Meny

Her er transportplanene for Hordaland

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Veg

• E39

Den pågående utbyggingen av E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen vil bli fullført i 2014.

For prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal, i kommunene Os og Bergen prioriterer regjeringen oppstart i første fireårsperiode. Prosjektet er over statsbudsjettet for 2013 tildelt midler til forberedende arbeid og eventuell anleggsstart i 2013. Dagens veg, med en gjenomsnittlig døgntrafikk på 15 000 kjøretøy, går gjennom boligstrøk og er svært ulykesutsatt. Flere steder er det problemer med framkommelighet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 16 kilometer firefelts veg i ny trasé vest for Nestun, med om lag 13 kilometer i tunnel. I tillegg legges om lag 3 kilometer av riksveg 580 i ny trasé, og fylkesvegen i Lysefjordområdet blir rustet opp. Utbyggingen vil føre til tryggere trafikk, bedre framkommelighet, mindre miljøbelastning for beboere i området og bedre forhold for kollektivtransporten. Kjøretiden på dagens veg mellom Os og Bergen er om lag 35 minutter utenom rushtiden. Utbyggingen er beregnet å gi en reduksjon på 17 minutter i kjøretiden.     

Prosjektet er anslått å koste om lag seks milliarder kroner, som er forutsatt finansiert med 3,4 milliarder kroner i statlige midler og 2,6 milliarder kroner i bompenger. Det er lokalpolitisk tilslutning til delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det er aktuelt å legge bompengesaken fram for Stortinget i 2013.

I siste seksårsperiode prioriteres oppstart for byggingen av firefelts veg på E39 mellom Nyborg og Klauvaneset. Utbyggingen korter inn E39 med nær fire kilometer og fører til bedre bomiljø og trafikksikkerhet. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

I siste periode prioriterer regjeringen midler til utbygging av E39 mellom Eikefet og Romarheim bru. Strekningen har i dag dårlig standard, vegen er smal, svingete og utsatt for skred. Prosjektet omfatter i hovedsak en om lag 7 kilometer lang ettløps tunnel. 

• E134

Statlige midler er prioritert til å starte utbyggingen av Storedalstunnelen på E134. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Det er aktuelt å legge bompengesaken fram for Stortinget i 2013.

I siste seksårsperiode er det prioritert midler til å starte bygging av nye tunneler på E134 over Haukelifjell mellom Vågslid i Telemark og Seljestad i Hordaland. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Regjeringen mener det er viktig å bygge ut E134 som en god forbindelse over fjellet mellom Østlandet og Vestlandet. Regjeringen legger særlig vekt på at prosjektet gir vesentlig bedre framkommelighet vinterstid. Avhengig av hvilken planløsning som velges, kan prosjektet korte inn E134 med 10-11 kilometer, og stigningene vil bli sterkt redusert. Det er beregnet av kjøretiden for tungtrafikken kan reduseres med inntil 40 minutter.

E16 mellom Oppheim og Voss (Skulstadmo) er en ulykkesbelastet strekning hvor det settes av midler til trafikksikkerhetstiltak i første fireårsperiode. Det er videre prioritert midler til å starte utbyggingen av delstrekninger i siste seksårsperiode

• Riksveg 7

Det legges opp til å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda. Utredningen skal blant annet se på regulariteten vinterstid og hensynet til villreinen på vidda. Det vil bli vurdert å la utredningen omfatte flere andre av riksvegforbindelsene mellom øst og vest og eventuelt også jernbanen.

Skredsikring av Kyskredo på riksveg 7 i Eidfjord kommune er prioritert i siste seksårsperiode. Tiltaket omfatter en forlenging av dagens skredoverbygg.

• Riksveg 555 Sotrasambandet

Regjeringen prioriterer oppstart i utbygging av riksveg 555 Sotrasambandet for å få bort en flaskehals for transporten mellom Sotra og fastlandet. Utbyggingen er nødvendig for å legge til rette for den raske utviklingen i folketall og næringsliv på Sotra. Prosjektet vil føre til bedre framkommelighet og bedre forhold for kollektivtrafikk, syklister og gående. Prosjektet har en samlet veglengde på 9 kilometer og omfatter bygging av firefelts veg fra kryss med fylkesveg 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fylkesveg 561 på Kolltveit på Sotra. Ny firefelt bru, er også en del av prosjektet. Dagens bru vil inngå i vegsystemet for lokaltrafikk. Kostnadene for prosjektet er anslått til 7 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et finansieringsopplegg med to milliarder kroner i statlige midler og fem milliarder kroner i bompengemidler. Muligheten for å finansiere prosjektet med bompenger er ikke avklart lokalt.

• E16

I første fireårsperiode er det satt av statlige midler til å starte utbygging av ekstra tunnelløp i Sætre- og Bjørkhaugtunnelene på E16 i Bergen komune.

• Riksveg 13

I første fireårsperiode prioriteres skredsikring av riksveg 13 gjennom bygging av tunneler ved Deildo og Joberget (Øvre Vassenden). Det er lagt til grunn at tunnelen ved Joberget delvis bompengefinansieres gjennom utvidelse av Vossapakken. I siste seksårsperiode prioriteres skredsikring av riksveg 13 mellom Jøsendal, Odda og Tyssedal. 

I siste seksårsperiode prioriterer regjeringen statlige midler til oppstart av bygging av ny tunnel gjennom Vikafjellet på riksveg 13. Regjeringen legger stor vekt på å bedre regulariteten over Vikafjellet vinterstid fordi stengninger hemmer utviklingen av næringslivet i regionen.

Jernbane

• Bergensbanen

For perioden 2014-2023 er det satt av i alt 5,2 milliarder kroner til jernbaneinvesteringer på strekningen Oslo – Bergen, medregnet 1,5 milliarder kroner i siste seksårsperiode til oppstart av Ringeriksbanen i Akershus og Buskerud.

Det er satt av 3,2 milliarder kroner for å fullføre dobbeltsporet mellom Bergen og Arna i planperioden. Prosjektet omfatter bygging av ny tunnel fra Arna til Fløen og dobbeltspor fra Fløen til Bergen stasjon, med nytt signal- og sikringsanlegg. I tillegg skal dagens tunnelløp opprustes når nytt står klart. Bygging av ny tunnel gjør at rutefrekvensen kan økes fra to til i første omgang fire tog per time på strekningen Bergen – Arna.

Dobbeltsporet er første trinn i en mer langsiktig utvikling av togtilbudet mellom Bergen og Voss. For å kunne gi et forbedret togtilbud på strekningen videre fra Arna mot Voss må det blant annet gjøres tiltak i infrastrukturen. Det er derfor satt av 500 millioner kroner til tiltak som skal bidra til forbedringer i tilbudet på strekningen.  Prosjektet er viktig for å bygge opp under den regionale utviklingen.

På Bergensbanen skal det ellers gjennomføres tiltak for å øke driftsstabiliteten og bedre kapasiteten for godstog. Nye og lengre kryssingsspor er blant de viktigste tiltakene. Selv om slike tiltak i utgangspunktet gjennomføres av hensyn til godstrafikken, vil også persontogene ha nytte av forbedringene.

• Godsterminal på Nygårdstangen

Det settes av midler til kortsiktige tiltak for økt kapasitet på dagens godsterminal på Nygårdstangen. Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har satt i gang et arbeid med bred analyse av godstransport i Norge. I lys av resultatene fra dette utredningsarbeidet vil Samferdselsdepartementet vurdere å sette i gang arbeid med en konseptvalgutredning om nytt logistikksenter i Bergensområdet. Dagens terminal ligger i et område som er godt egnet for byutvikling, og i nærheten av viktige kollektivknutepunkter. Dette vil være viktige hensyn når Samferdselsdepartementet skal vurdere langsiktig utvikling av godsterminalen.

Bergensprogrammet

Det er lokalpolitisk tilslutning til å utvide Bergensprogrammet, blant annet med tredje etappe av Bybanen fra Rådal til Flesland, og det er søkt om å øke takstene og redusere den maksimale rabatten. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av kostnader og prosjektstyring for tredje etappe av Bybanen i regi av Hordaland fylkeskommune. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) av trafikkgrunnlag og bompengeinntekter m.m. er startet opp etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utvidingen av Bergensprogrammet vil bli lagt fram for Stortinget når tilstrekkelige avklaringer foreligger.

Luftfart

• Bergen lufthavn, Flesland

Avinor planlegger bygging av ny terminal (T3) ved Bergen lufthavn, Flesland i perioden 2012 -2016 med en beregnet byggekostnad på 3,6 milliarder kroner. Dette vil øke kapasiteten til 7,5 millioner passasjerer ved lufthavnen, som i 2012 hadde om lag 5,5 millioner passasjerer. Fram til ny terminal står ferdig vil det være kapasitetsutfordringer ved lufthavnen. På bakgrunn av dette gjennomfører kapasitetsinvesteringer i dagens terminal på 250 millioner kroner, med oppstart i 2012.

• Stord lufthamn, Sørstokken

Ved Stord lufthamn, Sørstokken, vil Samferdselsdepartementet videreføre avtalen om driftstøtte.

Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder

Bergen er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen ”Helhetlige bymiljøavtaler” og ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

For perioden 2014 – 2023 har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner går til ”Belønningsordningen”.

”Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel til skinnegående bytransport og høykvalitets busstilbud i de fire største byområdene, blant annet i Bergensområdet.

Staten inngikk i 2011 en fireårig avtale med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om tildeling av midler fra belønningsordningen. Forutsatt at forpliktelsene i avtalen opprettholdes, legger regjeringen opp til å tildele Bergen 162 millioner kroner i 2014, som er det siste året i gjeldende avtaleperiode.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus