Meny

Her er transportplanene for Sør-Trøndelag

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sør-Trøndelag

 Veg

• E39

Utbyggingen av ny E39-trasé mellom Høgkjølen og Harangen vil bli fullført i 2015.

Oppstart av prosjektet E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra er også prioritert i første fireårsperiode, med sikte på fullføring i siste seksårsperiode. Prosjektet omfatter utbedring av flere delstrekninger mellom Betna i Halsa kommune i Møre og Romsdal og Stormyra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. På flere delstrekninger er vegen i dag smal, svingete og uten gul midtlinje. Utbyggingen omfatter blant annet bygging av om lag 30 kilometer ny tofelts veg med vegbredde på 8,5 meter. Utbyggingen vil i hovedsak skje i eksisterende trasé, men på strekningen Betna – Valsøya legges vegen i ny trasé. I tillegg blir det omlegging av vegen forbi Vinjeøra og på en strekning med bratt stigning som skaper problemer for tunge kjøretøy vinterstid. Mellom Betna og Klettelva vil det bli vurdert nærmere om vegen skal legges og forkortes forbi Liabø. Prosjektet er anslått å koste om lag 1,6 milliarder kroner. Utbyggingen er forutsatt finansiert fullt ut ved statlige midler. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslaget.

• E6

E6-prosjektet Nidelev bru – Grillstad, i Trondheim, vil bli fullført i 2014.Omleggingen av E6 forbi Oppdal starter i 2013 og vil bli fullført i første fireårsperiode. Utbyggingen av prosjektet E6 Vindalsliene – Korporals bru i Midtre Gauldal kommune starter i første fireårsperiode og vil være ferdig i siste seksårsperiode. Vegen er i dag smal og svingete. Strekningen er om lag 7,5 kilometer og bygges ut i dagens trasé, med unntak av en vegomlegging forbi Soknedal sentrum som koples til E6 i et planskilt kryss like sør for sentrum. Strekningen bygges med midtrekkverk. Utbyggingen fører til tryggere trafikk og bedre framkommelighet, og den vil fjerne en flaskehals for tungtrafikken. Prosjektet er anslått å koste 800 millioner kroner, og er forutsatt finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.

Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av prosjektet E6 Jaktøya – Tonstad. Den nordligste delstrekningen, Sentervegen – Tonstad, åpnes for trafikk høsten 2013. Oppstart for byggingen av delstrekningen Jaktøy – Klett – Sentervegen er prioritert i første fireårsperiode, med sikte på at utbyggingen skal fullføres i siste seksårsperiode. Prosjektet omfatter utbygging av E6 til firefelts veg over en strekning på 8,2 kilometer, med bygging av planskilte kryss og tilrettelegging for kollektivtrafikk, syklister og gående, blant annet bygging av 3,5 kilometer gang- og sykkelveg fra Klett og nordover til Heimdal langs fylkesveg 900 (Heimdalsvegen). Utbyggingen er et prioritert prosjekt innenfor Miljøpakke Trondheim, trinn 2. Kostnadsanslaget er på 2,5 milliarder kroner, som forutsettes finansiert ved 1,2 milliarder kroner i statlige midler og 1,3 milliarder kroner i bompenger fra Miljøpakke Trondheim trinn 2. Det foreligger lokalpolitisk tilslutning til opplegget med delvis bompengefinansiering.      

I siste seksårsperiode settes det av statlige midler til å starte utbygging av E6 til firefelts veg på strekningen Støren – Skjerdingstad og til tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen Ulsberg – Berkåk – Løklia. Regjeringen legger vekt på å utvikle E6 til en trafikksikker og effektiv transportåre på hele strekningen Oslo – Trondheim. I tillegg er det lagt vekt på at særlig prosjektet Støren – Skjæringstad bidrar til å utvikle det felles bo- og arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen. For begge prosjektene er prioriteringen avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Trafikkutviklingen mellom Trondheim og Stjørdal har ført til økt behov for utbygging til firefelts veg. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til å starte byggingen av ekstra tunnelløp i Være-, Stavsjø- og Helltunnelene. Forutsatt at det blir lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering, vil vegstrekningene mellom tunnelene bli utvidet til firefelts veg for å sikre en gjennomgående standard med god framkommelighet. 

• Riksveg 706 Sluppen – Stavne

I siste seksårsperiode er det satt av statlige midler til utbygging av riksveg 706 på strekningen Sluppen – Stavne i Trondheim. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til delfinansiering med bompenger fra Miljøpakke Trondheim. 

• Riksveg 3

I siste seksårsperiode prioriteres ombygging og delvis omlegging av riksveg 3 på strekningen Korsan – Gullikstad.

Jernbane

• Rørosbanen

Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede konsekvensene av å elektrifisere de gjenværende strekningene med dieseldrevne tog, blant annet Rørosbanen.

• Trønderbanen og Meråkerbanen

Regjeringen prioriterer modernisering av strekningene Trondheim – Steinkjer (Tønderbanen) og Hell – Storlien (Meråkerbanen). Begge strekningene skal elektrifiseres. Arbeidet med elektrifisering starter opp i første fireårsperiode. Dette vil gi reduserte reisetider og økt kapasitet for persontogene på særlig Trønderbanen, mens elektrifisering av Meråkerbanen primært skjer for å gjøre det mer effektivt med godstransport på jernbanen. Det samlede moderniseringsarbeidet settes i gang i første fireårsperiode. Elektrifisering av Trønderbanen vurderes som kandidat til den nye ordningen med Prioriterte prosjekt.

I tillegg til elektrifiseringen skal det bygges dobbeltspor mellom Hell og Værnes på Trønderbanen. I statsbudsjettet for 2013 er det satt av midler til mulig oppstart av denne utbyggingen. Kostnadene for modernisering av Meråkerbanen og Trønderbanen er anslått til om lag fire milliarder kroner.

Samlet effekt av elektrifisering, dobbeltsporet Hell-Værnes og oppgradering av stasjoner og bygging kryssingsspor, er en redusert reisetid på inntil på om lag 10-20 minutter på strekningen Trondheim -Steinkjer. Tiltakene innebærer en forlenging av togpendelen sørover til Støren, noe som gir en betydelig økning i rutefrekvensen sør for Trondheim.

Det settes av samlet om lag 3,9 milliarder kroner til modernisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, av dette 800 millioner kroner i første fireårsperiode. Dette inkluderer fullføring av prosjektet dobbeltspor Hell-Værnes, stasjonstiltak og elektrifisering i løpet av planperioden. Arbeidet med elektrifisering starter opp i slutten av første fireårsperiode og blir ferdig innen utgangen av planperioden.

Miljøpakke Trondheim

Utviklingen transportinfrastrukturen i Trondheim er basert på Miljøpakke Trondheim. For å kunne starte utbyggingen av det høyest prioriterte prosjektene raskt ble det besluttet å fremme Miljøpakken i to trinn. Gjennom behandling i Stortinget ble det gitt samtykke til delvis bompengefinansiering av trinn 1. Statens vegvesen har utarbeidet en tilleggsutredning til en tidligere KVU/KS1 for prosjektet rv. 706 Sluppen – Stavne, inkludert Sluppen bru og Byåsentunnelen, som en del av grunnlaget for Miljøpakke Trondheim trinn 2. Tilleggsutredningen danner grunnlag for videre samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen om trinn 2. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune fattet i april 2012 vedtak om trinn 2, medregnet hvilke tiltak som skal inngå og opplegg for bompengeordningen. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om Miljøpakke Trondheim trinn 2 så snart alle nødvendige avklaringer foreligger.

Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder

Trondheimsområdet er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen med helhetlige bymiljøavtaler og ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

For perioden 2014 – 2023 har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner går til belønningsordningen.

”Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel skinnegående bytransport og høykvalitets busstilbud i de fire største byområdene, blant annet i Trondheimsområdet.

Luftfart

• Ørland

Regjeringen tar sikte på å inngå en driftsavtale med Ørland kommune for å sikre videre sivil drift ved Ørland hovedflystasjon, innenfor en ramme på tre millioner kroner per år.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus