Her er dommen fra PFU

Klagen gjelder en artikkel i ABC Nyheter som omhandlet hva massedrapssiktede Anders Behring Breivik har fortalt politiet i avhør om sine handlinger på Utøya 22. juli 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse (trykt presse, nettpublikasjoner, radio og fjernsyn). Utvalget vurderer klager over norsk presses adferd (presseetiske spørsmål), jamfør blant annet Vær Varsom-plakaten, og avgir sine uttalelser som offentliggjøres.

Artikkelen inneholdt også 37 svart/hvitt-bilder som politiet hadde tatt i forbindelse med rekonstruksjonen på Utøya.

Klager er en av de overlevende på Utøya. Han reagerer på artikkelens mange og svært detaljerte opplysninger, og at han gjennom artikkelen ble klar over at det kun var flaks at han ikke ble drept.

Ifølge klagers advokat bekreftet artikkelen klagers verste mareritt, og at det var svært belastende å lese dette – uten forvarsel - en vanlig mandagskveld.

Klager har vanskelig for å forstå at opplysningene klager reagerer på, har så stor samfunnsmessig betydning at ABC Nyheter har rett til å gjengi dem. Det vises også til at dette er sensitivt og taushetsbelagt materiale.

ABC Nyheter avviser klagen og hevder artikkelen er holdt i en saklig tone og heller ikke er sensasjonspreget i sin form.

Slik ABC Nyheter ser det, er sannheten også i denne saken altfor viktig til å overlate til politiet og myndighetene. Det vises til pressens informasjonsansvar og at pressen har en oppgave med å formidle detaljer i saken så nennsomt som mulig, noe ABC Nyheter mener å ha gjort i det påklagede tilfellet.

ABC Nyheter mener det siktede har forklart til politiet er av offentlig interesse, og at dette hensynet må veie tyngre enn hensynet til den belastingen omtalen kan ha på enkelte pårørende og ofre. Slik ABC Nyheter ser det, er det siktedes ord som fremstår sjokkerende.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om det faktum at det ikke er uvanlig at mediene får tilgang til dokumenter som er unntatt offentlighet.

Det er ikke et presseetisk problem at ABC Nyheter mottar utskrift av politiavhørene med Anders Behring Breivik. Det som er avgjørende for det presseetiske, er hva som publiseres, hvordan og hvorfor.

Utvalget vet at pressen sitter på mange opplysninger rundt 22. juli-massakren den ikke publiserer, nettopp fordi andre hensyn spiller inn. Utvalget vil i så måte nok en gang understreke det ansvar som påhviler pressen i å veie belastningen av en omtale opp mot offentlig interesse.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at ABC Nyheter var i sin fulle rett til å omtale etterforskningen og viderebringe opplysninger om hva siktede har fortalt i avhør.

Slik utvalget ser det, er dette informasjon av vesentlig samfunnsmessig betydning. Videre registrerer utvalget at ABC Nyheter har foretatt flere nødvendige presseetiske vurderinger.

Etter utvalgets mening er langt de fleste avdøde og overlevende anonymisert på en slik måte at de ikke vil bli identifisert av andre enn dem som likevel er kjent med hendelsene.

Utvalget registrerer også at ABC Nyheter har forsøkt å informere berørte på forhånd, selv om denne informasjonen ikke nådde frem til klager.

Når det gjelder artikkelens karakter, det vil si form og innhold, forstår utvalget at klager finner en slik omtale belastende. Detaljrikdommen er stor uten at det gjenspeiles en forståelse for opplysningenes helt spesielle karakter. Enkelte av de omtalte er også identifisert. Utvalget vil minne om at når en redaksjon får tilgang til personsensitiv informasjon, må det utvises ekstra varsomhet i forhold til detaljrikdommen i det som publiseres.

Etter utvalgets mening er det forskjell på åpne og lukkede kilder når det gjelder hvor nært man kan gå i omtale av det som skjedde.

Slik utvalget ser det, ville det vært fullt mulig å omtale hva siktede har sagt i avhør i mer generelle ordlag, det vil si uten å bringe så mange detaljerte opplysninger fra konkrete hendelser under drapsperioden. Utvalget viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

Utvalget legger stor vekt på at omtalen av massedrapene på Utøya berører svært mange unge ofre – noe som er spesielt i denne saken – og som må medføre økt varsomhet og større omtanke når det gjelder gjengivelsen av hva som skjedde den dagen.

Etter utvalgets mening fremstår artikkelen unødig belastende for pårørende og ofre som var uforberedt på at disse opplysningene ville bli publisert.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, hvor det blant annet heter: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.»

På dette punkt mener utvalgets flertall at ABC Nyheter har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. januar 2012

Hilde Haugsgjerd,

Henrik Syse, Line Noer Borrevik, Gry Cecilie Sydhagen

Utvalgets mindretall har kommet til en annen konklusjon. I tida etter 22. juli 2011 har mediene hatt som oppgave å belyse, kommentere og bringe fram ny kunnskap om terrorhandlingene.

Saken har et usedvanlig alvor, omfang og betydning. Den berører svært mange. Dette forplikter mediene til en balanse som både ivaretar hensynet til de etterlatte og pårørende, og offentlighetens behov for informasjon.

Den aktuelle reportasjen gjengir gjerningsmannens politiforklaringer i betydelig detalj, men gir samtidig relevant informasjon om hans tenkesett, motiver og strategi i møtet med politiet.

Fremstillingen gir samlet et sterkt inntrykk, men er ikke unødig utpenslet. Utvalgets mindretall mener ABC Nyheter ikke har brutt på god presseskikk.

Oslo, 24. januar 2012

John O. Egeland, Georg Apenes

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden