Gutar sextrakasserer andre gutar

I kartlegginga kjem det fram at det er vanleg for mange elevar å bli kalla hore, bitch, ludder, kuk, homo, lesbe og liknande. Ungdommen trakasserer kvarandre for å signalisere at dei vil ha sex. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
I kartlegginga kjem det fram at det er vanleg for mange elevar å bli kalla hore, bitch, ludder, kuk, homo, lesbe og liknande. Ungdommen trakasserer kvarandre for å signalisere at dei vil ha sex. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Ei omfattande undersøking blant trønderske elevar viser at det er inga kjære mor å gå på vidaregåande – verken om du er jente eller gut.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kartlegging av seksuell trakassering

- Viser at gutar var meir involvert i seksuell trakassering av andre enn det jenter var.

- Ein av fire elevar rapporterte at dei hadde vorte utsette for seksuell ryktespreiing, seksuelt ubehagelege bilete, telefonoppringingar, sms. Epost og chat med seksuelt innhald var relativt vanleg blant både gutar og jenter.

- Fleire elevar oppga at dei hadde tvunge andre til samleie eller munnsex mot deira vilje. Det kom ikkje fram kva kjønn den dei tvang hadde eller om handlinga vart gjentatt.

- Det var ei overvekt av gutar som opplevde det som vanleg å nytte homonegative eller seksuelt, negativt lada omgrep i omtalen av andre gutar.

- Gutane tykte også i større grad enn jentene at det var greit å kalle andre for bitch, hore, kuk, homo og liknande.

- Det vart i tillegg gjennomført ei kartlegging av lærarane sine opplevingar av seksuell trakassering frå elevar på dei same skulane. Også lærarar hadde opplevd nedsetjande kommentarar frå elevar.

Mons Bendixen og Leif Edward Ottesen Kennair ved Psykologisk institutt ved NTNU har publisert ein artikkel som inneheldt overraskande opplysningar om seksuell trakassering av vidaregåande elevar i Sør-Trøndelag. I artikkelen har dei teke utgangspunkt i resultata frå ei omfattande undersøking som vart gjennomført i 2007. Der kom det fram at det framleis er flest jenter som rapporterer inn å ha vorte seksuelt trakassert.

Av jentene fortalte 54,4 prosent mot gutane sine 40,7 prosent at dei hadde vorte utsett for seksuelle kommentarar på kropp, utsjånad og privatliv. Også flest jenter rapporterte om å ha vorte klemt eller haldne fast på ein seksuell måte. Mest oppsiktsvekkjande ved undersøkinga er kanskje likevel at gutar også opplever å verte sextrakassert, og ikkje berre av jenter, men også av andre gutar. Eit tema som tidlegare ikkje har vorte belyst.
Les også: Venstre vil ha flere helsesøstre mot homo-mobbing

«– Di bitch»

I kartlegginga kjem det fram at det er vanleg for mange elevar å bli kalla hore, bitch, ludder, kuk, homo, lesbe og liknande. Kennair og Bendixen er i rapporten skeptiske til at denne trakasseringa i hovudsak skjer på bakgrunn av kjønn og seksuell orientering. Dei skriv at med eit stadig meir seksualisert samfunn, følgjer også mobbing, trakassering og krenkingar med seksuelle verkemiddel.

– Tidlegare studiar har i hovudsak retta søkjelyset mot dei som er utsette for trakassering og overgrep. Vår studie såg både på dei som vart råka av denne typen trakassering og dei som utset andre for ho. Eit viktig mål med undersøkinga var å studere om somme grupper elever vart meir seksuelt trakasserte enn andre og kvifor, fortel førsteamanuensis Mons Bendixen.

Ei av ti jenter blir tvungne til samleie eller munnsex. Illustrasjonsfoto: Colourbox.Ei av ti jenter blir tvungne til samleie eller munnsex. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Dette er den første kartlegginga av seksuell trakassering blant elevar i vidaregåande skuler som har vorte gjennomført i Noreg. Forskarane er også godt i gang med arbeidet med ei ny og utvida datasamling som omfattar fleire skular og med fleire spørsmål. I den første kartlegginga var om lag 1600 elevar ved i alt ni skular i Sør-Trøndelag med. No håpar forskargruppa ved Psykologisk institutt å få med alle dei 22 vidaregåande skulane i fylket, og håpar på svar frå rundt 5000 elevar.

Les også: Unge kvinner mest utsatt for sexpress på jobben

Har ynskje om sex

I artikkelen til Kennair og Bendixen kjem det fram at motivasjonen for å nytte seksuell trakassering som verkemiddel kanskje er ein annan enn ein tidlegare har gått ut i frå. Trakassering er nemleg ikkje begrensa til å gjelde menn sin maktbruk overfor kvinner.

– Vi såg at motivasjonen ofte skuldast eit ynskje om uforpliktande sex, altså sex for sexen si skuld, og at trakassering vart nytta som eit middel for å oppnå dette. Men ein annan seksuell strategi for å oppå sex var å trakassere same kjønn for å få høgare status og framstå som meir attraktiv.

Både gutar og jenter nytta denne strategien for å signalisere at ein var interessert i sex enten ved å ta på motsett kjønn og finne ut om den andre var med på notane, eller ved å rakke ned på ein av same kjønn for å kvitte seg med ein konkurrent. Dette kallar Bendixen intraseksuell konkurranse. Men medan jentene opplevde meir seksuell trakassering utanfor skulen, og vart meir beskytta av å vere på skulen, opplevde ikkje gutane den same beskyttinga.

– Det å verte klar over seksuell trakassering av gutar kan vere viktig. Skulen burde også beskytte gutar, og ein burde kunne fortelje om korleis begge kjønn kan være offer og dei som krenkar andre, seier Bendixen.


Les også: – Studenter sextrakasseres

Yrkesfag mest utsett

Av ei meir alvorleg form for trakassering, svara nær 10 prosent av jentene at dei hadde vorte tvungne til samleie eller munnsex mot sin vilje i løpet av livet. Berre 1,5 prosent av gutane svara det same. Jenter på yrkesfag var meir utsette for dette enn jenter på studieførebuande program.

Jentene på yrkesfag opplever mest sextrakassering. Illustrasjonsfoto: Colourbox.Jentene på yrkesfag opplever mest sextrakassering. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Jentene på yrkesfag opplevde i større grad ryktespreiing, ufrivillig kyssing og krav om sex. 20 prosent av jentene melde frå om at dei hadde opplevd tvang til sex i løpet av livet, og 8 prosent hadde opplevd dette same året. Også gutar på yrkesfag opplevde tvang til sex siste året i større grad enn gutar på studieførebuande program.

– Rundt 70 prosent av elevane på yrkesfag gjekk på bygdeskular. Auka eller redusert førekomst av seksuell trakassering kan kanskje difor relaterast til om elevane gjekk på by- eller bygdeskular, seier Bendixen.


Les også: Sextrakassert på bustadsjakt

Minoritetar meir trakassert

Det kom også fram i kartlegginga at homofile og biseksuelle elevar og elevar med framandkulturell bakgrunn rapporterte om noko høgare førekomst av å verte utsett for seksuell trakassering og tvang til sex. Elevar i desse gruppene var også noko meir involverte i seksuell trakassering av andre. I den nye kartlegginga har ein lagt inn spørsmål som ein håpar kan fange opp og gje eit betre bilete av dette.

– Vi veit ikkje kvifor minoritetar både trakasserer og vert trakassert meir enn andre. Om det kan skuldast at dei slær tilbake på trakasseringa dei sjølv har opplevd, eller kva det er, veit vi ikkje, seier Bendixen.

Saken fortsetter under bildetMinoritetar er mest utsatt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.Minoritetar er mest utsatt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Det var fylkestinget som i 2006 vedtok at Sør-Trøndelag fylkeskommune skulle kartleggje seksuell trakassering i skulen. Hovudmålet med dette er å endre og forbetre seksualundervisninga i dei vidaregåande skulane.

Den store majoriteten av elevane melde i den første kartlegginga frå om at temaet seksuell trakassering og voldtekt ikkje hadde vore oppe til diskusjon på skulen. Det vart uttrykt ynskje frå båe elevar og lærarar i kartlegginga om at aktørar utanfor skulen vart nytta til slik undervising.

Større kartlegging

– I den nye kartlegginga har vi med nokre av dei same spørsmåla, men har også teke med spørsmål knytt til personlege variablar som kva klasse dei går i og kva kjønnssamansettinga i klassen er. Med det håpar vi å få ei meir nøyaktig rapportering som kan gje oss svar på kvifor jentene på yrkesfag opplevde meir fysisk trakassering. Kanskje det skuldast at dei gjekk i ein klasse dominert av gutar, seier han.

Om Bendixen og dei andre forskarane får det som dei vil, vert alle vidaregåande skulane i Sør-Trøndelag med på spørreundersøkinga. Han trur likevel at dei berre vil få svar frå halvparten. Skulane har fått frist på seg til året er omme, og til våren vil det truleg føreliggje ein sluttrapport.

Mange droppar ut

Bendixen er oppteken av at kartleggingane skal gje fylkeskommunen og skulane grunnlag for å jobbe evidensbasert mot seksuell trakassering på vidaregåande, og fortel at han ikkje kan servere ei liste over kva tiltak som bør setjast i gang.

– Vi håpar at ein kan kome fram til ein ny måte å drive seksualundervisninga på basert på våre data, og at ein arbeidar med å lære elevane korleis dei kan signalisere at dei er interessert i sex utan å krenkje andre, og at dei som opplever trakassering kan lære korleis dei kan avverge denne, seier han.

Håpar på ny seksualundervisning. Illustrasjonsfoto: Colourbox.Håpar på ny seksualundervisning. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

I dag sluttar 30 prosent av elevane på vidaregåande i Noreg før dei er ferdige. Bendixen håpar at den nye kartleggjnga kan setje søkelys på om noko av dette kan knytast til seksuell trakassering.

Helsemessige konsekvensar

– Det er heilt klart helsemessige konsekvensar av trakassering, og spesielt angst, depresjon og lågt sjølvbilete slær ut. Andre studiar har vist at god mental helse betyr mykje for om ein fullfører vidaregåande. Det er stor politisk vilje til å redusere talet som droppar ut av vidaregåande, men ingen har stilt spørsmålet om årsaka til at dei sluttar skuldast trakassering. Dette ynskjer vi no å finne svar på, seier han.

I den nye spørreundersøkinga vert elevane stilte spørsmål om dei har intensjon eller ynskje om å slutte, og kor mykje fråvær dei har. Indikasjonane på fråvær og svaret på om dei ynskjer å slutte, vil på den måten setjast i samanheng med trakassering.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:19 Bergen Venstre vil vrake Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Syriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – annen tenåring pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 16 personer pågrepet etter voldshelg i Oslo11:54 Frykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Frynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Far siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på «ukjent» besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Her herjer tornadoen i Texas05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Startet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00 Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54 Brexit – dette kan skje nå17:41 Dette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16 Christine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04 Breivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01 Kurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56 LSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43 Aftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14 TV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11 Ødegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42 Person fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17 Over 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22 Minst én skadd i møteulykke på Senja13:50 Minst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48 Jordras ved tursti i Bærum13:20 Ordfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02 De Gea og Martial i United-troppen12:47 Flyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01 Raab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41 Store demonstrasjoner i Hongkong11:34 Ledervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12 Historisk skipsvrak funnet: – Du får en følelse av hva krig koster10:40 Kronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32 SIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22 Bjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51 Kvinne i 60-årene omkom i trafikkulykke i Volda09:33 Sudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55 Norsk krigshistories skyggeside: – De så på oss som fremmede
Siste nytt
14:19PolitikkBergen Venstre vil vrake Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenSyriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – annen tenåring pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55Norge16 personer pågrepet etter voldshelg i Oslo11:54PengerFrykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54Helse og livsstilMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenFrynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgeFar siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på «ukjent» besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenHer herjer tornadoen i Texas05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43PengerNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15PolitikkKanonvalg for De grønne i Sveits05:05KulturSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49PolitikkMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45PolitikkNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkStartet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00NorgeOslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54PengerBrexit – dette kan skje nå17:41NorgeDette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16Helse og livsstilChristine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04PolitikkBreivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01VerdenKurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56SportLSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43PolitikkAftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14PengerTV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11SportØdegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42NorgePerson fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17VerdenOver 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22NorgeMinst én skadd i møteulykke på Senja13:50VerdenMinst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48NorgeJordras ved tursti i Bærum13:20NorgeOrdfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02SportDe Gea og Martial i United-troppen12:47Helse og livsstilFlyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01VerdenRaab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41VerdenStore demonstrasjoner i Hongkong11:34PolitikkLedervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12VerdenHistorisk skipsvrak funnet: – Du får en følelse av hva krig koster10:40VerdenKronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32NorgeSIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22NorgeBjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51NorgeKvinne i 60-årene omkom i trafikkulykke i Volda09:33NorgeSudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55NorgeNorsk krigshistories skyggeside: – De så på oss som fremmede
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus