Meny

Her er transportplanene for Buskerud

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sjekk satsingen i ditt fylke her.

Dette skriver regjeringen i nasjonal transportplan:

Veiutbygging

• E 134

I første fireårsperiode prioriterer regjeringen å starte utbygging av firefelts og tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen Damåsen – Saggrenda i Kongsberg kommune. Regjeringen legger stor vekt på å fjerne en flaskehals for tungtrafikken gjennom Kongsberg sentrum, samtidig som sikkerheten og miljøet i Kongsberg blir vesentlig bedre.  Prosjektet er anslått å koste om lag 3,2 milliarder kroner og forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Det er fattet lokale vedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Prosjektet omfatter omlegging av E134 på en 13,2 km lang strekning. Det planlegges å bygge firefelts veg på 8,5 km av strekningen og tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på 4,7 km. Prosjektet omfatter også bygging av Darbunedføringen som er en omkjøringsveg rundt tettstedet Darbu i Øvre Eiker kommune og Teigenundergangen for kryssing av jernbanen på fylkesveg 286.

Det er fattet lokale prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det er aktuelt å legge fram bompengesaken for Stortinget i 2013, forutsatt at det blir gitt endelig tilslutning lokalt.

Det vil også bli satt av statlige midler i siste seksårsperiode til bygging av et ekstra tunnelløp i E134 Strømsåstunnelen.

• Riksveg 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

I første fireårsperiode starter byggingen av riksveg 23 til firefelts veg mellom Oslofjordtunnelen og kryss med E6 på Vassum i Akershus. I tillegg startes utbyggingen av riksveg 23 til firefelts veg på strekningen Dagslett – Linnes i Buskerud. For begge prosjektene er prioriteringen avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Videre utredninger vil avgjøre om det skal bygges bru over eller tunnel under Oslofjorden. Dette vil bli gjort i det pågående arbeidet med konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden. I påvente av resultatet fra dette arbeidet prioriterer regjeringen midler til nytt tunnelløp.

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til utbygging av riksveg 23 til firefelts veg fra Linnes til kryss med E18. Prosjektet ligger i forlengingen av Dagslett - Linnes. Prioriteringen er avhengig av lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering. Regjeringen legger vekt på at hele riksveg 23 får en sammenhengende standard som gjør at den kan bidra til å avlaste trafikksystemet i Oslo.

• E16

I første fireårsperiode prioriterer regjeringen å bygge ut E16 i ny trasé mellom Eggemoen i Ringerike kommune i Buskerud og Olum) i Jevnaker kommune i Oppland. Prosjektet omfatter bygging av om lag 12 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Prosjektet fører til at gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra Jevnaker sentrum ved at den nye vegen legges i åssiden bak sentrum med ny atkomst via fylkesveg 241. Videre mot Eggemoen fortsetter vegen i ny trase med kryssing av Randselva med lang bru på rundt 600 meter. Det er forutsatt tiltak på avlastet vegnett som får ny funksjon som lokalveg. Utbyggingen er anslått å koste om lag 2,3 milliarder kroner, som forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger.

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til prosjekter som er prioritert i første fireårsperiode. I tillegg prioriteres statlige midler til utbygging av E16 til fireefelts veg på strekningen Bjørum i Akershus - Skaret i Buskerud. Utbyggingen fjerner og utbedrer en ulykkesbelastet del av den sterkt trafikkerte strekningen Sandvika – Hønefoss.

• Riksveg 7

Den pågående utbyggingen av rv 7 Sokna – Ørgenvika vil bli fullført i 2014.

Det legges opp til å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda. Utredningen skal blant annet se på regulariteten vinterstid og hensynet til villreinen på vidda. Det vil bli vurdert å la utredningen omfatte flere andre av riksvegforbindelsene mellom øst og vest og eventuelt også jernbanen

Jernbane

• Ringeriksbanen

Regjeringen setter av om lag 1,5 milliarder kroner til oppstart av Ringeriksbanen i slutten av planperioden. En moderne jernbane mellom Sandvika i Akershus og Hønefoss i Buskerud vil bidra til å utvide pendleromlandet rundt Oslo, og reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen vil kunne reduseres med inntil én time. En slik reisetidsreduksjon vil gjøre jernbanen mer attraktiv på de lange reisene mellom Østlandet og Vestlandet.

Dagens planer for Ringeriksbanen er gjennomført med utgangspunkt i enkeltspor og med en hastighetsstandard på 200 km/t. Samferdselsdepartementet legger opp til at det i det videre utredningsarbeidet også skal vurderes om banen skal være dobbeltsporet og om hastighetsstandarden skal være høyere, for eksempel 250 km/t, der dette er hensiktsmessig. Traséføringen for Ringeriksbanen, som Stortinget vedtok i 2002, må derfor vurderes på nytt. 

• Vestfoldbanen

Regjeringen setter av om lag 8 milliarder kroner til bygging av dobbeltspor på strekningene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen i planperioden.

Helhetlige bymiljøavtaler” og belønningsordning for byområder

Buskerudbyen er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den nye/kommende ordningene ”Helhetlige bymiljøavtaler” og ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

For perioden 2014 – 2023 har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner går til belønningsordningen.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus