Meny

Her er transportplanene for Østfold

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det skal brukes 508 milliarder på samferdsel de neste 10 årene i Norge. Sjekk satsingen i ditt fylke her.

Dette skriver regjeringen i nasjonal transportplan

Fullføring av utbygging av E18 og utvikling av Intercity-strekningen Oslo-Halden er blant planene for Østfold.

Veiutbygging

Den pågående utbyggingen av E18 mellom Melleby og Momarken vil bli fullført i 2014, med utbygging av møtefri E18 fra riksgrensen til E6 på Vinterbro.

I første fireårsperiode skal det benyttes statlige midler på E18 til utbygging av firefelts vei på den 6,2 kilometer lange strekningen Knapstad - Redtvedt i Akershus og utbygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på den 6,2 kilometer lange strekningen Riksgrensen - Ørje i Marker kommune. Gjennom Ørje sentrum bygges veien med bred midtdeler og nedsatt fartsgrense.

De to prosjektene er anslått å koste i alt 1,8 milliarder kroner, som forutsettes finansiert ved nær 1,2 milliarder kroner i statlige midler og 680 millioner kroner i bompenger.

Østfold fylkeskommune og berørte kommuner har sluttet seg til et opplegg med delvis bompengefinansiering som også omfatter disse to prosjektene. Det er aktuelt å legge bompengesaken fram for Stortinget våren 2013.

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til anleggsstart på utbygging av E18 til firefelts veg fra Retvedt til Vinterbro i Akershus. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

I første fireårsperiode prioriteres utbyggingen av riksveg 110 på strekningen Simo-Ørbekk som firefelts veg. Ett av feltene i hver retning reserveres for kollektivtrafikk, eventuelt som sambruksfelt. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av bypakken.

Jernbane

Regjeringen legger opp til å utvikle InterCity-strekningen Oslo-Halden/Gøteborg trinnvis, med sikte på forbedring i togtilbudet og tilrettelegging for økt godstransport.

Regjeringen prioriterer utbygging av sammenhengende dobbeltspor til Seut/Fredrikstad innen utgangen av 2024. Dette gjør det mulig med et togtilbud med halvtimesavganger gjennom hele driftsdøgnet og med høyere frekvens i rushtiden. Med utbygging av dobbeltspor vil reisetiden fra Oslo til Fredrikstad, Sarpsborg og Halden reduseres med om lag 20 minutter sammenliknet med i dag.

Neste etappe på Østfoldbanen er sammenhengende dobbeltspor til Sarpsborg innen utgangen av 2026. Dette gir ytterligere reduksjon med om lag 10 minutter i reisetiden (ned til 1 time og 16 minutter mellom Oslo og Halden) og muligheter for økt antall avganger til dette viktige markedet. Det skal også legges til rette for økt kapasitet for godstransporten på strekningen.

Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030. Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo.

Regjeringen prioriterer å starte utbygging av dobbeltspor på strekningen Sandbukta - Moss-Såstad og ny stasjon i Moss. Prosjektet er viktig for å utnytte fullt ut den økte kapasiteten som oppnås når den nye Follobanen åpner for trafikk. Det er satt av 5 milliarder kroner til prosjektet. Av dette beløpet skal 300 millioner kroner gå til videre planlegging og forberedende arbeider i første del av planperioden, slik at prosjektet blir ferdig tidligst mulig i siste seksårsperiode.

Strekningen fra Sandbukta til Såstad er om lag 10 kilometer, med 2,5 kilometer nord for Moss stasjon og 6,5 kilometer sør for stasjonen. Moss stasjon bygges slik at det blir fire spor med plattform. Prosjektet vil gjøre det mulig å øke frekvensen på lokaltogene mellom Oslo og Moss når Follobanen står ferdig. Prosjektet er en forutsetning for økt frekvens på togene videre mot Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Utbyggingen fører til at jernbanetraseen legges i tunnel gjennom Moss sentrum, noe som vil gi grunnlag for fortetting ved trafikknutepunkt og øke framkommeligheten i transportsystemet i Moss.

Regjeringen har besluttet at den felleuropeiske signalteknologien ERTMS (European Rail Traffic Management System) skal innføres og tas i bruk i Norge. Teknologien skal fases inn gradvis. Østfoldbanens Østre linje er første strekning og blir en prøvestrekning hvor Jernbaneverket vil hente erfaringer i det videre arbeid med innføring av ERMTS. Ved inngangen av planperioden vil utbyggingen av ERMTS være i gang på Østre linje. Samtidig med denne utbyggingen skal flere stasjoner på strekningen moderniseres.

Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder Fredrikstad/Sarpsborg er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen "Helhetlige bymiljøavtaler" og "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". For perioden 2014 - 2023 har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner går til belønningsordningen.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus