Meny

Lager nytt uavhengig energi-organ

Borten Moe omorganiserer NVE etter EUs pipe

Energipakker sammen: Olje og energiminister Ola Borten Moe (Sp)og EUs kommissær for energi, Günther Oettinger. Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I all hemmelighet pågår en intern prosess i Norges vassdrags- og energidirektorat NVE for å opprette et organ som gjør gass- og elektrisitetsmarkedet enda mer frikoblet fra politisk styring.

Dette er EUs energipakke:

EUs tredje energimarkedspakke fra 2009 legger opp til å koordinere nasjonale overføringsforbindelser og rammene for regulering av energimarkedene.

Det er fire hovedelementer i den tredje energimarkedspakken på elektrisitetsområdet:

  • Etablering av et tydeligere skille mellom nett og produksjon/salg av elektrisitet.
  • Økt samarbeid mellom organene som regulerer markedene
  • Samarbeid mellom de systemansvarlige nettselskapene for å legge til rette for mer handel over landegrensene.
  • Økt uavhengighet for regulatorene. Reglene for grensekryssende krafthandel skal i økt grad harmoniseres.

Tredje energimarkedspakke er EØS-relevant og vil bli behandlet i de formelle EØS-organer.

Kilde: Energiutredningen, NOU 2012:9.

Mannen som ofte blir omtalt som Senterpartiets kronprins, olje- og energiminister Ola Borten Moe, driver hemmelig EU-tilpasning av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Han har pålagt NVE å omorganisere for å tilpasse Norge til nye EU-regler i EUs såkalte 3. energipakke - allerede før Norge har sluttet seg til den nye EU-politikken for energiområdet.

Den viktigste endringen Borten Moe vil ha i gjennom, er å pålegge NVE å opprette et nytt organ som skal regulere elektrisitets- og gassmarkedet i Norge fullstendig frikoblet fra ethvert politisk organ.

Det skjer uten at offentligheten er kjent med at noe slikt overhodet pågår .

Hemmelig omorganisering 1. januar

Arbeidet foregår i all hemmelighet. ABC Nyheter har likevel førsteutkastet til omorganisering fra en intern prosjektgruppe i NVE. Mandag denne uka var frist for at prosjektgruppa skulle avlevere sitt endelige forslag til opprettelsen av det nye uavhengig organ for regulering av elektrisitets- og gassmarkedene.

Det skjer etter en intern høringsrunde.

Fra 1. januar skal NVE være ferdig omorganisert - trolig lenge før EUs 3. energipakke er tatt inn i EØS-avtalen.

Taust i NVE og departementet

Både olje- og energiministeren, -departementet og Norges vassdrags- og energiverk NVE avviser å svare på spørsmål om innholdet i den interne prosessen som pågår.

Olje- og energidepartementet (OED) nekter offentligheten innsyn i alle dokumenter som dreier seg om den snarlige omorganiseringen av NVE.

Det lengste departementet vil gå i konkrete spørsmål om innholdet, er - megetsigende nok - å vise til EUs redegjørelse for det nye organet.

Det eneste OED vil si om saka, dreier seg om formaliteter rundt prosessen:

«Fra EFTA-siden arbeides det aktivt med EØS-vedtak for innlemmelse av tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Parallelt med EØS-prosessen arbeider departementet med den nasjonale gjennomføringen av pakken og forslag til endringer i energiloven og naturgassloven. Utarbeidelsen av høringsforslaget er i sluttfasen, men det gjenstår fortsatt noe arbeid. Det er for tidlig å angi når forslaget til lovendringer vil bli sendt på høring.», skriver kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen i OED i en epost.

«Det følger av tredje energimarkedspakke at det skal utpekes en nasjonal reguleringsmyndighet for el og gass som er organisasjonsmessig adskilt og funksjonelt uavhengig av enhver annen offentlig eller privat instans., heter det i den interne arbeidsgruppas rapport som ble overlevert til NVEs ledergruppe i september.»

«Det er klart at NVE skal utpekes som regulator, og at det skal opprettes en uavhengig klagenemnd for regulators vedtak, men hvordan OED for øvrig ønsker å løse dette organisatorisk er ikke endelig avklart.», skriver arbeidsgruppa.

- Ikke pålegg fra ministeren

- Vi har ikke fått noe pålegg fra Olje- og energidepartementet om å omorganisere nå, sier NVE-direktør Per Sanderud etter at denne artikkelen ble publisert.

- Vi driver og omorganiserer og ser på en rekke forhold det er viktig å se på for oss, herunder en eventuell norsk tilslutning til EUs 3. energimarkedspakke, sier Sanderud.

Dobbelt opp?

NVE må dermed opprette en ny og uavhengig regulatoravdeling. Dillemaet som skisseres i den interne rapporten, er hvor mye kompetanse det nye regulatororganet skal få:

  • En modell går ut på å begrense den nye regulatoravdelingens oppgaver til et minimum av det EU-direktivet pålegger landene. «Ulemper er at man splitter et sårbart analyse- og kompetansemiljø i EN og EA (avdelinger i NVE, red. anm.) og vil skape behov for oppbygging av kompetanse i begge etater.», skriver arbeidsgruppa om det alternativet.
  • Andre modeller går ut på å gi det nye regulatororganet atskillig flere av oppgavene NVE har i dag. Ulempen er at direktoratet NVE da selv vil stå uten ressurser innen analyse av kraftsystemet og forsyningssikkerheten. Det betyr dobbeltjobbing ved at NVE må skaffe seg den kompetansen det gir fra seg til det nye regulatororganet.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Per Sanderud.

Les flere nyheter om EU- og EØS

Les andre nyheter

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært