Meny

Elektrifisering gir klimakutt

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ABC Nyheter skriver 7. februar om ZERO sitt seminar om elektrifisering av sokkelen og klimaeffekten av dette. ”Gir ikke mindre klima-utslipp”, er konklusjonen. Dette er i beste fall misvisende.

Artikkelen tar utgangspunkt i politisk rådgiver i OED, Ivar Vigdenes, sitt utsagn på seminaret om at bruk av kraft fra land til sokkelen i stedet for forurensende gassturbiner (såkalt elektrifisering), ikke vil gi utslippskutt globalt.

Les saken her: Gir ikke mindre klima-utslipp

Her viser Vigdenes til at oljeindustrien er en del av EUs kvotemarked hvor utslippene er gitt av utslippstak fram mot 2020. Samtidig understreker Vigdenes at dette ikke er et argument mot elektrifisering og at tiltaket vil redusere de norske utslippene.

Det siste poenget er viktig, for det er ikke likegyldig hva vi gjør i Norge i kampen mot klimaendringene. Norge har satt seg nasjonale utslippsforpliktelser og fastsatt hva de nasjonale utslippene skal ligge på i 2020. I klimaforliket ble det slått fast at de norske utslippene i 2020 skal ligge på 45 millioner tonn CO2. Det innebærer at vi må kutte 8 millioner tonn fra dagens nivå.

Nasjonale utslippsmål i et lite land som Norge kan framstå som ubetydelig i den globale sammenhengen. Imidlertid slår forskerne fast at alle land må redusere egne utslipp hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader. Utslippreduksjoner i Norge betyr teknologiutvikling som kan overføres og selges til andre land, bedre konkurransekraft og arbeidsplasser i egen industri.

La det være klart med en gang: Det er fornuftig å se på klimapolitikk i et globalt perspektiv, og det er fornuftig å vurdere eventuelle negative effekter av et klimatiltak. Men når det å tenke seg om både to og tre ganger fører til at vi sitter helt i ro, ja, da oppnår vi ingen klimakutt, verken i Norge eller her hjemme.

I debatt om klimaeffekt må vi holde tunga rett i munnen og målet i sikte. For å begrense den globale temperaturstigningen til to grader, må de industrialiserte landene som Norge redusere sine egne (faktiske) utslipp med 85 prosent innen 2050.

Da er ikke de lavthengende fruktene eller kvotekjøp i utlandet tilstrekkelig. Vi må bygge nullutslippssamfunnet. Det vil si endre måten vi produserer energi på, måten vi transporterer oss på og måten vi forbruker energi på til en måte som ikke slipper ut CO2.

På sokkelen i dag står det olje- og gassfelt som vil produsere olje og gass i mange tiår framover. Et eksempel er Ekofisk, som startet opp i 1970 og som vil være i produksjon til 2060. Store felt har lang levetid. Dette gjelder i enda større grad de feltene som vi bygger ut i dag. Feltet Johan Sverdrup vil etter all sannsynlighet bli stående til helt i slutten av dette århundret.

Derfor er det åpenbart at utbygging av store oljefelt med gassturbiner, som skal stå være i drift i flere tiår, vil øke klimagassutslippene. Enten du ser globalt eller nasjonalt på det.

Vi må heller ikke glemme at debatten rundt klimaeffekten av elektrifisering tar utgangspunkt i EU sitt kvotesystem. Den største mangelen ved kvotesystemet er at det ikke ser lengre enn til 2020. I realiteten innebærer dette at oljeindustrien i dag gjør betydelige feilinvesteringer med utgangspunkt i dagens kvotesystem, med svært lav pris på CO2 og en tidsramme fram til 2020.

Det er kort tid til skjebnen til Johan Sverdrup skal avgjøres. Skal det bygges ut med forurensende gassturbiner eller med strøm i fra land? Det som er sikkert er at det ikke vil være i drift før få år før 2020. Hva som skjer etter 2020 vet vi ikke, men vi vet at det kommer til å bli et strengere utslippsregime og vi vet at prisen på CO2 vil øke. Da vil den industrien med lavest utslipp av CO2, komme sterkest ut av det.

EUs kvotesystem og kvotetaket er heller ikke statisk. Vi vet at den sikreste måten å kutte reelle utslipp innad i et kvotesystem er å øke kvoteprisen og senke kvotetaket. Dette kan vi få til ved å kutte i utslippene i kvotepliktig sektor.

Ja, det kan medføre at utslippene bare blir flyttet på kort sikt, men det vil også føre til at kvotetaket kan senkes og EUs utslippsmålsetninger kan økes på lengre sikt. Det er en effekt som så langt har vært fraværende fra debatten, men som fortjener å bli løftet fram.

Den enkleste måten å redusere klimagassutslippene på, er å ikke bygge nye utslippskilder. Derfor må det bli en forutsetning at for å få lov til å bygge ut nye felt på norsk sokkel, må de være forsynt med kraft fra land fra dag én. Samtidig må vi elektrifisere de feltene som allerede er i produksjon, og som skal være i produksjon i mange år framover. Dette vil gi klimaeffekt, både nasjonalt og globalt.

Kari Elisabeth Kaski, politisk rådgiver i ZERO

Populært