minimum disponibelt 152,5 millioner kroner for å dekke alle utgifter. Av dette går vel 120,1 millioner kroner til personalkostander, mens 30,4 millioner går til øvrig drift.

Konsekvensene er ellers at de må gå til oppsigelser.

– Vi må redusere bemanningen med 21 stillinger fra 1.7.2015 og ut året, noe som utgjør 10 prosent av den totale bemanningen i politidistriktet, skriver Håvard Fjærli, og utdyper konsekvensene det vil ha for befolkningen:

– En slik bemanningsreduksjon vil gå ut over det tilbudet Helgeland politidistrikt skal gi publikum. Det vil åpenbart oppstå utfordringer i forhold til responstid og responskvalitet i operative oppdrag, fordi vi ikke kan opprettholde politidekning i regionene slik vi har i dag.

Les også: – Politiet i Oslo ikke rustet til å håndtere kriser

Lite profesjonelt og umulig å styre

Fjærli presiserer at dersom distriktet skal følge regjeringen og statsrådens intensjoner om nettovekst i politibemanning, vil de dessuten ha et merforbruk på 9,7 millioner kroner ved utgangen av året.

Fortvilet kommer han med følgende hjertesukk:

– Fra en leders perspektiv er manglende forutsigbarhet fra år til år noe av det verste med denne situasjonen. Man blir gitt pålegg om å gjennomføre ansettelser (nettovekst), uten at dette følges opp med nok midler. For den enkelte arbeidstaker må dette fremstå som uforståelig og lite profesjonelt. For driftsenhetene blir usikkerheten stor, og for politiledere blir det nærmest umulig å styre når budsjettet er så lavt. Når man ligger an til å pådra seg et merforbruk på flere millioner kroner og må gjennomføre ansettelser på slutten av året for å nå kravet til nettovekst, hva skjer da neste år? Får man enda mindre å rutte med i 2016 fordi merforbruket fra året før inndras? spør Håvard Fjærli.

Han anmoder POD om at de sletter merforbruket fra tidligere år, og at rammen økes med 9,7 millioner kroner:

– Skal Helgeland politidistrikt være i stand til å ta del i den kunnskapsutvikling som forventes, samt være i stand til å bekjempe kriminalitet innenfor prioriterte områder i disponeringsskriv og tildelingsbrev, må rammen økes.

Les også: Regjeringen ga ferske politifolk jobbgaranti

Spark til POD

I regjeringens politiske plattform står det: «Regjeringens målsetting er to politifolk pr 1.000 innbyggere innen 2020». Fjærli ber derfor Politidirektoratet avklarer hvilke hensyn som skal veie tyngst:

Skal politidistrikt skal forsøke å realisere politiske målsettinger, som er netto stillingsvekst, og resultatmål? Eller foreta en reduksjon av aktivitetsnivået gjennom å kutte staben med ti prosent?

Han avslutter brevet med et spark til Politidirektoratets egen vekst:

– Man (vil) nevne at politidistriktet selvsagt ser behovet og nødvendigheten av at det foregår sentral utvikling innen IKT, merverdiprogram etc., men det blir likevel et spørsmål om ikke dette bør skje over et lengre tidsrom, slik at konsekvensene gjennom en svekket kriminalitetsbekjempelse ikke blir så merkbare for publikum. Man anmoder om at POD forsøker å finne en bedre balanse mellom sentrale utviklingsprosjekt, styrking av den sentrale politiledelsen i POD på den ene siden opp mot kriminalitetsbekjempelsen i politiets spisse ende, skriver politimester Håvard Fjærli – og understreker:

– En ytterligere svekkelse av politidistriktenes budsjetter vil dessverre få merkbare negative konsekvenser for publikum.

Politimester Håvard Fjærli ønsker ikke å kommentere brevet utover følgende:

– Vi skal ha et møte med POD i slutten av måneden for å se nærmere på budsjettet, og se om vi finner en løsning på dette, sier politimester Håvard Fjærli til ABC Nyheter.

Assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet kommenterer brevet slik overfor ABC Nyheter:

– Politidirektoratet er kjent med at det er krevende økonomi rundt drift og investering i politidistriktene. Vi har i dag hatt et telefonmøte med politimesteren i Helgeland politidistrikt, og skal senere i denne måneden også ha et møte med ham.

Helgeland politidistrikt

Helgeland politidistrikts 194 ansatte ledes av Politimester Håvard Fjærli. Politidistriktet, med hovedsete i Mosjøen, omfatter 16 kommuner med en befolkning på i underkant av 76.000.

Distriktet har tre funksjonelle driftsenheter:

  • Retts- og påtaleenhet
  • Fellesoperativ enhet
  • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politidistriktet har elleve geografiske enheter, samlet i fire driftsenheter:

Nord: Mo i Rana, Hemnes lensmannskontor, Nesna lensmannskontor

Sør: Brønnøy og Vevelstad, Vega lensmannskontor, Sømna lensmannskontor

Ytre: Alstahaug og Leirfjord, Herøy og Dønna lensmannskontor, Lurøy og Træna lensmannskontor

Indre: Mosjøen politistasjon og Grane og Hattfjelldal lensmannskontor

På politiet.no står det om Helgeland: «Som publikum er vel kjent med, representerer distriktet vi bor og arbeider i en utfordring med hensyn til avstander, veistandard, anløpstider for ferger etc. Politidistriktet er av den grunn nokså kostnadskrevende å dekke, også internt».

(Kilde: politiet.no)

Personvernpolicy