Slik skal Siv forandre Norge

LØFTER: 101 løfter for de første 100 dagen med Frp i regjering. Foto: Scanpix.
LØFTER: 101 løfter for de første 100 dagen med Frp i regjering. Foto: Scanpix.

<pDisse tiltakene vil Frp gjennomføre i løpet av sine 100 første dager i regjering. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lørdag la Fremskrittspartiet frem sine mye omtalte tiltak som skal settes i verk i løpet av deres 100 første dager i en eventuell regjeringsposisjon.

- Denne planen er det vi tror det er mulig for en Frp-regjering å få gjennomført i løpet av de 100 første dagene i regjering. Jeg tror det er ganske så mye her som vil falle i smak hos de ikke-sosialistiske partiene, sier Siv Jensen.

Planen har fått navnet «Trygghet og valgfrihet», og suppleres med vignetten «Frp fornyer Norge». Tiltakene viser også at Frp i regjering vil sette farge på det norske samfunnet, dersom alle tiltakene skulle komme gjennom på Stortinget.

Les hele 100 dagersplanen her.

Pressekonferansen avholdes på Ringvåltunet omsorgssenter i Heimdal, og det er nok langt fra tilfeldig. Helse og omsorg vies nemlig stor plass i 100 dagersplanen.

Fritt valg

Omsorgssenteret er privat drevet, og eierne har i lang tid kranglet med Arbeiderparti-styret i Trondheim om at de bør sende eldre til Ringvåltunet.

- I Frps system vil ikke Ringvåltunet være avhengige av rødgrønne kommunepolitikere. De vil være avhengige av at eldre mennesker er interessert i å komme hit, slik at de kan få hjelp - betalt av det offentlige. Vi vil slippe flere tilbydere til, understreker Siv Jensen på pressekonferanse.

Hun fortsetter:

- For meg er det et paradoks at de rødgrønne aksepterer at voksne kan velge mellom private og offentlige barnehager. Men de aksepterer ikke at voksne mennesker som har levd et langt liv og konsekvent har tatt beslutninger på egne vegne kan velge hvem som skal komme hjem i deres egen stue som hjemmehjelp.

Lukkede asylmottak

Jensen understreker at Frp vil gjøre det norske næringslivet til det mest konkurransedyktige i Europa, og utløse skapertrang.

- Det er ikke penger Norge mangler, det er handlekraftige politikere. Nå skal vi fornye Norge, sier Jensen.

Hun understreker også at de vil gjenopprette tryggheten i Norge.

I samme håndvending understreker hun at vi tar inn langt flere asylmottakere enn våre naboland.

- Vi vil stramme kraftige inn i asyl- og integreringspolitikken i Norge. Innvandringen har kommet helt ut av kontroll under Jens Stoltenberg, sier Jensen på pressekonferansen.

Et av tiltakene er at Frp vil opprette lukkede asylmottak, hvor personer uten lovlig opphold og identitetsløse skal hindres fra å bevege seg fritt i landet.

Ingen overraskelser

Frp vil nemlig satse maksimalt på sette sitt avtrykk på det norske samfunnet så fort som mulig, og forsøker med sin tiltaksplan å kuppe valgkampen drøye to uker før valget finner sted.

Det færreste av tiltakene bringer lørdag noen store overraskelser, men Frp konkretiserer her flere av tiltakene som allerede har forbannet både kolleger på Stortinget og fagforeningene.

Forslagene er på mange måter en resirkulering av partiprogrammet fra landsmøtet, og dette er politikk som speiler politikken en Frp-politikk som ville blitt gjennomført dersom Frp hadde flertall på Stortinget.

Mange av tiltakene som blir foreslått må gå gjennom Stortinget, men flere av dem kan et Frp i regjeringsposisjon også gjennomføre på egenhånd. Partiet - som aldri tidligere har hatt regjeringsmakt - sendte allerede i fjor brev til samtlige departementer. Da søkte de en oversikt over hva de hadde fullmakt til å gjøre uten å gå gjennom Stortinget.

Her er et utdrag fra planen:

Helse og omsorg

- Fremme nødvendige forslag som medfører valgfrihet for pasienten til å velge mellom offentlige og private sykehus.

- Stykkprisandelen (ISF) økes til 60 prosent, slik at sykehusene får dekket sine utgifter knyttettil hver pasient man behandler, og med likebehandling av offentlige og private sykehus.

- Fremme forslag om hjemmel for obligatoriske underlivsundersøkelser for alle barn i risikogruppene for kjønnslemlestelse.

- Foreslå å fjerne avkortingen av arbeidsinntekt mot pensjon for 69-åringe, slik at også disse kan jobbe ved siden av pensjon uten avkorting, slik 67-, 68- og 70-åringer kan.

Barn og utdanning

- Foreslå å liberalisere privatskoleloven og gjøre den i tråd med tidligere friskolelov.

- Fremme forslag om innføring av karakterer fra femteklasse, og orden- og oppførselskarakter fra tredjeklasse fra skoleåret 2010-2011.

- Fremme forslag om å fjerne obligatorisk eksamen og undervisning i sidemål-

Lokaldemokrati og desentralisering

- Forberede arbedeidet med nedleggelse av fylkeskommunen som administrativt og folkevalgt nivå.

- Desentralisere oppgaver som bestemmelser av bruk av snøscooter og bygging i strandsonen fra stat til kommune.

Samferdsel og infrastruktur

- Foreslå at bompengeinnkrevingen fra bilistene opphører fra og med 1. januar 2010 og at midlene til veiprosjektene tilføres fra staten inntil bompengeselskapene kan legges ned.

- Godkjenne 110 km/t som fartsgrense på de beste motorveiene i henhold til anbefaling som foreligger fra Statens vegvesen.

- Initiere flre lokale samferdselsprosjekter som bruer, tunneler, havner og tilsvarende enkelttiltak med omfang inntil 500 millioner kroner, hvor lokale/regionale selskap bygger og eier i 25 år. Nedbetaling skjer ved statlige bevilgninger med trafikktelling som grunnlag.

Salg av statlige eierandeler

- fremme forslag om en salgsfullmakt for statlig nedsalg av eierandeler i aksjeselskaper som - over et hensiktsmessig tidsrom - gir anledning til å blant annet gjennomføre et nedsalg til 34 prosent eierandel i Yara, Kongsberg Gruppen, Norsk Hydro, StatoilHydro og Telenor.

Avgiftslettelser

- Fremme forslag om å avvikle NRK-lisensen. NRK finansieres inntil videre over statsbudsjettet og det iverkesettes en utredning om NRKs fremtidige arbeidsoppgaver og finansiering.

- Foreslå å øke vrakpanten på biler til 22.000 kroner inntil videre.

- Foreslå at beløpsgrensen for tollfri import av varer fra utlandet økes til 1.000 kroner.

Skattelettelser og skattregler

- Foreslå å fjerne arveavgiften fra 1. januar 2010.

- Starte avviklingen av formuesskatten.

Deregulering og næringsliv

- Foreslå lovendringer som opphever den personlige bo- og driveplikt på landbrukseiendommer.

- Foreslå å avvikle kontrollavgiften for fiskeflåten.

- Tillate økt biomasse i oppdrettsanlegg.

- Foreslå lovendring som fjerner revisjonsplikten for små aksjeselskap med under ti millioner kroner i omsetning, jf. Revisjonspliktutvalgets mindretall.

- Si opp hovedavtalen for jordbruket som forberedelse til mer frihet for - og midnre reguleringer av - landbruksnæringen. Dette vil ikke ha betydning for den gjeldende jordbruksavtalen, men vil avslutte systemet for fremtiden.

Energi og miljø

- Igangsette med å ferdigstille forvaltningsplanen for nordområdene, med den hensikt å åpne for full fremtid i petroleumsvirksomheten for Nordland VI, VII og Troms II i 2010.

- Få fortgang i forhandlinger om grønne sertifikater ved å innta en mer teknologinøytral holdning enn dagens regjering.

Kamp mot kriminalitet

- Omdisponere deler av UP til en innsatsstyrke mot organisert/omreisende kriminalitet som beveger seg mellom de forskjellige politidistriktene.

- Fremme nødvendige forslag som sikrer økt opptak på Politihøgskolen fra neste semester.

- Innføre nødvendig begrensning i bruk av samfunnsstraff, slik at dette ikke omfatter grove voldsforbrytelser.

Asyl- og flyktningpolitikk

- Umiddelbart innføre en mer restriktiv praksis i utlendingssaker. Det gjennomføres full utnyttelse av eksisterende lovverks muligheter for streng tolkning, og for innstramminger i gjeldende regelverk.

- Igangsette arbeidet med å etablere lukkede asylmottak for å hindre personer uten lovlig opphold og identitetsløse fra å bevege seg fritt i landet.

- Igangsette arbeidet med å etablere forvaringsplasser for å hindre personer som utgjør en sikkerhetsrisiko fra å bevege seg fritt i landet.

- Prioritere arbeidet med å effektuere utvisningsvedtaket av mulla Krekar.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

- Foreslå å tilføre Heimevernet midler til økt øvingsaktivitet. Øvinger er en forutsetning for evnen til å ivareta de oppgavene Heimevernet er pålagt.

Utvikling, frihandel og demokrati

- Stoppe bistand til de palestinske selvstyreområder som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk og antisemittisk budskap.

- Foreslå å avvikle budsjettstøtten til Uganda og Tanzania.

Personvernpolicy