Helsetilsynet slår alarm om fosterhjemsbarn:

76 prosent svikt: – Et dystert bilde av norsk barnevern

DE SVAKESTE: Over 10 000 barn er i fosterhjem i Norge. – Dette er barn som har vært utsatt for oppvekstvillkår som ikke har vært gunstige. Derfor er de i barnevernet. De er mindreårige, og ikke i stand til å ta vare på seg selv. De er helt avhengige av gode fosterhjem, og det er det offentlige som er satt til å ivareta deres interesser, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn. Foto: NTB/Scanpix
DE SVAKESTE: Over 10 000 barn er i fosterhjem i Norge. – Dette er barn som har vært utsatt for oppvekstvillkår som ikke har vært gunstige. Derfor er de i barnevernet. De er mindreårige, og ikke i stand til å ta vare på seg selv. De er helt avhengige av gode fosterhjem, og det er det offentlige som er satt til å ivareta deres interesser, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn. Foto: NTB/Scanpix

Lovbrudd og svikt i tilsynet med fosterhjemsbarn er avdekket i 76 prosent av barnevernstjenestene Fylkesmennene har undersøkt. – Svært alvorlig, slår Helsetilsynet fast.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det er gjennomgående svært stor grad av svikt, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til ABC Nyheter.

– Dette er tilsyn med en svært sårbar gruppe. Det er alvorlig når vi finner såpass mye avvik fra det som er et godt barnevernfaglig tilbud, og det som er beskrevet i regelverket, legger Helsetilsynets direktør til.

Over 10 000 barn er plassert i fosterhjem i Norge. Rapporten basert på tilsynsrapport fra 94 barnevernstjenester i totalt 151 kommuner, er nedslående lesning:

På de områdene som ble undersøkt fant fylkesmennene svikt i form av lovbrudd og/eller forbedringsområder i 71 barnevernstjenester. Disse representerer til sammen 123 kommuner.

Det er avdekket omfattende svikt i oppfølging av barn på samtlige undersøkte områder – delt inn i fem underpunkter:

Les også: 285 fosterbarn sviktet av kommunalt barnevern

Snakket ikke med barna ved besøk

* Barnevernstjenestens besøk i fosterhjemmet: Lovkravet er at barn i fosterhjem skal ha minimum fire besøk fra barnevernstjenesten årlig. Besøkene er de viktigste møtepunktene mellom barnet, fosterforeldre og saksbehandler i barnevernet. I over halvparten av barnevernstjenestene hvor det sviktet, fikk barna for få besøk.

* Barnets rett til medvirkning: Barn som er fylt syv år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i saker som berører dem. Men barn var ikke snakket med selv om det var gjennomført besøk. Og barnevernet dokumenterer i liten grad det de har gjort.

* Manglende råd og veiledning til fosterforeldre.

* Manglende barnevernfaglige vurderinger og dokumentasjon: Disse skal danne grunnlag for videre beslutninger om barnets livssituasjon.

* Manglende ledelse og kontroll.

Les også: Barneombudet vil frata kommuner ansvaret for tilsyn

Ramsalt kritikk

– Statens helsetilsyn vurderer de samlede funnene som svært alvorlig. Barn i fosterhjem er i en sårbar situasjon. De har behov for og krav på individuell oppfølging fra barnevernstjenesten. I 123 kommuner er det funnet svikt i den oppfølgingen, slår Helsetilsynet fast i rapporten.

Direktør Jan Fredrik Andresen nøler ikke med å karakterisere det som ramsalt kritikk.

– Ja, det er det. Dette er alvorlig. Barn i fosterhjem er en sårbar gruppe som ikke står fremst på barrikadene. De er avhengig av omsorgspersoner, sier Andresen og legger til:

Saken fortsetter under bildet

SLÅR ALARM: –Jeg vil si at det er grunn til alvorlig bekymring, og alarm om at kommunene ikke følger opp her. Det som gjør det ekstra alvorlig, er at samfunnet har grepet inn og omplassert disse barna til fosterhjem, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen. Foto: Berit RoaldSLÅR ALARM: –Jeg vil si at det er grunn til alvorlig bekymring, og alarm om at kommunene ikke følger opp her. Det som gjør det ekstra alvorlig, er at samfunnet har grepet inn og omplassert disse barna til fosterhjem, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen. Foto: Berit Roald

– Jeg vil si at det er grunn til alvorlig bekymring, og alarm om at kommunene ikke følger opp her. Det som gjør det ekstra alvorlig, er at samfunnet har grepet inn og omplassert disse barna i fosterhjem. De tiltakene som gjøres etterpå, og det tilbudet som gis, skal være så godt som overhodet mulig. Fordi kommunen er den som iverksetter tiltaket, er det skjerpende for det offentlige at de faktisk følger opp, understreker Andresen.

Fosterhjem er ingen profesjonell arena. Psykiske lidelser er overrepresentert blant barna. Behovet for tett oppfølging fra det offentlige er ekstra stort. Utfra den massive svikten, reiser Andresen spørsmål ved om kommunene har kontroll, og innfrir den oppgaven de har for å følge opp fosterhjemmene.

Les også: Tiåringen sultet i hjel – veide 14,8 kilo da han døde

Halvparten hadde psykiske lidelser

– Dette er barn som har vært utsatt for oppvekstvillkår som ikke har vært gunstige. Derfor er de i barnevernet. De er mindreårige, og ikke i stand til å ta vare på seg selv. De er helt avhengige av gode fosterhjem, og det er det offentlige som er satt til å ivareta deres interesser, sier Andresen.

En studie fant at av 279 barn bosatt i fosterhjem, oppfylte 142 kriterier for minst én psykisk lidelse. Det er nesten 10 ganger så vanlig som hos skolebarn ellers. Over 60 prosent hadde mer enn én lidelse, ifølge Helsetilsynets rapport.

Helsetilsynet er opptatt av at det er tilstrekkelig fagmiljø i kommunene og barnevernstjenestene.

– Det er et kritisk minimum for å sikre kvaliteten: At det er nok folk, et godt fagmiljø og at kommunenes øverste ledelse ved rådmann og politikere bryr seg nok. De må få god nok informasjon om hvordan man skal styre barnevernet, slik at de kan ta de grep som er nødvendig for å gi et godt nok tilbud, mener Andresen.

I 2012 var det 38 700 barn med barnevernstiltak i Norge. 13 900 hadde tiltak utenfor familien, rundt 10 250 var i fosterhjem, ifølge Bufetat. Andresen sier tallene er omtrent de samme nå.

Manglende ledelse og oppfølging

– Vi savner en bedre dokumentasjon av det som gjøres av barneverntjenestene. Da kan man bygge videre på de vurderingene i eventuelle senere tiltak. Er det behov for endringer, er det viktig at de som skal foreta dem, kjenner til hva som er gjort før, sier Andresen, og understreker:

– Der har barnevernet et stykke å gå. En annen gjenganger er manglende ledelse og oppfølging. De etterspør ikke på kvalitet og følger ikke opp ansatte.

Den manglende oppfølgingen av fosterforeldrene, betegnes også som svært alvorlig.

– Fosterhjem er et knapphetsgode. Vi skulle ønske det var flere tilgjengelige. Når man skal plassere barn i fosterhjem, handler det om individuell tilrettelegging; man trenger noe å velge mellom. Nå er tilbudet så knapt at man har få valgmuligheter, sier Helsetilsynets direktør.

Om kommunene ikke følger opp, vil potensielle fosterforeldre kvie seg for å ta på seg oppgaven, mener Helsetilsynets direktør.

100 barn ikke fulgt opp i Midtre Namdal

Rapport om tilsyn med fosterhjemsbarn er nytt i Helsetilsynet.

– Men vi har andre alvorlige tilsynserfaringer knyttet til barnevernstjenester. Særlig på meldeplikt og oppfølging av bekymringsmeldinger. De vurderes ikke i tråd med regelverket. Barn lever under skadelige oppvekstforhold, men det gripes ikke inn og iverksettes tiltak, sier Andresen.

I fjor døde en 10-åring i Oslo av underernæring og uttørring. Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderte med at bydelen brøt loven, fordi barnevernet ikke undersøkte bekymringsmelding fra Skadelegevakten.

Andresen trekker frem et annet grovt lovbrudd Helsetilsynet klagde inn til Riksadvokaten etter at Statsadvokaten i Nord-Trøndelag hadde henlagt saken: Midtre Namdal samkommune fikk bekymringsmeldinger om over 100 barn uten å følge opp, og ble ilagt en foretaksstraff på 75 000 kroner.

Les også: Omsorgssvikt i barndommen kan skade barnets hjerne

Vold, rusmisbruk og psykiske lidelser

– Eksempelet med Midtre Namdal er det mange av: Manglende oppfølging fra barnevernstjenestens side, hvor barn lever med vold eller rusmiddelmisbruk, ofte i kombinasjon. Oppvekst med foreldre som sliter med alvorlig psykiske lidelser kan være svært belastende. Dette er ikke gode oppvekstvillkår, og eksempler hvor det burde ha vært iverksatt tiltak, sier Andresen, og legger til:

– Sammen med svikt overfor fosterhjemsbarna, gir dette samlet et dystert bilde av deler av norsk barnevern, slår Jan Fredrik Andresen fast.

– Hva kreves videre?

– Disse forholdene må selvsagt rettes opp. Skal vi få enda bedre barnevern, handler det om å se på om det er en god organisering av barnevernstjenesten, om det er store nok og levedyktige barnevernfaglige miljøer i kommunene. Og at kommunene engasjerer seg, både administrativt og politisk, og følger opp med prioriteringer for å sikre et godt nok tilbud. Våre tilsynsrapporter blir i for liten grad gjort til gjenstand for politisk behandling og debatt, sier Helsetilsynets direktør.

Etter at ABC Nyheter sist uke fortalte om svikten overfor fosterbarna i Oslo og Akershus basert på Fylkesmannens rapport, iverksatte helsebyråd Øystein Eriksen Søreide strakstiltak i hovedstaden for å sikre tilstrekkelig tilsynsbesøk.

– Veldig bra! Sånn skal det være, skryter Jan Fredrik Andresen.

Les også: – Fosterhjem ga meg et nytt liv

FUNN I RAPPORTEN

Svikt i medvirkning

Et vesentlig funn i tilsynet er den store svikten i gjennomføringen av lovpålagt antall besøk i fosterhjemmene. Barnet blir dermed fratatt viktige og noen ganger eneste mulighet for direkte medvirkning og mottak av informasjon.

Helsetilsynet viser til følgende eksempler på at det er tydelig at barna ikke er snakket med:

* I 17 av 19 saker var det ingen spor av barnesamtaler de siste 12 måneder.

* Det var gjennomført overnattingssamvær med foreldre uten at barnet var spurt.

* Det ble ikke lagt til rette for samtaler med barna alene ved besøk.

De oppsummerer i rapporten:

* «Forskning viser at mange barn i fosterhjem har større psykiske, fysiske og sosiale utfordringer i oppvekst og senere voksenliv enn andre barn. Forsvarlig omsorg for fosterbarn krever dermed mer enn intuitiv omsorg og «en ekstra tallerken på bordet». På bakgrunn av dette er funnene i tilsynet svært urovekkende.»

* Tilsynet er valgt ut av fylkesmennene etter en risikovurdering, og er dermed ikke representative. «Men de er alvorlig for dem de gjelder: 71 av 94 undersøkte barneverntjenester.»

* Det er drøye 10 000 barn i fosterhjem i Norge.

«Helsetilsynet oppfordrer alle landets kommuner til å gå gjennom egen oppfølging av barn i fosterhjem. Kommunene bør bruke funnene i dette tilsynet og vurdere egen praksis. Finner de feil og mangler må det rettes opp. Det er ikke nødvendig å vente på tilsyn. Barn som bor i fosterhjem trenger ekstra hjelp. De har behov for det. Loven gir dem rett til det. Kommunalt barnevern har ansvaret.»

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
07:52 Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40 Nord-Irland legaliserer abort07:39 Baksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39 Regjeringens vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34 Spesialenheten skal etterforske politiets handlemåte under brann i Trondheim07:24 Naruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22 Flere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50 Dette skjer i dag05:36 Voldelige opptøyer etter valget i Bolivia05:30 Dette skjedde i natt05:30 Afrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27 Trondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43 Prognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34 Mann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36 Nasa vil sende utlendinger til månen også03:20 Bolivias president nær ved å vinne valget02:58 Høyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50 Norske styrker fortsetter i Irak02:02 Pompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15 Venstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09 Studie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23 Israel og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26 Uroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45 FN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04 Enighet om byrådsplattformen i Oslo21:52 Tok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49 Mattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36 Hegerberg nominert til Ballon d'Or21:29 Facebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09 Bare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05 Gulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31 Her er de mest urolige flyturene19:08 Slik ville skolen hindre juks18:10 Fly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32 Carlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13 BMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01 Brexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31 Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Syriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54 Frykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Frynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Far siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på «ukjent» besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Her herjer tornadoen i Texas05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo
Siste nytt
07:52NorgeKirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40VerdenNord-Irland legaliserer abort07:39MotorBaksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39PolitikkRegjeringens vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34NorgeSpesialenheten skal etterforske politiets handlemåte under brann i Trondheim07:24VerdenNaruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22NorgeFlere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50NorgeDette skjer i dag05:36VerdenVoldelige opptøyer etter valget i Bolivia05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenAfrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27NorgeTrondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43VerdenPrognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34NorgeMann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36VerdenNasa vil sende utlendinger til månen også03:20VerdenBolivias president nær ved å vinne valget02:58NorgeHøyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50NorgeNorske styrker fortsetter i Irak02:02VerdenPompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15NorgeVenstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09VerdenStudie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23VerdenIsrael og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26VerdenUroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45VerdenFN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04NorgeEnighet om byrådsplattformen i Oslo21:52NorgeTok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49NorgeMattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36SportHegerberg nominert til Ballon d'Or21:29VerdenFacebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09NorgeBare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05SportGulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31ReiseHer er de mest urolige flyturene19:08VerdenSlik ville skolen hindre juks18:10VerdenFly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32SportCarlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13MotorBMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01VerdenBrexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31NorgeMarianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenSyriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55NorgeKallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54PengerFrykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54Helse og livsstilMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenFrynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgeFar siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på «ukjent» besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenHer herjer tornadoen i Texas05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43PengerNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15PolitikkKanonvalg for De grønne i Sveits05:05KulturSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49PolitikkMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45PolitikkNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo
Populært