Hogst og CO2-fangst – begge deler er forenlig

Daglig leder Cato Kjølstad (til venstre) og energipolitisk rådgiver Lars Granlund i Norsk Bioenergiforening (NoBio) etterlyser helhetstankegang og langsiktighet i klima- og energipolitikken.
Daglig leder Cato Kjølstad (til venstre) og energipolitisk rådgiver Lars Granlund i Norsk Bioenergiforening (NoBio) etterlyser helhetstankegang og langsiktighet i klima- og energipolitikken.

Kronprins Håkon åpnet tirsdag den europeiske ministerkonferansen om skog. Han uttalte da at skogen kan fange CO2. Det har han helt rett i. Men skogen både kan og må avvirkes når trærne er hogstmodne.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Grunnlaget for bærekraftig uttak av biomasse til bioenergibruk henger sammen med at skogsressursene kan anvendes til både treforedling, innsatsfaktorer i industrielle produkter og annen bioraffinering.

Skogen binder og lagrer karbon i stort monn – mens den vokser! Fotosyntesen er den mest raffinerte og kostnadseffektive CCS-teknologien i dag. Med sollyset som innsatsfaktor og CO2 som næring, vokser og binder plantene biogent karbon, mens de utånder livsviktig O2. Skogen er slik en suveren kilde til å binde og lagre globale utslipp av CO2.

Skogen i Norge er ikke bare en fornybar ressurs, men også en økende ressurs. De siste årene har den årlige tilveksten i Norge vært på 25 mill3, mens den årlige avvirkningen har ligget under eller på om lag 10 mill3. Stående skogmasse er i ferd med å nå 800 mill3. Så lenge dette forholdet er tilfelle er skogsforvaltningen og bruk av skog klimanøytralt.

Ingen hogst - risikabel strategi

Men fordi skogen er hogstmoden i en alder av 70 til 120 år, og skogen kun binder karbon i tilvekstfasen, er det viktig at klimatiltak i skogen vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Gammel skog – som blir stående – er i tillegg mer sårbar for skogskader enn skog med varierende skogsklasser. Å lagre store mengder karbon i gammel skog kan være både en risikabel og usikker strategi.

Ingen kjenner konsekvensene av og sannsynlighetene for at ytre faktorer som skogbranner, stormfellinger, insektangrep, massedød m.v. inntreffer og raderer ut store deler av skogens karbonlager. Stormen ”Gudrun” banet seg vei gjennom Sør-Sverige i 2005 og felte 75 mill. m3 skog, tilsvarende 10 % av stående norsk skog.

I Canada trues 1 milliard m3 med skog av barkebillen Mountain Pine Beetle, den verste naturkatastrofen som har rammet Nord-Amerika. Skogens kapasitet for karbonlagring er heller ikke uendelig, den vil stadig nærme seg et metningspunkt, og dens evne til å stadig ”trylle bort” nytt fossilt karbon vil reduseres med tiden.

Treets tilbakebetalingstid

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) presenterte sin rapport – skog som biomasseressurs – tidligere i år. Rapportens formål var å beregne tiden det tar før et nytt tre vokser opp og lagrer samme mengden karbon som erstatning for det hogde treet. Beregningene korrigerte videre for fossile substitusjonseffekter ved ulike anvendelsessenarioer. Dette blir i rapporten omtalt under begrepet tilbakebetalingstid, og er i det mest omtalte scenarioet beregnet til 90 år.

Begrepet tilbakebetalingstid er i seg selv ikke så kontroversielt, men beregninger og forutsetninger bak tidsberegningen kan alltids diskuteres. For bioenergi er det i hovedsak grener, topper, lavverdig trevirke og avfall fra treindustrien som utnyttes til energiformål. Ifølge rapporten er tilbakebetalingstiden for disse mellom 5-15 år. Denne tidsforespeilingen er heller ikke særlig kontroversiell i det langsiktige klimaperspektivet.

Bærekraftig utvikling og føre var-prinsippet

Enkelte har i debatten om klimaløsninger argumentert ut fra at menneskeheten de siste hundre år klarer å finne smarte teknologiske løsninger. Teknologioptimistene som har troen på et klima-teknologisk paradigmeskifte ser som oftest skogen i forenklet sammenheng, som kun et karbonlager, og ikke dens sammensatte potensial og dynamikk. Med en slik ensidig tankegang kan en vedvarende storstilt utvinning av fossile energibærere forsvares.

Denne typen argumenter bryter med Klimapanelets fremtidsutsikter og innholdet i deres rapporter, der det framgår at det er stor usikkerhet forbundet med ”klimapotensialet” i fremtidige teknologier.

Det norske teknologieventyret om CCS har av enkelte blitt sammenlignet med Kennedys 10-årige teknologikappløp for å nå månen (”Månelandingen”). I et innlegg av forsker Carlo Aall fra Vestlandsforsk på forskning.no den 13. april under tittelen ”Har vi tid til å vente på teknologien?” kommer det frem at teknologiutviklingen frem mot månelandingen hadde startet allerede 35-80 år før Kennedy. De faktiske forhold har vist og viser at teknologisk utvikling kan ta svært lang tid – for lang tid i klimaperspektiv.

Er det atomkraft, CCS eller endret forbrukeradferd som skal redde oss ut av en fremtidig klima- og energikrise? Bærekraftbegrepet forplikter oss i sin enkleste form til å overlate kloden til neste generasjon i minst like god forfatning og med minst like gode muligheter og handlingsrom som nåværende generasjon har hatt.

Med en passiv holdning om at tid vil løse alle klimaproblemer, skyves utfordringene foran oss og problemene overlates til de to neste generasjonene – og om vi feiler, til utallige fremtidige generasjoner.

Da må det i dag, og i fremtiden, være mindre risiko forbunnet med å benytte kjente fornybare teknologier – utnytte biogent karbon i skogen på en bærekraftig måte til både bioenergi og treprodukter, og la fossilt karbon forbli i stabile lagre adskilt fra det naturlige karbonkretsløpet.

Når fremtidens teknologier er realisert både teknologisk og økonomisk kan en slik type debatt få nytt liv. Lar vi være å forvalte skogen i dag mister vi en stor potensiell mulighet til å erstatte fossil energi, vi får et ustabilt kortsiktig karbonlager, og vi mister muligheten for lagring av karbon i et fremforvaltet og større skogslager i fremtiden. Slik utsikten er for teknologisk karbonfangst på kort og mellomlang sikt fremmer teknologioptimistene en meget risikabel strategi!

Hogst - langsiktig stabilisering av CO2

Debatten mangler en helhetsvurdering av skog og klima i sammenheng. Hvor blir det av helhetstankegangen og langsiktigheten i klima- og energipolitikken? Alle er skjønt enige om at et tre som hogges frigjøres som CO2 ved nedbryting eller forbrenning, og at det tar ca. 90 år før dette treet igjen lagrer den samme mengden karbon.

Det er i tillegg en allmenn forståelse for at klimagassutslippene må reduseres for å nå et globalt togradersmål – etter 2015 må de årlige utslippene reduseres, og innen 2050 med 50-85 %. Dette er beregninger fra FNs klimapanel, og modellert i klimamodellene.

Det er derimot en allmenn misforståelse å tro at stabiliseringsnivået av CO2 i atmosfæren er en terskelverdi som for all del ikke overstiges på kort sikt eller temporært. Det ligger intuitivt i begrepet stabilisering at det etter en situasjon i uorden vil etableres en ny stabil likevekt hvor karbonet er refordelt mellom bindinger i hav, på land og i atmosfæren, etter en ny fordelingsnøkkel. Både temperaturøkninger og økt fotosynteseaktivitet er trege prosesser som det tar flere tiår å stabilisere.

Forutsetningene som ligger til grunn for beregningene av togradersmålet i klimamodellene antyder en stabilisering av karbon først om 100-150 år, om ikke enda senere. I dette perspektivet er det lite relevant å operere med tilbakebetalingstiden for bioenergi – tiden anses som kort at forutsetninger for karbonnøytralitet er oppnådd.

At noen forskere setter likhetstegn mellom antropogent (fossilt) og biogent (fornybart) karbon, er en feilvurdering. Forklaringsvariabelen i FNs klimapanels modeller er kumulative utslipp av karbon, også kalt antropogent eller fossilt karbon. Bruk av fossile kilder øker den totale mengden karbon i kretsløpet, som på kort og lang sikt fører til et nytt og høyere stabiliseringsnivå av karbon.

I klima- og energipolitikken må målsetningen være å sørge for at den totale karbonmengden i kretsløpet ikke øker på lang sikt – ved å redusere forbruket av fossile kilder med fornybare. Hvis fremtidens karbonfangst blir en realitet, er fangst fra forbrenning av biomasse kanskje den eneste måten som ikke bare er karbonnøytral, men også karbonnegativ.

Dette vil gi helt nye styringsmuligheter i den fremtidige klimapolitikken og sikre bioenergi som en klimanøytral og bærekraftig klimaløsning. En helt sentral forutsetning for dette er at skogen både kan fange CO2 og anvendes på en klimamessig riktig måte til både treforedling, bioraffinering og bioenergi.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:44 Høyre og Arbeiderpartiet fram etter virusutbruddet12:20 Forskere skal prøve å gi coronasyke blod fra folk som har blitt friske av viruset11:02 Ett år siden Solskjær ble fast ansatt i United – her er fasiten10:06 Uvær stenger veier i Troms og Finnmark09:25 Spillet om Northconnect inn i sluttfasen: Sp, Rødt, SV og Frp får ikke med seg Ap09:09 Erna Solberg glad for å ha oljefondet i krisen: Vi er i en veldig gunstig posisjon08:49 Coronakrisen: «Firerbanden» på Stortinget kvesser knivene08:09 Helt i det blå om coronakrisen rammer sommerferien08:08 Ingen mistenkt etter bilbrann i Oslo07:58 Forsvaret i Canada vil verne landet mot virus07:39 Etterforskningen av overgrepssiktet idrettsdommer er ferdig07:00 Melby utreder utvidet skoleåpning06:50 Legendarisk borgerrettsforkjemper i USA er død06:00 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt04:45 3.845 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 26404:43 Serbisk mann fengslet i tre år for å ha brutt isolasjon04:20 70–80 personer isolert etter steinras i Sauda04:12 Ingen lokalt smittede i Kina02:22 Seks nordmenn på koronafritt kontinent02:01 Kombinert-ansatte permitteres01:39 Syrelekkasje stopper ikke Kavlis produksjon01:33 Omfattende politisperringer rundt Finlands hovedstad00:54 Tidligere general i Venezuela har meldt seg etter amerikansk narkosiktelse22:51 Lampard: – Vanskelig for Chelsea-spillerne å være motiverte i denne krisen22:39 Over 100.000 registrerte smittetilfeller i USA22:14 Trump tyr til krigslov: – Avgjørende for nasjonen21:51 Trump har signert omfattende krisepakke21:45 Ahus med nye retningslinjer for behandling av coronapasienter i livets siste fase21:21 Skolenes landsforbund ber kunnskapsministeren utsette innføring av skolereform: – Uansvarlig20:56 AUF: Norge må hente 3.500 Moria-flyktninger20:26 Fem nye coronadødsfall meldt i Norge fredag20:18 Svensk syklist vil avlyse Tour de France om rittet går uten tilskuere19:37 Fire døde på nederlandsk cruiseskip19:21 Oddbjørn overlevde norgeshistoriens verste arbeidsulykke: – Venner ble delt i to19:13 EU-rådgiver ut mot corona-strategien: – Vi skyver epidemien foran oss18:36 Serviceteknikere i Coca-Cola vant: Reisetid er arbeidstid, slår Høyesterett fast18:23 Mann dømt til 45 dagers fengsel etter kollisjon med Sigvart Dagsland18:18 Derfor er dødstallene i Sverige og Danmark høyere enn i Norge17:40 Historisk høy oppslutning om Trump17:39 Syklist omkom etter påkjørsel i Holmestrand17:14 «Supermennesker»: Slik vi forskere utnytte de som er friske fra corona17:13 Märtha Louise åpner om sorgen: – Vanskeligste vi har vært gjennom16:45 Ødegaards lagkompis om viruskrisen i Spania: – Blir verre og verre16:40 Giske raser mot Raja: – Virker helt misforstått16:33 Oljeprisen på det laveste siden 200316:22 Norge henter ikke hjem soldater16:02 WHO starter coronastudie i Norge15:39 Skiforbundet permitterer 96 ansatte, har tapt 30 millioner på få uker15:35 Italienske aviser hardt ut mot «stygt» og «dødt» EU15:32 Gamletreneren om Haaland-overgangen: – Erling var usikker14:58 Nytt system for distribusjon av verneutstyr14:48 Høyesterett ga økt samvær i barnevernssak – foreldre vant fram med anke i en annen sak14:38 Økende vilje hos toppklubbene til å stoppe Premier League-sesongen14:21 Nkom vil regulere mobilmarkedet strengere14:21 Jensen-saken tatt opp til doms14:19 Coronaviruset har spredt seg til nesten alle verdens land14:15 Yngste døde i Norge var 69 år – yngste på intensiv er 14 år14:01 Sverige forbyr ansamlinger av flere enn 50 personer14:01 Avsporing på Dovrebanen13:50 Kina stenger grensene for utlendinger13:31 Narkobandene håndhever portforbudet – bryter du det, kan du bli drept12:57 Nye datoer for utsatt sommer-OL kommer innen tre uker12:56 Budsjettunderskuddet øker med over 135 milliarder kroner12:46 Dødstallet i Spania stiger12:45 Solberg: Kunne ikke unngått de mest inngripende tiltakene12:31 Boris Johnson er smittet av coronaviruset12:20 Regjeringen hjelper pakkereiseselskaper12:19 Regjeringen forlenger dagpengeperioden11:57 Høy luftforurensning til tross for coronatiltak11:46 Kvinne tiltalt for uaktsomt drap etter badedødsfall i omsorgsbolig11:37 Nødhjelpsordningen: Slik blir søknadsprosessen11:36 Tallet på døde øker i Iran11:25 Storsponsor forlenger ikke millionavtale med norsk langrenn11:19 Mann i 40-årene siktet for overgrep mot barn11:18 Titusener av turister strandet i Asia10:54 Over 1.000 coronasmittede i Russland10:53 Norway Chess utsatt til oktober10:52 Krekars familie fortviler: – Han ble brutalt frarøvet oss av den norske stat10:48 India kutter renten for å stimulere økonomien10:42 Oppfordrer til brannøvelse i hjemmet10:42 Nesten 300.000 har søkt om dagpenger siden 12. mars10:25 Politet: Mer råkjøring under virusutbruddet10:07 Solid børsoppgang i Tokyo10:07 Oslo Børs faller fredag10:06 23-åring døde i kajakkulykke på Mjøsa09:44 Kunde fikk ikke kjøpt truser fordi de ligger på belgisk side09:14 Jordmorforbundet beroliger gravide som har corona-frykt09:13 To barn og en mann funnet døde i brennende bil i Sverige09:11 Regjeringen vil dekke en andel av faste utgifter for bedrifter09:10 FA avbryter seriespill og annullerer resultater09:08 NHO-sjefen: – En tsunami over norske bedrifter09:07 LO: – Viktig å sikre arbeid og tryggheten til vanlige folk09:07 Listhaug: Krisepakke gir for lite svar09:06 Vedum vil ha mer langvarig kriseordning09:05 Bankene får ansvar for å fordele krisepenger07:49 Coronakrisen kan gi restskatt neste år07:07 Roper varsko over tapt pengestøtte06:54 Neppe VM-kamp for Carlsen i desember06:43 Maduro advarer USA etter siktelse om narkosmugling
Siste nytt
12:44PolitikkHøyre og Arbeiderpartiet fram etter virusutbruddet12:20Helse og livsstilForskere skal prøve å gi coronasyke blod fra folk som har blitt friske av viruset11:02SportEtt år siden Solskjær ble fast ansatt i United – her er fasiten10:06NorgeUvær stenger veier i Troms og Finnmark09:25PolitikkSpillet om Northconnect inn i sluttfasen: Sp, Rødt, SV og Frp får ikke med seg Ap09:09NorgeErna Solberg glad for å ha oljefondet i krisen: Vi er i en veldig gunstig posisjon08:49NorgeCoronakrisen: «Firerbanden» på Stortinget kvesser knivene08:09ReiseHelt i det blå om coronakrisen rammer sommerferien08:08NorgeIngen mistenkt etter bilbrann i Oslo07:58VerdenForsvaret i Canada vil verne landet mot virus07:39NorgeEtterforskningen av overgrepssiktet idrettsdommer er ferdig07:00NorgeMelby utreder utvidet skoleåpning06:50VerdenLegendarisk borgerrettsforkjemper i USA er død06:00NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt04:45Norge3.845 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 26404:43VerdenSerbisk mann fengslet i tre år for å ha brutt isolasjon04:20Norge70–80 personer isolert etter steinras i Sauda04:12VerdenIngen lokalt smittede i Kina02:22NorgeSeks nordmenn på koronafritt kontinent02:01SportKombinert-ansatte permitteres01:39NorgeSyrelekkasje stopper ikke Kavlis produksjon01:33VerdenOmfattende politisperringer rundt Finlands hovedstad00:54VerdenTidligere general i Venezuela har meldt seg etter amerikansk narkosiktelse22:51SportLampard: – Vanskelig for Chelsea-spillerne å være motiverte i denne krisen22:39VerdenOver 100.000 registrerte smittetilfeller i USA22:14NorgeTrump tyr til krigslov: – Avgjørende for nasjonen21:51NorgeTrump har signert omfattende krisepakke21:45NorgeAhus med nye retningslinjer for behandling av coronapasienter i livets siste fase21:21VerdenSkolenes landsforbund ber kunnskapsministeren utsette innføring av skolereform: – Uansvarlig20:56NorgeAUF: Norge må hente 3.500 Moria-flyktninger20:26NorgeFem nye coronadødsfall meldt i Norge fredag20:18NorgeSvensk syklist vil avlyse Tour de France om rittet går uten tilskuere19:37VerdenFire døde på nederlandsk cruiseskip19:21Helse og livsstilOddbjørn overlevde norgeshistoriens verste arbeidsulykke: – Venner ble delt i to19:13Helse og livsstilEU-rådgiver ut mot corona-strategien: – Vi skyver epidemien foran oss18:36NorgeServiceteknikere i Coca-Cola vant: Reisetid er arbeidstid, slår Høyesterett fast18:23NorgeMann dømt til 45 dagers fengsel etter kollisjon med Sigvart Dagsland18:18NorgeDerfor er dødstallene i Sverige og Danmark høyere enn i Norge17:40NorgeHistorisk høy oppslutning om Trump17:39NorgeSyklist omkom etter påkjørsel i Holmestrand17:14Helse og livsstil«Supermennesker»: Slik vi forskere utnytte de som er friske fra corona17:13NorgeMärtha Louise åpner om sorgen: – Vanskeligste vi har vært gjennom16:45SportØdegaards lagkompis om viruskrisen i Spania: – Blir verre og verre16:40PengerGiske raser mot Raja: – Virker helt misforstått16:33NorgeOljeprisen på det laveste siden 200316:22NorgeNorge henter ikke hjem soldater16:02NorgeWHO starter coronastudie i Norge15:39SportSkiforbundet permitterer 96 ansatte, har tapt 30 millioner på få uker15:35VerdenItalienske aviser hardt ut mot «stygt» og «dødt» EU15:32SportGamletreneren om Haaland-overgangen: – Erling var usikker14:58Helse og livsstilNytt system for distribusjon av verneutstyr14:48NorgeHøyesterett ga økt samvær i barnevernssak – foreldre vant fram med anke i en annen sak14:38SportØkende vilje hos toppklubbene til å stoppe Premier League-sesongen14:21PengerNkom vil regulere mobilmarkedet strengere14:21NorgeJensen-saken tatt opp til doms14:19Helse og livsstilCoronaviruset har spredt seg til nesten alle verdens land14:15NorgeYngste døde i Norge var 69 år – yngste på intensiv er 14 år14:01Helse og livsstilSverige forbyr ansamlinger av flere enn 50 personer14:01NorgeAvsporing på Dovrebanen13:50VerdenKina stenger grensene for utlendinger13:31VerdenNarkobandene håndhever portforbudet – bryter du det, kan du bli drept12:57SportNye datoer for utsatt sommer-OL kommer innen tre uker12:56PengerBudsjettunderskuddet øker med over 135 milliarder kroner12:46VerdenDødstallet i Spania stiger12:45PolitikkSolberg: Kunne ikke unngått de mest inngripende tiltakene12:31PolitikkBoris Johnson er smittet av coronaviruset12:20ReiseRegjeringen hjelper pakkereiseselskaper12:19PengerRegjeringen forlenger dagpengeperioden11:57NorgeHøy luftforurensning til tross for coronatiltak11:46NorgeKvinne tiltalt for uaktsomt drap etter badedødsfall i omsorgsbolig11:37PengerNødhjelpsordningen: Slik blir søknadsprosessen11:36VerdenTallet på døde øker i Iran11:25SportStorsponsor forlenger ikke millionavtale med norsk langrenn11:19NorgeMann i 40-årene siktet for overgrep mot barn11:18ReiseTitusener av turister strandet i Asia10:54VerdenOver 1.000 coronasmittede i Russland10:53SportNorway Chess utsatt til oktober10:52PolitikkKrekars familie fortviler: – Han ble brutalt frarøvet oss av den norske stat10:48PengerIndia kutter renten for å stimulere økonomien10:42NorgeOppfordrer til brannøvelse i hjemmet10:42PengerNesten 300.000 har søkt om dagpenger siden 12. mars10:25MotorPolitet: Mer råkjøring under virusutbruddet10:07PengerSolid børsoppgang i Tokyo10:07PengerOslo Børs faller fredag10:06Norge23-åring døde i kajakkulykke på Mjøsa09:44VerdenKunde fikk ikke kjøpt truser fordi de ligger på belgisk side09:14Helse og livsstilJordmorforbundet beroliger gravide som har corona-frykt09:13VerdenTo barn og en mann funnet døde i brennende bil i Sverige09:11PengerRegjeringen vil dekke en andel av faste utgifter for bedrifter09:10SportFA avbryter seriespill og annullerer resultater09:08PengerNHO-sjefen: – En tsunami over norske bedrifter09:07PengerLO: – Viktig å sikre arbeid og tryggheten til vanlige folk09:07PolitikkListhaug: Krisepakke gir for lite svar09:06PolitikkVedum vil ha mer langvarig kriseordning09:05PengerBankene får ansvar for å fordele krisepenger07:49PengerCoronakrisen kan gi restskatt neste år07:07PengerRoper varsko over tapt pengestøtte06:54SportNeppe VM-kamp for Carlsen i desember06:43VerdenMaduro advarer USA etter siktelse om narkosmugling
Populært