Strategier norske pengemarkedsfond

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som norske pengemarkedsfond.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond
Les mer om pengemarkedsfond.

Krav til pengemarkedsfond
Dette er kravene som ligger i bransjestandarden fra Verdipapirfondenes Forening.

Valg av pengemarkedsfond
Dette skal du legge vekt på når du velger pengemarkedsfond.

Nøkkeltall pengemarkedsfond
Her finner du de viktigste tallene for pengemarkedsfond på ABC Penger.

Strategier pengemarkedsfond
Her finner du strategiene som pengemarkedsfondene oppgir.

Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond
Denne oversikten viser avkastningen hvert år fra 2003 til og med 2009.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

Alfred Berg Likviditet

Alfred Berg Likviditet investerer kun i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Fondet har en lav kredittrisiko og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Alfred Berg Likviditet har en gjennomsnittlig løpetid på 0-6 måneder, avhengig av renteutviklingen og avkastningskurven. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder

Alfred Berg Pengemarked

Alfred Berg Pengemarked investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning høyere enn høyrentekonto i bank. Alfred Berg Pengemarked investerer i verdipapir, som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også industri og større børsnoterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 10% i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko. Gjennomsnittlig løpetid i fondet er til enhver tid 0-12 måneder.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Banklikviditet Norge

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer i henhold til retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank. Verdipapirene vil primært være utstedt av norske banker og selskaper hvor norske banker eier mindre enn 1/3.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Carnegie Likviditet

Carnegie Likviditet er et lavrisikofond med liten renterisiko begrenset gjennom måling mot en referanseindeks som har gjennomsnittlig løpetid på 180 dager og ved at maksimal gjennomsnittlig løpetid er satt til 1 år.

Fondet plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater, obligasjoner med fast rente under 1 år og obligasjoner med flytende rente (floating rate notes/FRN) med maksimal løpetid på 3 år. Ingen enkeltplasseringer kan overstige løpetid på 3 år. Maksimum 25 % av fondets kapital kan investeres i FRN med løpetid mellom 1 og 3 år. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i verdipapirer der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd.

Carnegie Pengemarked

Carnegie Pengemarked er et lavrisikofond med liten renterisiko begrenset gjennom måling mot en referanseindeks som har gjennomsnittlig løpetid på 90 dager og ved at maksimal gjennomsnittlig løpetid er satt til 120 dager.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fondet plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater, obligasjoner med fast rente under 1 år og obligasjoner med flytende rente (floating rate notes/FRN) med maksimal løpetid på 3 år. Ingen enkeltplasseringer kan overstige løpetid på 3 år. Maksimum 25 % av fondets kapital kan investeres i FRN med løpetid mellom 1 og 3 år. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i verdipapirer der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd.

Danske Invest Banksikkerhet

Danske Invest Banksikkerhet er et pengemarkedsfond for forvaltning av midler i det norske pengemarkedet. Med norske pengemarkedet menes rentepapirer som er denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilket marked papirene

Artikkelen fortsetter under annonsen

omsettes i. Fondet har lav renterisiko, med en mål-durasjon på 0,25 år og et durasjonsintervall mellom 0 og 0,5 år. Fondet kan kun plasseres i papirer godkjent av Norges Bank for pantsikkerhet for lån i Norges Bank. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid skal være maksimalt 1,5 år, ihht Verdipapirfondenes Forenings enhver tids gjeldende beregningsmetodikk

Artikkelen fortsetter under annonsen

Meravkastningen søker vi primært å oppnå ved fordeling på segmenter samt verdipapirseleksjon, mens varighetsavvik typisk vil spille en mer sekundær rolle i investeringsstrategien.

Danske Invest Horisontal Rente

Rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Fondet har en portefølje som består av fond som velges gjennom en strukturert utvelgelsesprosess i Danske Banks åpne fondspalett. Fondets mål-durasjon er 0,25 år med et durasjonsintervall mellom 0 og 5 år. Fondet vil i en normalposisjon være investert med en andel norske renter på mellom 20 og 100 prosent og en andel globale renter på mellom 0 og 80 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Danske Invest Likviditet Institusjon

Danske Invest Likviditet Institusjon investerer i norske rentebærende papirer med en varighet kortere enn ett år. Porteføljens referanseindeks viser avkastningen til en investering i statspapirer med varighet 3 måneder. Papirer utstedt eller garantert av stat kan utgjøre inntil 100 % av den totale porteføljen. Fondet har anledning til å kjøpe papirer utstedt av industriforetak. Fondet kan i begrenset omfang benytte opsjoner for å optimalisere avkastningen.

Danske Invest Norsk Likviditet I

Danske Invest Norsk Likviditet I investerer i norske rentebærende papirer og med en rentebinding kortere enn ett år. Inntil 100 % av fondets midler kan investeres i ikke børsnoterte verdipapirer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Porteføljens referanseindeks viser avkastningen til en investering i statspapirer med varighet 3 måneder. Papirer utstedt eller garantert av stat kan utgjøre inntil 100 % av den totale porteføljen. Forøvrig kan ingen obligasjoner utstedt av én utsteder kan utgjøre mer enn 10 % av den totale porteføljen. Summen av verdipapirer fra utstedere, som utgjør mer enn 5 % av porteføljen, kan ikke overstige 40 % av den totale porteføljen. Fondet kan i begrenset omfang benytte derivater for å optimalisere avkastningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon investerer i norske rentebærende papirer og med en rentebinding kortere enn ett år. Inntil 100 % av fondets midler kan investeres i ikke børsnoterte verdipapirer.

Papirer utstedt eller garantert av stat kan utgjøre inntil 100 % av den totale porteføljen. Forøvrig kan ingen obligasjoner utstedt av én utsteder kan utgjøre mer enn 10 % av den totale porteføljen. Summen av verdipapirer fra utstedere, som utgjør mer enn 5 % av porteføljen, kan ikke overstige 40 % av den totale porteføljen. Fondet har ikke anledning til å kjøpe papirer utstedt av industriforetak, eller ansvarlige lån.

DnB NOR Likviditet (I)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet (IV). Underfondet investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner og som har en maksimal rentebinding på 12 mnd. Investeringene gjøres i all hovedsak i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet minimum BBB minus ("Investment grade"). Varigheten i vil ligge i intervallet 0-6 måneder. Inntil 25 % av fondets verdi kan plasseres i obligasjoner med flytende rentebinding. Den vektede gjennomsnittlige løpetid vil maksimalt være 1,5 år. Andel i ansvarlige lån er maksimalt 15 %

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Likviditet (II)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet (IV) og investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-120 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og

institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 15 % av forvaltningskapitalen i ansvarlige lån, samt inntil 25 % i verdipapirer med flytende rentebinding. Fondet har lav risikoprofil.

DnB NOR Likviditet (IV)

Fondet investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-120 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 15 % av forvaltningskapitalen i ansvarlige lån, samt inntil 25 % i verdipapirer med flytende rentebinding. Fondet har lav risikoprofil.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Likviditet 20 (I)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet 20 (IV). Underfondet er investert i rentebærende papirer denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-6 måneder, og fondets vektet gjennomsnittlig løpetid skal være mindre enn 1 år. Fondet kan kun investere i papirer med en rating på minimum BBB minus ("Investment grade"). Inntil 25 % av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding med gjenværende løpetid på ett til tre år. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Likviditet 20 (II)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet (IV). Underfondet investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner og som har en maksimal rentebinding på 12 mnd. Investeringene gjøres i all hovedsak i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet minimum BBB minus ("Investment grade"). Varigheten i vil ligge i intervallet 0-6 måneder. Inntil 25 % av fondets verdi kan plasseres i obligasjoner med flytende rentebinding. Den vektede gjennomsnittlige løpetid vil maksimalt være 1,5 år. Andel i ansvarlige lån er maksimalt 15 %.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Likviditet 20 (III)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet 20 (IV). Underfondet er investert i rentebærende papirer denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-6 måneder, og fondets vektet gjennomsnittlig løpetid skal være mindre enn 1 år. Fondet kan kun investere i papirer med en rating på minimum BBB minus ("Investment grade"). Inntil 25 % av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding med gjenværende løpetid på ett til tre år. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosen.

DnB NOR Likviditet 20 (IV)

Fondet er investert i rentebærende papirer denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-6 måneder, og fondets vektet gjennomsnittlig løpetid skal være mindre enn 1 år. Fondet kan kun investere i papirer med en rating på minimum BBB minus ("Investment grade"). Inntil 25 % av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding med gjenværende løpetid på ett til tre år. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Likviditet 20 (V)

Fondet er investert i rentebærende papirer denominert i norske kroner. Fondet er investert i rentebærende papirer med en maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-6 måneder. Inntil 100 % av fondets verdi kan plasseres i obligasjoner med flytende rentebinding. Den vektede gjennomsnittlige løpetid vil maksimalt være 1,5 år. Investeringene gjøres i all hovedsak i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet minimum BBB minus ("Investment grade"). Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Andel i ansvarlige lån er 0 %.

DnB NOR Pengemarked (I)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet (IV). Underfondet investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner og som har en maksimal rentebinding på 12 mnd. Investeringene gjøres i all hovedsak i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet minimum BBB minus ("Investment grade"). Varigheten i vil ligge i intervallet 0-6 måneder. Inntil 25 % av fondets verdi kan plasseres i obligasjoner med flytende rentebinding. Den vektede gjennomsnittlige løpetid vil maksimalt være 1,5 år. Andel i ansvarlige lån er maksimalt 15 %.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Pengemarked (II)

Fondet investerer i rentebærende papirer denominert i norske kroner og som har en maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil normalt ligge i intervallet 0-6 måneder. Investeringene gjøres i all hovedsak i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet minimum BBB minus ("Investment grade"). Fondet skal kun investere i verdipapirer med inntil 12 måneders gjenværende løpetid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forte Pengemarked

Forte Pengemarkedsfond er et fond som gjennom grundige makro- og selskapsanalyser investerer i pengemarkedsinstrumenter (FRN) med flytende rente utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommuner banker, forsikringsselskap og kredittselskap. Durasjonen i porteføljen skal ligge i området 0-1 år. Posrteføljen er investmentgrade (AA-BBB).

Handelsbanken Euro Rente

Fondets målsetting er å oppnå en avkastning som overstiger den gjennomsnittlige tremåneders pengemarkedsrenten (EURO). Fondet er et pengemarkedsfond som investerer i verdipapirer utstedt i EURO. Renterisikoen er den samme som renterisikoen for pengemarkedsinstrumenter med 12 måneders gjennomsnittlig løpetid (durasjon). Fondet kan også investere i renteopsjoner terminkontrakter for å effektivisere forvaltningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Handelsbanken Likviditet

Fondet er et kort pengemarkedsfond med lav kredittrisiko som investerer i likvide rentebærende kvalitetspapirer med kort gjenværende løpetid. Investerer utelukkende i papirer utstedt av stat, kommuner, fylkeskom, banker og boligsamvirker(BIS vekt 20). Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade)

Holberg Likviditet

ondet skal investere i verdipapirer med kredittrating på minimum BBB- (Investment grade). Fondets plassering i papirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere rating enn BBB- kan maksimalt utgjøre 5 prosent av fondets forvaltningskapital.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån.

Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets modifiserte rentedurasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1 år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige løpetid), skal ikke overstige 1,5 år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Holberg Likviditet 20

ondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år.

Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet skal ikke overstige 0,5 år.

Fondet kan investere i verdipapirer som i henhold til BIS-regelement vekter maksimalt 20% ved beregning av kapitaldekning i finansinstitusjoner. Inntil 25% av fondets portefølje kan investeres i obligasjonslån med flytende rente (FRN) uten innløsningsrett, der tid til forfall er mellom 1 og 3 år.

KLP Pengemarked

Fondet skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs- og kredittrisiko, utstedt, eller garantert, av staten, fylkeskommuner, kommuner, banker og kredittforetak (maksimalt 20% kredittvekt). Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 måneder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Landkreditt Høyrente

Landkreditt Høyrente er klassifisert som et kort pengemarkedsfond, definert ved en gjennomsnittlig rentebindingstid (durasjon) på inntil 3 måneder. Fondets plasseringer har lav/middels kredittrisiko. Investeringsrammene omfatter rentebærende papirer (sertifikater og obligasjoner) utstedt eller garantert av den norske stat, norske kommuner og fylkeskommuner, finansinstitusjoner og industriforetak. Porteføljen er eksponert med ca 70 % innenfor bank og finans og ca 30 % innenfor industri og eiendom. Kredittkvaliteten til de enkelte utstederne vurderes fortløpende ut fra soliditet, forfallsstruktur og fri kontantstrøm.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Likviditet

Nordea Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid inntil 1 år. Fondet kan dessuten investere i obligasjoner med flytende rente og løpetid på over 1 år. Gjennomsnittlig løpetid på fondets portefølje (fondets durasjon) er maksimalt 120 dager

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Likviditet 20

Nordea Likviditet 20 er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid inntil 1 år. Fondet kan dessuten investere i obligasjoner med flytende rente og løpetid på over 1 år. Gjennomsnittlig løpetid på fondets portefølje (fondets durasjon) er maksimalt 120 dager. Fondets korte gjennomsnittlige løpetid medfører at kurssvingninger som følge av renteendringer kan forventes å være små. Plasseringene i fondet tar utgangspunkt i de samme krav til utstedere av verdipapirer som stilles i Vergemålsloven og forskrift om plassering av umyndiges midler. Fondet investerer ikke i finansielle instrumenter som vekter høyere enn 20 % i kapitaldekningsregelverket.

Nordea Likviditet II

Nordea Likviditet II er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid inntil 1 år. Fondet kan også investere i obligasjoner med flytende rente og løpetid på over 1 år. Gjennomsnittlig løpetid på fondets portefølje (fondets durasjon) er maksimalt 120 dager.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Likviditet III

Nordea Likviditet III er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid inntil 1 år. Fondet kan dessuten investere i obligasjoner med flytende rente og løpetid på over 1 år. Gjennomsnittlig løpetid på fondets portefølje (fondets durasjon) er maksimalt 120 dager

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Likviditet Pensjon

Nordea Likviditet Pensjon er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med rentebinding inntil 1 år. En vesentlig andel av verdipapirporteføljen vil dessuten plasseres i obligasjoner med løpetid ut over 1 år med flytende rente (Floating Rate Notes). Kredittrisikoen til fondet vil således kunne være betydelig lengre enn 1 år. Gjennomsnittlig løpetid på fondets portefølje (fondets durasjon) er maksimalt 120 dager. Fondets korte gjennomsnittlige løpetid medfører at kurssvingninger som følge av renteendringer kan forventes å være små. Fondet investerer ikke i finansielle instrumenter som vekter høyere enn 20 % i kapitaldekningsregelverket. Fondet vil investere minst 80 % av sine midler i finansielle instrumenter med utstedere lokalisert i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Likviditet Pluss

Nordea Likviditet Pluss er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid inntil 1 år. En vesentlig andel av verdipapirporteføljen vil dessuten plasseres i obligasjoner med løpetid ut over 1 år med flytende rente (Floating Rate Notes). Kredittrisikoen til FRN-lånene vil således kunne være betydelig lengre enn 1 år. Gjennomsnittlig løpetid på fondets portefølje (fondets durasjon) er maksimalt 120 dager. Fondets korte gjennomsnittlige løpetid medfører at kurssvingninger som følge av renteendringer kan forventes å være små. Fondet investerer ikke i finansielle instrumenter som vekter høyere enn 20 % i kapitaldekningsregelverket. Fondet vil investere minst 80 % av sine midler i finansielle instrumenter med utstedere lokalisert i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Pengemarked

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Pengemarked er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid inntil 1 år. Fondet kan dessuten investere i obligasjoner med flytende rente og løpetid på over 1 år. Gjennomsnittlig løpetid på fondets portefølje (fondets durasjon) er maksimalt 120 dager.

ODIN Pengemarked

Fondet investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 100% av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat, eller kommuner i EØS. Forvalteren velger en kombinasjon av pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner som forventes å gi best avkastning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Orkla Finans Likviditet

Orkla Finans Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i likvide rentebærende kvalitetspapirer med kort gjenværende løpetid. Fondet investerer utelukkende i rentebærende papirer utstedt av stat, kommuner , fylker, finanssektoren og solide industriselskaper. Fondet har en maksimal gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 120 dager, og enkeltpapirer kan ikke overstige ett års løpetid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pareto Likviditet

Pareto Likviditet investerer i verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat, norske kommuner eller fylkeskommuner og finansinstitusjoner, herunder sertifikater utstedt av ovennevnte institusjoner. Fondet skal investere i verdipapirer med kredittrating på minimum BBB- (Investment grade). Gjennomsnittlig durasjon på fondet er normalt mellom 60 og 90 dager og ikke mer enn 150 dager. Fondet vekter 20 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pluss Likviditet

Fondet har en konservativ risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån.

Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år.

Pluss Likviditet II

Fondet har en konservativ risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år.

Pluss Pengemarked

Fondet har en konservativ risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i

de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20

prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån. Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år. Endringer

i rentenivået har derfor liten effekt på kursutviklingen.

Postbanken Rentespar

ondet er investert i rentebærende papirer denominert i norske kroner og som har en maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil normalt ligge i intervallet 0-6 måneder. Inntil 25 % av fondets verdi kan plasseres i obligasjoner med flytende rentebinding. Den vektede gjennomsnittlige løpetid vil maksimalt være 1,5 år. Investeringene gjøres i all hovedsak i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet minimum BBB minus ("Investment grade"). Andel i ansvarlige lån er maksimalt 15 %.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skagen Høyrente

SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner med god kredittkvalitet, samt bankinnskudd. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid er mindre enn 1,5 år. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stater, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper samt bankinnskudd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skagen Høyrente Institusjon

Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner samt bankinnskudd, og tar dermed ikke valutarisiko. Porteføljens samlede rentefølsomhet skal ikke overstige 0,5 år. Dette innebærer at en endring i rentenivået på ett prosentpoeng kan medføre en endring i fondets kurs på inntil 0,5 %. SKAGEN Høyrente Institusjon investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av stater, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner samt bankinnskudd. Fondet kan kun investere i papirer som etter forskrift om minstekrav til kapital

Artikkelen fortsetter under annonsen

SpareBank 1 Pengemarked

Fondet investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og korte rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 100% av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Forvalteren velger en kombinasjon av pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner som forventes å gi best avkastning.

Storebrand Høyrente

Storebrand Høyrente har som mål å oppnå høyere avkastning enn tremåneders statssertifikatrente. Dette gjøres ved å øke gjennomsnittlig rentebinding når markedets rentenivå antas å falle, eller redusere rentebindingen når markedets rentenivå antas å stige. Fondet kan også hente ekstraavkastning ved å investere i kredittobligasjoner ettersom disse har et høyere avkastningspotensial enn statsgaranterte verdipapirer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Storebrand Likviditet

Storebrand Likviditet har som mål å oppnå høyere avkastning enn tremåneders statssertifikatrente, hovedsaklig ved å over- eller undervekte den gjennomsnittlige rentebindingeni fondet. I tillegg søkes meravkastning ved å investere i kredittpapirer. Fondet kan kun investere i papirer utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner, og har derfor svært lav kredittrisiko. Nøytralposisjon for fondet er engjennomsnittlig rente-binding på tre måneder, men forvalter kan innenfor frihetsgrader på inntill seks måneders gjennomsnittlig rentebinding avvike fra dette for å søke å oppnå høyereavkastning. Ingen papirer kan ha en rentebinding over ett år.

Storebrand Rente+

Storebrand Rente+ har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i rentemarkedet i Norge og internasjonalt. Forvalter har stor frihetsgrad og kan hente avkastning ved aktivt å veksle porteføljen mellom rentepapirer som har rentebinding mellom 0 og 1 år. I tillegg kan fondet plassere midlene i kredittmarkedene, noe som gir et høyere avkastningspotensial enn plasseringer i statssertifikater. Kredittløpetiden er normalt høyere en ett år og dette vil være den dominerende risikofaktor i fondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Terra Likviditet

Terra Likviditet vil til enhver tid investere i papirer som oppfyller krav til pantsettelse i Norges Bank i kategorien "utenfor bankkvoten".

Artikkelen fortsetter under annonsen

Terra Pengemarked

Fondets midler investeres i korte rentebærende verdipapirer, fortrinnsvis sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon, primært utstedt av norske sparebanker. Fondets midler kan også investeres i rentebærende verdipapirer garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner, samt norske finansinstitusjoner. Fondet kan investere i ansvarlig lån utstedt av finansinstitusjoner. Fondet vil til enhver tid være investert med minimum 50% i verdipapirer med risikovekt maksimum 20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning.

Terra Pengemarked II

Fondets midler investeres i rentebærende verdipapirer, fortrinnsvis sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1års durasjon, primært utstedet av norske sparebanker. Fondets midler kan også investeres i rentebærende verdipapirer garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner, samt norske finansinstitusjoner. Fondet vil til enhver tid være investert med minimum 65 % i verdipapirer med risikovekt maksimum 20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet kan investere i ansvarlig lån utstedt av finansinstitusjoner, men ansvarlig lån vil aldri kunne utgjøre mer enn inntil 35% av fondets totale portefølje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Terra Sparebank

Fondets midler investeres i korte rentebærende verdipapirer, fortrinnsvis sertifikater og obligasjoner med mindre enn 3 års durasjon, primært utstedt av norske sparebanker. Fondets midler kan også investeres i rentebærende verdipapirer garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner, samt norske finansinstitusjoner. Fondets midler skal kun plasseres i eierdeler med risikovekt 20% eller lavere ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning.