AFP - gamle regler

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er AFP-ordningen før pensjonsreformen trer i kraft fea 1. januar 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

AvtaleFestet pensjon – AFP er en førtidspensjon for personer som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen.

Ordningen omfatter arbeidstagere både i privat og offentlig sektor. Omtrent 60 % av landets yrkesaktive befolkning har tilgange til denne ordningen.

AFP gir den enkelte rett til å gå av med pensjon på bestemte vilkår før fylte 67 år. Du må være i inntektsgivende arbeid på pensjoneringstidspunktet. Pensjonering forutsetter opphør eller reduksjon av inntektsgivende arbeid. AFP beregnes stort sett som folketrygdens uførepensjon. Det vil si at det medregnes pensjonspoeng frem til den ordinære pensjonsalderen på 67 år, slik at pensjonen tilsvarer det en ville fått dersom man hadde fortsatt i arbeid frem til 67 års alder.

AFP-mottagere i NHO-LO og YS-området får i tillegg utbetalt 950 kroner per måned (11.400 kroner i året) skattefritt fra sluttvederlagsordningen (AFP-tillegg). Avtalene innenfor finansnæringen og NAVO-området gir pensjonisten et skattepliktig AFP-tillegg på 1.700 kroner per måned (20.400 kroner i året), slik ordningen også er i offentlig sektor. Tillegget finansieres i sin helhet av arbeidsgiverne.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skattemessig får du altså to fordeler. Det ene er at noe av inntekten er skattefri. Den andre fordelen er at trygdeavgiften på pensjonen er lavere, 3,0 % av brutto inntekt i stedet for 7,8 %.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

AFP og annen inntekt
AFP-pensjonen skal reduseres dersom du har arbeidsinntekt. Pensjonen reduseres med samme prosentsats som den nye arbeidsinntekten utgjør av tidligere arbeidsinntekt. Dette betyr at hvis arbeidsinntekten som pensjonist for eksempel er halvparten av tidligere inntekt, skal også AFP-pensjonen settes ned med 50 %. Det er innført et «toleransebeløp» på 15.000 kroner, slik at mindre avvik fra forventet inntekt ikke får betydning for pensjonsutbetalingen.

Du må melde fra til trygdekontoret om endringer i arbeidsinntekten. Du må selv anslå hvor stor fremtidig arbeidsinntekt du vil få etter uttak av AFP. Som fremtidig arbeidsinntekt skal du regne med all fremtidig arbeidsinntekt, det vil si både lønnsinntekt og næringsinntekt. Feriepenger som opptjenes etter uttak av AFP medregnes i den inntekt som skal gå til avkorting av pensjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

AFP kan ikke gis i kombinasjon med uførepensjon, etterlattepensjon, rehabiliteringspenger eller attføringspenger fra folketrygden.

Tariffavtaler
AFP er forhandlet frem som en del av lønnstakernes tariffavtaler og knyttet til den enkelte arbeidsplass. Det vil si at alle som jobber på en arbeidsplass som har tariffavtale der AFP inngår, har rett til å ta ut AFP forutsatt at de oppfyller de spesielle kravene som gjelder i forhold til tilknytning til ordningen, ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Staten dekker noe
Staten dekker 40 % av de årlige utgiftene til pensjoner, eksklusive AFP-tillegget, for 64-, 65- og 66-åringer. De øvrige utgiftene dekkes av arbeidsgiver. I tillegg bidrar staten indirekte til finansieringen gjennom skattemessig gunstig behandling av pensjonen, og godskriving av pensjonspoeng i folketrygden etter uttak av AFP. For 62- og 63-åringer finansieres ordningene fullt ut av arbeidsgiverne.

Forskjellige AFP-ordninger
Det finnes fem forskjellige AFP-ordninger for ulike grupper av arbeidstakere. Disse er:

  • LO/NHO-ordningen som omfatter alle arbeidstakere i privat sektor som hører til LO/NHO-området. Andre organisasjoner som for eksempel HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) og YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) har også fått anledning til å slutte seg til ordningen.
  • AFP-ordningen i Finansnæringen som gjelder ansatte innenfor bank-, finans- og forsikringsnæringen.
  • NAVO - Næringslivets Arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter med offentlig tilknytning - som har sin egen AFP-ordning.
  • AFP – Stat som gjelder medlemmer i Statens Pensjonskasse.
  • AFP - Kommunal sektor Medlemmer av KLP, medlemmer av kommunale pensjonskasser og ansatte i kommunal sektor som har pensjonsordning i forsikringsselskaper.

Det er visse forskjeller ved de ulike ordningene. I kommunal sektor kan de tjene så mye de vil i privat sektor uten det blir noe avkorting i pensjonen. I staten er det enklest å komme seg inn i ordningen.