Strategier kombinasjonsfond

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som kombinasjonsfond.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond
Les mer om kombinasjonsfond.

Nøkkeltall kombinasjonsfondHer finner du de viktigste tallene for kombinasjonsfond på ABC Penger. Kalenderårsavkastning kombinasjonsfondDenne oversikten viser avkastning hvert år fra 2004 til og med 2010.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være om fondet skal plassere i Norge eller utlandet. Eller om fondet har en «likevektsposisjon» for fordelingen mellom rentebærende papirer og aksjer.

Her de de ulike strategene til de ulike fondene. Fondene står alfabetisk satt opp.

Alfred Berg Kombi

Fondets målsetting er å skape en god avkastning med lav risiko gjennom en blanding av aksjer og korte rentepapirer. Aksjeandelen vil kunne variere mellom 0 og 50 %. Fondet investerer i norske verdipapirer og følger ikke direkte noen referanseindeks. Imidlertid sammenlignes fondet med en konstruert indeks bestående av 25 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 75 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 1 måned. Det fokuseres på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser, og bransjer og selskapers avkastningsutsikter vurderes i lys av disse. Fondet er et UCITS fond.

Alfred Berg Optimal Allokering

Alfred Berg Optimal Allokering forvaltes som et aktivt kombinasjonsfond. Fondets midler investeres i enkeltaksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, derivater eller verdipapirfondsandeler, norske eller internasjonale. Fondets investeringsmandat innebærer at forvaltningsselskapet har store frihetsgrader med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes. Normalfordeling mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks, det vil si aksjer/renter 50/50 (maks. 80 %, min. 20 %). Fordeling mellom renter og aksjer bestemmes løpende på bakgrunn av forvalters markedsforventninger innenfor de aktuelle aktivaklasser.

Carnegie Multifond

Fondet investerer midlene i en kombinasjon av rentebærende verdipapirer og aksjer i både Norge og utlandet. Gjennom aktiv kapitalallokering mellom disse to aktivaklassene skal fondet gi en langsiktig, stabil vekst med lav risiko. Fondets avkastning måles mot en norsk referanseindeks bestående av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. I første steg av investeringsprosessen besluttes andelen av fondets kapital som skal investeres i henholdsvis aksjer og rentebærende verdipapirer. I andre steg besluttes hvilke aksjer som skal inngå i porteføljen, og hvilken rentefølsomhet den rentebærende delen av porteføljen skal ha. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning

Firstnordic Universal er et kombinasjonsfond for investeringer i norske og utenlandske verdipapirer. Hovedvekten av investeringene er i det norske verdipapirmarkedet. Fondet kan investere i utenlandske verdipapirer innen EØS-området, OECD-samarbeidet, Hong Kong, Malaysia og Singapore. Fondet kan i begrenset omfang benytte opsjoner for å optimalisere avkastningen. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn en vektet indeks bestående av 70 % Fondindeks ved Oslo Børs og 30 % 3 års statsindeks (ST4X).

Inntil 10 % av midlene kan investeres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets midler kan plasseres i aksjer, obligasjoner, sertifikater, konvertible obligasjoner, tegningsretter, opsjons- og terminkontrakter, samt bankinnskudd.

Delphi Kombinasjon

Delphi Kombinasjon har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å veksle investeringer mellom nordiske aksjer og norske rentepapirer. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70% og det er forvalters oppgave å plassere mest der hvor utsiktene er best. Aksjene velges ut ved at selskapene fremstår som billige og veldrevne, mens rentepapirene velges fra norske utstedere med lav kredittrisiko. Fondet passer særlig godt til de som ønsker et aktivt forvaltet fond hvor forvalter flytter midler over i det tryggere rentemarkedet når aksjemarkedet preges av usikkerhet. Fondet er dermed velegnet for de som ønsker en mer kortsiktig plassering enn et rent aksjefond.

DnB NOR 2010

Fondet investerer i aksje-, obligasjons- og pengemarkedet. Obligasjonsporteføljen i fondet blir forvaltet utfra et langsiktig syn på renteutviklingen. Fondet vil være sammensatt ihht følgende oversikt: Gjenværende løpetid over 10 år: 95 % aksjer og 5 % renter.

Gjenværende løpetid under 10 år: 90 % aksjer og 10 % renter. Gjenværende løpetid under 9 år: 80 % aksjer og 20 % renter. Gjenværende løpetid under 8 år: 70 % aksjer og 30 % renter etc. Deler av fondets investeringerhandles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR 2020

Fondet investerer i aksje-, obligasjons- og pengemarkedet. Obligasjonsporteføljen i fondet blir forvaltet utfra et langsiktig syn på renteutviklingen. Fondet vil være sammensatt ihht følgende oversikt: Gjenværende løpetid over 10 år: 95 % aksjer og 5 % renter.

Gjenværende løpetid under 10 år: 90 % aksjer og 10 % renter. Gjenværende løpetid under 9 år: 80 % aksjer og 20 % renter. Gjenværende løpetid under 8 år: 70 % aksjer og 30 % renter etc. Deler av fondets investeringerhandles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Global Allokering

Fondets strategi er å posisjonere investeringene mellom forskjellige aktivaklasser og bransjer basert på forvalternes løpende markedssyn. Investeringene er basert på fundamentale analyser av markeder, aktivaklasser og bransjer. Fondet investerer i norske og internasjonale rente- og aksjemarkeder. Fondet har frihet til å handle i verdipapirer /instrumenter og derivater innen OECD-land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Fondet har anledning til å sikre valutaeksponeringen mot norske kroner. Fondet oppererer med en begrenset nedside som pr. mnd er 3,5%, pr. kvartal 7,0% og har en maks nedside på 10%

DnB NOR Kombinasjonsfond

Fondet investerer i fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning AS. Forvaltningsselskapet står fritt til å allokere mellom aktivaklassene renter og aksjer basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings markedssyn. Allokeringen foretas på grunnlag av DnB NOR Kapitalforvaltning sine forventninger til globale og regionale konjunkturer, finans- og pengepolitikk, prising av aktivaklasser, markedsutvikling og fondets avkastningsutvikling. I en normalposisjon vil fondet være investert med ca. 50 % i rentebærende fond og ca. 50 % i aksjefond (15 % i norske aksjefond og 35 % i internasjonale aksjefond). Maksimalt eksponering i aksjer er 75 % av fondets forvaltningskapital. Avvik fra normalposisjonen vil reflektere vårt investeringssyn på de ulike aktivaklassene og markedene. Dette for å gi andelseierne en størst mulig meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

DnB NOR Kompass

Fondet investerer i renter, obligasjoner, norske og internasjonale aksjer gjennom underliggende fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning. Fordelingen mellom disse aktivaklassene tilpasses kontinuerlig ut i fra markedssituasjonen, og den risikobæreevnen produktet har. Risikobæreevnen forteller hvilken aktivasammensetning man kan ha, gitt målet om at avkastningen søker å være høyere enn 0 % over en femårs periode. Samtidig søker fondet å optimalisere avkastningen i løpet av fondets anbefalte tidshorisont. Dette innebærer at når aksjemarkedet utvikler seg positvt kan det investere mer i aksjer, mens det i fallende aksjemarkeder investerer mer i rentemarkedet. Fondet forvaltes i tråd med en matematisk modell. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB Nor Optimal

Fondet investerer sine midler i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (både pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Fondet vil også kunne investere inntil 20% av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler. I en normalsituasjon vil fondets aksjeeksponeringer være ca. 65 prosent i globale finansielle instrumenter og 35 prosent i norske finansielle instrumenter. Forvaltningsselskapet står fritt til å foreta geografiske allokeringer mellom globale og norske finansielle instrumenterer. Fondets investeringsmandat innebærer at DnB NOR Kapitalforvaltning har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

DnB NOR Sikring (I)

Fondet er et fond som gir andels-eierne en delvis eksponering i et globalt aksjemarked, samtidig som nedsiden i fondet er begrenset til 10% av fondsverdien til enhver tid. Gevinster i fondet vil sikres med 90% på daglig basis. Fondet er investert i ING Index Linked Fund II - Continuous Click Fund World (NOK). Dette fondet er forvaltet av ING Fund Management B.V og ING Investment Management Belgium. Fondet vil være investert med minimum 90% av fondets verdi til enhver tid i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter og selskaper/institusjoner med høy kredittverdighet og lav renterisiko. Inntil 10% av fondets verdi er investert i derivater, eksempelvis kjøpsopsjoner, som medfører at fondet delvis vil være eksponert i aksjemarkedene gjennom aksjeindekser i Europa, USA og Japan.

Handelsbanken Fond i Fond 50

Handelsbanken Fond i Fond 50 plasserer normalt halvparten i rentefonder og halvparten i aksjefonder. Fordelingen kan avvike med maks 25 prosentenheter, dvs. at fondet kan ha maks 75% aksjerfonder. For andelen med rentefonder gjelder det samme. Målet er å skape en langsiktig høy avkastning gjennom aktiv omplasseringer mellom rente- og aksjefonder.

Kaupthing Absolutt

Kaupthing Absolutt er et sparefond som søker en attraktiv absolutt avkastning. Fondet har fleksibilitet til å investere i renter, obligasjoner og aksjer. Fondet har i motsetning til tradisjonelle aksjefond muligheten til å begrense et negativt aksjemarked ved å selge seg helt ut av aksjer. Samtidig vil fondet ha muligheten til å være med på et positivt aksjemarked ved å plassere alle midlene i aksjer. Dette betyr at forvalterne overtar den vanskelige oppgaven å fordele sparemidlene mellom bank eller aksjer.

Nordea Plan 10

Nordea Plan 10 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 10 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 0 % og 25 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.

Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Plan 30

Nordea Plan 30 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 30 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 15 % og 45 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.

Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Plan 50

Nordea Plan 50 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 50 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 35 % og 65 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.

Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Plan 65

Nordea Plan 65 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 65 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 50 % og 80 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.

Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Plan 80

Nordea Plan 80 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 80 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 65 % og 95 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.

Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Stabil Avkastning

Nordea Stabil Avkastning investerer i internasjonale rentepapirer og internasjonale aksjer. Fondets aksjedel vil kunne variere fra 25% til 75% over tid, men aksjeandelen svinger mindre enn aksjemarkedet generelt. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater uavhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs.

Orkla Finans Kombi

Orkla Finans Kombi er et kombinasjonsfond som aktivt allokerer midler mellom aksjer og rentebærende papirer. Aksjeandelen kan variere fra 10 - 90% basert på våre markedsforventninger. Fondet søker å være høyt investert i aksjer når utsiktene er gode eller når det er priset inn lave forventninger til markedet, og tilsvarende søker vi å redusere risikoen når vi mener markedet begynner å bli fullt priset. Allokeringen blir vedtatt i investeringskomitemøter mellom aksje- og renteforvalterne. Når aksjeandelen er besluttet velger aksjeforvalterne hvilke selskaper som skal inngå i porteføljen.

Pareto Aktiv

Pareto Aktiv skal over tid søke å gi sine andelshavere en positiv meravkastning (absolutt avkastning) i forhold til risikofri rente (ST1X). Fondet følger Paretos hovedprofil i det norske aksjmarkedet, men vil også kombineres med investeringer i norske rentebærende investeringer. Fondets referanseindeks er ST1X, Oslo Børs Statssertifikatindeks, 3 mnd.

Postbanken Folkefond

Fondet investerer i renter, obligasjoner, norske og internasjonale aksjer gjennom underliggende fond. Fordelingen mellom disse aktivaklassene tilpasses kontinuerlig ut i fra markedssituasjonen, og den risikobæreevnen produktet har. Risikobæreevnen forteller hvilken aktivasammensetning man kan ha, gitt målet om at avkastningen søker å være høyere enn 0 prosent over en femårs periode. Samtidig søker fondet å optimalisere avkastningen i løpet av fondets anbefalte tidshorisont. Dette innebærer at når aksjemarkedet går godt kan det investere mer i aksjer, mens det i fallende aksjemarkeder investerer mer i rentemarkedet for å beskytte sparebeløpet. Fondet forvaltes i tråd med en matematisk modell. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondets referanseindeks er ST4X (Statsobligasjonsindeks med en varighet på normalt 3 år).

Postbanken Fremtid

Fondet er et fond med særskilt plasseringsstrategi som har samtykke fra Kredittilsynet til å investere 100 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler i fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning ASA og andre fondsleverandører som selskapet har inngått avtale med. Fondets investeringer vil følge av vedtektene for hvert enkelt av underfondene. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i aksje, rente og kombinasjonsfond basert på selskapets markedssyn. Normalt vil fondet være investert med ca 65 prosent i aksjerelaterte investeringer. Normalt vil 20 prosent av forvaltningskapitalen være plassert i ett globalt allokeringsfond. Maksimalt 20 prosent kan plasseres i fond fra eksterne fondsleverandører.

Postbanken Kombispar

Fondet investerer kapitalen i norske rentepapirer og i norske og internasjonale aksjer. Normalt vil fondets kapital være fordelt med 50 prosent i rentepapirer, 15 prosent i norske aksjer og 35 prosent i internasjonale aksjer. Endringer i denne normalposisjonen vil ha sammenheng med endringer i vårt investeringssyn på de ulike aktivaklassene og markedene. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondets referanseindeks er 50 prosent ST4X (Statsobligasjonsindeks med en varighet på normalt 3 år), 15 prosent Oslo Børs Hovedindeks og 35 prosent MSCI World.

Storebrand Aktiv Allokering

Aktiv Allokering skal investere i ulike Storebrand-fond og søke meravkastning ved å flytte midlene mellom rentemarkedet og aksjemarkedet. Forvalter vil også velge fond basert på Storebrands markedsyn for land og sektorer. Fondets andel av rentefond og aksjefond har en øvre/nedre grense på 80/20 begge veier. Dette innebærer at fondet maksimalt kan investere 80 % i aksjefond, og maksimalt 80 % i rentefond.

Storebrand Futura 2

Futura 2 investerer halvparten i aksjemarkedet og halvparten i rentemarkedet. Aksjedelen er fordelt med ca 2/3 internasjonale aksjer og 1/3 norske aksjer. Rentedelen er plassert i norske sertifikater og andre kortsiktige pengemarkedsinstrumenter.

Storebrand SPAR 2010

Investeringsstrategien er å ha en bredt sammensatt portefølje av norske aksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Porteføljen er konstruert for å gi høyest mulig avkastning på langsiktig sparing samtidig som risikoen reduseres når tidshorisonten blir kortere. Dette oppnås ved at aksjeandelen gradvis blir lavere gjennom fondets levetid, mens obligasjons- og deretter pengemarkedsandelen bygges opp. I år 2010 vil fondet ende opp som et rent pengemarkedsfond.

Storebrand SPAR 2020

Investeringsstrategien er å ha en bredt sammensatt portefølje av norske aksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Porteføljen er konstruert for å gi høyest mulig avkastning på langsiktig sparing samtidig som risikoen reduseres når tidshorisonten blir kortere. Dette oppnås ved at aksjeandelen gradvis blir lavere gjennom fondets levetid, mens obligasjons- og deretter pengemarkedsandelen bygges opp. I år 2020 vil fondet ende opp som et rent pengemarkedsfond.

Storebrand SPAR 2030

Investeringsstrategien er å ha en bredt sammensatt portefølje av norske aksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Porteføljen er konstruert for å gi høyest mulig avkastning på langsiktig sparing samtidig som risikoen reduseres når tidshorisonten blir kortere. Dette oppnås ved at aksjeandelen gradvis blir lavere gjennom fondets levetid, mens obligasjons- og deretter pengemarkedsandelen bygges opp. I år 2030 vil fondet ende opp som et rent pengemarkedsfond.

Storebrand SPAR 2040

Investeringsstrategien er å ha en bredt sammensatt portefølje av norske aksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Porteføljen er konstruert for å gi høyest mulig avkastning på langsiktig sparing samtidig som risikoen reduseres når tidshorisonten blir kortere. Dette oppnås ved at aksjeandelen gradvis blir lavere gjennom fondets levetid, mens obligasjons- og deretter pengemarkedsandelen bygges opp. I år 2040 vil fondet ende opp som et rent pengemarkedsfond.

Terra Total

Kombinasjonsfondet Terra Total har som formål å investere i norske obligasjoner og i nordiske akjser. Normalt vil fondet være fordelt med 50% i rentepapirer og 50% i aksjemarkedet. Fondets spredning mellom aksjer og obligasjoner vil gi fondet en lavere risikoprofil enn rene aksjefond. Avvik fra normalposisjonen vil reflektere Terra Fondsforvaltning sitt markedssyn på de ulike aktivaklassene. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets midler i obligasjoner. Fondet kan benytte sikringsinstrumenter/derivater for å effektivisere porteføljeforvaltningen. Risikoprofilen knyttet til opsjons- og terminhandelen er å nøytralisere poster i porteføljen, redusere risiko eller kostnader og øke avkastningen.

Vekterfond Balansert

Fondet skal i all hovedsak investere i tilgjengelige norske og globale rente- og aksjefond. Fondet vil normalt bestå av 50 prosent aksjefond og 50 prosent rentefond. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Forvaltningsselskapet skal søke å oppnå meravkastning ved å finne frem til de beste tilgjengelige forvalterne i verden og kombinere disses verdipapirfond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning. Forvaltningsselskapet vil søke etter svært aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels også innenfor samme aktivaklasse.

Vekterfond Offensiv

Fondet skal i all hovedsak investere i tilgjengelige norske og globale rente- og aksjefond. Fondet vil normalt bestå av 80 prosent aksjefond og 20 prosent rentefond. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Forvaltningsselskapet skal søke å oppnå meravkastning ved å finne frem til de beste tilgjengelige forvalterne i verden og kombinere disses verdipapirfond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning. Forvaltningsselskapet vil søke etter svært aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels også innenfor samme aktivaklasse.

Vekterfond Trygg

Fondet skal i all hovedsak investere i tilgjengelige norske og globale rente- og aksjefond. Fondet vil normalt bestå av 80 prosent rentefond og 20 prosent aksjefond. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Forvaltningsselskapet skal søke å oppnå meravkastning ved å finne frem til de beste tilgjengelige forvalterne i verden og kombinere disses verdipapirfond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning. Forvaltningsselskapet vil søke etter svært aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels også innenfor samme aktivaklasse.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:10 Utkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10 Demonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07 Pence drar til Tyrkia på kort varsel18:34 Soldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33 Flere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14 Henrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03 Gutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47 Aftenposten trekker journalister ut av Syria17:06 Follo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04 Mann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35 IMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35 Lekkasje ved Tine Meierier15:28 Kvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27 Bulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07 XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05 Spania venter flere rasende protester i Barcelona15:04 76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22 Hvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13 Mer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06 FN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38 Ras av sykmeldinger i Morgenbladet13:14 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49 Pastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47 Krever merking av raske elsparkesykler12:36 Målløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36 Tour-feltet får en tøff start neste år12:13 Elbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06 Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05 Mulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05 Russland med klar advarsel til Tyrkia12:03 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54 Skiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53 Nye toppsjefer til Rema 100011:31 Mette-Marit-feber i Tyskland11:23 To menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19 Disse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17 Isbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58 Nilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57 Lesertallene synker på papir – øker digitalt09:53 Frelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53 Russer nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49 Russland avholder militærøvelse09:31 Hellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30 Uniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14 Tidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14 230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54 Barnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37 Sju pågrepet i grov voldtektssak08:20 Skryt til Norge i rumensk avis08:19 Sky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12 Russere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54 Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48 Staten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33 Flere metoo-saker i Forsvaret07:13 – Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10 Carlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58 Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43 Mings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42 13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30 Salget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26 Norge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00 Dette skjer i dag05:55 Jostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34 Dette skjedde i natt05:31 Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30 Frode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15 Influensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11 Dødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07 Drapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04 BBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00 Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18 Datatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48 UNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24 Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12 Fiskekvotene redusert i Østersjøen03:05 Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45 Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43 Skatteklager: 2.500 saker i kø01:42 Hellas evakuerer overfylt migrantleir01:19 USA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11 Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03 Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52 Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16 Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11 Pentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10 Trump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40 13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22 Støre åpner for EØS-utredning23:04 Newsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52 Carlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42 Rasismekaos overskygget Englands målfest21:45 Ansatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01 Pelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55 Syriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24 Nordmann omkom i Tyrkia20:22 Politiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56 Politiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet
Siste nytt
19:10PolitikkUtkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10NorgeDemonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07VerdenPence drar til Tyrkia på kort varsel18:34VerdenSoldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33PolitikkFlere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14SportHenrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03NorgeGutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47NorgeAftenposten trekker journalister ut av Syria17:06SportFollo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04NorgeMann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35PengerIMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35NorgeLekkasje ved Tine Meierier15:28KulturKvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27SportBulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07PengerXXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05VerdenSpania venter flere rasende protester i Barcelona15:04Norge76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22StemmerHvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13SportMer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06VerdenFN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38KulturRas av sykmeldinger i Morgenbladet13:14PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49NorgePastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47PengerKrever merking av raske elsparkesykler12:36SportMålløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36SportTour-feltet får en tøff start neste år12:13MotorElbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06MotorStrengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05SportMulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05VerdenRussland med klar advarsel til Tyrkia12:03PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54SportSkiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53PengerNye toppsjefer til Rema 100011:31KulturMette-Marit-feber i Tyskland11:23NorgeTo menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19VerdenDisse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17VerdenIsbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58SportNilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57KulturLesertallene synker på papir – øker digitalt09:53PolitikkFrelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53NorgeRusser nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49VerdenRussland avholder militærøvelse09:31VerdenHellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30SportUniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14PolitikkTidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14Norge230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54PolitikkBarnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37NorgeSju pågrepet i grov voldtektssak08:20SportSkryt til Norge i rumensk avis08:19PengerSky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12NorgeRussere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54NorgeForsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48NorgeStaten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33NorgeFlere metoo-saker i Forsvaret07:13Politikk– Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10SportCarlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58NorgeEks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43SportMings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42Verden13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30Helse og livsstilSalget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26SportNorge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00NorgeDette skjer i dag05:55NorgeJostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34NorgeDette skjedde i natt05:31Helse og livsstilOslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30VerdenFrode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15Helse og livsstilInfluensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11VerdenDødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07NorgeDrapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04VerdenBBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00PengerBankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18NorgeDatatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48Helse og livsstilUNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24VerdenMange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12PengerFiskekvotene redusert i Østersjøen03:05NorgeMann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45Helse og livsstilEtt av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43PengerSkatteklager: 2.500 saker i kø01:42VerdenHellas evakuerer overfylt migrantleir01:19PengerUSA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11NorgeTenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03NorgeKriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52PengerFellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16NorgeDagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11VerdenPentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10VerdenTrump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50KulturDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40Norge13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22PolitikkStøre åpner for EØS-utredning23:04VerdenNewsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52SportCarlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42SportRasismekaos overskygget Englands målfest21:45PengerAnsatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01PolitikkPelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55VerdenSyriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24NorgeNordmann omkom i Tyrkia20:22VerdenPolitiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56NorgePolitiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus