Meny

Her er transportplanene for Nordland

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Veg

• E6 Helgeland

Regjeringen prioriterer utbedring av E6 fra Grong i Nord-Trøndelag og videre gjennom Helgeland i Nordland fram til Saltfjellet. I første fireårsperiode prioriteres statlige midler til utbygging og utbedring av E6 på Helgeland til veg med sammenhengende god og enhetlig standard. Arbeidene forutsettes videreført i siste seksårsperiode. Utbyggingspakken E6 Helgeland er utviklet i samarbeid med de fire kommunene Grane, Vefsn, Hemnes og Rana og omfatter nær 200 kilometer av den i alt 260 kilometer lange E6-strekningen Nordland grense – Bolna på Saltfjellet, i Rana kommune.

Utbyggingen har tre delprosjekter:   

- E6 Helgeland nord: E6 Korgfjellet - Bolna- E6 Helgeland sør: E6 Nord-Trøndelag grense – Korgfjellet, med unntak av E6 Brattås - Lien - E6 Brattås – Lien: Bygging av E6 i ny trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over en strekning på 15 kilometer og ombygging av lokalt vegnett

Disse tre delprosjektene utgjør til sammen nær 200 kilometer veg som skal bygges om til 8,5 meter bred tofelts veg. Av dette er 50 kilometer bygging av ny veg, mens det resterende er utbedring av eksisterende veg.   Utbyggingen av disse tre delprosjektene er anslått å koste i alt vel 3,8 milliarder kroner. I foreløpig finansieringsopplegg er det for perioden 2014-2023 lagt til grunn om lag 2,8 milliarder kroner i statlige midler, mens resten forutsettes finansiert ved hjelp av bompenger. Fra Nordland fylkeskommune og tre av de fire berørte kommunene foreligger det tilslutning til delvis bompengefinansiering av E6 Helgeland.   

For Helgeland sør og Helgeland nord legges det opp til å gjennomføre utbyggingen med en ny kontraktsform, etter en totalentreprisemodell der entreprenør også er ansvarlig for drifts- og vedlikeholdsfasen og for deler av prosjekteringsfasen.

Det er aktuelt å legge fram bompengesaken for delstrekningen Helgeland nord for Stortinget i 2013. 

• Andre E-6 prosjekter 

Den igangsatte utbyggingen av E6 Hålogalandsbrua over Rombakken, med tilstøtende veg, skal fullføres i 2016. Prosjektet omfatter også skredsikring av E10 mellom Trældal og Leirvik, som blir ferdig i 2014.

Omlegging av E6 nord for Kråkmofjellet, som starter opp i 2013, vil også bli fullført i første fireårsperiode. I samme periode er det prioritert å starte utbyggingen av E6 sør for Kråkmofjellet, med sikte på fullføring i siste seksårsperiode.

Utbygging av E6 forbi Balangen prioriteres i første fireårsperiode. Her legges vegen utenom sentrum.

Bygging av ny tunnel på E6 i Ulvsvågskaret er prioritert i siste seksårsperiode.

• E10 og riksveg 85

Den igangsatte utbyggingen av skredsikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy fullføres i 2014/2015.

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til å starte utbyggingen av E10/riksveg 85 på strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn - i Langvassbukt i Nordland og Troms. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Regjeringen legger vekt på at prosjektet vil bedre vilkårene for næringsliv og regional utvikling gjennom blant annet redusert reisetid fra Lofoten/Vesterålen til Lødingen, Evenes flyplass, Narvik og Harstad. Utbyggingen vil også fjerne flaskehalser for tungtransporten. Prosjektet vurderes som kandidat for den nye ordningen med Prioriterte prosjekt.

Skredsikring av flere delstrekninger på E10 i Vest-Lofoten er også prioritert i siste seksårsperiode.   

• Riksveg 80 i Bodø

Regjeringen prioriterer utbygging av riksveg 80 Hunstadmoen – Thallekrysset i Bodø. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø som er utarbeidet i samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Prosjektet har en samlet lengde på 4,8 kilometer og omfatter blant annet en 2,8 kilometer lang toløps tunnel mellom Hunstadmoen ogt Bodøelv,  som vil fjerne køproblemene på dagens veg. Strekningen Bodøelv – Thallekrysset og Bodøelv – City nord (riksvegarm mot flyplassen) bygges om til firefelts veg med rundkjøringer. Bygging av gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet, som gir bedre trafikksikkerhet, bedre miljø for beboerne og økt framkommelighet for kollektivtrafikken. Utbyggingen er anslått å koste om lag 1,84 milliarder kroner kroner. Av dette forutsettes 410 millioner kroner i statlige midler i perioden 2014-2017, mens resten forutsettes finansiert ved bompenger.   

Jernbane

• Nordlandsbanen

Arbeidet med å gjøre Nordlandsbanen fjernstyrt skal fullføres fra Mosjøen til Bodø. Dette vil føre til lavere driftskostnader, større effektivitet og økt kryssingskapasitet.

Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede konsekvensene av å elektrifisere de gjenværende strekningene med dieseldrevne tog, blant annet Nordlandsbanen.

• Ofotbanen

I alt vel 1,6 milliarder kroner i statlige midler er satt av til flere investeringstiltak på Ofotbanen i perioden 2014-2023. Av dette beløpet gjelder nær 1,1 milliard kroner årene 2014-2017.  I tillegg til malmtransporten er banen også viktig for godstransporten mellom Sør-Norge og Nord-Norge, via Sverige. Det er dessuten daglig to persontog hver veg mellom Narvik og Kiruna/Stockholm. Investeringene omfatter særlig tiltak som gir økt kapasitet for godstogene. Utbygging av nye og forlengede kryssingsspor gjør det mulig for at flere og lengre tog kan møtes på den enkeltsporede banen. Tiltakene vil bidra til økt punktlighet for både person- og godstogene. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket nå framforhandlet et utkast til finansieringsavtale med malmselskapet LKAB når det gjelder finansiering av blant annet forlenging av kryssingssporene Bjørnfjell og Rombak på norsk side. Regjeringen vil ta endelig stilling til avtalen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013.    

Luftfart

• Bodø lufthavn

For Bodø lufthavn skal det i planperioden startes opp en prosess for å få på plass en langsiktig løsning for sivil luftfart i Bodø.

• Sandnessjøen lufthavn, Stokka

Ved Sandnessjøen lufthavn, Stokka, planlegger Avinor en forlenging til 1 199 meter. Prosjektet vil etter planen gjennomføres i 2014. 

• Stokmarknes lufthavn, Stokka

Ved Stokmarknes lufthavn, Skagen, planlegger Avinor en forlengelse av rullebanen til 1 199 meter. Prosjektet vil etter planen gjennomføres i 2014.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus