Rettssaken mot Anders Behring Breivik:

- Han er utilregnelig

AKTORATETS PROSEDYRE: Statsadvokat Inga Bejer Engh (foran) og Svein Holden holder torsdag sin prosedyre i terrorrettssaken mot Anders behring Breivik. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)
AKTORATETS PROSEDYRE: Statsadvokat Inga Bejer Engh (foran) og Svein Holden holder torsdag sin prosedyre i terrorrettssaken mot Anders behring Breivik. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Aktoratet kaller den norske terroristens historie ubegripelig og legger ned påstand om tvunget psykisk helsevern. - Noe av det verste i moderne tid, sier aktor om Breiviks ugjerninger 22. juli.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

RETTSSAL 250 (ABC NYHETER): Etter tre timer lang rettsdag har nå aktor Svein Holden lagt frem påtalemyndighetens begrunnelse for at Anders Behring Breivik er utilregnelig.

Den tiltalte smiler svakt og har en lett rødme i ansiktet når konklusjonen presenteres for ham.

- Det er bevis som klart trekker i retning av at han ikke var psykotisk 22. juli. Men erklæringen og vitnemålet til Husby og Sørheim reiser en reell tvil og da følger det av dagens lovverk at Breivik ikke skal idømmes straff, sier Holden.

- Vi er ikke sikre, men vi er i tvil, sier Holden når han legger ned påstanden om tvungen psykisk helsevern for massedrapsmannen.

Se også: Breivik forventer utilregnelig

Han sier at hvis tingretten likevel skulle mene at han er tilregnelig, så legger han ned en subsidiær påstand om lovens lengste straff (21 år) og forvaring.

Det var etter en mer enn en time og tredve minutter lang redegjørelse at Holden la ned den endelige påstanden. Før det hadde hans kollega Inga Bejer Engh presentert ulike sider av aktoratets begrunnelse.

- Kan bevisførselen med høy grad av sikkerhet utelukke at Breivik var psykotisk den 22. juli, spør han innledningsvis, og sier at alternativet er tvungen psykisk helsevern hvis denne sikkerheten ikke er til stede.

Argumenter på begge sider

Holden trekker også frem argumenter for at Breivik var tilregnelig den 22. juli.

Han viser da til vurderingene foretatt av fengselshelsetjenesten på Ila like etter terrorhandlingene og at de møtte tiltalte tretten ganger før rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim kom inn i bildet.

Både andre spesialisters kontakt med Breivik slik de har beskrevet dette i retten, og observasjonen av Breivik fra mars i år, sier han er av betydning.

- Aspaas og Tørrisen er to utvilsomt dyktige fagfolk som har mange samtaler med Breivik.

- Ser man disse i sammenheng så tegner de et nokså entydig robust bilde av Breivik som en tilregnelig gjerningsmann, sier han og går så inn på argumentene om at tiltalte var psykotisk.

Holden starter med Husby og Sørheim sine observasjoner, og minner om at de kom tidlig inn og hadde et klart mandat.

- De møter Breivik som et uberørt åsted, og det er ingen grunn til å betvile den innhentede informasjonen, sier Holden og avviser kontant tiltaltes påstander om at rettspsykiaterne skal ha løyet om samtalene.

Også mors uttalelser må vektlegges, sier aktor. Han sier at det er rettet kritikk mot diagnosen om psykose, og nevner noen eksempler på at Husby og Sørheim er for lite drøftende.

- Det jeg er mest betenkt over er de mange forestillingene som benevnes som bisarre vrangforestillinger, sier Holden.

Knights Templar felte ham

Når det gjelder de diagnostiske vurderingene - altså om Breivik oppfyller vilkårene for paranoid schizofreni - trekker han fram det rettspsykiaterne sier Breivik tror er hans rolle i den ikke-eksisterende organisasjonen Knights Templar.

Holden trekker også frem at denne kjernevurderingen baserer seg på et bredere skjønn om de mange vrangforestillingene hans, noe også Sørheim forklarte i retten.

- Dette handler altså om personen Anders Behring Breivik og ikke enhver massemorder i historien.

Aktor tar opp et kriterie - at det forekommer en vrangforestilling av grandios karakter - som også er nok for å gi diagnosen paranoid schizofren.

- Breivik har utvilsomt fremstått grandiost, sier Holden om møtene tiltalte hadde med Husby og Sørheim.

Han kommer også inn på Breiviks endrede opptreden etter at deres erklæring ble lagt fram, og siterer et vitne på at dette ikke kunne skjedd hvis han virkelig hadde en vrangforestilling.

Holden sier at retten får vurdere det opp mot muligheten for simulering siden Breivik ønsker å fremstå som tilregnelig.

- Vi har opplevd han som avvisende, for å si det forsiktig, og stått steilt og ikke veket en tomme når vi har stilt spørsmål om Knights Templar og Liberia.

- Det opplever vi som kanskje et argument for en vrangforestilling. Han fastholder altså påstanden til tross for overveldende bevis for det motsatte.

Om vrangforestillingen også er kulturelt upassende og utenkelig, viser han til at dette støttes av Den rettsmedisinske kommisjon. Dommer Wenche Elizabeth Arntzen sier at hun ikke husker dette.

Holden fastholder sin oppfatning og mener at påtalemyndigheten og dommerne kan ha en ulik oppfatning, men at det eventuelt kan korrigeres av dommerne.

Han ber så retten gjøre en vurdering av om Breivik faktisk tror på sin nedtonede versjon av Knights Templar ikke er en realitetsbrist.

Holden avviser også muligheten for at Breivik bevist lyver for å skape frykt i befolkningen.

Til slutt viser han til Breiviks lange forberedelser, gjennomføringen av handlingen og hans funksjonssvikt eventuelt åpner for en annen diagnose - paranoid psykose - som også vil plassere den tiltale innenfor det psykiatriske helsevernet.

Breivik uten betydning

Holden har tidligere også besvart egne spørsmål om det finnes særskilte regler for beviskravet når det skal ilegges en særstraff som tidsubegrenset reaksjon i denne saken og svarer nei.

- Er det verre at psykotisk idømmes forvaring enn at ikke-psykotiske idømmes til tvungen psykisk helsevern?, spør han og sier at aktoratet mener første alternativ er det verste.

Holden minner om at Anders Behring Breivik selv ønsker å idømmes fengsel og forvaring, og spør om det skal tillegges vekt.

- Gitt at tiltalte er utilregnelig så er han uansett ikke i stand til å vurdere dette. Og hva om Breivik på nytt skifter mening, hva vil det bety for lagmannsrettens behandling, sier han og minner om at tiltalte allerede har skiftet mening en gang.

Aktoren innledet sin gjennomgang av kjernetemaet med at domstolen må ta utgangspunkt i det rettspsykiatrien sier om psykose.

- Grensen mellom psykose og andre sjelelige lidelser er ikke skarpt, sier Holden og minner om at «all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode».

Han sier Høyesterett ikke legger det samme kravet til bevisets styrke når det gjelder spørsmålet om handlingen og eventuell tilregnelighet, men at det likevel må være en sannsynlighetsovervekt.

Holden trekker også frem en fersk dom om tilregneligheten til en dømt drapsmann. Her sier de sakkyndige at mannen er tilregnelig på gjerningstidspunktet, men at det er 10-20 prosents tvil om konklusjonen.

Og i dommen blir mannen overført til tvunget psykisk helsevern fordi rettens flertall mente denne begrensede tvilen var sterk nok.

To terrorhandlinger

Rettsdagen startet med at hans kollega Inga Bejer Engh la frem sin del av prosedyren.

- En lang og omfattende straffesak er snart over, innledet hun.

- Samtlige drap har skjedd med overlegg. Dette har han planlagt over lang tid, sier hun og begrunner også bruken av terrorparagrafen og at det er snakk om to separate terrorhandlinger.

Den tiltalte sitter ubevegelig i rettssalen. Han ser nesten ikke direkte på aktor Engh som står rett foran ham under sin fremleggelse, men Breivik følger henne heller via en skjerm i et hjørne av rommet.

Skyldsspørsmålet er ikke omstridt. Alle parter er enige i at det var han som drepte 77 mennesker og såret en rekke andre under terrorangrepene 22. juli. Man er også i store trekk enige om sakens fakta.

- 22. juli er et nasjonalt traume og en gjerningsmann skal stilles til ansvar.

- Vi er enige om faktum unntatt Knights Templars eksistens, og når ideen om vold starter, oppsummerer Engh.

Hun legger vekt på at gjerningsmannens psyke ikke overskygger de grusomme detaljene som har blitt lagt frem og at de nedfelles i dommen.

- Dagens dom vil legge grunnlag for senere forlengelser dommer, sier Engh og poengterer at dette vil være tilfelle uavhengig av psykisk behandling eller sikringsdom.

- Detaljene går langt ut over vår fatteevne.

Sterke drapsønsker

Når hun skal beskrive de 80 minuttene hvor Breivik går rundt å dreper på Utøya så sliter aktoren med å finne beskrivende ord.

- Hans ønske om å drepe var sterkt, oppsummerer hun.

At Breivik skal ha gitt uttrykk for vilje til overgi seg mener Engh står i kontrast til beskrivelsene i kompendiet hvor det oppgis å være en strategi for å vinne tid.

- Uten anger beskriver han i retten hvordan han lader om mens de som skal drepes sitter og venter. Når han forklarer seg, er det nesten så vi ikke kan tro det.

Engh sier at hun ikke vil gå igjennom hvert enkelt drap i Oslo og på Utøya, og understreker sterkt at det ikke er på grunn av manglende respekt for de drepte.

- Vi har ikke klart å tallfeste hvor mange som var i reell livsfare, innrømmer hun også.

Aktoratet avviser helt Breiviks påstand om at Utøya kunne ha vært unngått hvis flere hadde dødd i bombeeksplosjonen, og mener dette også var planlagt.

De siste ti ukene har retten blitt presentert alt fra sterke personlige historier om heltemot til groteske detaljer om massedrapene som ble begått.

Engh går igjennom detaljene som Breivik har opplyst om hvordan Knights Templar dannes og at tiltalte skal ha fått utlevert notater i 2002, at han møter representanter for organisasjonen i 2004 og at det skal finnes to andre celler i Norge.

- Det finnes ingen logisk linje frem til 22. juli. Dessverre - for ham - passer ikke det terrenget han har tegnet med virkeligheten, sier Engh.

- Logikken forsvant fullstendig. I stedet for å skape frykt tegnes det et tragisk bilde av en ung mann som har blitt en del av et ikke-eksisterende nettverk som skal gi ham drahjelp for å nå det uoppnåelige målet, å bli noe stort.

- Virkeligheten har blitt til coverhistorier.

Ingen rød tråd

Engh minner om det ulogiske i at en telefonselger på 23 år med medlemskap i Frp og FPU som ikke har gjennomført militærtjeneste, skal ha blitt valgt ut til å skape et nytt revolusjonært terrornettverk av «serbiske krigshelter».

- Historien blir bare absurd, sier aktor og minner om at breivik i politiavhør i 2011 ikke engang husker at Frp støttet Natos bombing av Serbia som han samtidig har hevdet utløser sin radikaliseringsprosess.

- Man kan se bort fra Knights Templars eksistens. Og når det faller, endres også tidspunktet for når han begynte å planlegge bruken av vold, sier hun og avviser nok en gang at det skal finnes en rød tråd fra 2002 til 22. juli.

Engh minner om at Breivik i politiavhør på Utøya sier at han har gruet seg til denne dagen i «to år». Hun viser også til uttalelser til rettspsykiaterne om når kompendiets i tredje del skrives fører til at planleggingen starter i 2009.

- Første innkjøp skjer i september 2009 da han går til innkjøp av denne uniformen vi har sett bilder av.

Aktor viser til Breiviks mange ulike planer om ulike typer massedrap.

- Han har vært opptatt av hvordan han kan ta livet av flest mulig mennesker.

Mot slutten av rettssaken har de to rettspsykiatriske parene Husby/Sørheim og Aspaas/ Tørrisen lagt fram sine ulike konklusjoner i spørsmålet om tilregnelighet. Ingen av dem har endret oppfatning i løpet av rettssaken.

- Handlingene er ikke uttrykk for et øyeblikks impuls, men en planlegging over flere år. Det har vært en sterk drivkraft hos tiltalte.

Rammet hele Norge

Engh sier at 22. juli rammet hele det norske åpne samfunnet, og at dette er et bindeledd mellom de mange enkeltskjebnene og oss alle.

Aktor minner om grunnlaget for en dom: Det må foreligge en straffbar handling, den må ikke ha skjedd i nødverge, det må foreligge subjektiv skyld og til slutt må gjerningsmannen ha vært tilregnelig under handlingen.

- Det foreligger ikke nødrett, fastslår Engh og sier at de ikke vil gå inn i dette selv om gjerningsmannen mener noe annet.

Hun sier at man ikke klarer å gi alle svar som de etterlatte og pårørende etterlyser, og stiller et par av dem selv:

- Hvordan ble denne medborgeren til en drapsmaskin? Er han syk eller er han ikke?

Engh minner også om at det ikke er naturlig å ta opp spørsmål om politiets handlinger i en straffesak, og at det ikke er opp til den dømmende rett å avgjøre i en debatt om de norske tilregnelighetsreglene, men opp til lovgiverne.

- Domstolen skal legge vekt på det som har kommet frem i retten. Allmenhetens krav til hvordan saken bør håndteres kan ikke tas i betraktning, sier hun.

- Systemet er slik at dersom lovreglene i ettertid viser seg å være i uttakt med allminnelig rettsfølelse, så plikter påtalemyndigheten å ta det opp med myndighetene. Men dette kan først skje etter at dommen er rettskraftig og ting har roet seg.

I morgen skal forsvarerne legge fram sin prosedyre. Tingrettens fem dommere har antydet to ulike tidspunkt for mulig dom i saken - i slutten av juli eller august.

Les også:

- Han skulle brenne langsomt inn i det svarteste helvete

Åpner for en psykose

Ble i tvil under rettssaken

Skal stanse muslimene og ikke en million pinnsvin

- Risiko for nye drap

- Ble merkelig moralsk (referat fra morens samtale med Husby og Sørheim)

Ikke helt unik likevel

Absurde, bisarre og irrasjonelle

Alt om terrorrettssaken


Les flere nyheter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
09:12 Chelsea-profil brakk nesen08:58 Voldsom krasj på sisterunden av Daytona 50008:41 35.000 stillinger kan forsvinne i HSBC08:40 Voldsdømte kan jobbe i barnehage – Frp vil «tette hull»08:32 18-årsgrense for dataspill som inneholder gambling08:28 USAs største speiderorganisasjon slår seg selv konkurs07:53 Fortsatt stengte fjelloverganger – og Bergensbanen hindres av snøras07:29 Sykehusdirektør i Wuhan bekreftet død av covid-1907:26 Norsk golfprofil: – Jeg la for mye press på meg selv07:00 Landslagsledelsen avviser press på Klæbo06:54 Professor oppgitt over corona-panikken: – På linje med normal influensa06:54 Norsk håp nådde ikke opp i «America’s Got Talent»06:48 Kina: Laveste antall nye smittede hittil i februar06:31 Trøen vil sette punktum for Stortingets byggeskandale06:30 MDG mener Aps ulveforslag vil gjøre Norge til en europeisk skamplett06:28 Haalands stjernemøte med Mbappé05:50 Dette skjer i dag05:38 Dette skjedde i natt05:30 Høie får ny sykehusstrid på bordet – drar på lytteturné05:27 Eckhoff: – Jeg har nok lagt det største presset på meg selv05:25 Sju av åtte undersøkte sykehus bryter loven for utplasserte pasienter04:47 Nå er maksgrensen på barn per sæddonor fjernet i Norge04:29 Tre av fire i Australia rammet av skogbrannene04:08 Politidirektoratet med ny metoo-undersøkelse i politiet03:22 Kvinner og barn trampet til døde i Niger03:17 Maskert butikkraner i Stavanger02:51 Canada henter hjem virusfaste cruisepassasjerer02:27 Overlege fraråder for tidlig meslingvaksine02:11 Leger advarer om Storbritannias behandling av Julian Assange01:32 Pollestad kritiserte Michelin-oppstyr – sosiale medier kokte01:25 Norske Angelina Jordan en av favorittene til å vinne «America’s Got Talent»00:52 Nøkkelseier for Solskjærs United, Maguire og Martial avgjorde mot Chelsea00:07 Widerøe sier de kunne reddet ruter med mer avgiftskutt23:40 Reiten ble matchvinner mot Liverpool i FA-cupen23:25 Apple rammet av koronavirus23:02 Johnson-rådgiver går etter storm om rasistiske utsagn23:01 Nøkkelseier for Solskjærs United, Maguire og Martial avgjorde mot Chelsea22:30 Raiola med Pogba-angrep mot Solskjær22:02 Verdens rikeste vil gi over 90 milliarder kroner til klimakampen21:52 Matbutikk ranet i Stavanger21:23 Da fiskebutikken ble oversvømt, fikk de spesielt besøk20:33 Ny dopingsak i Sverige, den tredje på kort tid19:53 Raser mot «sprø plan» – frykter millionby vil stinke råtne egg19:27 «Spøkelsesskip» dukket opp i Irland19:07 Lekkasje kaster nytt lys over Kinas fengsling av muslimer18:56 Sykehusdirektør i Wuhan død av covid-1918:28 UD fraråder reiser til store deler av Kina17:54 Bare Restaurant får Bergens første stjerne i Michelin-guiden17:42 Sinte smørere i Åre: – Behandles som skitt17:25 Knut (68) tror ikke på menneskeskapte klimaendringer – startet «folkeopprør»17:21 Norske soldater har gjenopptatt treningen av irakiske styrker17:19 Drikkevannet må fortsatt kokes i deler av Oslo17:16 Det vil stinke i regjeringen så lenge fiskeriministeren er der16:25 50 værfaste i snøstorm: – Umulig å komme noe sted16:05 Guardiola blir i Manchester City15:40 Fotballhelten reddet baby og gravid kvinne – nå er han død15:34 Slutt på DNBs banktjenester på postkontorer15:08 Casper Ruud satte familierekord: – Beklager pappa15:07 Person siktet for drapsforsøk på pub14:33 Syria feirer rekordrask offensiv – mens masseflukten fortsetter14:06 EU straffer menneskerettsbrudd: – Omfanget gir oss ikke annet valg14:05 Politiet ber om tips etter funn av livløs kvinne14:05 Treneren om Haaland: – Han har en fantastisk mentalitet14:04 En av de siktede etter Sola-drapet løslatt14:03 Neymar friskmeldt til Haaland-møte12:57 Tone Damlis manager vurderer pengekrav mot NRK12:55 Johaug ler av svensk favorittstempel12:46 – Mine forskerkolleger og jeg snakker mye om at vi ikke skal gå ut med de verste scenariene12:22 Møte avgjør Ski Tour-etappe, været truer12:21 Grønt lys for atomkraft i Emiratene12:19 Doping-anklager mot Eckhoff – Johaug raser12:04 Philip Manshaus tiltalt for drap og terror11:58 Politidirektøren varsler effektiviseringstiltak11:52 Østfoldbanen og Drammen stasjon stengt på grunn av flom11:52 Russisk Johaug-rival bryter Ski Tour11:14 Burkina Faso rystet av blodig kirkeangrep11:11 Jakten på Norges mest attraktive by er i gang11:11 Widerøe kutter 4.000 avganger årlig i Norge11:04 Storbritannia: Umulig å beskytte alle mot flom11:04 Klæbo klar for Åre-start etter legeundersøkelse10:57 Folk bare rister på hodet av Trump. Det er slik demokratier dør10:50 – Det mest krevende landet jeg har jobbet i. Som afrikaner er jeg sjokkert10:42 Lønnsforskjellene har sluttet å øke10:41 Manchester United-legende er død10:35 Norske eldste person er død10:34 IS-siktet kvinne varetektsfengsles i fire nye uker10:20 Mann skadd i arbeidsulykke ved oppdrettsanlegg10:05 Nedgang for norsk eksport i januar10:05 Lillesand IL snur etter shortsbråk – hylles av Raja09:49 Slik er og blir lønna di - nå kommer TBU med tallene09:38 Australsk domstol: Razzia mot kringkaster var lovlig09:38 Ekstremregn skaper trøbbel for Vasaloppet09:21 Medier: Høyreekstremister planla terrorangrep mot moskeer i Tyskland09:20 NRK er usikre på omfang av MGP-stemmetrøbbel09:05 Oslo Sp vil flytte iskanten sørover08:56 FHI: Munnbind gir falsk trygghet mot sykdomssmitte08:33 Roper varsku: – Ikke interessert i å vente på ny ulykke før noe skjer08:29 Olsbu Røiseland med VM-inntekt nær en halv million07:33 Stjerneklart for nordiske Michelin-avgjørelser i Trondheim07:28 Se hva Petter oppdaget utenfor kjøpesenteret
Siste nytt
09:12SportChelsea-profil brakk nesen08:58SportVoldsom krasj på sisterunden av Daytona 50008:41Penger35.000 stillinger kan forsvinne i HSBC08:40PolitikkVoldsdømte kan jobbe i barnehage – Frp vil «tette hull»08:32Kultur18-årsgrense for dataspill som inneholder gambling08:28VerdenUSAs største speiderorganisasjon slår seg selv konkurs07:53NorgeFortsatt stengte fjelloverganger – og Bergensbanen hindres av snøras07:29VerdenSykehusdirektør i Wuhan bekreftet død av covid-1907:26SportNorsk golfprofil: – Jeg la for mye press på meg selv07:00SportLandslagsledelsen avviser press på Klæbo06:54Helse og livsstilProfessor oppgitt over corona-panikken: – På linje med normal influensa06:54KulturNorsk håp nådde ikke opp i «America’s Got Talent»06:48VerdenKina: Laveste antall nye smittede hittil i februar06:31NorgeTrøen vil sette punktum for Stortingets byggeskandale06:30PolitikkMDG mener Aps ulveforslag vil gjøre Norge til en europeisk skamplett06:28SportHaalands stjernemøte med Mbappé05:50NorgeDette skjer i dag05:38NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeHøie får ny sykehusstrid på bordet – drar på lytteturné05:27SportEckhoff: – Jeg har nok lagt det største presset på meg selv05:25NorgeSju av åtte undersøkte sykehus bryter loven for utplasserte pasienter04:47NorgeNå er maksgrensen på barn per sæddonor fjernet i Norge04:29VerdenTre av fire i Australia rammet av skogbrannene04:08NorgePolitidirektoratet med ny metoo-undersøkelse i politiet03:22VerdenKvinner og barn trampet til døde i Niger03:17NorgeMaskert butikkraner i Stavanger02:51VerdenCanada henter hjem virusfaste cruisepassasjerer02:27NorgeOverlege fraråder for tidlig meslingvaksine02:11VerdenLeger advarer om Storbritannias behandling av Julian Assange01:32PolitikkPollestad kritiserte Michelin-oppstyr – sosiale medier kokte01:25VerdenNorske Angelina Jordan en av favorittene til å vinne «America’s Got Talent»00:52SportNøkkelseier for Solskjærs United, Maguire og Martial avgjorde mot Chelsea00:07NorgeWiderøe sier de kunne reddet ruter med mer avgiftskutt23:40SportReiten ble matchvinner mot Liverpool i FA-cupen23:25VerdenApple rammet av koronavirus23:02PolitikkJohnson-rådgiver går etter storm om rasistiske utsagn23:01SportNøkkelseier for Solskjærs United, Maguire og Martial avgjorde mot Chelsea22:30SportRaiola med Pogba-angrep mot Solskjær22:02PengerVerdens rikeste vil gi over 90 milliarder kroner til klimakampen21:52NorgeMatbutikk ranet i Stavanger21:23NorgeDa fiskebutikken ble oversvømt, fikk de spesielt besøk20:33SportNy dopingsak i Sverige, den tredje på kort tid19:53VerdenRaser mot «sprø plan» – frykter millionby vil stinke råtne egg19:27Verden«Spøkelsesskip» dukket opp i Irland19:07VerdenLekkasje kaster nytt lys over Kinas fengsling av muslimer18:56VerdenSykehusdirektør i Wuhan død av covid-1918:28NorgeUD fraråder reiser til store deler av Kina17:54Helse og livsstilBare Restaurant får Bergens første stjerne i Michelin-guiden17:42SportSinte smørere i Åre: – Behandles som skitt17:25NorgeKnut (68) tror ikke på menneskeskapte klimaendringer – startet «folkeopprør»17:21NorgeNorske soldater har gjenopptatt treningen av irakiske styrker17:19NorgeDrikkevannet må fortsatt kokes i deler av Oslo17:16StemmerDet vil stinke i regjeringen så lenge fiskeriministeren er der16:25Norge50 værfaste i snøstorm: – Umulig å komme noe sted16:05SportGuardiola blir i Manchester City15:40SportFotballhelten reddet baby og gravid kvinne – nå er han død15:34PengerSlutt på DNBs banktjenester på postkontorer15:08SportCasper Ruud satte familierekord: – Beklager pappa15:07NorgePerson siktet for drapsforsøk på pub14:33VerdenSyria feirer rekordrask offensiv – mens masseflukten fortsetter14:06VerdenEU straffer menneskerettsbrudd: – Omfanget gir oss ikke annet valg14:05NorgePolitiet ber om tips etter funn av livløs kvinne14:05SportTreneren om Haaland: – Han har en fantastisk mentalitet14:04NorgeEn av de siktede etter Sola-drapet løslatt14:03SportNeymar friskmeldt til Haaland-møte12:57KulturTone Damlis manager vurderer pengekrav mot NRK12:55SportJohaug ler av svensk favorittstempel12:46Norge– Mine forskerkolleger og jeg snakker mye om at vi ikke skal gå ut med de verste scenariene12:22SportMøte avgjør Ski Tour-etappe, været truer12:21VerdenGrønt lys for atomkraft i Emiratene12:19SportDoping-anklager mot Eckhoff – Johaug raser12:04NorgePhilip Manshaus tiltalt for drap og terror11:58NorgePolitidirektøren varsler effektiviseringstiltak11:52NorgeØstfoldbanen og Drammen stasjon stengt på grunn av flom11:52SportRussisk Johaug-rival bryter Ski Tour11:14VerdenBurkina Faso rystet av blodig kirkeangrep11:11NorgeJakten på Norges mest attraktive by er i gang11:11ReiseWiderøe kutter 4.000 avganger årlig i Norge11:04VerdenStorbritannia: Umulig å beskytte alle mot flom11:04SportKlæbo klar for Åre-start etter legeundersøkelse10:57StemmerFolk bare rister på hodet av Trump. Det er slik demokratier dør10:50Verden– Det mest krevende landet jeg har jobbet i. Som afrikaner er jeg sjokkert10:42PengerLønnsforskjellene har sluttet å øke10:41SportManchester United-legende er død10:35NorgeNorske eldste person er død10:34NorgeIS-siktet kvinne varetektsfengsles i fire nye uker10:20NorgeMann skadd i arbeidsulykke ved oppdrettsanlegg10:05PengerNedgang for norsk eksport i januar10:05SportLillesand IL snur etter shortsbråk – hylles av Raja09:49PolitikkSlik er og blir lønna di - nå kommer TBU med tallene09:38VerdenAustralsk domstol: Razzia mot kringkaster var lovlig09:38SportEkstremregn skaper trøbbel for Vasaloppet09:21VerdenMedier: Høyreekstremister planla terrorangrep mot moskeer i Tyskland09:20KulturNRK er usikre på omfang av MGP-stemmetrøbbel09:05PolitikkOslo Sp vil flytte iskanten sørover08:56Helse og livsstilFHI: Munnbind gir falsk trygghet mot sykdomssmitte08:33NorgeRoper varsku: – Ikke interessert i å vente på ny ulykke før noe skjer08:29SportOlsbu Røiseland med VM-inntekt nær en halv million07:33Helse og livsstilStjerneklart for nordiske Michelin-avgjørelser i Trondheim07:28MotorSe hva Petter oppdaget utenfor kjøpesenteret
Populært