Strategier norske obligasjonsfond

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som norske obligasjonsfond.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om obligasjonsfond

Obligasjonsfond
Les om obligasjonsond.

Valg av obligasjonsfond
Dette skal du legge vekt på når du velger obligasjonsfond.

Krav til obligasjonsfond
Dette er kravene som ligger i bransjestandarden fra Verdipapirfondenes Forening.

Nøkkeltall obligasjonsfond
Her finner du de viktigste tallene for obligasjonssfond på ABC Penger.

Kalenderårsavkatning obligasjonsfond
Denne oversikten viser avkastningen hvert år fra 2004 til og med 2010.

Løpende avkastning
Her kan du sjekke løpende avkastning på obligasjonsfond på et stort antall tidsrekker på Oslo Børs.

Strategier obligasjonsfond
Her finner du strategiene som pengemarkedsfondene oppgir.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være hvilke typer papirer fondet skal være investert i. Eller hvilke frihetsgrader fondet har til å justere løpetiden på fondet.

Her de de ulike strategene til de ulike fondene. Fondene er alfabetisk satt opp.

Alfred Berg Høyrente

Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje.

Alfred Berg Kort Obligasjon

Alfred Berg Kort Obligasjon retter seg mot investorer som ønsker en noe høyere avkastning enn det pengemarkedsinstrumenter kan tilby, men som samtidig ønsker en lav risikoprofil både med hensyn til løpetid og kredittrisiko. Alfred Berg Kort Obligasjon investerer i obligasjoner og sertifikater. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondet kan kun plassere midler i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, bank, forsikringsselskaper og kredittforetak. Alfred Berg Kort Obligasjon har en lav renterisiko. Den gjennomsnittlige durasjonsintervallet i fondet skal til enhver tid ligge mellom 3 måneder og 2 år, avhengig av forventet utvikling i rentene og avkastningskurven i Norge.

Alfred Berg Kort Stat

Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stat eller statsgaranterte verdipapirer og i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanse-indeks for Alfred Berg Kort Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1 år og durasjonsintervallet er mellom 0 og 2 år avhengig av renteforventning.

Alfred Berg Lang Obligasjon

Alfred Berg Lang Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt av stat, fylker, kommuner, bank, forsikrings-selskaper og utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt i verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innefor OECD-området. Fondet har durasjonsintervall som skal ligge mellom 4 og 6 år avhengig av avkastningskurven og den forventede renteutviklingen.

Alfred Berg Obligasjon

Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi.

Alfred Berg Obligasjon 1-3

Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt av finansinstitusjoner. Durasjonsintervallet i fondet vil være mellom 1 og 3 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 1år, 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav.

Alfred Berg Obligasjon 3-5

Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner samt finansinstitusjoner. Durasjonintervallet i fondet vil være mellom 3 og 5 år. Fondet kan handle derivater. Referanseindeksen er 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3år, 50 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Fondet er et UCITS fond. Fondet vekter 20 % ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Fondet kan investere i derivater.

Alfred Berg OECD+

Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Valutarisikoen kan reduseres gjennom bruk av futureskontrakter. Den gjennomsnittlige durasjon i fondet vil være mellom 1 og 5 år. Fondet kan handle derivater.

Alfred Berg Stat

Alfred Berg Stat er et statsobligasjonsfond hvor midlene plasseres i norske stats- og statsgaranterte verdipapirer, samt verdipapirer utstedt eller garantert av andre stater innenfor OECD-området. Referanse-indeks for Alfred Berg Stat er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år og durasjonsintervallet er mellom 2 og 4 år avhengig av renteforventning. Fondet kan investere i derivater.

Bankkikviditet Global

Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater utstedt i EØS, Australia, Canada, Cayman Island, Guernsey, Jersey og USA. Fondet investerer kun i rentebærende papirer som har en kredittkvalitet på minimum A hos S&P eller tilsvarende. Verdipapirene skal fylle vilkårene for å kunne bli godkjent av Norges Bank som pantsikkerhet for lån i NB, og fondet holdes utenfor bankkvoten. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av banker eller andre finansinstitusjoner, eller i obligasjoner eller sertifikater utstedt av selskaper som direkte eller indirekte eies av banker eller andre finansinstitusjoner med mer en 1/3. Fondet kan dog investere i obligasjoner utstedt av holdingselskap som i hovedsak eier forsikringsselskap, samt i obligasjoner med fortrinnsrett og andre verdipapirer med sikkerhet i eiendeler (covered bonds og ABS). Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner. Fondets referanseindeks er ST1X. Fondet er klassifisert som obligasjonsfond av Verdipapirfondenes Forening.

Carnegie Forvaltning

Carnegie Forvaltning har moderat renterisiko med en referanseindeks på 1 års durasjon. Maksimal tillatt durasjon er på 2 år.

Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i sertifikater og fastrente-obligasjoner der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Carnegie Obligasjon

Carnegie Obligasjon har moderat renterisiko med en referanseindeks på 3 års durasjon. Maksimal tillatt durasjon er på 4 år, og fondets nedre durasjonsgrense er på 2 år.

Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i sertifikater og fastrente-bligasjoner der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Danske Invest Norsk Obligasjon

Fondets målsetning er å oppnå meravkastning i forhold fondets indeks, ST4X, som viser avkastningen til en investering i statspapirer med varighet 3 år.

Porteføljens samlede varighet, inklusiv eventuell kontantbeholdning i norske kroner, skal være i intervallet 2-4 år. Danske Invest Norsk Obligasjon investerer i norske og EØS-noterte obligasjoner, sertifikater, samt bankinnskudd.

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Fondets målsetning er å oppnå meravkastning i forhold fondets indeks, ST4X, som viser avkastningen til en investering i statspapirer med varighet 3 år.

Porteføljens samlede varighet, inklusiv eventuell kontantbeholdning i norske kroner, skal være i intervallet 1-5 år. Danske Invest Norsk Obligasjon investerer i norske og EØS-noterte obligasjoner, sertifikater, samt bankinnskudd.

DnB Nor Aktiv Rente

Fondet investerer i all hovedsak i fondsandeler i rentebærende fond, både pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Plasseringene gjøres i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Fondet vil også kunne investere inntil 1/5 forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter dersom det i perioder anses å være mer lønnsomt. Derivater kan bli benyttet til å påvirke rentefølsomheten til fondet. Forvalterne av fondet har generelt stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

DnB NOR Kredittobligasjon

Fondet investerer i obligasjoner, sertifikater, gjeldsbrev, pantobligasjoner og andre rentebærende fordringer. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Kreditt og renterisikoen i fondet er middels.

DnB NOR Lang Obligasjon 20

Fondet investerer i norske rentebærende verdipapir utstedt eller garantert av stat, kommune, fylke og finansinstitusjoner. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondets durasjon vil normalt ligge mellom 2-8 år. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

DnB NOR Obligasjon (I)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Obligasjon (III). Underfondet er investert i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Varigheten i fondet vi normalt ligge mellom to og fire år. Underfondet kan plassere inntil 25 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i ansvarlige lån.

DnB NOR Obligasjon (II)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Obligasjon 20 (IV). Underfondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Underfondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

DnB NOR Obligasjon (III)

Fondet er investert i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Varigheten i fondet vil normalt ligge mellom to og fire år. Inntil 25 % av fondets forvaltningskapital kan plasseres i ansvarlige lån.

DnB NOR Obligasjon 20 (I)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Obligasjon 20 (IV). Underfondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Underfondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

DnB NOR Obligasjon 20 (II)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Obligasjon 20 (IV). Underfondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Underfondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

DnB NOR Obligasjon 20 (III)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Obligasjon 20 (IV). Underfondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Underfondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner eller sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

DnB NOR Statsobligasjon (I)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Statsobligasjon (III). Underfondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende fordringer utstedt eller er garantert av den norske stat. Underfondet kan også investere i utenlandske statsgaranterte obligasjoner. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid, vil avhengig av våre renteforventninger, være mellom to til fire år. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle verdipapirer skal være denominert i norske kroner. Underfondets plasseringer skal til enhver tid være plassert med 100 % i eiendeler med risikovekt BIS maksimum 0 %.

DnB NOR Statsobligasjon (III)

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende fordringer utstedt eller er garantert av den norske stat. Fondet kan også plassere i midler i utenlandske statsgaranterte obligasjoner. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle verdipapirer skal være denominert i norske kroner. Fondets plasseringer skal til enhver tid være plassert med 100 % i eiendeler med risikovekt BIS maksimum 0 %.

Forte Obligasjon

Forte Oibligasjon er et fond som gjennom grundige makro- og selskapsanalyser investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommune, banker, forsikirngsselskap, utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt obligasjoner utstedt eller garantert av andre satter innen sone A i OECD. Durasjonen i fondet skal ligge mellom 2 til 5 år. Minst 90 % av porteføljen er investmentgrade (AA-BB), og inntil 10 % kan være high yield (BB-B).

Handelsbanken Euro Obligasjon FI

Fondets målsetting er å oppnå en avkastning på plasserte midler som på lang sikt overstiger avkastningen i euroområdets statsobligasjonsmarked. Fondet investerer i offentlige gjeldspapirer og andre rentebærende verdipapirer pålydende i Euro slik at fondet har en gjennomsnittlig gjenstående løpetid på mellom 2 og 10 år. Fondet kan investere i statspapirer, pengemarkedsinstrumenter og andre rentebærende verdipapirer. For å effektivisere forvaltningen kan fondet også handle med renteopsjoner og renteterminavtaler.

Handelsbanken Obligasjon

Fondet investerer primært i norske rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, men Handelsbanken Obligasjon vil også kunne plassere i norske rentebærende verdipapirer som lyder på kommune, forsikring, bank, finansieringsselskap, kredittforetak og solide industriforetak. Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade).

KLP Aktiv Rente

Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente kan plassere i verdipapirer utstedt eller garantert av en stat som er part i EØS-avtalen eller av en norsk fylkeskommune eller kommune samt norske banker og kredittforetak (maksimalt 20% kredittvekt). Fondets gjennomsnittlig durasjon kan variere mellom 0 og 12 mnd, men enkelte verdipapirer kan ha lengre durasjon. Fondets referanseindeks er 1 mnd. NIBOR minus 0,15%.

KLP Obligasjon Global 1

Fondet er et indeksfond som investerer i det globale obligasjon, derivat og valuta markedet. Fondet er valutasikret i norske kroner. Det bør forventes relativt store kurssvingninger i fondet.

KLP Obligasjon Global II

KLP Obligasjon Global II har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen - med minimale kostnader - gjennom en indeksnær forvaltet portefølje. KLP Obligasjon Global II investerer sine midler i et underfond, KLP Obligasjon Global I. Underfondet investerer i høykvalitetssegmentet (investment grade) av obligasjonsmarkedet globalt. KLP Obligasjon Global I har en A- rating med S&P. Fondet har en gjennomsnittlig durasjon på 5 - 5,5 år.

KLP Obligasjon I

Verdipapirfondet KLP Obligasjon I søker å oppnå høyest mulig avkastning innenfor fondets risikorammer gjennom en aktivt forvaltet portefølje av finansielle instrumenter. I tillegg til årlig forvaltningsavgift, kommer suksess honorar på 20% av mer avkasting til indeksen KLP Kreditt Norge Indeks. Den årlige forvaltningskostnaden kan maks bli 0.4% i året.

KLP Pensjon

Fondet skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet, utstedt, eller garantert, av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, banker og kredittforetak (maksimalt 20% kredittvekt). Fondet er velegnet for investorer med en noe lengre investeringshorisont. Fondet har en forsiktig investeringsprofil. Fondets varighet skal ligge i intervallet 2 til 4 år.

KLP Pensjon II

Fondet skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet, utstedt, eller garantert, av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, banker og kredittforetak (maksimalt 20% kredittvekt). Fondet er velegnet for investorer med en noe lengre investeringshorisont. Fondet har en forsiktig investeringsprofil. Fondets varighet skal ligge i intervallet 4 til 6 år.

KLP Rentefond II

Fondet skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet og liten kursrisiko, utstedt, eller garantert, av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, banker og kredittforetak (maksimalt 20% kredittvekt). Fondets varighet skal ligge i intervallet 6 til 24 mnd.

KLP Statsobligasjon I

Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon I søker å oppnå høyest mulig avkastning innenfor fondets risikorammer gjennom en aktivt forvaltet portefølje av finansielle instrumenter.

Nordea European Corporate Bond

Nordea European Corporate Bond Fund investerer i obligasjoner utstedet av selskaper eller stater innenfor OECD området som vurderes som tilsvarende investment grade (minst Baa/BBB) på investeringstidspunktet. Dvs selskaper med lav til moderat kredittrisiko. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 3 til 7 år. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondets portefølje er valutasikret til norske kroner.

Nordea Global High Yield

Nordea Global High Yield er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i en bredt diversifisert portefølje av selskapsobligasjoner utstedt av selskaper med kredittrating lavere enn BBB (S&P) / Baa (Moody's), også kalt High Yield obligasjoner eller Speculative Grade obligasjoner. Fondsandelenes verdi vil med denne type investeringer kunne forventes å ha en vesentlig høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond, og en høyere forventet avkastning. For å spre risiko investerer fondet i et stort antall obligasjoner, hvilket vil virke risikoreduserende. Fondet benytter derivater til sikring av fondets eksponering mot utenlandsk valuta (dvs. annen valuta enn NOK). På grunn av fondets sikringsstrategi vil porteføljens valutarisiko være lav.

Nordea Global Statsobligasjon

Nordea Global Statsobligasjon investerer utelukkende i obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av stater i EØS-land, Sveits, Australia, Canada, USA, Japan og New Zealand. Investeringsstrategien innebærer i liten grad kredittrisiko. Porteføljens durasjon vil avhengig av våre renteforventninger være mellom 3 og 8 år. Fondet benytter derivater til sikring av fondets eksponering mot utenlandsk valuta. På grunn av fondets sikringsstrategi vil porteføljens valutarisiko være lav.

Nordea Kredittobligasjon

Nordea Kredittobligasjon investerer i obligasjoner utstedet av selskaper eller stater innenfor OECD området som vurderes som tilsvarende «investment grade» (minst Baa/BBB) på investeringstidspunktet. Dvs selskaper med lav til moderat kredittrisiko. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 3 til 7 år. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondets portefølje er valutasikret til norske kroner.

Nordea Obligasjon II

Nordea Obligasjon II investerer i obligasjoner som er utstedt av den norske stat, kommuner, finans- og kredittforetak. Fondets midler kan ikke investeres i finansielle instrumenter som vekter høyere enn 20 % i Forskrift om kapitaldekning (herunder ansvarlige lån og lån utstedt av industriselskaper). Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil avhengig av våre renteforventninger være mellom 1 og 5 år.

Nordea Obligasjon III

Nordea Obligasjon III investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, kommune, finansielle institusjoner og offentlige og private foretak. Fondets plasseringer vil på investeringsstidspunktet vurderes som tilsvarende investment grade. Fondet vil investere minst 80 % av sine midler i finansielle instrumenter med utstedere lokalisert i Norge. Fondets modifiserte durasjon vil være mellom 1 og 5 år. Fondets investeringer er tilpasset kapitaldekningsforskriften. Minst 50 prosent av fondets midler vil til enhver tid være investert i eiendeler med risikovekt 20 prosent.

Nordea Plan Rente

Nordea Plan Rente er et rentefond som investerer i norske og internasjonale rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler som er markedsført av Nordea. Underfondene er pengemarkedsfond som over tid utgjør rundt 40 prosent av porteføljen og ulike former for obligasjonsfond som kan ha ulik rentefølsomhet og kredittrisiko. Fondets sammensettning vil til envher tid gjenspeile Nordeas fremtidige markedssyn på renteutviklingen. Nordea Plan Rente passer for privatpersoner og bedrifter som ønsker en diversifisert renteeksponering i en spareportefølje, eller som en plassering med mulighet for god avkasting uten å investere i aksjemarkedet.

Nordea Statsobligasjon II

Nordea Statsobligasjon II er et obligasjonsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat. Fondets midler kan ikke investeres i finansielle instrumenter som vekter høyere enn 0 % i Forskrift om kapitaldekning, og har en svært lav kredittrisiko. Inntil 100 % av fondets eiendeler kan plasseres i en eller flere utstedelse(r) av obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av den norske stat. I tillegg kan fondet også investere i sertifikater og obligasjoner denominert i norske kroner utstedt eller garantert av andre stater innen EØS og/eller OECD. Forvalter benytter aktive posisjoner på rentekurven for å søke og oppnå meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

Nordea US Corporate Bond Fund

Nordea US Corporate Bond Fund investerer hovedsakelig i obligasjoner utstedet av utstedere i det amerikanske markedet som vurderes som tilsvarende "investment grade" på investeringstidspunktet. Dvs selskaper med lav til moderat kredittrisiko. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 3 til 7 år. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondets portefølje er valutasikret til norske kroner.

Nordea Xtra Rente

Nordea Xtra Rente er et rentefond som passer for privatpersoner, bedrifter og andre som ønsker en god avkastning på sine midler kombinert med lav risiko. Fondet kombinerer trygghet i investeringene med god mulighet for høyere avkastning enn beste betingelser på bankkonto i Nordea. Nordea Xtra Rente investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Underfondene er pengemarkedsfond og ulike former for obligasjonsfond. Underfondene kan ha ulik rentefølsomhet og kredittrisiko.

ODIN Kort Obligasjon

Fondet investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 100% av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Forvalteren velger en kombinasjon av pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner som forventes å gi best avkastning.

ODIN Obligasjon

Fondet investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 100% av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat, eller kommuner i EØS. Forvalteren velger en kombinasjon av pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner som forventes å gi best avkastning.

Pareto Høyrente

Pareto Høyrente investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkeds-plasseringer. Fondet vil i hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjon ligger mellom null og to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap.

Pareto Kreditt

Pareto Kreditt investerer i obligasjoner med underliggende kredittrisiko. Høyrentemarkedet har historisk en høyere risiko-/ avkastningsprofil enn tradisjonelle rentepapirer. Fondet søker å oppnå meravkastning ved å investere i selskaper/papirer som har god forventet risikojustert avkastning. Verdiutviklingen på investeringene vil primært være knyttet til resultat-utviklingen i selskapene og gjenværende løpetid på obligasjonene. Avkastningen over korte tidsrom kan følgelig variere mer enn ved tradisjonelle rentefond. Gjennomsnittlig løpetid (durasjon) skal ligge mellom null og fire år. Alle investeringer skjer med fokus på å holde hovedstolsrisikoen på et minimumsnivå. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap. Fondet passer for kunder som ønsker og har anledning til å bære kreditt-og renterisiko, og med en investeringshorisont fra to til tre år.

Pareto Obligasjon

Pareto Obligasjon investerer i verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat, norske kommuner eller fylkeskommuner og finansinstitusjoner herunder sertifikater utstedt av ovennevnte institusjoner. Fondet skal investere i verdipapirer med kredittrating på minimum BBB- (Investment grade). Den gjennomsnittlige løpetiden (durasjon) skal ligge mellom ett og fem år. Fondet vekter 20 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap.

Pluss Obligasjon

Fondet har en relativt fleksibel varighet fra 1 til 5 år på porteføljen, og vil ha en varighet avhengig av renteutsiktene. Fondet har en konservativ risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20

prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån.

Pluss Pensjon

Varigheten vil normalt ligge mellom 2 og 4 år. Fondet har en konservativ risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20

prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og

Pluss Rente

PLUSS Rente plasserer i obligasjoner med korte og mellomlange løpetider. Fondet vil normalt ha en gjennomsnittlig varighet på mellom 1 og 2 år. Fondet har en konservativ risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån.

SEB HighYield A

Fondet kjøper selskapsobligasjoner som er rangert som BBB, BB, og B *. Fondet er veldiversifisert. I den amerikanske porteføljen, som utgjør ca. 75% av fondet, inngår det minst 100 selskaper spredd over minst 20 sektorer. Fondet investerer ikke i nye markeder (emerging markets).,0

Skagen Avkastning

Skagen Avkastning er et obligasjonsfond som kun investerer i lån med lav utstederrisiko. Det vil si statslån, statsgaranterte lån, lån i finansinstitusjoner og bankinnskudd. Fondet har et internasjonalt investeringsmandat, men investeringene foretas primært i Norge. Ved å balansere investeringene mellom korte og lange rentepapirer skal fondet på seks måneders sikt søke å oppnå best mulig avkastning i rentemarkedet. Utgangspunktet er at fondet kun skal ta renterisiko dersom det vurderes å gi en forsvarlig meravkastning sammenlignet med risikofrie plasseringer. Dette innebærer for eksempel at fondet i perioder hvor rentenivået ventes å stige mer enn hva som er priset inn i markedet, kan ha en durasjon (lånenes gjenstående løpetid) som et pengemarkedsfond.

Skagen Tellus

Skagen Tellus er et globalt obligasjonsfond som investerer i obligasjoner med lav kredittrisiko. Fondet investerer primært i obligasjoner utstedt av, eller garantert av, stater, regionale myndigheter og finansinstitusjoner over hele verden.

Fondets strategi er gjennom grundige analyser å finne undervurderte obligasjoner der det er mulighet for god avkastning i form av kursgevinster.

SPV Rente

SPV Rente skal foreta investeringer basert på Danske Capital sitt markedssyn på det norske rentemarkedet. SPV Rente skal kombinere rentefond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning. For å redusere risiko knyttet til et forvaltermiljø er det satt begrensninger på at fondet maksimalt invester 50 % av i ett og samme forvaltningsmiljø. Dette betyr at det som et minimum vil være to ulike forvaltermiljøer i SPV Rente.

Storebrand Global Kreditt IG

Storebrand Global Kreditt IG er et aktivt forvaltet internasjonalt obligasjonsfond som er valutasikret til norske kroner. Formålet er å tilby et fond som gir meravkastning i forhold til benchmark ved å ta posisjoner i det internasjonale kredittmarkedet. Det er hensikten at fondet minimerer rente- og valutaeksponeringen i forhold til underliggende benchmark. Hensikten er å aktivt ta posisjoner i det internasjonale kredittmarkedet, og fondets kreditteksponering kan således avvike betydelig fra fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er en proprietær indeks som gjenspeiler den generelle utviklingen i det europeiske og amerikanske markedet for investment grade kredittobligasjoner.

Storebrand Global Obligasjon

Fondet forvaltes aktivt innenfor risikodimensjonene renterisiko og kredittrisiko.Kredittrisikoen er begrenset ved at minimum 50% av eiendelene skal være investert i verdipapirer utstedt av stater. Laveste kredittkvalitet er BBB-, som tilsvarer såkalt investment grade, og maksimalt 20 % avporteføljen kan legges i slike papirer. Porteføljen vil til enhver tid ha et BIS-gjennomsnitt som ikke overstiger 20%. Renterisikoen begrenser seg tilreferanseindeksen +/- 3 år

Storebrand Global Stat

Fondets referanseindeks skal gjenspeile utviklingen i en bredt sammensatt portefølje av de mest likvide statsobligasjoner med en minimum kredittrating på A- utstedt av land innenfor OECD-området. Risiko