Staten sender milliarder av u-hjelps-kroner via skatteparadis

Erik Solheim (SV) ville ha Norfund-direktør Kjell Roland (foran) til å la være å bruke skatteparadiset Mauritius som base for investeringer i Afrika. Tre og et halvt år og en utviklingsminister senere, bruker Norfund fortsatt Mauritius. Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX.
Erik Solheim (SV) ville ha Norfund-direktør Kjell Roland (foran) til å la være å bruke skatteparadiset Mauritius som base for investeringer i Afrika. Tre og et halvt år og en utviklingsminister senere, bruker Norfund fortsatt Mauritius. Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX.

Tre og et halvt år etter at regjeringen ble anbefalt å stoppe det, sender Norge fortsatt milliarder til næringslivsutvikling i u-land via skatteparadiser. Finansdepartementet har vunnet over utviklingsministeren.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge, u-land og skatteparadiser:

Ville få slutt på det: 18. juni 2009 la Kapitalfluktutvalget fram sin innstilling, NOU 2009:19 – Skatteparadis og utvikling.

Utvalget under ledelse av professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole og med korrupsjonsjeger Eva Joly blant medlemmene, oppfordrer regjeringen til å trappe opp kampen mot denne formen for organisert skattesnyteri.

Norfund må snu: Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland (Norfund) får grundig omtale i rapporten. Ett av utvalgets forslag er at Norfunds praksis med å investere gjennom skatteparadis blir avviklet over en treårsperiode.

«Under behandling»: Utredningen med dets forslag ble sendt ut på høring, med 31. oktober 2009 som frist.

Tre år etter: Utredningen har ikke munnet ut i noen stortingsmelding fra regjeringen. Status for arbeidet er «Under behandling».

Nordisk satsing: Les om det nordiske prosjektet mot skatteparadiser hos Finansdepartementet.

Norske skatteavtaler: Her er avtalene Finansdepartementet har inngått med andre land om skatt og innsyn.

STEAL hos Nupi:Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har et pågående prosjekt om systemer for skatteflukt, STEAL.

Publish what you pay:Et internasjonalt nettverk bestående av 650 organisasjoner i 50 land, blant dem Norge, som krever åpenhet om pengestrømmene til og fra olje-, gass- og gruveselskaper. Avholder en større konferanse i Bergen 20.-22. november 2012.

Tax Justice Network: En uavhengig organsiasjon som arbeider mot skatteunndragelse, konkurranse om lavest mulig skatt og skatteparadiser.

Verstingliste: Tax Justice Network har også laget en liste over de verste landene, Financial Secrecy Index. Der er blant annet Norfunds foretrukne Mauritius omtalt.

Mandag 18. juni 2009 fikk Shippingklubben i Oslo usedvanlig besøk.

SVs utviklingsminister Erik Solheim valgte shippinglokalene for å presentere en utredning.

Utredningen dreide seg om 200.000 milliarder kroner, et beløp tilsvarende den norske stats pengeforbruk i 200 år.

Summene er anslag for hvor mye penger i verden som er gjemt bort i skatteparadiser - for å unngå plagsom beskatning. Utredningen Solheim hadde bestilt, var Kapitalfluktutvalgets forslag til hva Norge skal gjøre med dette problemet.

Les også: Til skattekamp i Shippingklubben

Nå advarer Økokrim-toppen Morten Eriksen, som også var medlem av Kapitalfluktutvalget, mot å bruke skatteparadiser for å tilfredsstille private investorers ønske om å skjule seg.

- Hvorfor gjør de ikke noe?

Kapitalfluktutvalget la fram en rekke tiltak. Men tre og et halvt år og én utviklingsminister senere (Solheims partifelle Heikki Holmås har som kjent overtatt utviklingspolitikken) har ikke regjeringen forelagt konklusjonene for Stortinget.

- Jeg har rett og slett ikke kunnskap om at noen av forslagene har blitt fulgt opp. Det politiske spørsmålet er hva de gjør, eller om de ikke gjør noe - og i så fall hvorfor.

Det sier leder for Kapitalfluktutvalget, professor Guttorm Schjelderup i dag. Han leder skatteforskningssenteret ved Norges Handelshøyskole.

Les intervju med Schjelderup: - Norge legitimerer skatteparadis som skader utviklingsland

Irritasjon i Finansdepartementet

Da ABC Nyheter i juni 2009 hadde en telefonsamtale med embetsverket i Finansdepartementet, fikk vi et klart signal om hva de tenkte om utvalgets forslag der i gården.

En irritert stemme gjorde klart at Kapitalfluktutvalget hadde begitt seg ut på spørsmål de overhodet ikke hadde kompetanse på, og at forslagene var feilslåtte.

Ett av forslagene var at den norske stat selv skulle slutte å benytte seg av skatteparadis.

Det statlige investeringsselskapet for utvikling i fattige land, Norfund - av alle - kanaliserer mesteparten av sine milliarder via skatteparadis.

I dag går 81 prosent av investeringene deres via såkalte «oversjøiske finanssentre» (OFS). Mest av alt bruker Norfund den vesle øystaten Mauritius for investeringer i Afrika.

Mens Erik Solheim uttalte seg krystallklart i 2009, er utviklingsministerens statssekretær nå kommet i tvil.

Les: Gryende uenighet mellom Utenriksdepartementet og Finansdepartementet

Attraktivt for private investorer

Og det ønsker Norfund å fortsette med, viser deres høringsuttalelse til Kapitalfluktutvalgets innstilling.

Der advarer Norfund mot tiltak som gjør dem mindre attraktive som samarbeidspartnere for private investorer.

Et annet medlem av Kapitalfluktutvalget, Økokrims førstestatsadvokat Morten Eriksen advarer mot et slikt resonnement i en artikkel i siste utgave av tidsskriftet Skatterett:

«Angivelig forlanger utenlandske medinvestorer at investeringene skal foregå fra skatteparadiser. I så fall bør man spørre seg hvorfor medinvestorene krever å investere fra sekretessebelagte skatteparadiser, hvor det stort sett ikke foregår noe som helst.», skriver Eriksen.

Les også: Hva er galt med skatteparadiser?

- Det kan vi ikke gjøre!

Norfunds fortsatte bruk av skatteparadis skjer trass i utspillet daværende utviklingsminister Erik Solheim (SV) umiddelbart kom med da han fikk rapporten fra utvalgsleder Guttorm Schjelderup:

- Vi kan ikke la Norfund investere norske bistandsmidler via skatteparadis samtidig som vi ønsker å bekjempe dem, sa Solheim 18. juni 2009.

- Det er umulig å forklare den norske befolkningen at vi skal gi penger til utviklingsland, mens enda mer penger føres ut til private konti i skatteparadis. Det hindrer fattige land å bygge opp de strukturene som hos oss, sa Solheim.

- Vi vil sende klart signal til Norfund. Men dette er et område som det bare blir fart i med en rødgrønn regjering, sa Erik Solheim på pressekonferansen i Shippingklubben.

- Frp har sagt at skatteparadiser er en fin ting som bidrar til sunn skattekonkurranse, la han til - rett før stortingsvalget samme høst.

Solheim ønsker ikke å kommentere saka nå.

Bruken av skatteparadis kommer fredag ettermiddag opp på et seminar i regi av forskningsprogrammet med det talende navnet STEAL i regi av Norsk utenrikspolitisk institutt.

Joly med tommelen ned for OECD

Ved siden av Solheim den gang satt en smilende korrupsjonsjeger Eva Joly, som også var med i Kapitalfluktutvalget.

- Dette er en stor dag for meg. Det er 15 år siden jeg oppdaget skatteparadisene, og at pengestrømmer i denne størrelsesorden kan gå upåaktet hen, sa hun.

- Organisasjonen OECDs forsøk på å få kontroll med skatteparadisene, har totalt mislyktes. Beløpene har økt år for år. Det er hykleri når vi driver bistand og vaksinasjonsprogrammer, når de rike land ved hjelp av skatteparadiser får ti ganger så mye ut av u-landene, la Joly til.

Med Finansdepartementet imot

Det ingen av dem regnet med, var daværende finansminister Kristin Halvorsen, Sigbjørn Johnsen som overtok like etterpå og SVs Roger Schjerva som har vært statssekretær i Finansdepartementet i sju år.

De var ikke helt med på notene. Skepsisen hos utviklingsministeren mot «oversjøiske finanssentre» (OFS) var og er helt uakseptabel for Arbeiderpartiet, etter hva ABC Nyheter forstår.

Nå ønsker ikke Finansdepartementet å svare på om de er tilfredse med Norfunds bruk av slike land , og viser til Utenriksdepartementet.

- Er de fleste «oversjøiske finanssentre» (OFS) ensbetydende med skatteparadiser, eller blir selskaper som plasserer penger der, beskattet på rimelig nivå?

- I de fleste tilfellene hvor selskap er hjemmehørende i OFS'er, så blir disse beskattet på et nivå som er lavere enn det norske skattenivået, svarer Finansdepartementets statssekretær Roger Schjerva i en epost til ABC Nyheter.

- I de tilfellene hvor selskapet er norskkontrollert og skattenivået er lavere enn 2/3 av det norske, kan selskapet være omfattet av NOKUS-reglene i skatteloven slik at selskapsinntekten tas opp til beskatning i Norge, legger han til.

- Mauritius bra nok

- Betrakter Finansdepartementet Mauritius som tilfredsstillende i forhold til å hindre skatteflukt?

- Norge har inngått en innsynsavtale med Mauritius som oppfyller OECDs standard for tilfredsstillende informasjonsutveksling i skattesaker, svarer Schjerva.

Det slår ikke utvalgsleder Guttorm Schjelderup seg til ro med:

- Informasjonsutvekslingsavtalene gir ikke full transparens. Man kan ikke spørre Mauritius om å få utlevert materiale med mindre man kan knyte spesifikk informasjon om for eksempel skatteunndragelse til Mauritius, sier han.

«Noen hevder skatteparadiser er nødvendige for at fattige land skal kunne hevde seg i kampen om investeringer. Mitt poeng er at de samtidig gjør det attraktivt å sende pengene ut.» skrev Erik Solheim i en kronikk i 2009.

Her er smutthullene:

Innsynsavtalen Finansdepartementet har inngått med Mauritius, framstår med store smutthull:

«Denne overenskomsten etablerer ikke plikt for en part til å innhente og tilstille opplysninger om eierskap med hensyn til allmennaksjeselskaper eller allmenne kollektive investeringsfond eller -ordninger, med mindre slike opplysninger kan innhentes uten uforholdsmessige vanskeligheter.», heter det blant annet.

Hele artikkel 7 i avtalen med Mauritius, bestående av 6 underpunkter, dreier seg om «muligheten til å avslå en anmodning» om informasjon.

Må ikke oppgi navn

- Er Finansdepartementet enig i Schjelderups beskrivelse av innsynsavtalene?

- Det stemmer at Skatteetaten ikke kan formulere en anmodning om opplysninger helt åpen (såkalte «fishing expeditions», fisketurer). Skatteetaten må kunne knytte henvendelsen til jurisdiksjonen til en skattesak i Norge, svarer Schjerva.

- Det er imidlertid ikke nødvendig å vite navn på skattyteren. Det er tilstrekkelig for eksempel å ha et kontonummer man ser at det går pengestrømmer gjennom, som man ønsker å undersøke nærmere, forteller Roger Schjerva.

Nettverket Tax Justice Network argumenterer for at OECDs krav til informasjonsutveksling har store mangler.

De har også laget en liste over de verste landene, Financial Secrecy Index. Der figurerer også Mauritius.

Har tatt inn milliarder

- Finansdepartementet har fått innsynsavtaler med mange OFSer. Hvilken nytte har Norge dratt av det så langt i forhold til å forhindre skatteflukt?

- Skattedirektoratet opplyser at de til nå har benyttet innsynsavtalene i 38 tilfeller. Informasjonen de har fått, har vært nyttig. Til sammen har Skatteetatens arbeid rettet mot skatteparadiser ført til retting i skattegrunnlaget på 1,2 milliarder kroner, opplyser Roger Schjerva.

Det blir stadig vanskeligere for skatteflyktninger å gjemme formuene sine, skrev Aftenposten onsdag. Avisa viser til tallene ABC Nyheter omtalte 4. juli, om at skattemyndighetene har klart å få 17,3 milliarder kroner hjem til beskatning takket være stadig flere innsynsavtaler med andre land.

Det er likevel småsummer sammenliknet med for eksempel skatteflyktningen John Fredriksens formue, som ble omtalt i Dagens Næringsliv 3. november.

Avisa beskriver hans innlevering av det norske passet og flytting av kapital jorda rundt - i en katt-og-mus-lek for å unngå skatter og avgifter. Bare i Bermuda skal Fredriksen ha registrert selskaper verdt 150 milliarder kroner.

Norsk næringsliv var ikke glade for Kapitalfluktutvalgets innstilling. NHO mente at den bidro til unødvendig mistenkeliggjøring.

Les også: Trøbbel i skatteparadis

Artikkelen er oppdatert med et sitat fra en kronikk av Erik Solheim.

Personvernpolicy